منابع پایان نامه درمورد شهر اصفهان، توسعه شهر، توسعه منطقه

دانلود پایان نامه ارشد

ميداني اقدام به تعين خصوصيات گوناگون اقليمي، فيزيوگرافي و هيدرولوژيکي اين شهر گرديد. از آنجايي که بارندگي عامل اصلي توليد آب هاي سطحي و زيرزميني مي باشد، به عنوان يکي از مهمترين عامل آب گرفتگي مورد بررسي قرار مي گيرد. عوامل مورد بررسي شامل بارش سالانه، فصلي، ماهانه، حداکثر روزانه و روابط شدت – مدت – فراواني مي باشد. نفوذناپذيري سطح حوضه هاي شهري و تغييراتي که در اثر رشد و توسعه شهر به وجود مي آيد مانند از بين بردن پوشش هاي گياهي، تراکم خاک و ايجاد سيستم جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي به مقدار زيادي از نفوذ آب در خاک مي کاهد. مطالب فوق را مي توان بدين صورت خلاصه کرد که در صورت عدم کفايت محل تخليه براي دريافت و دفع ايمن سيلاب هاي شهري، ممکن است رواناب هاي ناشي از بارندگي در داخل شبکه به ويژه در قسمت هاي انتهايي آن انباشته و متراکم شود و پس از تکميل ظرفيت مجاري انتقال، باعث پخش آب در سطح شهر خاصه در مناطق گود و کم ارتفاع گردد که تحت پوشش سيستم زه کشي شهري قرار دارند. هدف از اين تحقيق نقش عوامل انساني يا ساخت و ساز و از بين بردن پوشش گياهي طبيعي و آسفالت کردن معابر در آبگرفتگي و همچنين ارائه پيشنهادهايي در جهت رفع آب گرفتگي معابر محدوده مورد مطالعه مي باشد.
گندم کار، 1391 در مقاله خود مديريت بحران وقوع سيل در شهر اصفهان با استفاده از سامانه هاي جوي در فصلنامه تحقيقات جغرافيايي تابستان 1391; 27(2 (پياپي 105)) اظهار مي دارد وقوع بارش هاي رگباري و شديد، از جمله ويژگي هاي آب و هوايي نواحي خشک و نيمه خشک است که موجب بروز سيل مي شود. وقوع چنين بارش هايي حاصل ترکيب شرايط سينوپتيکي و محيطي است. عبور سيکلون هاي مديترانه اي، مهمترين عامل بروز بارش هاي سيل آسا در ايران است، اما در برخي مناطق ايران از جمله نواحي جنوبي و جنوب غربي، اثري از سيکلون هاي مديترانه اي نيست. در اين پژوهش با استفاده از آمار روزانه بارندگي در ايستگاه سينوپتيک اصفهان طي سال 1951 تا 2005 ميلادي روزهاي با بارش شديد مشخص شده و با استفاده از تحليل الگوهاي سينوپتيکي جو، رابطه وقوع بارش هاي شديد در شهر اصفهان با سامانه هاي جوي حاکم بر کشور ايران و نواحي اطراف آن بررسي شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که عامل اصلي بروز بارش هاي شديد و سيل زا در شهر اصفهان، ورود سامانه کم فشار سوداني از جنوب غرب کشور به اين منطقه است که البته اگر شرايط صعود محلي مانند گرماي زمين هم فراهم باشد، شديدترين بارش ها در شهر اصفهان رخ مي دهد و در واقع بروز بارش هاي شديد در شهر اصفهان منشا سوداني دارد و اگر با ورود سيستم هاي مديترانه اي همراه باشند، بارش هاي شديدتري رخ مي دهد.

1-10مشکلات، محدوديتها و موانع تحقيق
هر محققي در انجام تحقيق خود با مشکلات و محدوديتهايي روبرو مي‌‌‌‌شود که در زير به برخي از آنها اشاره شده است:
کمبود منابع در رابطه با سيل و آبگرفتگي در شهر رشت
کمبود اطلاعات دسته اول در سازمان‌هاي ذيربط؛
عدم همکاري بعضي از سازمان‌ها و نهادها.
بالا بودن هزينه تهيه داده‌هاي اوليه از قبيل آمار، نقشه و. . .
عدم تأمين مالي پژوهشگر توسط سازمانهاي زيربط مي باشد.

1-11 قلمرو تحقيق
شهر رشت با در مختصات جغرافيايي 42 27 49 طول شرقي و 40 00 37 عرض شمالي در شمال کشور واقع شده است. از نظر سياسي اين شهر در شهرستان رشت و بعنوان مرکز شهرستان بوده و از شمال به شهر خمام، از شمال غرب به شهر انزلي، از غرب به شهرهاي فومن و صومعه سرا، از جنوب به شهر سنگر، از جنوب غرب به شهر شفت، از شرق به شهر کوچصفهان و آستانه و از شمال شرق به شهر هاي لشت نشاء و خشک بيجار محدود مي گردد. مساحت اين شهر معادل 136 کيلومتر مربع مي باشد( سالنامه آماري استان گيلان، 1389).

1-12 واژه ها و مفاهيم
شهر
شهر مجموعه اي از مناسبات و روابط انساني با محيط زيست است، در اين مجموعه نه تنها روابط انساني با محيط که (در ميدان عمل جغرافيا بررسي مي شود)جاي دارد، بلکه روابط دروني انسانها و انديشه هاي فکري و فلسفي آنان بايکديگرنيز از ديدگاه هاي علوم ديگري مانند فلسفه، جامعه شناسي، روانشناسي و غيره مورد بررسي و مطالعه قرارمي گيرد (راهنمايي 1371، ص6).
شهردر حقيقت جايي است که با جمعيتي تعليم يافته در بخش خدمات اداري، بانکداري، آموزش و پرورش، بهداشت صنايع و کارخانه هاي بزرگ باسبک زندگي متفاوت ازجامعه روستايي(شيعه، 1385، ص6 ).
و در اصطلاح محدوده اي را شهر گويند که بسياري از شرايط و خصوصيات از جمله ابعاد اکولوژيکي، شرايط شغلي، خصيصه هاي اجتماعي – فرهنگي، حوزه هاي اداري، فعاليتهاي اقتصادي خصوصيات جمعيتي و غيره آن را نسبت به سکونتگاههاي ديگر متمايز مي نمايد( شکويي، 1381)
شهر محلي با حدود قانوني است که در محدوده جغرافيايي مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل اداري و سياسي، داراي ويژگيهاي خاص خود باشد، به طوريکه اکثريت ساکنان دائمي آن در مشاغل کسب تجارت و صنعت، کشاورزي و خدمات و فعاليت‌هاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودکفايي نسبي برخوردار باشند (رضويان، 1381: 23).
سيل
سيل در حقيقت افزايش ارتفاع آب رودخانه و مسيل و بيرون زدن آب از آن و اشغال بخشي از دشت‌هاي حاشيه رودخانه مي‌باشد كه مي‌تواند با غرقاب نمودن منطقه باعث وارد آمدن خسارات بر ساختمان و تاسيسات عمومي شده و تلفات انساني و دامي به همراه داشته باشد در مواردي نيز سيل مي‌تواند ناشي از افزايش سطح آب درياچه و يا دريا باشد كه در اين موارد جريان بادهاي شديد تاثير زيادي خواهد داشت.

مخاطرات يا بلاياي طبيعي
بلاياي طبيعي (زمين شناسي) از جمله فرايندهاي طبيعي کره زمين به شمار مي رود که به طور گسترده اي بر انسان، ثروت و سرمايه او تاثير مي گذارد. اين خطرها دو طبقه عمده يعني انسان و طبيعت را شامل مي شود. دخالت انسان در فرايند هاي زمين شناسي، ميزان بلايا و در نتيجه تخريب و ويران ناشي از آنها را افزايش داده است در واقع در برخي موارد فعاليتهاي انساني مي تواند بلاياي طبيعي را بوجود آورد حوادثي مانند رانش يا لغزش زمين مي تواند آثار محلي برجاي بگذارد. در حالي که زلزله و طوفانهاي سهگمين، پيامدهاي ناحيه اي دارند و برخي ديگر مانند غبار آتشفشاني به صورت گسترده اي بر هواي کره زمين اثر مي گذارند. بلاياي انساني از فعاليتهايي که فرايندهاي طبيعي را دگرگون مي کند و يا شتاب مي بخشد ناشي مي شود. اين گونه بلايا به آرامي توسعه مي يابد.

فرايندايمن سازي
فرايند ايمن سازي شامل انواع اقداماتي است که پيش از وقوع حادثه و براي کنترل و کاهش خسارات جاني و مالي احتمالي ناشي از بروز سيل انجام مي گيرد.

2-1 شاخص هاي جغرافيايي در توسعه پايدار فضايي شهر
در رشد و توسعه شهر بصورت هاي گوناگون عوامل زيادي تاثير گذار مي باشند که از ديد جغرافيايي ما مي‎توانيم عوامل زيادي را بررسي نماييم. عوامل جغرافيايي را مي توانيم به دو دسته عوامل جغرافيايي طبيعي و انساني دسته بندي کرده و بعد عنوان هاي آنها را بطور مجزا مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم.

2-1-1- عوامل جغرافياي طبيعي
– عوامل جغرافياي طبيعي عبارتند از (موقعيت جغرافيايي، شيب، توپوگرافي، اقليم، خاک و آب، پوشش گياهي، زمين شناسي).
– عوامل جغرافيايي انساني (عوامل اقتصادي، عوامل سياسي اداري، عوامل اجتماعي؛ جمعيت، فعاليت‎هاي عمراني شهر و قوانين و مقررات مروبط به شهر) هر کدام را جداگانه مورد بررسي قرار مي‎دهيم.

1- موقعيت جغرافيايي:
موقعيت جغرافيايي که شهر در آن استوار شده است سرآغاز شناخت جغرافيايي در محدوده محلي و ناحيه اي است که ما به کمک نقشه هاي متفاوت و به تبيين موقع و مکان جغرافيايي شهر پي مي بريم.
موقعيت شهر با مجموعه ي داده هاي طبيعي و اقتصادي و انساني موجود در فضاي ناحيه اي که شهر در آن درست شده مشخص مي شود. در قلمرو داده هاي طبيعي علاوه بر اهميت گذرگاهي و معابر طبيعي مرز- تماس و برخورد دو ناحيه که از لحاظ مورفولوژيکي با هم مغاير هستند مورد توجه است. مقر و نشستگاه جغرافيايي شهر مي تواند يکي از عوتمل توجيه کننده موقعيتي باشد که شهر از آن برخوردار است. مقر شهزر مکاني است که به مقتضاي توپوگرافي محل به اشغال انسان ها در آمده و نطفه شهر از همان جا تکوين يافته و توسعه پيدا کرده است.
بنابراين انتخاب مکان و ارزيابي آن در رابطه با عوارض جغرافيايي محلي و محدود امکان پذير است به علاوه در انتخاب مکان بيش از موقع جغرافيايي خواسته انسان و عمل انساني است و اگر احياناً مکان به طور اتفاقي برگزيده شود و همين انتخاب مکان به رغم آن که اتفاقي و يا بر مبناي فکر و انديشه صورت گيرد توجيه کننده شرايط کنوني و آينده شهر است. انتخاب مکان جغرافيايي شهر و توسعه آن شرايط زماني و ضرورت هاي تاريخي به ويژه امکانات تکنيکي نقش بسزايي دارد. چرا که در دوره تاريخي معين – عدم امکان دسترسي و دستيابي بر امکانات اقتصادي و تکنيکي مؤثر مکان جغرافيايي شهر بي حرکت و نازا و در دوره تاريخي ديگر به تبع بهره گيري از داده هاي اقتصادي و علمي و فني رشد و توسعه شهر پويا خواهد شد. (فريد، 1384، ص 54)
به طور معمول هر شهر متأثر از شرايط و موقعيت استوار طبيعي ناحيه اي است که با آن در ارتباط است. در بيشتر موارد نقش آينده شهر ها با انتخاب مکان هاي ويژه طبيعي در نظر گرفته مي شود به عنوان مثال شهر هاي نظامي با توپوگرافي محل يا رودخانه هاي اطراف هر کدام با توجه موقعيت جغرافيايي خاص خود براي اهدافي مشخص در نظر گرفته مي شوند چون شناختن منطقه با مختصات جغرافيايي و عوارض طبيعي در سرنوشت و توسعه منطقه و شهر و رشد همه جانبه آن تأثير بسزايي دارد.
بسياري از صاحب نظران امور شهري به مساعدت موقعيت جغرافيايي براي پيدايش شهر ها تأکيد داشتند در بسياري از نواحي که موقعيت جغرافيايي مناسب بوده و باعث پيدايش کشاورزي و در آمد و افزايش جمعيّت و تقسيم کار و پيامد آن تمرکز قدرت و ديوان سالاري و ساخت مراکز دولتي و همه اين ها نهايتاً منجر به پيدايش شهر و رونق آن شده است. ( شکوهي، 1371، ص 141 )
استقرار شهر ها در مرحله اول تحت تأثير اين موقعيت جغرافيايي و فضا هاي مجاور آن که عوامل زيادي از جمله شکل ناهمواري ها، کوه، دشت، رودخانه، جلگه و سواحل آن نقش تعيين کننده دارد به طوري که شکل گيري شهر ها از زمان پيدايش تحت تأثير اين عوامل طبيعي بوده است.

2 – توپوگرافي :
توپوگرافي شهر به عنوان عامل تسهيل کننده رشد و توسعه شهر عمل مي کند و يا در کل به عنوان عامل مهار کننده رشد و توسعه و ابعاد آن اثر مي گذارد و توپوگرافي در لغت به معني شناخت ناهمواري هاي روي زمين از عنوان هاي مهم در مطالعات جغرافيايي است. تأثيرات ويژه توپوگرافي در مکان گزيني و استقرار فعاليت هاي اساسي شکل و ابعاد توسعه و جهات توسعه شهر ها تأثير گذار است و يکي از موضوعات محوري در برنامه ريزي مربوط به توسعه فيزيکي محسوب مي شود. اساساً يکي از شرايط مؤثر بر شکل گيري شهر وضعيت توپوگرافي و مورفولوژي زمين است انسان براي ايجاد شهر تمامي جوانب متعدد مختلف را بررسي مي کند و با توجه به اهداف و آينده شهري مکان گزيني مناسبي را منظور خواهد کرد. و انسان در اين بررسي علاوه بر توجه به نکاتي که چنين شناختي ايجاب مي نمايد و ضروري است که عملکرد توليدي اثر بي چون چرايي در رشد و سرعت شکوفايي شهر داشته است. موقعيت جغرافيايي شهر به توسعه وسايل موتوري پيشرفته که زير ساخت حيات جامعه شهري را تشکيل مي دهد بايد هماهنگي لازم را بدست آورد زيرا توپوگرافي مکان و جهت گيري ناهمواري هاي طبيعي و انساني در حرکت و جابجايي جمعيت و رشد شهر رابطه تنگاتنگي دارد.
در توسعه و رشد شهر عوارض طبيعي و شيب موجود با بيش بيني آينده در هنگام سيل و بارندگي بايد مشکل آفرين نباشد و مناطق مسکوني و تجاري و آموزشي. . . همه و همه بايد با توجه

پایان نامه
Previous Entries مصرف مواد، سلامت روان، دانش آموزان دختر Next Entries سلامت روان، دانش آموزان دختر، مقابله با استرس