منابع پایان نامه درمورد ص1)، 2)، زمرد، وآنرا

دانلود پایان نامه ارشد

(بیت 18 در مدح فیروز شاه ص10)
وز پی احیای دین خزان وبهاری وز سر خر زین ندیده خنگ تو زین را
( بیت 20 در مدح خواجه ناصرالدین طاهر ص14)
باغ وجود از بهار عدل تو چون نانک رشک فزاید نگارخانه چین را
(بیت 32 در مدح خواجه ناصرالدین طاهر ص14)
آنچه با من زلطف کرد امروز در بهار آفتاب با گل کرد
(بیت 2 در حق سنقر ص589)
بهار – ابر- اردیبهشت-خزان- آفتاب – گل
بهار: فصل ربیع است یعنی بودن آفتاب در برج حمل وثور وجزا.فصل ربیع وآن در بل وششم.مدت ماندن آفتاب است در حمل وثور وجوزا ودر اقلیم دوم وسوم مدت ماندن آفتاب در حوت وحمل اقلیم چهارم وپنجم

بهار :نماد شادابی وسر زندگی

مذکران طیورند بر منابر باغ زنیم شب مترصد نشسته املی را
(بیت 4 قصیده در مدح ناصرالدین ابو الفتح ص1)

طیور – باغ- نیم شب
طیور : جمع طیر ،پرندگان، مرغان

طیور نماد: آزادی ونعمت

چمن مگر سرطان شد که شاخ نسترنش طلوع داده به یک شب هزار شعری را
(بیت 5 قصیده در مدح ناصرالدین ابوالفتح ص1 )
آهو بسر سبزه مگر نافه بینداخت کز خاک چمن اب بشد عنبر وبان را
(بیت 7 در مدح فیروز شاه ص9)

چمن- شاخ- نسترن-طلوع-شب
چمن راه باشد میان بوستان وباغ؛ راه راست بود ساخته در میان درختان. راهی باشد در باغ میان درختان واز هر دو پهلوی راه درخت نشانده وآن جای نشستگاه بگذاشته واز ریاحین بر وی کاشته باشد.

چمن : نماد پاکی وکاهش آلودگی

چه طعنهاست که اطفال شاخ می نزنند بگونه گونه بلاغت بلوغ طوبی را
(بیت 6 قضیده در مدح ناصرالدین ابوالفتح ص 1)

اطفال شاخ- طوبی

اطفال شاخ:ترکیب اضافی،مرکب، غنچه ها، گلها

اطفال شاخ نماد: جوانی وخامی

روزی که فتد خس کدورت در دیده هوای با صفا را
( بیت 28 در مدح شاهزاده عماد الیدن)
خدای عز وجل گویی از طریق مزاج باعتدال هوا داده جان مانی را
(بیت 8 در مدح ناصرالدین ابوالفتح ص1)
برقص در کشد اندر هوای بارگهت هوای مدح تو جان جریر واعشی را
( بیت 34 قصیده در مدح ناصر الدین ابو الفتح ص 3)
گاهی زفغان نعره کند راه هوا گم گه نعره بلب در شکند پای فغان را
( بیت 46 در مدح فیروز شاه ص 11 )
رای تو بود آنکه در هوای ممالک رایحه صلح داد صرصر کین را
( بیت21 در مدح خواجه ناصرالدین طاهر ص14)

هوا:جسم لطیف وروان که گرداگرد زمین را فرا گرفته است وجانداران وگیاهان از آن تنفس می کنند.ترکیبی است از نیتروژن(ازت) واکسیژن وبه نسبت کمی گازهای دیگر که گرد زمین را احاطه کرده اند.

هوا نماد:پاکی وسبکی وزندگی

صبا تعرض زلف بنفشه کرد شبی بنفشه یر چو در آورد این تمنا را
(بیت 9 قصیده در مدح ناصرالدین ابوالفتح ص1)

صبا- بنفشه- شب

بنفشه:گلی است معروف وطبیعت آن سرد است گیاهی است دوایی..درختش بغایت پست با شاخ های باریک وگلش کبود می باشد.

گل بنفشه : نماد سوگواری ، خمیدگی وسر به زانو نهادن وسجده ورکوع کردن وغفلت

حدیث عارض گل در گرفت ولاله شنید بنفس نامیه برداشت این دو معنی را
(بیت 1 قصیده در مدح ناصرالدین ابوالفتح ص1)
وزعکس سنان وزسلب لعل طراده میدان هوا طعنه زند لاله ستان را
(بیت 44 در مدح فیروز شاه )
تا روز بشب چو سوسنم بی رویت بیدار چو نرگسم بگرد کویت
چون لاله شوم سوخته دل گر بنهم مانند گل دو رویه روبرروست
( بیت سوم وچهارم رباعی ص967)
گل- لاله-روز – شب-سوسن -نرگس
لاله: معمولا گلهاس پیاز داری را گویند که نام علمی آنها تولیپا واز خانواده لیلیاسه وآن از دسته سوسن ها واز تیره سوسنی هاست وکاسه وجام آن تسکیل جامی قشنگ وکامل می دهد.

گل لاله نماد : خون وشهادت ولاله به اعتبار سرخی وزیبایی مظهر روی دانسته شده است.

زبان سوسن آزاد وچشم نرگس را خواص نطق ونظر داد بهر انهی را
(بیت 12 قصیده در مدح ناصرالدین ابوالفتح ص1)
بوی خاک از نرگس وسوسن چو مشک تبتی روی باغ از لاله ونسرین چو نقش قندهار
(بیت 4 در مدح صدرالزمان خراسانی ص162)
سوسن – نرگس

سوسن : گلی است معروف وآن چهار قسم می باشد یکی سفید وآنرا سوسن آزاد گویند ده زبان دارد ودیگری کبود وآنرا سوسن ازرق خوانندو دیگری زرد وآنرا سوسن ختایی می خوانند وچهارم الوان می شود وآن زرد،سفیدوکبود می باشد.وآنرا سوسن آسمانی خوانند وبیخ آنرا ایرسا خوانند.

سوسن نماد:پاکی وسفیدی وآزادگی است.

چنانکه سوسن ونرگس بخدمت انهی مرتبند چه انکار را چه دعوی را
( بیت 13 قصیده در مدح ناصر الدین ابوالفتح ص 1)

سوسن – نرگس

نرگس:نام گلی است خوشبو که ته وساقه اش مانند پیاز است وبر سر گلی می آورد زرد یا بنفش وآن چند نوع است شهلا ومسکین وصد پر

نرگس : نماد چشم است اما صفاتی که به نرگس به عنوان نماد چشم نسبت داده شده اندعبارتنداز:فریبندگی،شوخس ، شوخ چشمی بی حیایی، فتنه انگیزی،خوسی، خندیدین،خماری، خفته بودن،بیماری، شوخ چشمی وبخشنده بودن ودور اندیشی

چنار پنجه گشاده است ونی کمر بسته است دعا وخدمت دستور وصدر دنیی را
( بیت 14 قصیده در مدح ناصر الدین ابوالفضل ص 2)
بادست زدست ستم زعدلت چونانکه بدست چنار باشد
(بیت 48 در مدح سلطان سنجر ص133)
نشنیده ای که زیر چناری کدو بنی برجست وبر دوید برو بر بروز بیست
( بیت 1 مناظره کدو با چنار ص565)
چنار- نی
چنار: درختی معروف که شعرا برگ رابه کف دست پنجه گشاده تشبیه کرده اند.درختی که بار ندارد وبرگ او را به پنجه تشبیه کنند وعمرش به هزار سال برسدوبرگهای پهن دارد.

چنار : نمادطول عمر واستقامت ونماد بی ثمری

نموده عکس نگینت بچشم دشمن ملک چنانکه عکس زمرد نموده افعی را
(بیت 17 قصیده در مدح ناصر الدین الوالفضل ص 2)
لاله برشاخ زمرد بمثل قدحی از شبه مرجانست
(بیت 4 در مدح مجد الدین عمرانی ص79)
زمرد – لاله – شاخ – مرجان
زمرد: سنگی است قیمتی به رنگ سبز وهر چه بزرگتر باشد گرانبهاتر است قدما می پنداشتند که نظر بر زمرد چشم افعی را کور کند.

زمرد: نماد بارزش وگرانبها بودن

قصور عقل تصور کند جلالت تو اساس طور تحمل کند تجلی را
( بیت 19 قصیده در مدح ناصرالدین ابوالفضل ص 2)
گر ابر سر تیغ تو بر کوه ببارد آبستنی نار دهد مادر کان را
(بیت 32 در مدح فیروز شاه ص11)
طور- کوه
طور:کوهی است که موسی برآن به مناجات شد.

کوه طور:نماد استقامت واستواری

روایح کرمت با ستیزه جویی طبع خواص نیشکر آرد مزاج کسنی را
( بیت 21 قصیده در مدح ناصر الدین ابوالفتح ص 2)

نیشکر
نیشکر: قسمتی از نی که از عصیر آن شکر سازند گیاهی است از تیره گندمیان که ساقه هوائیش بر خلاف گندمیان دیگر تو پر است ونسج سلولی داخل ساقه محتوی مقدار زیادی شیره قندی قابل استخراج می باشد.

نیشکر : نماد شیرینی

حرارت سخط با گران رکابی سنگ زبول کاه دهد کوههای فربی را
(بیت 22 قصیده در مدح ناصرالدین ابوالفتح ص 2)
تو آنکسی که زباران فتح باب گفت مزاج سنگ شود مستعد نشو ونما
(بیت 18 در مدح علاءالدین شرف ص15)

سنگ- کاه- کوه- باران
سنگ : در پهلوی به معنی ارزش وقیمت آمده است وبعربی حجر خوانند .حجر، صخره. هر یک از توده های بزرگ وسخت معدنی وطبیعی که دارای ساختمانی صلب واملاح وعناصر معدنی یا آتشفشانی ویا رسوبی که جزو ساختمان پوسته جامد زمین محسوبند.

سنگ : نماد سرسختی وسنگدلی

بهرچه مفتی رایت قلم بدست گرفت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد علوم طبیعی، تصویرسازی، شگفت انگیز، ادبیات فارسی Next Entries منابع پایان نامه درمورد عماد، طاهر، علاءالدین، عنان