منابع پایان نامه درمورد مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی سازمان، مصرف کننده، مدیریت کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

این پژوهش به دنبال بررسی «تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی سازمانی بر ترجیح برند در صنعت بانکداری» (دو بانک ملت و رفاه در تهران) می‌باشند .

3

1389

اصغر مشبکی
وهاب خلیل شجاعی

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی ومسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمان با مسئولیت پذیري اجتماعی سازمان در وزارت نیرو و شرکت‌هاي تابعه پرداخته است.نتایج پژوهش نشان دهنده همبستگی مثبت و معنی داري بین فرهنگ سازمانی ومسئولیت اجتماعی دروزارت نیرو می باشد. بررسی ها حاکی از آن است که «آرمان مشترك کارکنان» عامل تعیین کننده اي در ایجاد مسئولیت اجتماعی سازمانی بین کارکنان می باشد .همچنین عامل شفاف بودن ماموریت شرکت برمسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تأثیرگذاربوده و با توجه به این نکته می توان ازشفافیت ودرك واحد ماموریت سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها براي پیاده سازي مسئولیت اجتماعی سازمانی استفاده کرد.نتیجه دیگر این پژوهش این است که مدل هاي ذهنی کارکنان شرکت بر مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشترین تأثیر را داشته و به واقع این مدل ها مهمترین نقش را بین عناصر فرهنگی سازمانی در پیاده سازي مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ایفا می کند.

4

1389

اسماعیل کاوسی
فرزانه چاوش باشی

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در سازمان
نویسندگان دراین پژوهش، دراستاي تبيين مسئوليت اجتماعي سازمان و رابطه آن با سرمايه اجتماعي، نخست به تعريف مسئوليت اجتماعي و سرمايه اجتماعي پرداخته و ضمن توصيف ابعاد و مؤلفه هاي آنها، رابطه مندي هريك از دو مقوله، مورد تحليل قرار گرفته است.
سرمايه اجتماعي از مفاهيم نويني است كه امروزه در بررسی هاي اقتصادي و اجتماعي جوامع مدرن مطرح شده است و شناسايي آن به عنوان يك نوع سرمايه، چه در سطح مديريت كلان توسعه كشورها و چه در سطح مديريت سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بنگاه ها، مي تواند شناخت جديدي را ازسيستم هاي اقتصادی اجتماعي ايجاد مديران را در هدايت بهتر سيستم ها ياري كند.مسئوليت اجتماعي نيز اگرچه به ظاهر موضوعي مدرن است ، اما درشكلي سنتي ، در اكثر جوامع قابل پيگيري است . با وجود اين، در جوامع مدرن تر فعاليت هاي متنوع تري در زمينه مسئوليت اجتماعي ازشركت هاو صاحبان سرمايه انتظارمی رود. ضروري است سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها براي حفظ جايگاه، بقاي خود در جامعه وموفقيت دركار، آن را در اولويت قرار دهند.

5

1388

حسین رحمانسرشت
محمودرفیعی
مرتضی کوشا

مسئولیت اجتماعی: اخلاقیات
فرا سازمانی
اخلاقیات ارتباط نزدیک وتنگاتنگی با ارزشها دارند و به عنوان ابزاري نگریسته می شوندکه ارزشهارا به عمل تبدیل کنند .اخلاق یعنی رعایت اصول معنوي و ارزشهایی که بررفتار شخص یاگروه حاکم است، مبنی براینکه درست چیست و نادرست کدام است؟

6

1388

ابوالقاسم ابراهیمی
امین رودانی

نقش بازاریابی اخلاقی دررفتارخرید مصرف کنندگان موادغذایی
رعایت ارزش‌هاي اجتماعی توسط شرکت‌ها بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان مواد غذایی اثر می گذارد به طوري که در اثر مطابقت این ارزش‌ها با ارزش‌هاي جامعه، مصرف‌کنندگان به انتخاب نام ونشان تجاري آن شرکت ترغیب خواهند شد.

7

1388

میرزاحسن حسینی
الهه ملایی

اخلاق و بازاریابی بین المللی
اخلاق بازاریابی درسالهاي آتی ازابعادمختلفی به چالش کشیده خواهدشد .بسیاري از چالش هاي پیش روي بازاریابی ازاین عوامل نشات می گیرند :گسترش نواوريهاي تکنولوژیکی، استراتژي هاي قیمت گذاري،برنامه هاي تبلیغاتی(با شدت وحدت بیشتر) ،همگون سازي سبک هاي زندگی، تداوم پذیري شکل هاي تولیدو به کارگیري فنون پیچیده بازاریابی درجوامع درحال توسعه،استفاده از بازاریابی درحوزه هاي غیر تجاري و…

8

1387

حسین مهلوجی
رزا هندیجانی
علی کرمانشاه

تأثیر مسئولیت اجتماعی بر نواوری در بنگاه ها: دیدگاه مبتنی بر منابع
این مقاله نتیجۀ مطالعه اي است که طی یک سال و در دو مرحله، در صنعت فولاد ایران انجام شده است. روش مطالعه در هر دو مرحله، روش کیفی است. مرحله نخست شامل مصاحبه هاي عمیق با مدیران صنعت فولاد می باشدکه هدف آن تعیین ارتباط دیدگاه مبتنی بر منابع سازمان و نوآوري سازمانی است . از مصاحبه هاي مرحلۀ نخست به همراه مرور ادبیات، چنین بر می آید که مسئولیت اجتماعی بنگاه در صنعت فولاد ایران در طی 8 سال ( 1368تا 1376) تأثیر عظیمی بر نوآوري در این صنعت داشته است. درمرحله دوم، به بررسی تعاملات پویا میان مسئولیت اجتماعی بنگاه، یادگیري سازمانی و نوآوري سازمانی پرداخته شده است. از نتایج حاصل از این مرحله مشخص شدکه راهبردهاي مسئولیت اجتماعی به توسعه توانمندي‌هاي یادگیري منتهی می‌شود که به نوبۀ خود به نوآوري سازمانی می انجامد.

9

1387

مهدي عظیمی
مهدي خاك تاریک

توجه به مفهوم مسئولیت
اجتماعی سازمان ،گامی مؤثر براي نیل به سرامدي درصنعت
سرامدی در قالب مفهوم و تعریف مسئولیت اجتماعی سازمان، یعنی فرارفتن ازچارچوب الزامات قانونی که سازمان بر اساس آنها فعالیت می کند و نیزتلاش براي درك و برآورده کردن انتظاراتی که ذي‌نفعان سازمان درجامعه دارند .سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي سرآمد به عنوان سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی پاسخگو، روشی بسیار اخلاقی براي شفافیت و پاسخگویی به ذي‌نفعان خود در قبال عملکردشان در پیش می‌گیرند .این سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حساسیت و توجه ویژه اي به پاسخگویی اجتماعی و حفظ ثبات زیست بوم سازمان درحال و آینده دارند و این دیدگاه را ترویج می کنند .مسئولیت پذیري اجتماعی درارزش‌هاي این سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیان شده و در تارو پود آنها تنیده شده است.

10

1386

مهدي ابرزي
مهدي یزدان شناس

مسئولیت اجتماعی واخلاق
کاردرمدیریت کیفیت نوین
ارتباط آشکاري بین مدیریت کیفیت، اخلاق کار و مسئولیت اجتماعی سازمان وجوددارد. این ارتباط بدین صورت است که هم مدیریت کیفیت، هم اخلاق و هم مسئولیت اجتماعی بر مسئولیت هاي سازمان نسبت به ذي نغعان مختلف تمرکزدارند، مسئولیت در مدیریت کیفیت به مسئولیت سازمانی کارکنان اشاره دارد درحالی که اخلاق کارو اخلاقیات بیشتر با مسئولیت حرفه اي، ارتباطی و مسئولیت اجتماعی سر و کار دارد.

11

2007

Deirdre Shaw

تئوري تصمیم خرید مصرف
کننده درجوامع مفروضه
گزارشات مصرف‌کنندگان نشان می دهد که نگرانی آنها به واسطه رفتار تحریک آمیز شرکت‌ها به طور فزاینده اي درحال افزایش است. شرکت‌ها با اقدامات سیاسی متفاوتی قصد جذب مشتریان را دارند .در واقع تئوري تصمیم خرید مصرف‌کننده بیان می‌کندکه برخی مشتریان به خریدهای شان در بازار، در قالب راي شان نگاه می‌کنند.

12

2006

Patrick E. Murphy
Gene R. Laczniak
Graham Wood

مبناي اخلاقی براي بازاریابی رابطه ای: دیدگاه فضیلت اخلاقی
دراین مقاله مفاهیم مختلفی براي مدیران علاقمندبه درگیري در مدیریت رابطه مدار ارائه می‌شود که این مفاهیم ازیک رویکرد فضیلت اخلاقی نشات گرفته است .این مفاهیم را می‌توان اینگونه خلاصه کرد:
مدیران و شرکت‌هایشان نیازمند یادگیري و تمرین رویکرد مشتري محور هستندکه این ارزش براي شرکت از طریق گفتگو، همکاري و مشارکت با مشتریان خلق می‌شود. اگرچه نزدیکی به مشتریان، ارتباط با مصرف کننده نهایی یا تولید محصولات سفارشی بخشی ازفرایند تحکیم ارتباط است، با این حال زیربناي اخلاقی باید به صورت صریح ساخته شود. حتی اگر اعتماد و تعهد موجب تحکیم روابط شوند باز هم فضایل ذاتی در مدیریت رابطه مدار باید به صورت واقعی آشکار باشد.

13

2003

Deirdre Shaw
Edward Shiu

اصول اخلاقی در انتخاب
مصرف کننده :رویکرد
مدلسازي چند متغیره
متغیرهاي این پژوهش عبارتنداز :نیت رفتاری (متغیرمستقل)،
نگرش (متغیروابسته) ،کنترل رفتاري ادراك شده (متغیروابسته)،
تعهد اخلاقی (متغیروابسته) ، هویت از خویش (متغیر وابسته) .
این پژوهش به طور فزاینده به افزایش تقاضا براي انتخاب‌هاي
اخلاقی در بازارجهانی اشاره می کند. براي آزمودن اهمیت و کشف
ارتباط بین فاکتورهاي مهم اثرگذار برانتخاب مصرف‌کننده اخلاقی ، از
تحلیل پایایی وتکنیک‌هاي مدلس‌ازي معادله ساختاري استفاده
می‌شود. اطلاعات به دست آمده از تحلیل پایایی نشان می‌دهد
که نگرش مشتمل بر 2 بخش متمایزاست و از سیستم باورهاي
مثبت و منفی تشکیل شده است : نگرش سنتی و نگرش کنترلی.
براي اندازه گیري هنجارهاي ذهنی 2گروه متمایز پیشنهاد
می‌شود: هنجارهاي ذهنی سنتی (مشتمل برنظریه سنتی عمل
مدلل/یا تئوري رفتار برنامه ریزي شده است) و هنجارهاي ذهنی
ضمنی که مشتمل بر بافت مربوط به دیگر ذهنیات است. کنترل
رفتاري ادراك شده: براي کنترل رفتاري ادراك شده 2 گروه متمایز ارائه می‌شود: کنترل رفتاري ادراك شده سنتی و کنترل
رفتاري ادراك شده ضمنی.
هویت خویش: در یک دسته بندي به وجود هویت خویش اشاره شد .در اوایل کار از این نتیجه حمایت شد که رابطه مهمی بین طیف وسیعی از ملاحظات اخلاقی وجود دارد و همین امر حاکی از آن است که مسائل اخلاقی به بخش مهمی از پاسخگویی هویت خویش تبدیل شده اند.

14

2002

Benjamin Tan

شناسایی تصمیم گیري اخلاقی مصرف کننده بادرنظرگرفتن خرید نرم افزارهایی که به صورت غیرقانونی تکثیر شده اند.
مطالب این مقاله پیرامون مدل مطرح شده توسط نویسنده می باشد . «مدل موضوع –ریسک –قضاوت» تأثیر شدت اخلاقی، مخاطرات ادراك شده و قضاوت اخلاقی را بر نتیجه فرایند تصمیم گیري اخلاقی مصرف کننده مد نظر قرار می دهد. افزون براین، مدل یادشده تأثیر تعدیل کننده مجموعه اي ازمتغیرهاوعوامل موقعیتی همچون :سن،جنس،قیمت، دستیابی به امکانات آموزشی، درامد و تجربیات پیشین خریدار را مورد توجه قرار می دهد.

15

2001

Scott J. Vitell
Anusorn
Singhapakdi
James Thomas

آزمون تجربی و کاربردي
تئوري اخلاقیات هانت -ویتل
ادراکات افراد از یک موضوع یامساله اخلاقی، ادراك آنها از رویکردهاي گوناگون احتمالی جهت رفع وحل آن مساله یا مشکل را در پی دارد. پس از آنکه مصرف کننده مجموعه‌اي از راه هاي گوناگون یا فعالیت‌ها را درنظر گرفت، احتمال دارد 2 ارزیابی اخلاقی مهم صورت گیرد :ارزیابی وظیفه شناسانه و غایت شناسانه.وظیفه شناسی برخود فعالیت‌ها یا رفتارهاي مصرف‌کننده متمرکز می باشد در حالیکه غایت شناسی برعواقب آن رفتارها تمرکزدارد.

2 – 2 – 3 . مدل های رایج در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان
بطور کلی مدل‌های مختلفی جهت تبیین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در مقابل ذی‌نفعان وجود دارد. از آنجایی که هر شرکتی دارای خصوصیات منحصر بفرد خود بوده و این خصوصیات بر دیدگاه‌ها و نحوه عملکرد و استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی آن‌ شرکت تأثیرگذار می‌باشد، بنابر این حرکت به سمت نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی شرکت در نظام راهبری شرکت‌ها می‌بایست با فرهنگ سازمانی، چشم‌انداز و استراتژی‌های بلندمدت شرکت در یک راستا باشد تا اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی به صورت یک برنامه هزینه‌بر از سوی کارکنان و سهام دارن تلقی نگردد.
در این بخش به 2 مدل ابتدایی و اصلی در حوزه مسئولیت اجتماعی اشاره می شود.
2 – 2 – 3 – الف . مدل مسئولیت اجتماعی دیویس
متداول ترین مدلی که در خصوص مسئولیت اجتماعی ارائه گردیده و مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است
متعلق به «کیث دیویس69» می باشد . مدل مسئولیت اجتماعی دیویس شامل پنج پیش فرض است .
پیش فرض اول : سازمان به طور کلی به خاطر تأثیر زیادی که روی مسائل مختلف جامعه از جمله بیکاری، وضعیت محیط، کیفیت زندگی و …. دارد، در رفاه جامعه سهیم است .
به عبارت دیگر،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مسئولیت اجتماعی، مصرف‌کننده، مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی سازمان Next Entries منابع پایان نامه درمورد مسئولیت اجتماعی، مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی سازمان، مصرف کنندگان