منابع پایان نامه درمورد مسئولیت اجتماعی، مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی سازمان، هویت سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

است .
5.ارزیابی مصرف کننده از فعالیتها و اقدامات
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان به طور
مثبت با وفاداری مصرف کننده در ارتباط است .
6.وجهه ادراک شده شرکت به طور منفی با
مخاطره ادراک شده در ارتباط است .
7. اعتماد مصرف کننده نسبت به یک شرکت به طور منفی با مخاطره ادراک شده در ارتباط است .
در این پژوهش عملکرد مالی و بیانیه های اخلاقی سازمان به عنوان الزامات و پیش فرض هایی در جهت اقدام به مسئولیت های اجتماعی سازمان در نظر گرفته شده اند . همچنین عواقب (پیامد های ) منتج از مسئولیت پذیری اجتماعی شامل : وجهه سازمان ، اعتماد ، وفاداری و ریسک ادراک شده می باشد .
تمامی فرضیات پژوهش تایید شده و این نتیجه حاصل می‌شود که اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی وجهه و تصویر شرکت را ارتقا و بهبود بخشیده و به طور مثبتی ادراکات از کیفیت محصولات را تحت تأثیر قرار می دهد . همچنین اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی منجر به سطوح بالاتری از اعتماد و وفاداری بین مشتریان می‌شود که این امر به تبلیغات دهانی مثبت و خرید مجدد منجر می‌شود.

2012

Raman
Lim
Nair

تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر وفاداری مصرف کننده

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان با وفاداری مصرف کننده در ارتباط است .
نتایج پژوهش حاکی از آنست که اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر ادراکات مصرف کننده از هویت سازمان – مصرف کننده ، جذابیت هویت سازمانی و ارزش برند تأثیر گذاشته که این امر وفاداری مصرف کننده را تحت الشعاع قرار می دهد .

جدول 2-2-4. مقایسه مطالعات مرتبط و انتخاب مدل مفهومی پژوهش
سال
نویسندگان
عنوان
متغیرها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
نقاط قوت
نقاط ضعف
نتایج

1389

مشبکی
خلیلی شجاعی

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان

*فرهنگ سازمانی (آرمان مشترک، مدل های ذهنی کارکنان، کار تیمی کارکنان، شفافیت ماموریت)
*مسئولیت اجتماعی سازمان

آمار پارامتریک و نا پارامتریک.
*آزمون تحلیل واریانس فریدمن آزمون دو جمله ای، آزمون تی استیودنت تک نمونه ای .
*این پژوهش فرهنگ سازمانی را به عنوان ابزاری جهت پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سازمان مورد استفاده قرار داده است. فرهنگ عاملی مشترک در بین تمامی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست، از این رو دیگر سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز می توانند معیارهای فرهنگ سازمانی را به عنوان زمینه ای جهت پیاده سازی اقدامات CSR به کار بندند.
*محققین با استفاده از معیارهای مختلف، 4 معیار اصلی را در فرهنگ سازمان شناسایی کرده و تاتیر آنها را بر CSR مورد آزمون قرار داده اند. از آنجایی که معیارهای عنوان شده توسط محققین (از مدل های لاتین) استخراج شده و اصلاحات آنها توسط صاحبنظران صورت گرفته است، بنابراین می توان ادعا کرد چارچوب مفهومی ارائه شده با جو فرهنگی کشور ما همخوانی زیادی داشته و این چارچوب برای سایر سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی قابلیت استفاده دارد .
محققین برای استخراج معیارهای مسئولیت اجتماعی از مدل «بارنی – گرینبرگ» استفاده کرده اند. این مدل بیشتر تهعد سازمانی را مد نظر قرار داده و معیارهای تعهد سازمانی را ارائه می دهد. تعهد سازمانی یکی از مباحث مطرح در حوزه مسئولیت اجتماعی است. از این رو شاید این معیارها برای سنجش مسئولیت اجتماعی کارایی لازم را نداشته باشند.
بررسی ها حاکی از آن است که “آرمان مشترك کارکنان” عامل تعیین کننده اي در ایجاد مسئولیت اجتماعی سازمانی بین کارکنان می باشد .همچنین عامل شفاف بودن ماموریت شرکت برمسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تأثیرگذاربوده وبا توجه به این نکته می توان ازشفافیت ودرك واحد ماموریت سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها براي پیاده سازي مسئولیت اجتماعی سازمانی استفاده کرد.نتیجه دیگر این پژوهش این است که مدل هاي ذهنی کارکنان شرکت بر مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشترین تأثیر را داشته و به واقع این مدل ها مهمترین نقش را بین عناصر فرهنگی سازمانی در پیاده سازي مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ایفا می کند.

1390

راه چمنی
لاجوردی

بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی بر ترجیح برند در صنعت بانکداری

*کیفیت ادراک شده برند
*شهرت مسئولیت اجتماعی سازمان
*اقدامات CSR
*ترجیح برند
*مشخصات مشتریان

آمار توصیفی و استنباطی
*آزمون لون، آزمون تی دو نمونه ای مستقل، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده، رگرسیون خطی چندگانه، آزمون آنوا، آزمون دوربین واتسون .
در بیشتر پژوهش‌ها از مدل هایی بهره گرفته می‌شود که توسط پژوهشگران خارجی تدوین شده اند. در این تحقیق صرفا به مدل مستخرج از منابع لاتین اکتفا نشده و پزوهشگران با استناد به مطالعات فرهنگی «هافستد» استدلال می کنند که ممکن است مفهوم غربی مسئولیت اجتماعی نتواند با تمام فرهنگهای آسیایی سازگار شود. از این رو جهت پوشش این نقیصه متغیر نعدیل گر ارزشهای فرهنگی را در جریان کار وارد پژوهش می کنند.

نتایج پژوهش بیان می دارد که متغیرهای تعهد، شفافیت و شهرت سازمان بر ترجیح برند تأثیر گذار نمی باشند. از طرفی متغیرهای کیفیت ادراک شده برند و نوع برنامه CSR بر ترجیح برند تأثیر گذار بوده اند که در این بین نقش غالب را کیفیت ادراک شده برند بر عهده داشته است.

2011

Stanaland
Lwin
Murphy

ادراکات مصرف کننده از الزامات و نتایج مسئولیت اجتماعی سازمان

*عملکرد مالی ادراک شده
*کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلااقی
*مسئولیت اجتماعی سازمان
*اعتماد مصرف کننده
*وفاداری مصرف کننده
*وجهه ادراک شده سازمان
*ریسک ادراک شده

*مدل معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تاییدی، آزمون کای دو،
آزمون تی

در پژوهش‌هایی که در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان صورت گرفته، معمولا یک یا دو بعد از ادراک مصرف کننده (به طور معمول وفاداری و یا ترجیح برند) مورد ارزیابی قرار گرفته اند اما در این پژوهش محققان 4 بعد از ادراکات مصرف کنندگان را مورد آزمون قرار داده اند و پژوهشی جامع را در این حوزه عرضه داشته اند و همین کلیت برتری این تحقیق نسبت به سایر مطالعات بررسی شده می باشد.

پرسش نامه های این تحقیق توسط دانشجویان دانشکده های کسب و کار به صورت آنلاین تکمیل شده اند. همین نکته یکی از ایرادهای این تحقیق می باشد چرا که نمونه انتخابی به خوبی نمایانگر خصوصیات جامعه نبوده و نمی توان نتایج حاصل از نمونه را به کل جامعه تعمیم داد.

در این تحقیق عملکرد مالی و بیانیه های اخلاقی سازمان به عنوان الزامات و پیش فرض هایی در جهت اقدام به مسئولیت های اجتماعی سازمان در نظر گرفته شده است. مصرف کنندگان از سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از نظر مالی عملکرد خوبی دارند انتظار رفتار مسئولانه اجتماعی دارند. نتایج حاکی از آنست مسئولیت اجتماعی سازمان بر ادراکات مصرف کنندگان تأثیر بسزایی داشته و نتایج حاصل از آن متشکل از متغیرهای مختلفی است که در این پژوهش متغیرهای وجهه سازمان ، اعتماد ، وفاداری و ریسک ادراک شده به عنوان نتایج حاصل از مسئولیت اجتماعی سازمان در نظر گرفته شده است .

2012

Raman
Lim
Nair

تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر وفاداری مصرف کننده
*مسئولیت اجتماعی سازمان
*هویت سازمان-مصرف کننده
*جذابیت هویت سازمانی
*ارزش ویژه برند
*وفاداری مصرف کننده
*آزمون دو جمله ای، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده، رگرسیون خطی چندگانه، آزمون آنوا.
در این پژوهش محققین مدل کسب و کار در جامعه Baker را مبنا قرار داده و با توجه به حوزه های پاسخگویی سازمان در جامعه مدل پژوهش خود را ارائه می نمایند. نقطه قوت این پژوهش نسبت به سایر تحقیق های مشابه، لحاظ نمودن هویت سازمانی در مدل است. در مباحث مسئولیت اجتماعی سازمان و مصرف کننده یکی از بنیان های نظری اصلی «تئوری هویت سازمانی» است که متاسفانه در بسیاری از پژوهش‌ها نادیده گرفته می‌شود اما هویت سازمانی در این پژوهش به عنوان یک متغیر جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
*نمونه آماری مورد استفاده در پژوهش 150 نفر از مصرف کنندگان محصولات الکترونیکی در یکی از شهرهای مالزی می باشد. با توجه به گستردگی و تنوع زیاد محصولات الکترونیکی و حجم بالای مصرف کنندگان این محصولات، حجم نمونه آماری کافی به نظر نمی رسد.
*از آنجا که مدل مطرح شده در جریان تحقیق توسط پژوهشگران تدوین و ارائه شده است بنابر این برای کاربردی شدن نیازمند آزمون بیشتری می باشد
نتایج پژوهش حاکی از تایید روابط بین مسئولیت اجتماعی سازمان و ارزش ویژه برند، CSR و جذابیت هویت سازمانی، ارزش ویژه برند و جذابیت هویت سازمانی، CSR و هویت سازمان-مصرف کننده، جذابیت هویت سازمانی و هویت سازمان-مصرف کننده، هویت سازمان-مصرف کننده و وفاداری مصرف کننده می باشد و به طور قوی از این فرضیه حمایت می‌شود که مصرف کنندگان نسبت به سازمانی که درگیر اقدامات مسئولیت اجتماعی است ، دید بهتری داشته و رضایتمندی شان از این سازمان در سطح بالایی است که همین امر باعث وفاداری آنها به سازمان مذکور می‌شود.

2- 2- 5. مدل مفهومی پژوهش و دلایل انتخاب آن
با توجه به تنوع مدل های مطرح شده توسط پژوهشگران متفاوت، انتخاب مدل پژوهش در ابتدا امری دشوار می نمود. از این رو چارچوب های مختلفی درحوزههای موضوعی مشابه با موضوع این تحقیق مطالعه شد و مدل های متفاوتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. از آنجاییکه ما به دنبال شناسایی الزامات و مقدماتی جهت پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سازمان بوده ایم و از طرفی تاثیر این اقدامات (در صورت لحاظ کردن مسئولیت اجتماعی توسط سازمان) بر مصرف کنندگان برای ما اهمیت زیادی داشت، می بایست مدلی برگزیده می شد که تمام این جوانب در آن لحاظ شده باشد. پس از بررسی چندین مدل مختلف، در نهایت مدل مفهومی زیرکه توسط stanaland.S.J Andrea , Murphy . E Patrick , Lwin .O May درسال 2011 ارائه شده است، به دلیل انطباق پذیری بالا با هدف پژوهش حاضر به عنوان مبنای کار در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفت .
جديد و جامع بودن این مدل نسبت به مدل‌هاي معرفي شده، همچنين كامل بودن مدل از نظر شاخص‌هاي اندازه گيري و سنجش مسئوليت اجتماعي، از جمله دلايل انتخاب اين مدل به شمار مي‌آيند.

شکل شماره 2 – 2 – 3. مدل مفهومی پژوهش
(Stanaland, Lwin, Murphy,2011)

3- 1 . مقدمه
يكي از مهمترين مراحل هر پژوهش، روش‌شناسي70 تحقيق مي‌باشد. چنانچه يك پژوهش انجام يافته را به ساختماني تشبيه نماييم كه آماده سكونت است، آن‌گاه روش‌شناسي تحقيق طرح و نقش اوليه‌اي است كه ساختمان بر اساس آن بنا گرديده است. لذا مي‌توان انتظار داشت هر فردي كه اين نقشه را مورد بررسي علمي قرار دهد، قادر باشد ساختماني را كه مبتني بر اين نقشه است تجسم نمايد. با اين اوصاف روش تحقيق را مي‌توان به عنوان يك فرآيند نظام مند براي يافتن پاسخ يك پرسش يا راه حل يك مسأله قلمداد نمود. از اين رو دستيابي به اهداف تحقيق ميسر نخواهد بود مگر زماني كه تحقيق با روش‌شناسي درست صورت پذيرد. آنچه در روش‌شناسي تحقيق همواره بايستي مورد توجه قرار گيرد چگونگي و چرايي انجام پژوهش مي‌باشد (غني آبادي، 1380 ، ص98). «روش علمي تحقيق» به همه مراحلي اشاره دارد كه در جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات براي رسيدن به يك هدف معين مورد استفاده قرار مي‌گيرد. برای اینکه نتایج حاصل از تحقیق معتبر باشد بایستی از یک روش مناسب در تحقیق استفاده شود، چرا که انتخاب نادرست منجر به نتیجه‌گیری نادرست می‌شود. لذا در اين فصل روش تحقيق، متغيرهاي تحقيق، نحوه اندازه‌گيري متغيرها، روش‌هاي جمع آوري اطلاعات، جامعه آماري، نمونه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مسئولیت اجتماعی، مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی سازمان، مصرف کنندگان Next Entries منابع پایان نامه درمورد مصرف کننده، جامعه آماری، مسئولیت اجتماعی، کیفیت ادراک شده