منابع پایان نامه درمورد معنادار بودن، عدم تقارن اطلاعات، اندازه شرکت، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

است که با محاسبه آن مي توان نشان داد که يک متغير تا چه اندازه با متغيرهاي ديگر پيوند دارد و مي توان براي همبستگي (مثبت يا منفي) ميزان و مقدار آن را محاسبه کرد .
پس از جمع آوري اطلاعات مربوط از نرم افزار صفحه گسترده اکسل359 جهت طبقه بندي اطلاعات و محاسبه متغيير ها استفاده گرديد و در نهايت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روش پژوهش همبستگي مي باشد جهت انجام آزمون هاي آماري از ضريب همبستگي پيرسون و
رگرسيون و تحليل واريانس360 که داراي خطاي معيار کمتري در مقايسه با ساير روش هاي آماري مي باشند استفاده شده است .

1-6-3 روش آزمون فرضيات:
براي آزمون فرضيه هاي اين تحقيق از مدل پيشنهادي روبين 361 (2007) استفاده شده است .مدل کلي مورد استفاده در پژوهش به صورت زير است:
LIQUIDITY MEASURES i,t =? + ?1(OWNERSHIP) i,t +?2 BLOCK i,t +?3 SIZE i,t + ?4 PRICE i,t + ?5 BM i,t + ?6 VOLAT i,t + ? i

LIQUIDITY MEASURES :معيار هاي مختلف نقدشوندگي براي شرکت i در دوره t
OWNERSHIP : نوع مالکيت (ترکيب سهامداران) شرکت i در دوره t
BLOCK: تمرکز مالکيت شرکت i در دوره t
SIZE: اندازه شرکت i در دوره t
PRICE: قيمت سهم شرکت i در دوره t
BM: نسبت ارزش دفتري به بازار شرکت i در دوره t
VOLAT: نوسان بازده شرکت i در دوره t
? :جمله خطا براي شرکت i در دوره t

1-1-6-3 روش آزمون فرضيه هاي اول تا چهارم:
فرضيه هاي اول تا چهارم در زمينه رابطه نوع مالکيت (مالکيت نهادي- مالکيت مديريتي- مالکيت شرکتي- مالکيت خارجي) با نقدشوندگي سهام مي باشد.به منظور آزمون فرضيه هاي اول تا چهارم ، براي هر يک از معيارهاي نقدشوندگي،اين مدل به طور جداگانه آزمون گرديده است:
LIQUIDITY MEASURES i,t =? + ?1(OWNERSHIP) i,t +?2 SIZE i,t + ?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t + ?5 VOLAT i,t + ? i

که در آن OWNERSHIP ميزان سطح نوع مالکيت و متغير مستقل اصلي مي باشد و چهار متغير مستقل ديگر به عنوان متغيرهاي کنترل در مدل در نظر گرفته شده است.

2-1-6-3 روش آزمون فرضيه پنجم:
فرضيه پنجم رابطه تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهام را آزمون مي کند. به اين منظور ،مدل کلي زير براي هر يک از معيارهاي نقدشوندگي به شکل جداگانه برازش گرديده است:
LIQUIDITY MEASURES i,t =? + ?1 BLOCK i,t +?2 SIZE i,t + ?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t + ?5 VOLAT i,t + ? i
که در آن BLOCK ميزان تمرکز مالکيت و متغير مستقل اصلي مي باشد و چهار متغير مستقل ديگر به عنوان متغيرهاي کنترل در مدل در نظر گرفته شده است.
2-6-3 روش کلي آزمون فرضيات
در مدل هاي رگرسيون ، جهت آزمون معنادار بودن مدل ،از دو آزمون اصلي استفاده مي شود. اين دو آزمون يکي درستي برازش خط رگرسيون و ديگري معناداربودن تک تک متغيرهاي مستقل را آزمون مي کنند:
1- آزمون معنادار بودن برازش خط رگرسيون
جهت کسب اطمينان از صحت برازش خط رگرسيون از آزمون F يا فيشر استفاده مي شود. فروض آماري اين آزمون به صورت زير است:
معادله خط رگرسيون معنادار نيست. H0 : ?1=?2=….=?k=0 معادله خط رگرسيون معناداراست. H1 : ?i ?0 , i=1,2,…,k
در صورتيکه فرض صفر آزمون آماري رد نشود و به طور همزمان کليه ضرايب رگرسيون صفر شوند،اين عامل نشان دهنده عدم همبستگي بين متغيرهاي مستقل ومتغير وابسته بوده و درنتيجه معادله رگرسيون معنادار نخواهد بود. براي رد فرض صفر، آماره بدست آمده بايد ازمقداربحراني موجود در جدول براي سطح اطمينان خاص،بيشتر باشد. در غير اينصورت فرض صفر قابل رد کردن نمي باشد و مدل رگرسيون تاييد نخواهد شد.

2- آزمون معنادار بودن ضرايب رگرسيون
پس از اطمينان از معنادار بودن معادله خط رگرسيون، معنادار بودن ضرايب مربوط به هر يک از متغيرهاي مستقل با استفاده از آزمون t استيودنت، مورد آزمون قرار مي گيرد تا مطمئن شويم که ضرايب مخالف صفر مي باشد. فرضيات اين آزمون به صورت زير است:
معادله خط رگرسيون معنادار نيست H0 : ?i=0, i=1,2,…,k معادله خط رگرسيون معناداراست. H1 : ?i ?0
در صورتي که سطح اطمينان تعيين شده، ميزان آماره t بدست آمده بزرگتر از مقدار بحراني در جدول باشد، فرض صفر رد شده و ضرايب معني دار تشخيص داده مي شوند( عادل آذر و مومني،1385 ،158)1
3- مفروضات رگرسيون خطي
در صورتي محقق مي تواند از رگرسيون خطي استفاده کند که شرايط زير محقق شده باشد:
1-ميانگين يا اميد رياضي خطاها صفر باشد.
2-واريانس خطاها ثابت باشد.
مفروضات 1و2 بدين معني است که توزيع خطاها بايد داراي توزيع نرمال باشد.
3- بين خطاهاي مدل همبستگي وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر استقلال خطاها يا عدم وجود خودهمبستگي تاييد شود.
4- متغير وابسته داراي توزيع نرمال باشد.
5- بين متغيرهاي مستقل همبستگي وجود نداشته باشدبه بيان ديگرداراي هم خطي نباشد .
آزمون هاي ديگري به منظوربررسي مفروضات مدل رگرسيون، انجام مي گيرد. يکي ازاين آزمون ها آزمون دوربين- واتسون است که استقلال خطاها ياعدم وجود خود همبستگي بين متغيرهاي مستقل را آزمون مي کند . آماره اين آزمون بين صفر تا چهار قرار مي گيرد. چنانچه اين آماره بين بازه 1.5 تا 205 قرار گيرد،استقلال بين خطاها تاييد شده و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. براي بررسي نرمال بودن متغير وابسته از آزمون کولموگروف – اسميرنف استفاده مي گردد و از آزمون هاي آماري ديگري نيز براي بررسي نرمال بودن خطاها و عدم وجود هم خطي در اين تحقيق بهره گرفته شده است.
لازم به ذکر است که محاسبات مربوط به آزمون آماري فرضيات، با استفاده ازنرم افزار آماري SPSS 17
انجام شده است.

7-3 مراحل عمومي تجزيه و تحليل داده ها:
مرحله اول) محاسبه و تحليل آماره هاي توصيفي به محقق کمک ميکندد تا بتواند شناخت اوليه را از متغيرهاي جامعه آماري خود بدست آورد. براي اين منظور مقادير زير محاسبه گرديده است:
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
مرحله دوم) جهت نمايش چگونگي روابط بين تمام متغيرهاي تحقيق ،از ضرايب همبستگي استفاده مي گردد. براي اينکار دو نوع ضريب همبستگي متداول وجود دارد:
ضريب همبستگي پيرسون
ضريب همبستگي اسپيرمن يا رتبه اي
مرحله سوم) به منظور تأمين پيش فرض چهارم مدل رگرسيون، آزمون نرمال بودن متغيرهاي وابسته يعني معيارهاي نقدشوندگي با استفاده از آزمون ناپارامتري کولموگروف – اسميرنف انجام گرفته است.
مرحله چهارم) تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چندگانه به روش حداقل مربعات با استفاده از آزمون ها و معيارهاي زير صورت مي گيرد:
آزمون فيشر
آزمون t استيودنت
آزمون دوربين – واتسون (تامين پيش فرض 3 انجام رگرسيون )
ضريب تعيين
مرحله پنجم) انجام آزمون هاي هم خطي، نرمال بودن خطاهاي مدل و ناهمساني واريانس جهت تأمين ساير پيش فرض هاي انجام مدل رگرسيون (مفروضات 1،2و5).

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏
پژوهشگر پس از اين که روش تحقيق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب،داده هاي مورد نياز را براي آزمون فرضيه هاي خود جمع آوري کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گيري از تکنيک هاي آماري مناسبي که با روش تحقيق، نوع متغيرها،… سازگاري دارد، داده هاي جمع آوري شده را دسته بندي و تجزيه و تحليل نمايد و در نهايت فرضيه هايي را که تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکليف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلي و پاسخي براي پرسش تحقيق بيابد. پيوند دادن موضوع تحقيق به رشته اي از اطلاعات موجود مستلزم انديشه اي خلاق است، معمولاً موضوعي به ذهن محقق خطور مي کند که يافتن منابع داده هاي موجود، براي بررسي آن مستلزم خلاقيت ذهني محقق است، آرايش و تنظيم داده ها نيز مستلزم خلاقيت است. فرايند تجزيه و تحليل داده ها، فرايندي چند مرحله اي است که طي آن داده هايي که از طريق بکارگيري ابزارهاي جمع آوري در جامعه (نمونه)آماري فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندي و دسته بندي … و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط ها بين اين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد(خاکي،1388،305-303)1.
تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان مرحله اي علمي ، از پايه هاي اساسي هر پژوهش علمي به شمار مي رود ، که به وسيله آن کليه فعاليت هاي پژوهش تا رسيدن به نتيجه ، کنترل و هدايت مي شوند . در اين فصل نيز به توصيف داده هاي پژوهشي و تجزيه و تحليل هر يک از فرضيات خواهيم پرداخت . در فصل سوم روش تحقيق و نحوه آزمون فرضيات مطرح شد . در اين فصل ، ابتدا متغير هاي تحقيق به لحاظ آماري توصيف و بررسي مي شوند . در ادامه ، آزمون فرضيات تحقيق با توجه به الگوي علمي مطرح شده در فصل قبل و از طريق نرم افزار SPSS اجرا و نتايج حاصل ارائه مي شود .

2-4 شاخص هاي توصيفي متغير ها
به منظور شناخت بهتر ماهيت جامعه اي که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنايي بيشتر با متغير هاي پژوهش ، قبل از تجزيه و تحليل داده هاي آماري ، لازم است اين داده ها توصيف شود . همچنين توصيف آماري داده ها گامي در جهت تشخيص الگوي حاکم بر آن ها و پايه اي براي تبيين روابط بين متغير هايي است که در پژوهش به کار مي رود (جمشيدي، 1381 ، 254)1. تحليل توصيفي به بررسي شاخص هاي مرکزي و پراکندگي داده هاي تحقيق مي پردازد به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات ، ابتدا لازم است آمار هاي توصيفي داده هاي تحت بررسي محاسبه شود . در جدول 1-4 شاخص هاي مرکزي و پراکندگي مربوط به متغير هاي تحقيق نشان داده شده است .

جدول 1-4 : آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق
شاخص ها

متغيرها

تعداد

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف معيار
حجم معاملات
370
78/12
45/21
7/16
62/1
ارزش معاملات
370
94/20
89/28
88/24
68/1
نرخ کردش سهام
370
01/0
65/2
17/0
240/0
شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش
370
47/3
94/815
17/102
37/116
شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش
370
00/0
05/0
019/0
007/0
سطح مالکيت نهادي
370
00/0
08/99
43/46
9/2
سطح مالکيت شرکتي
370
00/0
93/90
27/27
82/2
سطح مالکيت مديريتي
370
00/0
39/98
69/38
93/2
سطح تمرکز مالکيت
370
90/10
50/96
5/71
48/1
قيمت سهام
370
9/424
52100
5405
4/5671
اندازه شرکت
370
27/23
79/30
27
47/1
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار
370
02/0
38/4
69/0
598/0
نوسان بازده
370
07/1
27/250
79/17
62/23

تحليل توصيفي متغيرهاي تحقيق، در جدول فوق آمده است. با نکاه کلي به ميانگين معيارهاي نقدشوندگي در ميابيم که نقدشوندگي سهام پايين بوده و دچار مشکلاتي است که اثرات آن در بازار تا حدودي مشاهده مي شود. به طور مثال ميانگين پايين معيارهاي معاملاتي حجم معاملات، ارزش معاملات و نرخ گردش سهام نشان دهنده اين واقعيت است که سهام شرکتهاي نمونه مورد تحقيق از نقدشوندگي پايين برخوردار هستند. بالا بودن ميانگين اختلاف قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان يک معيار عدم نقدشوندکي و عدم تقارن اطلاعاتي پايين بودن نقدشوندگي سهام شرکت هاي نمونه را تأييد مي کند. همچنين بالابودن ميانگين اين شاخص نشان مي دهد که عدم تقارن اطلاعاتي در شرکت هاي مورد بررسي حاکم مي باشد.
آماره هاي توصيفي متغيرهاي ساختار مالکيت نشان ميدهد که 46% از سهام شرکت هاي مورد بررسي در مالکيت سهامداران نهادي است همچنين سهامداران مديريتي 38% و سهامدارن شرکتي 27% از سهام شرکت هاي نمونه را در اختيار دارند. بالا بودن ميانگين شاخص تمرکز مالکيت نشان دهنده ساختار مالکيت متمرکز شرکت هاي مورد بررسي است و عدد ميانگين 71% بيانگر اين موضوع است

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، حجم معاملات سهام Next Entries منابع پایان نامه درمورد سطح معنادار، ارزش بازار، حجم معاملات سهام، اندازه شرکت