منابع پایان نامه درمورد طاهر، مجدالدین، علاءالدین، سنبل

دانلود پایان نامه ارشد

زکه صحرا
(بیت 26 در مدح علاءالدین شرف ص 16)
غبار – باد- صحرا – کوه
غبار: گرد بسیار نرمی که بواسطه هوا پراکنده شود.

غبار : نماد بد اخلاقی و بد رفتاری وتندی

وآنجا که محیط کف او ابر برانگیخت بر ابر کشد حاصل بران بنان را
(بیت 63 در مدح فیروز شاه ص12)
مجد دین ای جهان جود وکرم دست جود تو ابر وباران باد
(بیت 1 در تهنیت دارو خوردن مجدالدین ص584)

باران – ابر

باران : نماد پاکی وطراوت وشادابی

صاحب ابوالفتح طاهر آنکه ز زایش صبح سعادت دمید دولت ودین را
(بیت 2 در مدح خواجه ناصرالدین طاهر ص13)
صبح
صبح:سپیده دم یا اول روز – بامداد

صبح: نماد سرزندگی وشادابی

بی شرف مهر خازنش تنها دست در دل کان آفتاب هیچ دفین را
(بیت 11 در مدح خواجه ناصرالدین طاهر ص13)
آفتاب: خورشید،شمس، مهر

آفتاب : نماد بخشش ودرخشندگی

تا افق آستانش راست نکردند شعله نزد روز نیک هیچ حزین را
(بیت 15 در مدح خواجه ناصرالدین طاهر ص13)
افق – شعله – روز

افق:کران ، کناره آسمان، کنار وگرد بر گرد جهان.آنچه پیدا باشد از نواحی آسمان واطراف زمین ، کنار جهان

افق: نماد دوری

صدف که دم نزند دانی از چه خاصیت است زشرم نطق تو وز رشک لولو لالا
( بیت 16 در مدح علاءالدین شرف ص15)
گه معطر خاک دشت از باد کافوری نسیم گه مرصع سنگ کوه از ابر مروارید بار
(بیت 3 در مدح صدرالزمان خراسانی ص162)

صدف-لولو- مروارید – خاک – دشت –نسیم – سنگ- کوه- ابر
لو لو : در – مروارید

مروارید:نماد ارزش

ز نور رای تو روشن شده است رای سپهر وگرنه کی رودی آفتاب جز بعصا
( بیت 17 در مدح علاءالدین شرف ص15)
نور- سپهر – آفتاب

نور: روشنایی هرچه باشد یا شعاع روشنی

نور: نماد روشنایی وگشایش

تویی که گر سخط ابر ژاله بار شود اجل برون نتوان شدن زموج فنا
( بیت 19 در مدح علاء الدین شرف)
ابر – ژاله – موج
موج: برآمدن آب دریا وشط ورودخانه به بالا- هیجان وبلند شدن آب دریا

موج: نماد جنبش وحرکت

همی چه گفتم گفتم که زیره وکرمان همی چه گفتم گفتم که بصره وخرما
( بیت 37 در مدح علاءالدین شرف ص17)
زیره – خرما
زیره : تخمی است معروف که بعربی کمون خوانند بهترین آن زیره کرمانی است.تخم گیاهی از طایفه چتری بری ومعطر واز داروهای محرک که درآشها وپلوها استفاده کنند.

زیره: نماد خوشبویی

بهر چه گویی قول تو بر زمانه روان بهر چه خواهی حکم تو بر ستاره روا
( بیت 40 در مدح علاءالدین شرف ص17)
برباید شهاب ناوک او انجم از چرخ ونقش از دیوار
(بیت 29 در مدح اغل بیگ)
خدایگانا آنی که دوستدارانت زنور رای تو دانم ستاره رای شوند
(بیت 3 در هجا ص628)
ستاره – شهاب – چرخ – انجم
ستاره :اجرام نورانی در آسمان که نورشان به علت حرارت زیاد شان می باشد بسته به شدت حرارت رنگ ستاره ها فرق دارد.

ستاره: نماد امید ودرخشندگی

زلف چو مشک ناب ترا بنده مشک ناب روی چو افتاب ترا چاکر آفتاب
(بیت 2 در مدح مجدالدین بن احمد ص19)
مشک – آفتاب
مشک: ناف آهوی ختایی که عربان مسک خوانند ومشک بر چهار قسم است اول را ترکی نامند از حیوانی شبیه به آهوی چینی دویم تبتی وآن از نافه حاصل شود.سیم چینی .چهارم هندی

مشک : نماد بوی خوش

آیینه ای که جلوه گر روح تو بود می زیبدش هر آینه خاکستر آفتاب
(بیت 36 در مدح مجدالدین احمد ص21)
خاکستر – آفتاب
خاکستر: آنچه از هیزم وجز آن بعد سوخته شدن بماند.

خاکستر: نماد باقی مانده بی ارزش

تا نو بهار سبز بود وآسمان کبود تا لاله سایه جوید ونیلوفر آفتاب
( بیت 38 در مدح مجدالدین احمد ص21)

بهار- سبز- آسمان – کبود – لاله – نیلوفر- آفتاب

کبود: رنگی است معروف که آسمان بدان رنگ است.

آسمان کبود :نماد وسعت وگستردگی

از ماه وافتاب بهی تو که نیستند با دو عقیق همچو شکر ماه وآفتاب
( بیت 5 در مدح خاقان اعظم کمال الدین ص21)
با شمس وقمر برج مساعد با شهد وشکر بلب مناسب
(بیت 13 در مدح ناصرالدین طاهر ص349)
ماه – آفتاب – عقیق – شکر – آفتاب – شمس – قمر
ماه : عرب آنرا قمر خوانند وبه زبان دری وتبری مونک ومانک گویند.

ماه : نماد زیبایی

دل زبیم آنکه باد سرد بر تو بگذرد روز وشب چونانکه ماهی را بر اندازی زآب
( بیت 13 در مدح مجدالدین عمرانی ص26)
چو تیغ ناخنی برچرخ مینا چو شست ماهیی در بحر اخضر
(بیت 3 در مدح علاء الدین بربویه ص223)

باد – روز – شب- ماهی – آب- چرخ – بحر
ماهی: سمک وحوت : حیوانی که در آب زیست کند .ماهی جانوری آبزی است.

ماهی : نماد جنبش وحرکت

جود ودستت هر دو همزادند همچون رنگ وگل کی توان کردن جدا رنگ از گل وبوی از گلاب
( بیت 26 در مدح مجدالدین عمرانی ص27)
رنگ –گل – گلاب
رنگ : اثر نور که بر ظاهر اجسام نمایشهای مختلف می دهد بعربی اون گویند. رنگ از نظر فیزیکی اثری است که در روی چشم از انوار منعکس وبوسیله اجسام دیده یم شود.

رنگ: نماد شادی

بالله ام گر دو سر دندان شود بالاف رعد فی المثل گربارد آب زندگانی از سحاب
( بیت 28 در مدح مجدالدین عمرانی ص27)

رعد
رعد: بانگ کردن آسمان وغریدن آن – بانگ کردن ابر

رعد:نماد تندی وخشونت

در غمزه های نرگس او بیشمار سحر در شاخهای سنبل او بی قیاس تاب
(بیت 15 در مدح ناصرالدین طاهر ص30)
نرگس – سنبل
سنبل : گیاهی است از تیره سوسنی ها جزو تک لپه ای ها با جام وکاسه رنگین ودارای گلهای بنفش خوشه ای است وچون زود گل می دهد وگلش زیبا وخوشرنگ وخوشبو است مورد توجه است وجزو گیاهان زینتی است.

سنبل : نماد خوشبویی

روز هیجا کآسمان سیارگان را در تتق یابد زگرد کارزارت
( بیت 25 در مدح پیروز شاه ص39)
سیارگان
سیاره: قمر ،اجرامی که به دور ستارگان می چرخند. سیارات که بدور خورسید می گردند شامل عطارد،زهره،زمین مریخ ،مشتری،زحل،اورانوس،نپتون وپلوتون

سیاره : نماد تحرک

زقدر اوست که تارسپهر با پودست زعدل اوست که خار زمانه با خرماست
(بیت 29 در مدح ناصرالمله ص42)
خار-سپهر – خرما
خار خرما : خار خرما بن است .خاریست که در درخت نخل می روید.

خار خرما: نماد تیزی وتندی

کلک تو شهابیست که هرگز نبمیرد گرچه فلکش دجله ونیلست وفراتست
( بیت 14 در مدح قاضی حمید الدین بلخی)
شهاب – فلک – دجله – نیل – برات
نیل:رود نیل مصر را گویند ومعرب نیلوس می باشد در دنیا نهری غیر از این یافت نمی شود.

رود نیل : نماد تحرک

زیر قدمم همیشه گویی کز زلزله خاک بی درنگ است
(بیت 11 در مدح صدر سعدالدین ص74)
زلزله – خاک
زلزله : تکان وجنبش شدید یا خفیف پوسته کره زمین

زلزله : نماد ویرانی

هر که همچون دانه انگور با او شد دودل ریخته خونش چو خون خوشه انگور باد
(بیت 6 در مدح ناصرالدین طاهر ص100)
چرا پس خوشه انگور وپروین یکی صورت پذیرفت از مصور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد عماد، طاهر، علاءالدین، عنان Next Entries منابع پایان نامه درمورد انار، خیزران، صدرالزمان، ص163)