منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، صاحبان سهام، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

کاهش يابد. شرکتي که کوچک و ميزان سهام شناور آزاد آن کم ‌باشد، به‌سادگي دچار دستکاري قيمت مي‌شود و نمي‌توان ادعا کرد که نيروهاي عرضه و تقاضا در مورد قيمت‌گذاري اين سهم به‌درستي عمل مي‌کنند.

13-3-2 تأثيرات نامطلوب پايين بودن سهام شناور آزاد
معمولاً قيمت سهام شرکت‌هايي که سهام شناور اندکي دارند به‌شکلي غيرمنطقي افزايش مي‌يابد، حتي در صورتي که اين شرکت‌ها وضع مالي خوبي نداشته باشند. به دليل پايين بودن ميزان سهام شناور، اين گروه از سهام به‌راحتي و با سرمايه کم قابليت نوسان و تغيير قيمت بالايي دارند. اگرچه سهامداران علاوه بر سود نقدي، انتظار کسب سود از محل افزايش قيمت‌ها را نيز دارند اما اکثر آنها به دنبال سهامي هستند که يک افزايش قيمت منطقي و پايدار داشته باشد.
سهام شرکت‌هاي با سهام شناور پايين از قابليت نقدشوندگي پاييني برخوردارند که موجب عدم استقبال بازار از سهام اين شرکت‌ها مي‌شود. کاهش قدرت نقدشوندگي سهام‌ها در بورس يکي از مهمترين انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس را کمرنگ مي‌کند. اين امر بر ميزان ريسک و بازده سهام شرکت‌هاي بورسي تأثير مستقيم داشته و عملاً سفته‌بازي را افزايش مي‌دهد و باعث مي‌شود سفته‌بازان سراغ سهام با شناور و حجم مبناي کم بروند. اين مساله همچنين ممکن است موجب رشد حبابي قيمت‌ها شود.
پايين بودن درصد سهام شناور آزاد ممکن است به عدم صدور مجوز افزايش سرمايه شرکت از سوي نهاد ناظر بازار منجر شود و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي شرکت را به دليل کمبود منابع مالي با مشکل مواجه سازد.
پايين بودن سهام شناور را مي‌توان يکي از عوامل اصلي نبود تناسب بين ارزش ذاتي و قيمت بازار سهام دانست. اين امر در عمل ممکن است تحليلگري مالي را دچار مشکل ‌نموده و نتايج تحليل‌ها را زير سؤال ببرد.

14-3-2 علل تمايل به انحصار سهام در شرکت‌هاي عضو بورس
در خصوص انگيزة نگهداري سهام جهت اهداف مديريتي و کنترلي، تحقيقات زيادي در سطح بين‌المللي صورت گرفته است. تمايل به نگهداري سهام مديريتي انگيزه‌اي براي کنترل بيشتر سرماية شرکت و احراز حداکثر آرا در جلسات تصميم‌گيري در رابطه با عملکرد مالي و يا حتي اهداف کلي شرکت است. سهامداران عمده و يا دارندگان سهام مديريتي علاقه‌مند به سربسته ماندن اطلاعات داخلي شرکت هستند که اين امتياز جز از راه محدود کردن عرضة سهام در بازار امکان‌پذير نمي‌باشد)گيانتي و همکاران،2001،125) 290. بسياري از سهامداران با توجه به سيستم اداري يا مديريتي يک شرکت مبادرت به نگهداري يا معامله سهام آن شرکت مي‌کنند. به‌علاوه، بازده مورد انتظار سهام در ذهنيت سهامداران با توجه به موقعيت کلي هر شرکت شکل مي‌گيرد)آلن و همکاران291، 2001). انگيزه گروهي ديگر از انحصارگران سهام که به سرمايه‌گذاران عمده مشهورند نگهداري سهام با هدف افزايش ارزش سرمايه در بلندمدت است. در اکثر موارد اينگونه سرمايه‌گذاران داراي ارتباطات قوي با عناصر صاحب اطلاعات داخلي شرکت مي‌باشند)گرتن و همکاران،2002،158)292.
رفتار سهامداران خرد در مورد نگهداري سهام نيز در جاي خود قابل توجه است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بسياري از اين گروه صاحبان سهام، سهام خوب دورة قبل را نگهداري کرده و سهام بد دورة قبل را به فروش مي‌رسانند. از عوامل مؤثر بر روي تصميم‌گيري‌هاي صاحبان سهام که تاکنون شناخته شده‌اند مي‌توان به ريسک و بازده سهم، خصوصيات کلي شرکت، موقعيت صنعت يا گروه مربوط به شرکت و نحوة مديريت شرکت به‌ويژه در بخش مالي و سهام، سياست توزيع يا نگهداري سود و چشم‌انداز آتي مالي شرکت اشاره نمود(گيانتي و همکاران،2003،136) 293.
در يک طبقه‌بندي صاحب‌نظران به‌طور کلي بررسي عملکرد صاحبان سرمايه را به دو دسته تقسيم کرده‌اند: دسته اول سهامداراني هستند که تنها به سود هر سهم و بهينه‌سازي سبد سهام خود توجه دارند و گروه ديگر در پي به دست آوردن اطلاعات و کنترل سود سهم هستند. نکته ديگر در ارتباط با سرمايه‌گذاران خارجي است که براساس امنيت سرمايه‌گذاري در داخل کشور و سيستم مديريتي شرکت‌ها جذب بازار سهام شده و عملکرد متفاوتي نسبت نگهداري يا معاملة سهم خواهند داشت. علاوه بر آن بسياري از شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري با عرضه قابل توجهي از سهام يک شرکت توجه عموم را به اين کار جلب نموده و پس از افت قيمت، همان سهم را در نازل‌ترين سطح قيمت مجدداً خريداري مي‌کنند و اين در صورتي براي سرمايه‌گذاران قابل ريسک مي‌باشد که درصد بالايي از سهم در اختيار معامله‌گران باشد و بتوان به امکان حرکت و تقليد گروهي در بازار اعتماد کرد. لذا بسياري از شرکت‌ها به منظور جلوگيري از سوداگري درصد بالايي از آن را تحت انحصار قرار مي‌دهند (جمالي، 1387،189)294 .

15-3-2 عدم تقارن اطلاعات و کارايي بازار
عدم تقارن اطلاعات زماني ايجاد مي شود که سهامداران به اطلاعات محرمانه اي که مديران شرکت در اختيار دارند،دسترسي نداشته باشند. وجود اطلاعات کافي در بازار و انعکاس بموقع و سريع اطلاعات بر روي قيمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگي با کارايي بازار دارد. در بازار کارا،اطلاعاتي که در بازار پخش مي شود به سرعت بر قيمت تأثير مي گذارد . در چنين بازاري ،قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي آن نزديک است . به عبارت ديگر ويژگي مهم بازار کارا اين است که قيمت تعيين شده در بازار ، شاخص مناسبي از ارزش واقعي اوراق بهادار است . بازار کارا بايد نسبت به اطلاعات جديد حساس باشد. اگر اطلاعات تازه اي به اطلاعات عموم مي رسد ،قيمت سهام عادي شرکت متناسب با جهت اطلاعات ياد شده تغيير خواهد کرد . اگر بازا نسبت به اطلاعات جديد بي تفاوت باشد و عکس العمل لازم را نشان ندهد ، يعني تحليل کننده اي در بازار براي ارزيابي و بررسي اثر اطلاعات جديد بر قيمت نباشد، طبعاً آن بازار کارايي نخواهد داشت (جهانخاني و عبده تبريزي،1372،225)295 .
جيانگ و کيم296 ،2000 ، بيان داشتند که در شرکت هايي که سهامداران آنها را نهادها و شرکت هاي ديگر تشکيل مي دهند ، اطلاعات داخلي با ارزش درباره چشم اندازهاي تجاري آتي شرکت و همچنين استراتژي هاي تجاري آن، از طريق ارتباط مستقيم بين مديران و شرکت هاي مالک عمده سهام به طور انحصاري در اختيار قرار مي گيرد. اين انتقال اطلاعات اغلب از طريق کانال هايي همانند اعضاي مشترک هيأت مديره در اختيار شرکت هاي سهامدار قرار مي گيرد و از اين طريق اکثر شرکت هاي سرمايه گذار به اين اطلاعات دسترسي پيدا مي کنند . لذا رواج مالکيت شرکت ها توسط شرکت هاي ديگر مي تواند نقش اساسي در کاهش ميزان عدم تقارن اطلاعات بين مديران و سرمايه گذاران برون شرکتي و در نتيجه کارايي بازار سرمايه در مورد اطلاعات آنها داشته باشد.
عبده تبريزي و جهانخاني ، 1372، در مورد ويژگي بازار کارا بيان مي دارند : افراد مطلع در بازار وجود دارتد واين افراد با اطلاعاتي که دارند بازار را به کارايي مي رسانند. اما آنها نمي توانند از اطلاعات و دانش افزونشان نتايج بهتر و سود بيشتري بدست آورند . در اين محيط فرد متخصص تر و آگاه تر از فرد عامي سود بيشتري نمي برد و افراد نا وارد در بازار کارا مغبون نمي شوند . قيمت بازار طوري تعيين مي شود که منعکس کننده تمتم اطلاعات خوب و بد است.
در بازار کارا تعديل قيمت ها به سرعت انجام مي شود. در اين بازار افراد زيادي حضور دارند که اطلاعات را دريافت و ارزيابي و ارزش آن را پيدا مي کنند و به فوريت اقدام به خريد و فروش مي کنند اقدام فوري آنها باعث مي شود که اطلاعات موجود دقيقاً و به سرعت روي قيمت ها انعکاس يابد.
يکي از معيار هاي سنجش کارايي بازار، تعيين اطلاعاتي است که در قيمت اوراق بهادار منعکس است که عبده تبريزي و جهانخاني سه سطح به شرح زير براي آن مطرح نموده اند :
شکل ضعيف : در اين سطح از کارايي،قيمت هاي اوراق بهادار فقط اطلاعاتي را منعکس مي نمايند که با قيمت هاي گذشته ارتباط دارد و از توالي تاريخي قيمت ها حاصل مي شود . اين اطلاعات بلافاصله در قيمت هاي جاري منعکس مي شوند . در اين حالت فرض مي شود قيمت اوراق بهادار فقط منعکس کننده اطلاعات تاريخي است . پس شکل ضعيف کارايي مي گويد که با مطالعه روند تاريخي قيمت سهام ،قادر نيستيم آينده را پيش بيني نماييم و قيمت سهام روند خاصي ندارد.
شکل نيمه قوي : در اين سطح از فرضيه ،قيمت سهام منعکس کننده همه اطلاعات عام و منتشره شده است . در اينجا اطلاعات عام محدود به قيمت هاي گذشته نيست و در بر گيرنده هر اطلاعي درباره عملکرد شرکت و مشخصات صنعتي است که آن شرکت در آن فعاليت مي کند. در بازار کارا در شکل نيمه قوي قيمت بلافاصله با ورود اطلاعات جديد متأثر مي شود . چنين کارايي کمک بزرگي به سرمايه گذاران مي نمايد. به ويژه آنهايي که حضوري کافي در بورس ندارند و نيز براي کساني که شناختي همه جانبه از امور مالي ندارند.
شکل قوي : در اين حالت فرض آن است که تمام اطلاعات مربوط و موجود اعم از اطلاعات محرمانه و در دسترس عموم در قيمت اوراق بهادار انعکاس دارد. قيمت اوراق بهادار حتي منعکس کننده تمام اطلاعات محرمانه جاري و تاريخي است. در اين سطح کارايي که کسترده ترين مفهوم کارايي است، اگر اتفاقي در شرکت بيفتد ديگر نمي شود گفت که فقط مدير عامل آن را مي داند و ديگران ازآن بي اطلاعند. در اين زمينه قيمت سهام شرکت مورد نظر بلافاصله نسبت به اين اتفاق عکس العمل نشان مي دهد . زيرا همه اطلاعات محرمانه هم سريعاً به بازار منتقل مي شود و اطلاعات محرمانه افشا نشده اي در شرکت وجود ندارند. در چنين وضعيتي ، مفروض است که سيستم هاي کنترل داخلي شرکت به قدري قوي است که کسي نمي تواند اطلاعات محرمانه يا اطلاعات خاصي داشته باشد. وقتي مثلاً مدير عامل يا هيأت مديره از امري با خبر مي شوند ، بلافاصله بقيه نيز از آن با خبر مي شوند و چون همه خبردارند قيمت به سرعت متأثرمي شود ،و بنابراين اطلاعات به ظاهر محرمانه ديگر ارزش چنداني براي آن مدير عامل و ساير مديران عالي رتبه ندارد. اين نوع کارايي حتي در بورس هاي بسيار معتبر هم واقعيت ندارد . زير بناي فرضيات بازار کارا رقابت براي اطلاعات است(واتز و زيمر من، 1986، 332)297
رقابت سرمايه گذاران و تحليل گران مالي را به سوي بدست آوردن اطلاعات مر بوط با شرکت از بسياري از منابع غير از گزارشات حسابداري شرکت و حتي خارج از خود شرکت سوق دهد . براي مثال تحليل گران اطلاعات، توليد هفتگي شرکت ها را بدست آورده و با مديريت مصاحبه مي کنند. تحليل گران همچنين با رقباي شرکت در مورد فروش و با اعتبار دهندگان در مورد وضعيت اعتباري شرکت مصاحبه مي کنند . به طور ميانگين در يک بازارکارا که قيمت هاي سهام بر اساس نرخ مورد انتظار بازار تعديل شده باشد ،اين قيمت ها برآورد صحيحي از ارزش آتي سهام هستند. از اين رو اگر سود حسابداري به طور تجربي به قيمت سهام يا تغييرات در ارزش سهام باشند . هر چند اين سود ها با استفاده از يک مفهوم از سود محاسبه نشده باشند.
مفاهيم بازار کارا به طور واضح با اين فرضيه که گزارشات حسابداري تنها منبع اطلاعات هستند متناقض هستند . گروهي از محققين در طي تحقيقات در زمينه کارايي بازار سرمايه به برداشت اشتباهي رسيده اند. آنان بر خلاف گروه هاي ديگري که معتقدند بررسي در زمينه کارايي فقط از طريق تجزيه و تحليل آماري امکان پذير است ، نظراتي را ارائه داده اند که سبس شکسته شدن حريم مباني شده است که سال ها مبناي اينگونه بررسي ها را تشکيل داده است و نظرات اين گروه برداشتي غلط از کارايي و مفهوم آن مي باشد. اين اشتباهات شامل تصورات اشتباه در ماهيت کارايي، تصورات اشتباه در شواهد وجود کارايي و برداشت هاي غلط از مفهوم کارايي مي باشد(فدايي نژاد،22،1373)298

16-3-2 پيامد هاي عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه
طبق ديدگاه سنتي حسابداري ، سرمايه گذاران کوچک (عموماً کم اطلاع)نياز به حمايت دارند. اين ديدگاه احتمالاً از اين واقعيت ناشي شده است که در بازار سرمايه نابرابري وجود دارد، ولي نياز به مقررات جهت تعديل چنين نابرابريهايي، معمولاًبا عباراتي مبهم ،ساده و پدرمآبانه بيان شده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، بازار سهام، بازده مورد انتظار Next Entries منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، ارزش بازار، ساختار بازار