منابع پایان نامه درمورد مجمع عمومی، شركت سهامی، هیات مدیره، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

قرار رفته است. البته طرح اساسنامه، چون قبلاً به امضای مؤسسین رسیده است بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شركت با پذیره‌نویسان است. »
به نظر می‌رسد در میان دیدگاه‌های فوق‌الذكر، نظر اخیر با ماهیت واقعی پذیره‌نویسی سازگاری بیشتری دارد و باید پذیره‌نویسی را الحاق به قرارداد از پیش منعقد شده میان مؤسسین دانست.
نكتة دیگری كه بررسی آن از جهت رعایت تشریفات قانونی، ضروری به نظر می‌رسد، شیوه پذیره‌نویسی سهام است. به موجب ماده 11 (ل. ا.ق.ت) اعلامیه پذیره نویسی بایستی علامه بر آگهی در جراید، در بانكی كه پذیره‌نویسی در آن صورت می‌گیرد، نیز در معرض دید علاقمندان قرار گیرد، و برابر ماده 12 ل.اخیرالذكر هر پذیره‌نویس پس از امضای ورقه تعهد سهم، مبلغی را كه باید به صورت نقد پرداخت شود به نام شركت در شرف تأسیس پرداخت و رسید دریافت می‌كند. البته پرداخت كلیه وجوه از جانب پذیره‌نویس الزامی نیست. لیكن براساس ماده 16 این قانون حداقل 35 درصد سرمایه شركت باید پرداخت شود. مواد 13 و 14 قانون مذكور نیز به ترتیب به مندرجات الزامی ورقه تعهد سهم و تشریفات تنظیم این ورقه پرداخته‌اند. برگ تعهد سهم به موجب ماده 13 می‌بایست متضمن نام، موضوع و مركز اصلی و مدت شركت و نیز سرمایة آن باشد. ضمناً مشخصات اعلامیه پذیره‌نویسی (شماره و تاریخ صدور اجازه انتشار) و نیز مرجع ثبت شركت‌هایی كه آن را صادر كرده نیز باید در آگهی قید گردد. همچنین درج تعداد سهامی كه تعهد می‌شود و مبلغ آن و نیز مبلغی كه می‌بایست در هنگام پذیره‌نویسی پرداخت گردد، در اعلامیه مذكور ضروری است.
مطابق ماده 14 نیز ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و به امضاء پذیره‌نویس یا قائم مقام قانونی او می‌رسد. نسخه اول آن نزد بانك نگهداری و نسخه دوم آن پس از امضا و مهر بانك تسلیم پذیره نویس می‌گردد.
و در آخر اینكه مهم‌ترین اثر امضای ورقه تعهد سهم همانا قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد. به عبارت دیگر پذیره‌نویس با امضای ورقه مذكور، اساسنامه شركت را كه به منزله قرارداد شركت است امضا كرده و از این طریق در زمره طرف‌های قرارداد شركت قرار گرفته است.50
از دیگر اقدامات بسیار مهم در تأسیس شركت سهامی عام، تشكیل مجمع عمومی مؤسس است. در واقع، مجمع عمومی مؤسس نخستین مجمعی است كه در آن تعهد كنندگان سهام شركت، حضور می‌یابند تا اساس شركت را تصویب و تأیید كنند.51
پس از انقضای مهلت پذیره نویسی، مؤسسین به موجب ماده 16 (ل.ا.ق.ت) مكلفند تا در ظرف یك ماه به پذیره‌نویسی و تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی و پس از اطمینان از صحت عملیات پذیره‌نویسی و پس از اطمینان از اینكه كل سرمایه صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً 35 درصد آن تأدیه شده است، مجمع عمومی مؤسس را دعوت كنند. آگهی دعوت مجمع عمومی مذكور باید در روزنامه كثیرالانتشاری منتشر شود كه در بند 14 ماده 9 به آن اشاره شده است. براساس این بند كلیه آگهی‌ها تا تشكیل مجمع عمومی مؤسس، منحصراً باید در این روزنامه درج شود.
نكته دیگر در خصوص شیوه رأی‌گیری و حد نصاب لازم در مجمع عمومی مؤسس می‌باشد. به موجب ماده 75 این قانون، حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسه به شرح زیر است:
در جلسه اول حضور عده‌ای از پذیره‌نویسان كه حداقل نصف سرمایه را تعهد كرده باشند.
حال اگر چنین حد نصابی حاصل نشد، دو دعوت دیگر به عمل خواهد آمد كه هر كدام از آنها حضور عده‌ای كه حداقل یك سوم كل سرمایه شركت را دارا باشند، ضروری است و در نهایت در صورتی كه باز هم در دعوت سوم نصاب رسمیت جلسه حاصل نشود در این حالت شركت، تشكیل نشده محسوب می‌شود و پذیره‌نویسان می‌توانند براساس ماده 19 مبلغ پرداختی خود را از این بایت مسترد دارند.
چنانچه مجمع در هر یك از دعوت‌های اول تا سوم رسمیت پیدا كند، كلیه تصمیمات آن باید با اكثریت دوم سوم آرای حاضرین اتخاذ شود.
تبصره ماده 75 قانون مذكور نیز اشعار می‌دارد كه در این مجمع تمام مؤسسین و پذیره‌نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یك حق رأی است. البته به موجب ماده 77 مؤسسین در موردی كه تصمیم گیری راجع به مزایای مورد مطالبه یا ارزیابی آورده غیر نقد آنها باشد، از رأی دادن منع شده‌اند.
آخرین نكته‌ای كه در زمینة مجمع عمومی مؤسس قابل بررسی است، وظایف و صلاحیت‌های قانونی این مجمع می‌باشد. ماده 74 (ل.ا.ق.ت) مقرر می‌دارد:
«وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:
1- رسیدگی به گزارش مؤسس و تصویب آن و همچنین احراز پذیره‌نویسی كلیه سهام شركت و تأدیه مبالغ لازم؛
2- تصویب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن؛
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت؛
4- تعیین روزنامه كثیرالانتشاری كه هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد…. ».
وظیفه اول مجمع عمومی مؤسس همان‌طور كه فوقاً ذكر شد، رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن است. تصویب این گزارش به منزله قبول صحت تشكیل شركت سهامی است.52
ضمناً براساس ماده 76 جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری توسط مؤسسین در خصوص ارزیابی آورده‌های غید نقد برای درج در گزارش مؤسسین ضروری است.
به طور كلی مؤسسین در شركت‌های سهامی عام موظفند در موارد زیر اقدام به تهیه گزارش نمایند:
– آورده‌های غیر نقدی؛
– مزایا در صورتی كه وجود داشته باشد؛
– احراز پذیره‌نویسی كلیه سرمایه شركت؛
– پرداخت حداقل 35 درصد كل سرمایه؛
– تعیین تعداد سهام هر پذیره نویس.53
به موجب تبصره ماده 74 گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی مؤسس در محلی كه در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای كسب اطلاع پذیره‌نویسان آماده باشد.
وظیفه دیگری كه به مجمع عمومی مؤسس محول شده، تصویب طرح اساسنامه و عند الزوم اصلاح آن است. در ماده 6 این قانون مقرر شده است كه طرح اساسنامه به امضای مؤسسین می‌رسد و به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام و اظهارنامه به اداره ثبت شركت‌ها تسلیم می‌شود. ماده 8 قانون مذكور نیز به بیان مندرجات الزامی طرح اساسنامه شركت سهامی پرداخته است. در هر صورت اگر طرح اساسنامه توسط مجمع عمومی مؤسس تصویب شود، مندرجات بندهای بیست و یك‌گانه ماده 8، جزء اساسنامه شركت می‌شود و تغییر هر كدام از آنها به موجب ماده 83 در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد بود.54
سومین وظیفه مجمع عمومی مؤسس، انتخاب اولین مدیران و بازرسان شركت سهامی است. عده اعضای هیات مدیره به موجب ماده 107 در شركت سهامی عام نباید كمتر از پنج نفر باشد و مدت مدیریت آنان به موجب ماده 109 در اساسنامه تعیین می‌شود ولی این مدت نمی‌تواند از دو سال تجاوز كند. در مورد حداكثر مدت مأموریت بازرسان در این قانون قیدی وجود ندارد. مدیران و بازرسان منتخب باید به طور كتبی سمت‌های خود را قبول كنند (ماده 17).
آخرین وظیفه مجمع عمومی مؤسس، تعیین روزنامه كثیرالانتشار است. یعنی اینكه مجمع باید نام و مشخصات این روزنامه را معین و اعلام كند. تبصره ماده 17 (ل. ا. ق. ت) اصلاحی 1352 مقرر می‌دارد: «هرگونه دعوت و اعلامیه برای صاحبان سهام تا تشكیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه كثیرالانتشار منتشر شود. یكی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می‌شود. »
تعیین روزنامه‌های دوگانه فوق الذكر به این دلیل است كه سهام‌داران شركت بتوانند از وضعیت شركتی كه در آن سرمایه‌گذاری كرده‌اند، مطلع شود.
تمام موارد ذکر شده از شرایط اساسی تشکیل شرکت سهامی می‌باشد که در صورت عدم رعایت آن‌ها شرکت قابل ابطال می‌باشد به همین دلیل براساس ماده 270 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، باید به این موارد از دقت کافی کرد و در صورت عدم رعایت این موارد شرکت قابل ابطال می‌شود.55
2-2-3-2. تشریفات مقرر در تشكیل شركت سهامی خاص
شركت سهامی خاص شركتی است كه تمام سرمایة آن در هنگام تأسیس، منحصراً توسط مؤسسین تأمین شود. تأسیس شركت سهامی خاص به مراتب ساده‌تر از تأسیس شركت سهامی عام است، زیرا قانونگذار تشریفات كمتری را برای تأسیس آن پیش‌بینی كرده است. این تشریفات در ماده 20 این قانون به شرح زیر ذكر شده‌اند:
– امضای اساسنامه: اساسنامه شركت باید امضای كلیه سهامداران یا وكلای آنان برسد.
– تعهد سرمایه: اظهارنامة مشعر بر تعهد كلیه سهام و گواهینامه بانكی حاكی از تأدیه قسمت نقدی آن كه نباید كمتر از 35 درصد سهام باشد. این اظهارنامه باید به امضای كلیه سهامداران برسد. اگر بخشی از سرمایه به صورت آورده غیر نقدی باشد، آورده مذكور باید به طور كامل تسلیم شود و صورت تقویم آن نیز به تفكیك در اظهارنامه قید شود. چنانچه سهام ممتازه‌ای وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعكس گردد.
– انتخاب مدیران و بازرسان: انتخاب اولین مدیران و بازرسان شركت كه می‌بایست در صورت جلسه‌ای قید شود و به امضای كلیه سهامداران برسد. البته مدیران و بازرسان منتخب باید كتباً قبول سمت كنند.
– ذكر نام روزنامه كثیرالانتشار: در این روزنامه آگهی‌های راجع به شركت تا تشكیل نخستین مجمع عمومی عادی، منتشر خواهد شد.
2-2-4. ثبت شرکت‌های سهامی
یکی از شارحان قانون تجارت، در باب ثبت شركت‌ها عبارات و بیانات خواندنی و جالبی دارد كه جا دارد در مقدمه بحث ثبت شركت‌ها به آنها اشاره شود. ایشان می‌فرمایند: «همانطوری كه طفل در موقع تولد احتیاج به اعلام و اخذ شناسنامه دارد، شركت تجاری كه دارای شخصیت مستقل از شركاء می‌باشد، در موقع تأسیس باید به اداره ثبت اعلام گردد تا در دفاتر ثبت شركتها ثبت گردد و تأسیس شركت به اطلاع عموم برسد. همانطوری كه شناسنامه، طفل را بدنیا نمی‌آورد، ثبت شركت نیز طبق قانون تجارت ایران مولد شخصیت حقوقی نیست، بلكه ثبت شركت تایید وجود شركت است كه از قبل تأسیس شده و شخصیت حقوقی پیدا كرده است…».56
شركت سهامی نیز همانند سایر شركت‌های تجارتی الزاماً باید ثبت شود. از این رو در گفتار پیش رو كه مشتمل بر دو بند است. ابتدا به ثبت شركت سهامی عام پرداخته می‌شود و سپس مراحل ثبت شركت سهامی خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2-2-4-1. ثبت شركت سهامی عام
متعاقب تشكیل مجمع عمومی مؤسس و اتخاذ تصمیمات منطبق با وظایف قانونی آن مجمع، مدارك و صورتجلسة مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم خواهد شد. ماده 18 (ل. ا. ق. ت) این مرحله را به شرح ذیل توصیف كرده است:
«اساسنامه‌ای كه به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم خواهد شد. »
البته در این ماده، هیچ‌گونه اشاره‌ای به شخص یا اشخاصی كه موظف به ارائه مدارك به دایره ثبت شركت‌ها می‌باشد، نشده است ولی به طور معمول مراجعه اداره مزبور و انجام امور ثبت شركت با هیات مدیره منتخب مجمع عمومی مؤسس و یا نمایندگان تعیین شده در مجمع مذكور برای این منظور است. البته با عنایت به اینكه در صورت عدم ثبت شركت هزینه‌های معموله بر عهده مؤسسین بوده و مسئولیت آنان در خسارات ایجاد شده، تضامنی می‌باشد، در هر صورت ثبت شركت از وظایف مؤسسین است. در هر حال «خود شركت و در واقع، مدیران، رئیس هیات مدیره یا احیاناً مدیرعامل باید تقاضای ثبت بدهند.»57
برای ثبت شركت سهامی عام در عمل، مدارك ذیل مطالبه می‌شود:
– دو نسخه اظهارنامه؛
– دو نسخه اساسنامه؛
– دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین؛
– دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره (تعداد مدیران حداقل 5 نفر می‌باشد)؛
– آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامة تعیین شده؛
– فتوكپی شناسنامه مدیران (در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است)؛
– گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل 35 درصد سرمایه شركت؛
– ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.58
2-2-4-2. ثبت شركت سهامی خاص
بر طبق ماده 20 (ل. ا. ق. ت) برای شركت سهامی خاص كافی است اظهارنامه‌ای به انضمام مدارك زیر به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم شود:
1- اساسنامه شركت كه باید

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد شركت سهامی، شرکت سهامی، عام و خاص، حقوق تجارت Next Entries منابع پایان نامه درمورد هیات مدیره، شركت سهامی، مجمع عمومی، شرکت سهامی