منابع پایان نامه درمورد هخامنشیان، حمل و نقل، نمودار سازمانی، فضاهای باز

دانلود پایان نامه ارشد

زیر ضروری است :
برای مردان پیش بینی دو سرویس و سه دستشوئی برای 50 نفر ضروری است و برای هر 25 نفر بعدی یک دستشوئی و یک سرویس اضافه می شود.
برای هر 50 نفر بازدید کننده زن پیش بینی دو سرویس و سه دستگاه دستشوئی ضروری است و برای هر 25 نفر بعدی یک دستشوئی و یک سرویس ضروری است.
برای کارکنان موزه پیش بینی یک سرویس و یک دستشوئی برای هر 15 نفر ضروری است. این تسهیلات برای مردان و زنان به یک اندازه است و برای هر 15 نفر بعدی یک سرویس و یک دستشوئی باید اضافه شود.
برای خدمه موزه و کارکنان فنی پیش بینی یک سرویس، یک دستشوئی و یک دوش (به مساحت 2مترمربع) برای هر 10 نفر ضروری است.
همچنین لازم است تا در مجاورت سرویسهای بهداشتی مخصوص بازدید کنندگان، کارکنان و خدمه (چه مردان و چه زنان) فضائی به مساحت 3 – 5/1 مترمربع جهت نگهداری و شستشوی وسائل نظافت نیز پیش بینی شود.
آبدارخانه برای موزه هائی که تعداد کارکنان آنها زیر100 نفر است، یک آبدارخانه در هر طبقه ضروری است که حداقل 6 الی 5/7 مترمربع مساحت را داشته باشد.
7-3-8 فضاهای خدماتی و تدارکاتی
اینگونه فضاها خدمات مربوط به نگهداری و حمل و نقل اشیاء و مجموعه های موزه و همچنین تجهیزات عمومی موزه را شامل می شود و خصوصیات فیزیکی آنها بشرح زیر می باشد :
7-3-9 فضاهای ذخیره و نگهداری (انبار)
در موزه های کوچک که اشیاء و مجموعه های موزه معمولاً در معرض نمایش هستند، میزان تراکم ذخیره آنها بسیار ناچیز است ولی در موزه های بزرگتر با توجه به کثرت اشیاء و مجموعه ها، لازم است تا فضاهای ذخیره و نگهداری (انبارها) برحسب ذخیره موقت یا دائم آنها پیش بینی شود.
معمولاً فضای انبار موقت در ارتباط مستقیم با قسمت کارکنان قرار می گیرد. در این انبارها اشیائی قرار دارند که تحت بررسی و مطالعه هستند و یا تازه دریافت شده و یا آنکه لازم است در داخل موزه جا به جا شوند. از اینگونه فضاها یا جهت بازرسی و بارگیری استفاده می شود و یا آنکه بصورت قفسه های ثابت در بخش های حفاظت و نگهداری، کارگاه طراحی، دفتر موزه و… غیره قرار می گیرند. اندازه این فضاها بستگی به نوع موزه و ابعاد اشیاء دارد. برای اشیاء و مجموعه های کوچک معمولاً مساحت انبارهای موقت با فضای بارگیری و بازرسی در حدود 6 الی 8 مترمربع و مساحت قفسه های ثابت 1 الی 2 مترمربع می باشد.
تعدادی از اشیاء ممکن است نیاز به نگهداری در شرایط امن و حفاظت شده و در مدت زمان طولانی داشته باشند. از این جمله اشیائی هستند که مناسب نمایش نبوده و برای تحقیق و پژوهش ضروری هستند. نگهداری و حفاظت از اشیاء معمولاً بصورت فشرده و یا استفاده از کشو، قفسه های گردان، جعبه های بلند و… صورت می گیرد. انبارهای مخصوص اشیاء و یا مجموعه های کوچک نیازمند تسهیلات بازرسی و پیش بینی وسائلی مانند میز یا نیمکت کار هستند. برای مجموعه های بزرگتر، فضاهای انبار دائم باید براساس ابعاد بزرگترین شیء نمایش طراحی و پیش بینی شوند. لازم است تا در حدود 5/1متر فضای باز در اطراف هر شیء در نظر گرفته شوند.
در داخل و یا خارج از انبارهای دائمی،لازم است برای غرفه نگهبانی،فضائی معادل 6 الی 8 مترمربع محلی برای استراحت نگهبان به مساحت 10 الی 12مترمربع در نظر گرفته شود. این انبار بهتر است در مجاورت موزه و عمق آن حداکثر5/5 متر باشد.

7-3-10 فضای باز و بسته شدن جعبه ها
برای این منظور لازم است فضائی متناسب با ابعاد اشیاء و مجموعه ها پیش بینی شود، بطوریکه در اطراف اشیاء بزرگ بمیزان 5/1متر فضای باز باقی بماند. فضائی بمیزان 10- 8 مترمربع جهت انجام کارهای عمومی در این فضا باید اضافه شود.
7-3-11 محوطه بارگیری
در محوطه بارگیری باید سکوئی به ارتفاع 2/1–1 متر بعنوان سکوی بارگیری در نظر گرفته شود. فضای سکوی بارگیری باید برای جابجائی اشیاء بزرگ مناسب باشد و فضائی در حدود 5/1 متر در اطراف اینگونه اشیاء برای این منظور پیش بینی شود.
7-3-12 پارکینگ وسایل حمل و نقل اشیاء
ابعاد پارکینگ وسایل حمل و نقل به نوع این وسائل بستگی دارد. از جمله برای هر وانت لازم است 35 متر مربع فضا (5/3 / 10متر) پیش بینی شود. در صورت ارائه نمایشگاههای سیار استفاده از کامیون، لازم است تا 80 مترمربع برای یک کامیون مخصوص اثاثیه (4/4 / 18 متر) و110مترمربع برای یک کامیون تریلی (4/4 / 25متر) پیش بینی شود.
7-3-13 پارکینگ عمومی
لازم است تا به ازاء هر 10 – 8 نفر کارمند یک محل پارک خودرو در نظر گرفته شود. فضای پارک خودرو به مساحت 30-20 مترمربع برای هر وسیله است.
7-3-14 تأسیسات مرکزی
خصوصیات و وسعت تأسیسات مرکزی در موزه ها بستگی به مقیاس موزه و میزان اهمیت و حساسیت اشیاء و مجموعه های نمایشی آنها دارد. بطور کلی با توجه به ضرورت استفاده از سیستم تهویه مطبوع در موزه ها، لازم است تا انتخاب سیستم مناسب تهویه و برآورد زیربنای تأسیسات مرکزی، با توجه به تهویه فضاهای تنوع موزه و میزان وسعت آنها (مانند فضای نمایشگاه، انبارها، کارگاهها، کتابخانه، سالن اجتماعات و غیره) انجام شود.
7-3-15 تاسیسات
محل ساختمان تاسیسات باید به گونه ای طراحی شود که امکان دسترسی سواره و پیاده به آن میسر باشد و دور از گالری ها و موزه باشد تا الودگی های صوتی و هوایی آن مزاحمت ایجاد نکند.
7-4 خصوصیات فیزیکی ساختمان موزه با عملکرد صحی
نمودار (7-1):‌ چارت سازمانی

7-5 ماتریس روابط فضایی40
نمودار (7-5): ارتباط فضاهای و چگونگی دسترسی با استفاده از ماتریس روابط فضایی
ماتریس روابط فضایی
سالن آثار ثابت هخامنشیان
سالن آثار متغییر هخامنشیان
فروشگاه
پارکینگ عمومی
پارکینگ کارکنان
نمازخانه، وضوخانه
سرویس بهداشتی
رستوران
آموزشی
اداری
تاسیسات
انبار
کتابخانه
سالن چند منظوره
لابی
2
2
1
2
3
2
2
1
3
3
3
2
1
2
سالن آثار ثابت هخامنشیان

1
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
سالن آثار متغییرهخامنشیان
1

3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
فروشگاه
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
پارکینگ عمومی
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
پارکینگ کارکنان
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
نمازخانه، وضوخانه
3
3
3
3
3

3
3
3
2
3
3
2
3
سرویس بهداشتی
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
رستوران
3
3
3
3
3
3
2

3
3
3
2
3
3
آموزشی
3
3
3
3
3
2
3
3

3
3
2
3
3
اداری
3
3
3
3
2
2
3
3
3

3
2
3
3
تاسیسات
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3

2
2
3
انبار
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2

2
3
کتابخانه
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3

3
سالن چند منظوره
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3

منبع: براساس بررسی وپردازش و پردازش تحقیق از نگارنده
راهنما استفاده از ماتریس روابط فضایی :
1- دسترسی درجه یک (مستقیم)، 2- دسترسی درجه دو(با واسطه)، 3- بدون ارتباط
7-6 ماتریس معیارها:41
نمودار (7-6): طبقه بندی ضرورت فضاهای موزه
ماتریس معیار ها
دسترسی عمومی
نور و منظره
حریم خصوصی
لوله تاسیسات
لوازم مخصوص
معیار های خاص
لابی ورودی
H
Y
N
N

دسترسی از ورودی اصلی
فضاهای اداری
N
Y
H
Y

در صورت امکان ورودی مجزا
سالن چند منظوره
M
J
L
N
Y
نزدیک ورودی
کتاب خانه و کافی نت
M
Y
M
N
Y
دسترسی آسان و در نیاز به فضای آرام
سالن نمایش آثار ثابت دوره هخامنشی
H
J
L
N

فضاهای بزرگ و بخش های لازم در فضای باز
سالن نمایش آثار متغییر دوره هخامنشی
H
J
L
N

نیاز به امنیت بیشتر
رستوران
H
Y
N
Y
Y
دسترسی آسان برای عموم
فروشگاه
H
Y
N
Y
Y
دسترسی آسان برای عموم
فضاهای آموزشی
L
Y
H
Y
Y
به صورتمجزا از ساختمان اصلی موزه و در صورت لزوم در طبقات بالاتر
انبار
N
J
H
N

در زیر زمین طراحی شود
مرمت آثار
N
N
H
Y
Y
نیاز به کارگاه های مخصوص و تاریکخانه
تاسیسات
N
J
H

به صورت مجزا
سرویس های بهداشتی
H
Y
Y
Y
Y
در تمام قسمت های لازم تعبیه شود
نمازخانه
H
Y
Y
Y

به صورت فضایی مجزا با وضوخانه
پارکینگ کارکنان
N
J
N
N

به صورت فضای سرپوشیده
پارکینگ عمومی
H
J
Y
N

دسترسی آسان ونزدیک
راهنما:
زیاد: H
کم:L
متوسط: M
بله: Y
خیر: N
غیر ضروری: J
منبع: براساس بررسی وپردازش و پردازش تحقیق از نگارنده

7-7 نمودار سازمانی

نمودار (7-7): نمودار سازمانی

مدیریت موزه

مدیر امور مجموعه ها

مدیر موزه

مدیر تحقیقات

ثبت مجموعه ها
حفاظت از مجموعه ها

امنیت
طراحی
امور اداری

امور علمی و فناوری
امورباستان شناسی
امور هنری
منبع: براساس بررسی وپردازش و پردازش تحقیق از نگارنده

7-8 طبقه بندی فضاهای موزه

نمودار (7-8): تفکیک فضاهای موزه

طبقه بندی فضاهای موزه

فضاهای سرپوشیده

فضاهای باز
منبع: براساس بررسی وپردازش و پردازش تحقیق از نگارنده

7-9 نمودار فیزیکی
جدول(7-9): فضاهای سرپوشیده مجموعه42
فضاهای سرپوشیده43

گروه اصلی 1
Main

گروه وابسته اصلی 2
Relative

گروه رفاهی 3
Convenience

گروه پشتیبانی 4
Utility

آمفی تئاتر

سالن انتظار

بخش خدمات

بخش های نقلیه
کتابخانه

لابی

سرویس بهداشتی

پارکینگ
بخش آموزشی

اتاق جلسه

تاسیسات

انبار
بخش نمایشی

سایت کامپیوتری

نمازخانه

تاسیسات
بخش پژوهشی

غرفه ها

آبدرخانه

بخش اداری

بایگانی

اتاق کمک های اولیه

قسمت کودکان

بخش مرمت

بخش حفاظت

منبع: براساس بررسی وپردازش و پردازش تحقیق از نگارنده

جدول(7-10): فضاهای باز مجموعه
فضـــاهای باز

گــروه ســـــبز 5
Green

گــروه تردد 6
Passage

گــروه مکث 7
Stop

باغچه

تردد سواره

پارکینگ روباز
آبنما

تردد پیاده

آمفی تئاتر روباز

محل استراحت
منبع: براساس بررسی وپردازش و پردازش تحقیق از نگارنده

7-10 ریز فضاهای موزه
جدول(7-10):ریز فضاهای موزه
زیر بنا کل
زیر بنای کل بخش
تعداد پرسنل
زیر بنا (متر مربع)
ظرفیت فضا
تعداد
ریز فضا
بخش
واحد
ردیف

1450 متر مربع

250 متر مربع

38

4
مخزن

کتابخانه

آموزش

1

12

2
مرکز اسناد

146

1
سالن مطالعه

20

2
بخش کامپیوتر

10

2
مدیریت

12

2
اتاق تحقیق

12

2
تکثیر

100 متر مربع

100

1
کلاس
کلاس

150 متر مربع
1 نفر
10

2
انبار مسئول انبار
کارگاه آموزشی

100

2
کارگاه

40

4
انبار

820 متر مربع

400
300 نفر
1
سالن روباز

آمفی تئاتر

400
300 نفر
1
سالن سرپوشیده

1 نفر
10

2
اتاق پروژکتور

1 نفر
10

2
مسول سالن

400 متر مربع

370
100 نفر
1
سالن

سینما

1 نفر
10

2
مسئول سالن

1 نفر
20

2
اتاق پروژکتور

882 متر مربع
520 متر مربع

500

1
سالن موزه
سالن دائمی آثار هخامنشی

نمایــش

2

5 نفر
20

2
اتاق مسئول موزه

362 متر مربع

300

1
سالن نمایش آثار هخامنشی

نمایشگاه موقت آثار هخامنشی

50

4
انبار آثار هخامنشیان

1 نفر
12

2
اتاق مسئول

5
فضای سبز

فضای باز

5
آبنما

6
مسیر های حرکتی

7
فضاهای نشیمن

جدول(7-10): ادامه ریز فضاهای موزه
زیر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد فضاهای عمومی، فضاهای آموزشی، نشریات ادواری، کتابخانه عمومی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع هوش تجاری، مدل ساختاری، کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات