منابع پایان نامه درمورد عماد، طاهر، علاءالدین، عنان

دانلود پایان نامه ارشد

قضا چو آب نویسد جواب فتوی را
(بیت 24 قصیده در مدح ناصر الدین ابوالفتح ص 2)
ای زپی آب ملک ورونق دولت دافعه فتنه کرده رای زرین را
(بیت19 در مدح خواجه ناصرالدین طاهر ص14)
تبارک الله از آن آب سیرآتش فعل که بار کاب تو خاکست وبا عنایت هوا
( بیت 22 در مدح علاءالدین شرف)

آب – آتش – خاک _ هوا
آب مایعی شفاف ،بی مزه وبی بو است که حیوان از آن اشامد ونبات بدان تازگی وتری گیرد وآن یکی از چهار عناصر قدماست وبعربی آنرا ماء وبلال خوانند.

آب: نماد روشنایی وحیات

چو روز جلوه انشاد راوی شعرم ببارگاه درآرد عروس انشی را
(بیت 33 قصیده در مدح ناصرالدین ابوالفتح ص 3)
به پنج روز ترقی به سقف اوبردند چو لات وعزی اطراف تاج ومدری را
( بیت 36 قصیده در مدح ناصر الدین ابو الفتح ص 3)
گرشاه نشان خواجگی بود خواجگی اینست روز است ودرو شک نبود هیچ حکم را
( بیت 15 در مدح وزیر ص 7 )
با فایده تر زآنکه همه سال وهمه روز از شست کمان ناله دهد پشت نجم را
(بیت 24 در مدح وزیر ص7)
غوطه توان داد روز عرض زمینش در عرق افتاب چرخ برین را
(بیت 9 در مدح خواجه ناصرالدین طاهر ص13)
روز
روز در پهلوی رچ در پارسی باستان رئوچه وآن مدت از زمان که بواسطه نور آفتاب روشن بود یعنی مدتی که آفتاب بر این کره ما می تابد.مدت زمان طلوع آفتاب تا غروب

روز :نماد روشنایی وگشایش

زچرخ چشمه تیغ تو داشتن پر آب زخصم تایژه حلق بهر مجری را
(بیت 39 قصیده در مدح ناصر الدین ابوالفتح ص 3 )
در گرد زمرد باز دارد چون ظلمت چشمه ضیا را
( بیت 29 در مدح شاهزاده عماد الدین ص 5 )
غیبت خوارزم شاه چون پس ششماه چشمه خون دید چشم حادثه بین را
(بیت 28 در مدح خواجه ناصرالدین طاهر ص14)
چرخ- چشمه- آب

چشمه: جایی که آنجا آب جوشد وروان شود چشمه آب که منبع اب است.

چشمه:نماد جوشندگی وزایش

زبآس کلک تو شمشیر فتنه باد چنان که تیغ بید نماید بچشم خنثی را
( بیت 40 قصیده در مدح ناصر الدین ابوالفتح ص 3)
همچون ثمر بید کند نان ونشان گم در سایه او روز کند نام ونشان را
(بیت 10 در مدح فیروز شاه ص9)
تا کشیده صبا خنجر بید روی گلزار پر از پیکانست
( بیت 5 در مدح مجدالدین عمرانی ص79)
بید
بید درختی است مشهور وآنرا بعربی صفصاف گویند در ختی است از تیره بیدها وجنسهای بسیار دارد سفید وزرد وبید معلق وهمه جنس های این نوع دارای ماده سالی سین هستند که در مداوای درد مفاصل موثر است وضد تب است.

بید:نماد لرزان بودن واضطراب

ای کرده خجل نسیم خلقت در ساحت بوستان صبا را
( بیت 21 در مدح شاهزاده عماد الدین ص 4)

نسیم- بوستان

بوستان مخفف بستان مرکب از بو+ستان.جایی که گلهای خوشبو در آن بسیار باشد.باغ با صفا

بوستان : نماد شادابی وامید وطراوت

طبع تو که ابر ازو کشد در یک تعبیه کرده صد سخا را
( بیت 22 در مدح شاهزاده عماد الدین ص 4 )
آن بود که بحر کرمش زود برانگیخت از لجه کف ابر چو دریای روان را
( بیت 10 در مدح امیر مجدالدین ص8)
خوش خوش زنظر گشت نهان راز دل ابر تا خاک همی عرضه دهد راز نهان را
(بیت 9در مدح فیروز شاه ص9)
از غایت تری که هوا راست عجب نیست گر خاصیت ابر دهد طبع دخان را
(بیت 14 در مدح فیروز شاه ص10)
گر نایژه ابر نشد پاک بریده چون هیچ عنان باز نپیچند سیلان را
(بیت15 در مدح فیروز شاه ص10)
سحاب لطف تو گرقطره بر زمین بارد حدید وسنگ شود مستعد نشو ونما
( بیت 12 در مدح علاءالدین حسن ص18)
ابر-بحر- دریا- سحاب
ابر:مه دروا در جو که بیشتر به باران بدل می شود .سحاب-سحابه-میغ-غیم-غمام-غمامه- عنان

ابر:نماد بارش وبرکت

دست تو که کوه او برد کان صد گنج نهاده یک عطا را
( بیت 23 در مدح شاهزاده عماد الدین ص 5)
سپهر رفعت وکوه وقار وبحر سخا علاءالدین که سپهریست از سنا وعلا
( بیت 1 در مدح علاءالدین شریف ص15)

کوه

عرب آنرا جبل خوانند.برآمدگی کلان ومرتفعی در سطح زمین خواه از خاک باشدویا سنگ وبه تازی جبل گویند.
کوه:نماد استواری ومقاومت

از غیرت رایتت فلک دید در خط شده خط استوا را
(بیت 27 در مدح شاهزاده عمادالدین )
تقدیم تو جایی است که از پی روی آن افلاک عنان باز کشیدند قدم را
( بیت 2 در مدح وزیر ص 6 )
در بارگهت شیوه حجاب گرفته بهرام فلک نظم حواشی وخدم را
( بیت 34 در مدح وزیرص8 )
پیوسته ثنا گفت فلک همت این را همواره دعا گفت ملک دولت آن را
( بیت 4 در مدح امیر مجدالدین ص8)
فاتحه داغش از زمانه همین خواست شیر سپهر از بریا لوح سرین را
( بیت 17 در مدح خواجه ناصرالدین طاهر ص14)
خدایگان وزیران که در مراتب قدر برش سپهر بود چون بر سپهر سما
( بیت 4 در مدح علاءالدین شرف ص15)
فلک – افلاک – سپهر
فلک:سپهر ،جای گردش ستارگان ،مجموع آسمان به عقیده قدما

فلک: نماد پاکی وسادگی وگشاده دست

از لعل حجاب سازد الماس رخساره همچو کهربا را
( بیت 31 در مدح شاهزاده عماد الدین ص 5 )
روز هیجا که از طراده لعل موکبت شکل لاله زار گرفت
( بیت 23 در مدح تاج الملوک ابوالفوارس ص95)

لعل- الماس- کهربا-لاله زار

لعل : از سنگ های گرانبها به رنگ سرخ ، سنگی ظریف با سرخی لامع واز یاقوت سست

لعل: نماد ارزش واعتبار

پیش تو اگر زمین نبوسد منکر المی رسد فنا را
( بیت 35 در مدح شاهزاده عماد الدین ص 5)
برپشت زمین باد قرارت به سعادت کاندر شکم چرخ توئئ شادی وغم را
( بیت 33 در مدح وزیر ص8)
باز این چه جوانی وجمالست جهان را وین حال که نوگشت زمین را وزمان را
( بیت 1 در مدح فیروز شاه ص9)
نصر فزاینده باد ناصر دین را صدر جهان خواجه زمان وزمین را
(بیت 1در مدح خواجه ناصرالدین طاهر ص13)
کعبه دهلیز شب چو دید فصیلش سجده کنان بر زمین نهاد جبین را
(بیت 25 در مدح خواجه ناصرالدین طاهر ص14)
زه ای رکاب ثبات ترت درنگ زمین زه ای عنان سخای ترا شتاب صبا
( بیت 10 در مدح علاءالدین شرف ص15)
زمین: سیاره ای است که ما در آن منزل داریم واز آن نشو نما می کنیم.یکی از کرات منظومه شمسی که
مدار گردش آن بدور خورسید پس از عطارد وزهره است.

زمین : نماد سختی وسفتی ومقاومت

دودی که سر از مطبخ دود تو برآرد آماده تر از ابر بود زادن نم را
(بیت 25 در مدح مجدالدین عمرانی ص27)
تا ابد دود ودخان بارنده گردد چون بخار گر بیفتد بر فلک چون دست تو یک فتح باب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ص1)، 2)، زمرد، وآنرا Next Entries منابع پایان نامه درمورد ص9)، مجدالدین، بیشه، ص8)