منابع پایان نامه درمورد عام و خاص، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

– لايحه چكهاي تضمين شده مصوب 1/3/1334
6 – قانون چكهاي تضمين شده مصوب 2/4/1337
7 – لايحه قانوني راجع به چكهاي بي محل مصوب 16/12/1337
8 – قانون صدور چك مصوب 6/2/1344 كه ناسخ قوانين قبلي است.
9 – قانون صدور چك 16/3/1356 كه قانون سال 1344 را نسخ كرده است.
10 – قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/8/72 مجلس شوراي اسلامي
11 – قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 ق .صدور چك مصوب 10/3/76 مجمع تشخيص مصلحت نظام
12 – قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 2/6/1382 مجلس شوراي اسلامي
-2-1-2-1 بند دوم:بخشهاي يک چک
?- تاريخ صدور
?- محل صدور
?- محل پرداخت
?- مبلغ
?- گيرنده چک
?- امضاء صادرکننده (منتظمي ، يگانه ???? ، ص???-??? )

-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکيبات آن
لغت “چک” لغتي پارسي است و از اين زبان به زبان‌هاي ديگر وارد شده‌است.
نويسنده? چک بايد هميشه مبلغ را در آن بنويسد، اما در صورتيکه نوشتن اين مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن “چک سفيد امضاً مي‌گويند. چنين چيزي مي‌تواند بسيار خطرناک باشد زيرا محدوديتي براي مقداري که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سياسي غرب، از اين عبارت براي اختيارات نامحدود که در ازاي يک اتفاق يا رويداد به دست فردي کسب مي‌شود،استفاده مي‌گردد.

-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک
در قانون چك سال 72 چهار نوع چك نام برده شده است :
1 – چك عادي 2 – چك تأييد شده 3 – چك تضمين شده 4 – چك مسافرتي
1- چك عادي :
چكي است كه دارنده حساب جاري چك را بر عهده حساب خود صادر مي كند،گيرنده وجه چك ممكن است كه خود صادر كننده يا حامل چك بوده و يا اينكه چك در وجه شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص صادر شده باشد.دارنده چك عادي،تضمين و پشتوانه اي جز اعتبار شخص صادر كننده ندارد.
2- چك تأييد شده :
چكي است كه از طرف صاحب حساب جاري در بانك بعهده بانك صادر ميگردد و بانك تأييد مي كند كه در حساب جاري صادر كننده به ميزان مندرج در چك محل(به صورت وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده يا ركس)وجود دارد. بانك پس از تأييد مطلب مذكور،وجه را در حساب صادر كننده مسدود ميكند و سپس آن را فقط به آورنده چك تأييد شده مي پردازد اين چك اعتبار بيشتري نسبت به عادي دارد.
اين نوع چك در فرانسه و آمريكا رواج دارد. در اين كشورها چك بصورت كارت چك يا كارت تضمين چك وجود دارد.
3- چك تضمين شده :
چكي است كه بنا به تقاضاي مشتري توسط بانك صادر ميشود و پرداخت آن از طرف بانك تعهد و تضمين ميشود . بانكها بنا به تقاضاي مشترياني كه حتي داراي حساب جاري هم نباشند مبادرت به صدور چك تضميني مي نمايند.اين چك بنام چك رمزدار معروف است.

4- چك مسافرتي :
چكي است كه از طرف بانك صادر مي شود و وجه آنرا در هر يك از شعب بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن قابل پرداخت است.تمامي بانكها امكان صدور چك تضميني و مسافرتي را دارند.
5- چك بسته :
چك بسته همان چك عادي است كه دارنده يا صادر كننده دو خط مورب روي آن مي كشد كه به معني آن است كه فقط توسط بانك طرف حساب به بانك ديگري كه دارنده در آن حساب دارد پرداخت ميگردد.اين چك در كنواسيون ژنو در مواد 37 و 38 تعريف شده است كه دو نوع عام و خاص دارد.
6- چك بسته عام :
در صورتي است كه هيچگونه مطلبي ميان دوخط وجود نداشته باشد.
7- چك بسته خاص :
در صورتي است كه نام بانكدار مشخص بين دو خط موصوف قيد شده باشد . اين قبيل چك از لحاظ جلوگيري از سرقت،جعل،سوء استفاده مفيد است.
8- چك بانكي :
چكي است كه از طرف بانك بر روي خود بانك صادر شده و پرداخت آن توسط بانك مزبور تضمين شده باشد چنين چكي مانند اسكناس است و جعل آن نيز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمي تلقي ميگردد و در اكثر قوانين جزايي و حقوق كيفري ايران اين چك در حكم اسكناس آورده شده است.

9- چك پستي :
در اغلب كشورها به توسط ادارات پست چكي صادر ميشود و در اختيار مشتريان قرار داده مي شود كه شخصاً بتوانند در كليه شعب پست خانه داخلي براي دريافت و پرداخت از آن استفاده نمايند چك مزبور ممكن است در وجه حامل يا به حواله كرد باشد.
10- چك صندوقي:اين نوع چك كه معمولاً بانكها در پرداختهاي نقدي خود از آن استفاده مي كنند چكي است كه بانك بر روي خود كشيده و به رسيد صندوقدار يا يكي از مقامات بانك امضاء ميشود و در همان بانك كارسازي ميشود.
11- حواله هاي بانكي:معمولاً بانكها مقاديري از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانك ديگري نگاهداري مي كنند،حال بانك در موارد نياز چكي تنظيم و بر روي بانك ديگر كه نزد او اعتبار دارد صادر مي نمايد.
12- چك وعده دار:چكي است كه مثلاً در اول فروردين1384صادر لكن تاريخ پرداخت آن اول ارديبهشت 84 مـي باشد چنين چكي در واقع يك حواله يكماهه است بديهي است كه دارنده مي تواند از قبول آن خودداري نمايد چون به مبلغ چك در روز صدور نياز دارد.
13- چك نقل به حساب يا چك تهاتر يا چك رسيده:معمولاً صادر كننده چك ، بر روي آن كلمه پرداخت در حساب را مي نويسد تا چك فقط از طريق نقل به حساب پرداخت گردد.آنچه مسلم است رواج چنين چكي باعث صرفه جويي در استفاده از اسكناس ميشود و در اين امر در حساب صادر كننده پول بلوكه ميشود،اين نوع چك از نظر امنيت بسيار عالي است.
14- چك مشروط:چكي است كه در آن هر قيد و شرطي ذكر شده باشد و بانكها مكلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمايند.
15 – چك تضميني:عبارت است از چكي است كه صادر كننده در متن آن قيد نمايد بابت تضمين معامله،پرداخت يا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.
16 – چك سفيد امضاء:چكي است كه صادر كننده آن فقط امضاء مجاز خود را كه نزد بانك شناخته شده است ، در ذيل چك منقوش و از قيد هر امر ديگري خودداري و دارنده اختيار دارد هر مبلغ يا تاريخي را و هر نوع دريافت كننده اي(به نام حامل)را در آن شخصاً مرقوم نمايد،با توجه به مراتب فوق به مدت10سال طبق تصميم قانونگذار از سال72 تا 82 برخي از چكها از ديد قانونگذار ممنوع و صادر كننده آن بدليل عدم رعايت ممنوعيت قانوني به مجازات مربوطه محكوم مي گرديدند و اما در حال حاضر پاره اي از انواع چك از جهت سهولت در پرداخت يا امنيت اجتماعي و بانكي توسط دولتها رواج بيشتري دارند.
با عنايت به عرف بانكداري علاوه بر چهار مورد اول كه در مقررات اصلاحي قانون صدور چك در سال 1372 قيد شده صدور چك به روشهاي فوق نيز منع قانوني نداشته و در حال حاضر نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. علي الاصول بانكها وظيفه دارند به بهترين وجه ممكن و با بيشترين ضريب ايمني وجوه چكها را جابجا و كارسازي نمايند و برخي از اين روشهاي فوق مورد عمل بانكهاي ايران نيز مي باشند.(منصور،???? ،ص?? )
-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات
چک پرداختي Cancelled cheque چکي است که بانک وجه آن را به ذي‌نفع پرداخته باشد.چک تضمين شده چکي است که يک بانک آن را ظهرنويسي کند. به اين ترتيب اداء وجه چک را تضمين کرده‌است. چک در وجه حامل چکي است که در آن نوشته مي‌شود در وجه حامل(به حامل چک)بپردازيد نام کس معين در آن نوشته نمي‌شود و هرکس آن را به بانک ارائه و امضاء کند مستحق وصول وجه چک است.چک سفيد چکي است که صادرکننده آن را امضاء مي‌کند بدون ذکر وجه چک؛در واقع مصداق مفهوم کلي سفيد مهر است.چک نقد شده به معني چک پرداختي است چک نويس يعني سند نويس،محرّر سند،سردفتر کنوني هم چک نويس است.خاقاني گويد:مشتري چک نويس قدر تو بس که سعادت،سجل آن چک تست چک وعده دار چکي است که صادرکننده به محال عليه چک،دستور ادا وجه را در رأس موعدي معين بدهد.مفهوم چک بر آن صادق است. صدور چک پر کردن فرم خام چک و جداسازي آن از دفترچه،مهر و امضا کردن آن و اعطاي آن به متعامل،فرايند صدور چک را شکل مي‌دهند.امروزه براي صدور چک نرم‌افزارهايي ارائه شده است که نرم‌افزارهاي خزانه‌داري از آن جمله‌اند.(عبادي،????،ص ???).

-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانوني چک
?- چک بر ? قسم است:چک عادي، تاييد شده، تضمين شده و مسافرتي?- چک چه به عهده بانک‌هاي داخل کشور باشد يا شعب بانک ايراني در خارج از کشور در حکم سند لازم‌الاجرا است.?- دارنده چک مي‌تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانين و آئين نامه‌هاي مربوط به اجراي ثبت اسناد رسمي وجه چک يا باقي‌مانده آن را وصول کند.?- دارنده چک مي‌تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‌ها اعم از اينکه قبل از صدور حکم يا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند اين دادخواست بايد به دادگاه صادرکننده حکم تقديم شود.?- کليه خسارات و هزينه‌هاي وارده شامل خسارت تاخير تاديه‌است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزي اعلام مي‌شود، قابل مطالبه‌است و اين خسارت هزينه‌هاي دادرسي و حق‌الوکاله را هم در بر مي‌گيرد. ?- چک فقط در تاريخ مندرج يا پس از آن قابل وصول خواهد بود. ?- صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه نقد داشته و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانک خارج يا دستور عدم پرداخت دهد.?- چک نبايد به صورتي تنظيم شود که به عللي مثل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک يا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداري کند.?- هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصي مشخصات چک هويت و نشاني کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند(فقدان موجودي) و آن را به دارنده چک تسليم کند و بانک مکلف است نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب ارسال کند.??-اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضاي دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسليم کند و در اين صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بي محل محسوب مي‌شود و بانک گواهي تقديم مي‌کند. مجازات صدور چک بي محل ?- اگر مبلغ کمتر از يک ميليون تومان (?? ميليون ريال) باشد مجازات حبس حداکثر شش ماه خواهد بود. ?- اگر مبلغ از يک تا ? ميليون تومان باشد حبس شش ماه تا يکسال خواهد بود. ?- اگر مبلغ بيش از ? ميليون تومان باشد مجازات يک سال تا دو سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود.?- در صورتي که صادرکننده اقدام به صدور چک‌هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چک‌ها ملاک خواهد بود. ?- دارنده،کسي است که چک در وجه او صادر گرديده يا پشت‌نويسي شده يا حامل چک در مورد چک‌هاي حامل يا قائم مقام قانوني آنهاست. منظور از دارنده چک کسي است که براي اولين بار چک را به حساب برده (و به نامش برگشت مي‌خورد).?- کسي که چک پس از برگشت به او منتقل مي‌شود حق شکايت کيفري ندارد مگر انتقال قهري باشد(ارث رسيده). ?- اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسيله شخصي ديگر به نمايندگي از طرف خود وصل کند و و حق شکايت کيفري او در صورت بي محل بودن چک محفوظ باشد بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگيد در ظهر چک قيد کند در اين صورت گواهي عدم پرداخت به نام او صادر مي‌شود و حق شکايت کيفري دارد. ?- هرگاه بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو ديگري واگذار نمايد، تعقيب کيفري موقوف مي‌شود. ?- هرگاه قبل از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت کند يا متهم وجه چک و خسارت تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند يا موجبات پرداخت چک و خسارت مذکور را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌کند. ??-اين مجازات‌ها شامل مواردي که ثابت شود چک يا چک‌ها بابت معاملات نامشروع يا ربوي صادر شده نمي‌باشد.??- چک‌هاي صادره در ايران عهده بانک‌هاي واقع در خارج از کشور مشمول اين ماده‌است. ??- در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفري وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت کند يا با موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقيب نيست.
-7-1-2-1 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ايران
بر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات Next Entries منابع پایان نامه درمورد اصل استقلال