منابع پایان نامه درمورد مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیت اجتماعی سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

ه های تحقیق
فرضیه‌هایی که محقق در این پژوهش درصدد آزمون آنها برآمده به ترتیب زیر می‌باشد:
1. بین عملکرد مالی ادراک شده و ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
2. بین کیفیت ادراک شده بیانیه‌های اخلاقی و ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
3. بین ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت و وجهه ادراک شده شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
4. بین ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت و اعتماد مصرف کننده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
5. بین ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مصرف کننده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
6. بین ارزیابی مصرف کننده از وجهه ادراک شده شرکت و مخاطره ادراک شده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
7. بین اعتماد مصرف کننده نسبت به یک شرکت و مخاطره ادراک شده مصرف کننده از محصولات آن شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
1 – 7 . مدل مفهومی پژوهش
رابطه بین سازمان و فعالیت های آن از یک سو و بین سازمان و جامعه از سوی دیگر، موضوعی دیرینه است که همواره در میان پژوهشگران سازمان و علم الاجتهاد مورد بحث و تبادل نظر بوده است. اما این رابطه به شکل امروزی که ازآن به عنوان مسئولیت اجتماعی سازمان یاد می شود، ازدهه 1950 آغاز شد. دراین دهه پژوهشگران، آزمون و تحلیل مفاهیم و نظریه‌های مرتبط با مسئولیت‌های سازمان را در قبال جامعه آغاز کردند و مسئولیت های اجتماعی کسب وکار را به طور کلی، مسئولیت اجتماعی سازمان نامیدند( Van & Eupen 2010). با افزایش مطالعات پیرامون این موضوع، به تدریج رویکردهای مختلف در حوزه مسئولیت اجتماعی شکل گرفت و مدل های چندی نیز توسط پژوهشگران مختلف ارائه شد. این مدل ها به دنبال شناسایی عواملی بودند که موجبات اقدام در جهت مسئولیت اجتماعی را در سازمان فراهم می آوردند. همچنین برخی دیگر به دنبال مطرح نمودن اثرات مسئولیت اجتماعی سازمان بر جامعه و محیط پیرامون بوده اند.
با توجه به تنوع مدل های مطرح شده توسط پژوهشگران متفاوت، انتخاب مدل پژوهش در ابتدا امری دشوار می نمود. از این رو چارچوب های مختلفی درحوزههای موضوعی مشابه با موضوع این تحقیق مطالعه شد و مدل های متفاوتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. از آنجاییکه ما به دنبال شناسایی الزامات و مقدماتی جهت پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سازمان بوده ایم و از طرفی تاثیر این اقدامات (در صورت لحاظ کردن مسئولیت اجتماعی توسط سازمان) بر مصرف کنندگان برای ما اهمیت زیادی داشت، می بایست مدلی برگزیده می شد که تمام این جوانب در آن لحاظ شده باشد. پس از بررسی چندین مدل مختلف، در نهایت مدل مفهومی زیرکه توسط andnalSta.S.J Andrea , Murphy ., Patrick. E, Lwin May. O. درسال 2011 ارائه شده است، به دلیل انطباق پذیری بالا با هدف پژوهش حاضر به عنوان مبنای کار در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفت .

شکل شماره 1- 1. مدل مفهومی پژوهش(استانالند ، لوین ، مورفی (2011 ))
1 – 8 . روش تحقیق
پژوهش حاضراز نظر گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی میباشد: از این جهت توصیفی است که درصدد توصیف متغیرها، شرایط و پدیده های تأثیرگذار بر روی رابطه میان متغیرهای : الزامات و مقدمات مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکتی و نتایج حاصل از مسئولیت اجتماعی ادراک شده میباشد. همچنین از آن روکه داده های مورد نیاز با استفاده از روش نظرسنجی نمونه به جهت بررسی توزیع ویژگی‌های جامعه حاصل شده است، پیمایشی است که در تحقیق پیمایشی از روش های مقطعی استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده زیرا سایر سازمان ها (بلاخص سازمان‌هایی که تعامل نزدیکی با مصرف کننده دارند) از این یافتهها برای ارزیابی و شناسایی جنبه های مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان برادراکات مصرف کننده استفاده می کنند .
همچنین جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی از روش کتابخانهای استفاده خواهد شد .
فرضیات این پژوهش با استفاده از نتایج مدل یابی معادلات ساختاری آزمون خواهد شد. برای تایید ارتباط مثبت بین مسئولیت پذیری اجتماعی و وجهه شرکت از مدل معادلات ساختاری (SEM) و برای آزمون مدل پیشنهادی از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) استفاده می شود. روش تحلیل عاملی برای پی بردن به متغیرهای زیربنایی به کار برده شده و داده های اولیه این روش ماتریس همبستگی بین متغیرها است. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک نیرومند چند متغیری است و تمرکز اصلی خود را بر متغیرهای مکنونی قرار میدهد که خود معلول متغیرهای مشهود دیگری هستند .
1 – 9 . قلمرو تحقیق
1 – 9 – 1 . از نظر زمانی : داده های این تحقیق از نظر زمانی در تابستان سال 1392 جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
1 – 9 – 2 . از نظر مکانی : داده های این تحقیق از میان مصرف کنندگان محصولات پاکشو در شهر تهران جمع آوری شده است. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی ساده استفاده و جامعه بر اساس حوزه جغرافیایی به 5 طبقه (مصرف‌کنندگان محصولات پاکشو ساکن شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر تهران) تقسیم شده است.
1 – 9 – 3 . از نظر موضوعی : این تحقیق از نظر موضوعی به شناسایی تأثیرالزامات و پیامدهای مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان بر ادراکات مصرف کننده پرداخته و در حوزه مطالعات رفتار مصرف کننده قرار میگیرد.
1 – 10 . تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق
1 – 10 – 1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی :
* بازاریابی شرکتی : به آن دسته از فعالیت هایی می پردازد که باعث تسهیل مبادلاتی می شوند که در برگیرنده محصولات و مشتریان در بازارهای شرکتی هستند. بازارهای شرکتی تمام سازمان هایی را در بر می گیرد که کالاها وخدماتی را می‌خرند تا از آنها برای استفاده در تولید دیگر محصولات و خدمات که به دیگران فروخته، اجاره داده یا عرضه می شوند، استفاده کنند (marketing management Blogfa.com) .
* مسئولیت اجتماعی شرکت : عبارتست از «تأثیرات سازمان بر جامعه». مدیر باید کلیه فعالیت هایش را در ضوابط و شرایط جامعه ببیند و نسبت به تأثیرات فعالیت هایش درنظام جامعه مسئول باشد( Carroll C Buchholts, 2005 ). همچنین می توان گفت مسئولیت اجتماعی سازمان مجموعه فرآیندهایی است که موجب بهبود و افزایش رفاه و آسایش جامعه می شود.
* بیانیه های اخلاقی : سیاست های اخلاقی سازمان که به دقت طراحی شده و به صورت مکتوب درآمده است. در واقع بیانیه های اخلاقی روش ها و رویه هایی هستندکه انسان را وادار می کنند تا از مرحله تئوری پردازی اخلاقی به مرحله اقدام و اجرا برسد (اکبریان،1388) .
* ذی نفعان : گروه هایی هستند که به طور مستقیم بر سازمان اثر می گذارند و اقدامات سازمان نیز بر آنها تأثیردارد. ذی‌نفعان سازمان دو دسته اند: کارکنان و سهام‌داران به عنوان گروه‌های ذی نفع داخلی به حساب می آیند، درحالیکه عده ای هم مثل مشتریان، رقبا، دولت و… گروه‌های ذی‌نفع خارجی تلقی می شوند (افقهی فریمانی،1387،ص 265) .
1 – 10 – 2 . تعاریف مفهومی متغیرها
* مسئولیت اجتماعی ادراك شده: ارزیابی و ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی سازمان (Stanaland et al, 2011) .
* وجهه ( شهرت) ادراك شده شرکت: شهرت سازمان عبارت است از ادراك وارزیابی کلی ذي‌نفعان از شرکت درطول زمان. این ارزیابی از تجربه مستقیم ذي‌نفعان ازشرکت، ارتباط شرکت که حاوي اطلاعاتی از آن باشد و مقایسه این اطلاعات با عملکرد سایر رقبا شکل می گیرد ( Stanaland et al, 2011) .
* مخاطره ادراك شده: احتمال میزان مخاطره آمیز بودن محصول یا خدمت براي شخص. محققان رفتار مصرف کننده، اغلب ریسک (مخاطره) ادراك شده را به عنوان ادراك مصرف کننده در مورد عدم اطمینان و نتایج معکوس بالقوه خرید یک محصول و یا سرویس تعریف کرده اند (Littler&Melanthioue, 2006).
* اعتماد مصرف کننده: تمایل مصرف کننده به اطمینان کردن به یک شریک تجاري که قابلیت اعتماد دارد، از این رو مصرف کننده انتظار دارد که در رفتار فرصت طلبانه درگیر نشود (et al,2011 Stanaland). اعتماد شبیه کاهش دادن ادراک مصرف کننده از ریسک همراه با رفتار فرصت طلبانه ای است که از جانب فروشنده بروز می کند. در نتیجه انتظار می رود اعتماد مصرف کننده به سازمان با ریسک ادراک شده در تقابل باشد (Murphy,2007) .
* وفاداري مصرف کننده: میزانی که مشتري نسبت به یک محصول (مارك) خاص نگرش مثبت دارد، میزان پایبندي او به محصول (مارك) مزبور و قصد ادامه خریدآن درآینده (Stanaland et al, 2011) . «ریچارد اولیور» مفهوم وفاداری را به این شكل تعریف می كند : «حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به طور مستمر در آینده ، به رغم اینكه تأثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی به صورت بالقوه می تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود» (Oliver,1997) .
* ادراك مصرف کننده: ادراك مصرف کننده، فرآیندي است که در طی آن فرد (مصرف کننده ) در معرض
اطلاعات قرار گرفته ، به آن توجه کرده، آن را فهمیده و تفسیرمی کند (روستا و دیگران،1375،ص117).
* کیفیت بیانیه های اخلاقی ادراک شده: نحوه ادراك وارزیابی مصرف کننده از بیانیه هاي اخلاقی سازمان (Stanaland et al, 2011).
* عملکرد مالی ادراك شده: ادراك مصرف کننده از عملکرد مالی شرکت (Stanaland et al, 2011).

بخش اول : مبانی نظری
2 – 1 – 1 . مقدمه
تا پيش از دهه 1960 بحثي پيرامون مسئوليت اجتماعي سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مورد تأكيد نبود و از آن سال‌ها است كه بحث پيرامون اين موضوع و اهميت آن در سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شكل گرفته است. بنيان اوليه اين بحث از زماني آغاز شد كه جوامع بر اثر پيشرفت‌های تكنولوژيكي و علمي با محصولات و دست ساخته‌هايي رو به رو شدند كه به نوعي حيات زيست بشر را با خطرهای جدي مواجه مي كرد. در دهه آخر قرن نوزدهم و با انتقال اين جوامع از اقتصاد كشاورزي به اقتصاد صنعتي، شركت‌ها و صنايع بزرگ شكل گرفته و روز به روز گسترده تر و پيچيده تر شدند. با رشد اين سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها كه اثرات قابل ملاحظه اي بر جامعه و محيط مي گذارند، توجه جامعه به ضرورت مسئوليت اجتماعي سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بيشتر معطوف شد (رسولی، 1389) .
شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادي در درون يك ساختار و نظام اجتماعي به مثابه يك خرده نظام اجتماعي عمل مي كنند و در يك دور نماي گسترده ، نوعي وابستگي متقابل به يكديگر را به نمايش مي گذارند. اهميت اين موضوع از آنجا آشكار‌تر می‌شود كه امروزه از 100 اقتصاد برتر دنيا 51 عدد آنها را شركت‌ها تشكيل می‌دهند . به عبارت ديگر تعداد زيادي شركت و بنگاه چند مليتي وجود دارند كه تأثير آنها بر اقتصاد جهاني از اكثر كشورهاي در حال توسعه بيشتر است. شركت‌هايي چون جنرال موتورز6 در رده بيست و سوم اقتصاد جهاني، وال مارت7 در رده بيست و پنجم جهاني، اكسون موبيل8 در رده بيست و ششم جهاني و رویال داچ شل9 در رده چهل ششم جهاني و كشور ايران در رده چهل و پنجم جهاني قرار دارند. همین رتبه بندی مشخص می‌کند كه اقدامات و فعاليت‌هاي شرکت‌ها تا چه اندازه مي‌تواند بركيفيت زندگي اجتماعي و مسائل زيست محيطي در همه جاي دنيا تاثير بگذارد ( امیدوار ، 1387) .
تشديد نابساماني‌ها در محيط زيست جهاني همچون افزايش دماي كره زمين، كاهش ضخامت لایه ازن، كاهش تنوع گونه‌هاي حيات (تنوع گونه‌هاي بيولوژيك) و غيره به ناچار تمامي جوامع را به چالشي جهاني وا داشته است و به طور الزام آوري باعث شده نگرش «زمين خانه عمومي ما است» شكل بگيرد. اكنون همه جوامع، انسان‌ها و سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موظف هستند تا از بروز بي نظمي در اين خانه عمومي و تخريب بنيادهاي آن جلوگيري كنند. در اين ميان مسئوليت‌هاي اجتماعي شركت‌هاي صنعتي و تجاري از اهميت خاصي برخوردار است (رسولی ،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مسئولیت اجتماعی، مصرف کننده، مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه درمورد مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی سازمان، مسئولیت پذیری، نظام اخلاقی