منابع پایان نامه درمورد همبستگی پیرسون، آزمون همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

مساوی می باشند.
4-8 . آزمون همبستگی
در این قسمت به وسیله آزمون همبستگی پیرسون به بررسی رابطه بین متغیر‌های اصلی موجود با یکدیگر می پردازیم. همان طور که از نتایج جدول همبستگی پیداست، بین تمامی متغیرهای وابسته به صورت دو به دو، رابطه و همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
برای بررسی ادعای وجود همبستگی بین دو متغیر از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود . در این حالت دو فرضیه مد نظر می باشد:
H0: بین دو متغیر همبستگی معنی داری وجود ندارد. μ=0
H1: بین دو متغیر همبستگی معنی داری وجود دارد. μ≠0
در صورتی میزان sig مربوط به این آزمون کمتر از 5 درصد باشد، به معنی وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر می‌باشد که در جدول با علامت دو ستاره مشخص می شود (مومنی و فعال قیومی، 89) .

جدول 4- 29. بررسی روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش با یکدیگر
L
T
PR
PCR
PCSR
PES
PFP
همبستگی
.035غیر معنادار
.043غیر معنادار
.001غیر معنادار
.073غیر معنادار
.040غیر معنادار
.067غیر معنادار

PFP
.536**
معنادار
.519**
معنادار
.341**
معنادار
.516**
معنادار
.571**
معنادار

PES
554.**
معنادار
.521**
معنادار
.348**
معنادار
.628**
معنادار

PCSR
.649**
معنادار
.619**
معنادار
.421**
معنادار

PCR
.583**
معنادار
.536**
معنادار

PR
.850**
معنادار

T

L

4-9. تحلیل اهمیت-وضعیت شاخص های مرتبط با مفاهیم موجود در مدل
در این ق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، انحراف معیار Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی سازمان، مدل مفهومی