منابع پایان نامه درمورد ص9)، مجدالدین، بیشه، ص8)

دانلود پایان نامه ارشد

( بیت 25 در مدح مجد الدین عمرانی ص 27)
دود-ابر- بخار- دخان
دخان: دود که از آتش بر آید. در عرف عامه جسم سیاه بالا رونده ای است که محصول آنچه از آتش سوخته است می باشد.
دود: جسمی بخارشکل شبیه به ابر که از اجسام در حال احتراق متصاعد می شود .جسمی تیره وبخاری شکل که به سوختن پدید آید.

دود : نماد سبکی وبالا روندگی

آنجا که درآید بنوا بلبل بزمت جز جغد زیارت نکند باغ ارم را
( بیت 20 در مدح وزیر ص 7 )
اکنون چمن باغ گرفتست تقاضا آری بدل خصم بگیرند ضمان را
(بیت 5 در مدح فیروز شاه ص9)

باغ ارم – باغ
باغ: بستان – روضه مشترک است در عربی وفارسی وجمع آن در عربی بیغان – گلستان

باغ :نماد شادابی وسرزندگی وامید

روزی که دوان براثر آتش شمشیر چون باد خورد شیر عام شیر اجم را
( بیت 21 در مدح وزیر)
زباد صولت او خاک خواهد استعفا زتف هیبت او آب گیرد استسقا
( بیت 7 در مدح علاءالدین شرف ص15)
توده خاک عبیر آمیز است دامن باد عبیر افشانست
(بیت 2 در مدح مجدالدین عمرانی ص79)
با جهانی کفت آن کرد که با خاک ونبات باد نوروزی وباران شبانروزی کرد
( بیت 4 در مدح پیروز شاه ص599)
آتش – باد-خاک – نبات – باد نوروزی- باران
باد:هوایی که بجهت معینی تغییر مکان می دهد هوایی که بسرعت بجهتی حرکت کند.

باد: نماد سرعت وتندی وعجله

بد خواه تو درسکنه این تخته خاکی صفری است که بیشی ندهد هیچ رقم را
( بیت 28 در مدح وزیرص7)
خاک درت از سجده احرار مجدر تا سجده بود هیچ شمن هیچ صنم را
( بیت 36 در مدح وزیرص8)
زان پس که قضا شکل دگر کرد جهان را وز خاک برون برد قدر امن وامان را
( بیت 1 در مدح امیر مجدالدین ص8)
به خاک پای تو صد بار بیش طعنه زدست سپهر تخت سلیمان وتاج کسری را
( بیت 20 قصیده در مدح ناصر الدین ابوالفتح ص 2)
خاک قدمش به فخر بنشاند در گوشه گوش کیمیا را
( بیت 20 در مدح شاهزاده عماد الدین ص 4)
نظام داد مقامات ملک را بسخن چنانکه کار مقیمان خاک را بسخا
( بیت 3 در مدح علاءالدین شریف ص15)
خاک یکی از عناصر اربعه است وبعربی تبار خوانند وبر طبق رای قدما طبیعت آن سرد وخشک است .رویه زمین که باعث رویاندن نباتات میشود.

خاک: نماد افتادگی

این مزرعه تخم سخا کرد زمین را وآن دفتر ایات ثنا کرد زبان را
(بیت 5 در مدح امیر مجدالدین ص8)
مزرعه: کشتزار- محل کشت وزرع

مزرعه: نماد زندگی وشادابی

در بلخ چه پیری و جوانی به هم افتاد اسباب فراغت به هم افتاد جهان را
( بیت 2 در مدح امیر مجد الدین ص 8)
آن دید جهان از کرم هر دو که هرگز در حصر نیاید نه یقسن را نه گمان را
( بیت 6 در مدح امیر مجداالدین ص8)
چو دست حوادث در ایل هر دو فرو بست در بست جهان باز زامساک میان را
( بیت 9 در مدح امیر مجدالدین ص8)
القصه ازین طایفه کز روی مروت آسان گذرانند جهان گذران را
( بیت 13 در مدح امیر مجدالدین)
بختیست جوان اهل جهان را بحقیقت یارب تو نگهدار مر این بخت جوان را
(بیت 14 در مدح امیر مجدالدین ص9)
جهان: دنیا

جهان: نماد تحرک وزندگی

بوطالب نعمه چو شهاب زکی از جود یکچند کم آورد چه دریا وچه کان را
( بیت 8 در مدح امیر مجد الدین ص 8 )
زرشک طبع تو دارد مزاج دریا تب گمان مبر که زموج است لرزه بر دریا
(بیت 15 در مدح علاءالدین شرف)
زسنگ ریز در شست دست دریا پر زفتح باب کف توست ابر نیسان راد
(بیت 6 در مدح ملک نصرالدین ص585)
شهاب – دریا -سنگ ریز – دریا – ابر نیسان
دریا به عربی بحر خوانده می شود. آب بسیار که محوطه وسیعی را فرا گیرد وبه اقیانوس راه دارد.

دریا:نماد آرامش وامید

تا بر دهن خشک جهان نایژه بگشاد وز بیخ بزد شعله نار حدثان را
( بیت 11 در مدح امیر مجدالدین ص9)

جهان – نار
نار: آتش.جوهری است لطیف نورانی سوزنده
آتش-آذر- انوار

آتش: نماد سوزندگی وسختی

مقدار شب از روز فزون بود بدل شد ناقص همه این را شد وزاید همه آن را
( بیت 2 در مدح فیروز شاه ص 9)
شکسته طاعت او قامت صبی ومسن ببسته قدرت او گردن صباح ومسا
(بیت 5 در مدح علاءالدین شرف ص15)
صعب وتاریکست دور از وصل تو شبهای من شمعها باید که این تاریک را روشن کند
( بیت 2 در درخواست روشنایی ص621)

شب – روز-مسا-تاریک -روشن

شب:مدت فاصله از غروب افتاب تا طلوع صبح صادق .قرار داشتن قسمتی از کره زمین در تاریکی

شب: نماد ناامیدی وظلمت وسکوت

در باغ چمن ضامن گل گشت زبلبل آن روز که آوازه فکندند خزان را
( بیت 4 در مدح فیروز شاه ص9)

باغ- چمن- خزان

خزان: پاییز،برگریزان،خریف

خزان : نماد غم واندوه وناامیدی

بلبل زنوا هیچ همی کم نزند دم زآن حال همی کم نشود سرو نوان را
( بیت 6 در مدح فیروز شاه )
دی طوف چمن کرده سه چاری خورده آهنگ حزین وپرده حزان کرده
او چون گل وسرو وگرد او عاشق وار گل جامه دریده سر وحال آورده
(رباعی ص1027)
سرو
سرو: نام درختی است معروف ومشهور وآن سه قسم است سرو آزاد،سرو سهی ،سرو ناز وعریان سرو را شجره الحیه گویند.

سرو : نماد استقامت واستواری

گرخام نبسته است صبا رنگ ریاحین از گرد چرا رنگ دهدآب روان را
(بیت 8 در مدح فیروز شاه ص9)
صبا-ریاحین-آب روان
ریاحین: جمع ریحان ،گلهای خوشبو

گلهای خوشبو :نماد زیبایی

بادام دو مغزست که از خنجر الماس نا داده لبش بوسه سراپای فسان را
( بیت 11 در مدح فیروز شاه ص9)
خیز وبا چشم چو بادام به بستان م خواه که همه ساحت بستان گل بادام گرفت
(بیت 27 در مدح سلطان سنجرص97)
بادام – بستان

بادام : نماد برکت ورزق ونعمت

ژاله سپر برف ببرد از کتف کوه چون رستم نیسان نجم آورد کمان را
(بیت 12 در مدح فیروز شاه ص9)

ژاله – برف – کوه

ژاله: قطره ای که روی برگ گلها یا گیاهان قرار می گیرد.

ژاله:نماد طراوت وشادابی

در ابر نه در دایگی طفل شکوفه است یا زان سوی ابر از چه گشادست دهان را
( بیت 16 در مدح فیروز شاه ص 10 )

ابر – شکوفه
شکوفه: گل درختان میوه دار.گلهای درخت که در فصل بهار میشکفند.

شکوفه :نماد جوانی

در بیشه گوزن از پی داغ تو کند پاک هم سال نخست از نفط بیهده ران
(بیت 35 در مدح فیروز شاه ص11)

بیشه
بیشه : زمین غیر مزروع که درختان ونی ودیگر رستنیها تنگ هم در آمده وصورت حصاری بخود گرفته است.

بیشه :نماد شلوغی ودرهمی

برسمت غباری که زجولان تو خیزد چون باد خورد شیر علم شیر ژیان را
(بیت 49 در مدح فیروز شاه ص11)
بدخل وخرج غباری که نعلش انگیزد کند زصحرا کوه وکند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد عماد، طاهر، علاءالدین، عنان Next Entries منابع پایان نامه درمورد انار، خیزران، صدرالزمان، ص163)