منابع پایان نامه درمورد شهرستان رودبار، دوره بازگشت

دانلود پایان نامه ارشد

سيلاب بزرگتر از سيلاب 10 ساله بوقوع پيوندداحتمال وقوع دو سيلاب بزرگ بصورت پياپي مشابه شير و خط كردن سكه است. چون براي مثال 5 بار متوالي شير آمده دليل نيست كه بار ششم هم شير نيايد. احتمال وقوع همان 50 در 50 است. روشي مورد اطمينان براي اينكه پيش بيني شود كه سيلاب بعدي چه زماني بوقوع مي پيوندد و ابعاد آن در چه مقياسي است وجود ندارد.

2-11- دوره بازگشت سيلاب (سال)
روشهاي سازه اي مديريت سيلاب زير مجموعه اي از مديريت سيل است كه شامل نقش سازه و بهره برداري از آن ميباشد. بسياري از اين روشها سابقه چند هزار ساله دارند. براي مثال سد كفرا در مصر در 4600 سال پيش به منظور كنترل سيلاب در حال احداث بود كه در اثر سيلاب تخريب گرديد. به روشهاي سازه اي, مهار سيلاب نيز اطلاق ميشود. مهار سيلاب شامل فرايندهاي خاصي است كه با فراهم آوردن و بهره برداري از سازه هاي طراحي شده, اثرات تخريبي سيل را رفع يا كاهش دهد كه اين امر با ذخيره, محدود سازي و انحراف جريان سيلاب تا حدي كه از لحاظ اقتصادي توجيه پذير باشد, انجام ميشود. هم اكنون در بسياري از كشورها، ايمني صدها ميليون نفر در مقابل سيلاب وابسته به سدها، سيل بندها و كانالهاي انحراف سيل ميباشد.
درجه ايمني سازه هاي مهار سيلاب بر اساس ملاحظات اقتصادي تعيين ميشود
روشهاي سازه اي مديريت سيل و اهداف اصلي روشهاي سازه اي مديريت سيلاب در جدول زير ارائه شده اند:

جدول شماره 2-1 روشهاي سازه اي مديريت سيل و اهداف اصلي روشهاي سازه اي مديريت سيلاب
نوع مهار
راههاي مهار و يا کاهش سيل
سدهاي مخزني
ذخيره سيلاب در مخزن و كاهش پيك سيلاب
سيل بندها
محدود كردن سيلاب
مخازن تاخيري
كاهش پيك سيلاب و افزايش زمان تمركز
اصلاح و بهسازي مسير
افزايش سرعت جريان و گذردهي رودخانه و حفاظت از كناره ها و بستر آن
انحراف سيلاب
كاهش ميزان سيلاب در يك بازه از رودخانه
گوناگون
روش هاي ديگر مديريت سازه اي سيلاب

2-12- سدهاي مخزني
بسياري از قديمي ترين سدهاي جهان به منظور كنترل سيلاب احداث گرديده بودند. سدهاي مخزني غالبا” چند منظوره بوده و براي اهدافي چون آبياري, تامين آب شرب, توليد برق, مهار سيلاب و اهداف تفريحي مورد استفاده قرار مي گيرند.
سدهاي مخزني غا لبا چند منظوره بوده و براي اهدافي چون آبياري, تامين آب شرب, توليد برق, مهار سيلاب و اهداف تفريحي مورد استفاده قرار ميگيرند.
هدف يك مخزن مهار سيلاب, ذخيره قسمتي از جريان سيلاب به منظور كاهش حداكثر آن ميباشد. در صورتيكه سيلابهاي رودخانه داراي خصوصيات فصلي باشند، كارايي مخازن چند منظوره براي كاهش پيك سيلاب به نحو قابل ملاحظه اي افزايش مييابد. در شرايط ايده آل مخزن درست در بالادست منطقه حفاظت شده قرار دارد و بهره برداري از آن به منظور كاهش حداكثر سيلاب به ظرفيت گذردهي ايمن پايين دست صورت ميگيرد. سيلاب ذخيره شده با توجه به زمان وقوع آن يا بتدريج رها ميشود و يا در صورتيكه پايان فصل سيلاب نزديك باشد, براي مصارف آبياري و توليد برق ذخيره ميشود. در صورت وجود حوزه مياني بعد از سد و منطقه مورد حفاظت، هدف مديريت مخزن در جريان سيلاب, جاري شدن حداقل سيلاب در منطقه حفاظت شده خواهد بود كه در اينصورت الزاما” سيلاب در محل سد حداقل نخواهد بود. در صورتيكه سيلابهاي رودخانه داراي خصوصيات فصلي باشند، كارايي مخازن چند منظوره براي كاهش پيك سيلاب به نحو قابل ملاحظه اي افزايش مييابد

2-13- سيل بندها و گوره ها (Levees and flood walls)
محدود كردن جريان سيلاب در يك عرض معيني از رودخانه به كمك سازه هايي نظير گوره ها و ديواره هاي سيل بند انجام ميگيرد. اين سازه ها از پخش شدن و گسترش سيلاب در زمينهاي اطراف رودخانه جلوگيري كرده, آن را در يك مسير و مجراي مشخص و محدود هدايت ميكند. ساخت گوره ها (خاكريزهاي سيل بند) قديمي ترين، رايج ترين و نيز يكي از مهمترين روشهاي مهار سيلاب از دير باز تاكنون بوده است. گوره, بند خاكي كوتاهي است كه در فواصل مختلف از كناره رودخانه و در امتداد آن ساخته ميشود تا نقش سواحل مصنوعي را در دوره هاي سيلابي كه آب رودخانه از سواحل طبيعي خود بيرون ميرود, را ايفا كند و بخش عمده زمينهاي اطراف رودخانه را از آب گرفتگي محافظت نمايد درمناطق شهري و ساير مناطق كه ارزش زمينها زياد ميباشد, به جاي گوره از ديواره هاي سيل بند استفاده ميگردد. ديواره هاي سيل بند از جنسهاي مختلف بتني, سنگي, آجري و …. ساخته ميشوند. ساخت گوره ها (خاكريزهاي سيل بند) قديميترين, رايج ترين و نيز يكي از مهمترين روشهاي مهار سيلاب ازدير باز تاكنون بوده است.

شکل 2-1 مقطع تيپ سيل بندها

بطور كلي طراحي سيل بندها و ديواره هاي سيل بند بايستي مشابه سدهاي معمول باشد. مزيت اصلي گوره ها امكان استفاده از مصالح محلي ارزان قيمت است.
گوره ها از مصالح معادن قرضه كه به موازات گوره ميباشند احداث ميشود. اين مصالح بايستي در لايه ها ريخته و كوبيده شود. نفوذ ناپذيري مصالح د ركناره رودخانه بايستي بكار گرفته شود. در كل مصالح مناسب براي هسته بندرت در دسترس ميباشد و بيشتر سيل بندها, خاكريزهاي همگن ميباشند.
مقاطع گوره ها بايستي با توجه به شرايط محلي و مصالح موجود طراحي شوند. به منظور امكان پذير شدن عبور ماشين آلات, حداقل عرض سيل بند 3 متر ميباشد.

شکل 2-2 نرده هاي سيلاب سنتي در ژاپن براي محافظت سيل بند ها با قدمت 400 سال

براي زيبايي, شيب گوره را مي توانند ملايم تر از ميزان لازم احداث نمايند. در اين حالت سيل بند كمتر مشخص بوده و رفت و آمد مردم با سهولت بيشتري انجام ميشود. زهكش هاي پاشنه اي براي حفظ ايمني گوره‎ها در مقابل آبشستگي و جلوگيري از خروج آب از شيب پايين دست لازم است. بعلت عرض زياد گوره در پايين و ارزش بالاي زمينهاي شهري، در اين مناطق معمولا از ديواره هاي سيل بند استفاده ميشود اين ديواره‎ها به نحوي طراحي ميشوند كه درمقابل فشار هيدرواستاتيكي (فشار بالا بر آب) مقاومت كنند.

شکل 2-3 مقاطع محتلف ديواره هاي سيل بند
از مسائل مهم در طراحي گوره ها, زهكشي مناطق داخلي ميباشد كه از راه حلهاي مختلف, بشرح زير مورد استفاده قرار ميگيرند:
حوضچه جمع آوري و ايستگاه پمپاژ، زهكشي دروني گوره ها، زهكشي انحرافي، كانال زهكشي، تخليه از لوله‎هاي تحت فشار مي باشد.

2-14- نگهداري سيل بندها
شرايط و مصالح ساختماني بندرت كاملا” رضايت بخش ميباشد و بنابراين با توجه به عدم قطعيتهاي مهندسي آب حتي با بهترين فنون احداث, خطر تخريب وجود دارد.
با توجه به عدم قطعيتهاي مهندسي آب حتي با بهترين فنون احداث، خطر تخريب وجود دارد
در صورت تخريب سيل بندها، عواقب ميتواند از شرايطي كه اصلا” سيل بندي احداث نشده باشد بسيار وخيم‎تر شود.

2-15- مخازن تاخيري
مهار سيلاب با استفاده از مخازن تاخيري تاثيري مستقيم و سريع بر روي سيلاب ميگذارد. چنانچه توپوگرافي امكان ايجاد مخزن تاخير با حجم مناسب را بدهد و منابع قرضه در فاصله كمي از محل پروژه موجود باشد, به علت تاثير سريعتر آن در مقايسه با روشهاي آبخيزداري بر تسكين سيلاب, ميتوان مورد استفاده قرار گيرد.
خروجي يك سد تاخير, معمولا” يك سرريز بزرگ و يا چند خروجي بدون دريچه مي باشد. سد Pinary در فرانسه شامل يك سد با بازشدگي در ميان ميباشد. نوع خروجي كه بكارميرود بستگي به ماهيت سيلاب ومشخصات جمعي مخزن دارد. عموما”خروجي هاي روزنه اي ترجيح داده ميشوند كه با توجه به فرمول خروجي روزنه اين ? h Q ? موجب تاخير بيشتر در جريان و افزايش ملايم تر جريان خروجي مي شود. يك سرريز ساده سطحي معمولا” براي سدهاي تاخيري مطلوب نمي باشد زيرا حجم زير تاج سرريز براي كاهش سيلاب مورد استفاده قرار نمي گيرد. با اين وجود براي حفظ ايمني خود سد يك سرريز بزرگ با ظرفيت چند برابر ظرفيت خروجي ها هميشه لازم است. ظرفيت خروجي يك سد تاخيري با مخزن پر بايستي برابر حداكثر ظرفيتي باشد كه ميتوان از رودخانه درپايين دست عبور كند. با شروع سيلاب، مخزن تاخير پر ميشود و خروجي آن قدرافزايش مييابد كه مساوي سيلاب ورودي ميشود. از آن به بعد حجم ذخيره شده خود بخود از مخزن خارج مي شود.
سدهاي تاخيري بيشترين كارآيي را در حوزه هاي كوچك و با شيب زياد دارند. مثال بارز كارايي سدهاي تاخيري, سدهاي احداث شده در ايالت اوهايو آمريكا ميباشد. بعلت زمان تمركز كم سيلابهاي حوزه هاي كوچك، بهره برداري كارآ از مخازن ذخيره اي بسختي ممكن ميشود. بعلاوه استفاده از مخازن تاخيري تخليه خودبخود مخازن بعد از سيلاب را تضمين نموده و مانع از فدا شدن منافع كنترل سيلاب براي منافع ذخيره سازي مي‎شود. سدهاي تاخيري بيشترين كارآيي را در حوزه هاي كوچك و با شيب زياد دارند.
بيشتر زمينهاي پايين دست سدهاي تاخيري در اوهايو براي كشاورزي مورد استفاده قرار ميگيرند و بندرت دچار آبگرفتگي ميشود و مجوز احداث تاسيسات در اين زمينها داده نميشود. در طراحي سدهاي تاخيري بايستي توجه شود كه احداث اين سدها موجب همزماني سيلابهاي شاخه مختلف و افزايش سيلاب در پايين دست نشود. براي حوضه هاي كوچك افزايش سيلاب در اثر سدهاي تاخيري بسيار غير محتمل است ولي در حوضه‎هاي بزرگ با سرشاخه هاي متفاوت اين احتمال افزايش مييابد. بنابراين سدهاي تاخيري عمدتا براي حوضه هاي آبريز كوچك و سدهاي مخزني براي حوضه هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرند.

2-16- معابر شهري
مجموعه‌اي است که براي عبور وسايل نقليه موتوري، دوچرخه و پياده ساخته ميشود. به راه در داخل آبادانيها، خيابان نيز اطلاق ميشود، مگر در مورد راههايي که عملکرد برون شهري دارند ولي از داخل اين مناطق ميگذرند (راههاي شرياني درجه 1) که اطلاق خيابان به آنها معمول نيست (آئين نامه راههاي شهري ـ بخش مباني، وزارت مسکن وشهرسازي، 1374).
از نظر نحوه تعيين مشخصات هندسي، راههاي شهري به سه گروه کلي متمايز از يکديگر طبقه‌بندي مي‎شوند که عمدتا با توجه به نقش آنها تعريف مي شوند.
1. راههاي شرياني درجه 1
2. شرياني درجه 2.
3. خيابانهاي محلي
راههاي شهري شش نقش اصلي برعهده دارند که عبارتند از :
1- فراهم آوردن امکان جابجايي براي وسايل نقليه موتوري (نقش جابجايي)
2- فراهم آوردن امکان دسترسي وسايل نقليه موتوري به بناها و تأسيسات (نقش دسترسي)
3 – ايجاد بستري براي ارتباطات اجتماعي نظير کار، گردش، بازي و ملاقات (نقش اجتماعي)
4 – شکل دادن به ساختارمعماري (نقش معماري شهري)
5 – تأثير در آب و هواي محيط اطراف راه (نقش تأثيرات آب و هوايي)
6- تأثير در اقتصاد شهر (نقش اقتصادي)
ازشش نقش فوق الذکر، سه نقش جابجايي، دسترسي و اجتماعي، معيارهاي اصلي طبقه‌بندي راههاي مي باشند
در راههاي شرياني درجه 1، جابجايي تنها نقش اصلي است و نقشهاي دسترسي و اجتماعي به نفع آنها تنظيم مي‎شوند.
در راههاي شرياني درجه 2، نقشهاي جابجايي و دسترسي هر دو اصلي است و نقش اجتماعي راه به نفع اين دو نقش تنظيم مي‎شود.
در خيابانهاي محلي، هر سه نقش جابجايي، دسترسي و اجتماعي اصلي‌اند و به آنها توجه يکسان ميشود. از آنجا که بطور طبيعي غلبه با وسايل نقليه موتوري است، رعايت نقش اجتماعي ايجاد ميکند که سرعت و حجم ترافيک موتوري به شدت تحت نظر گرفته شود.

3-1- ويژگيهاي جغرافياي طبيعي شهر رشت
3-1-1 موقعيت
شهر رشت با وسعتي معادل 136 کيلومتر مربع و موقعيت جغرافيايي 42 27 49 طول شرقي و 40 00 37 عرض شمالي در شمال کشور واقع شده است. شهر رشت، مركز شهرستان و استان گيلان است كه خود در بخش مركزي شهرستان واقع شده است و از شمال به دهستان هاي حومه و پسيخان، از شرق به دهستان هاي سنگر و اسلام آباد و سراوان، از غرب به شهرستان شفت و از جنوب به شهرستان رودبار محدود مي شود.

3-1-2 توپوگرافي
شهر از نظر ارتفاع به 6 گروه تقسيم شده است (به علت ارتفاع كم شهر و شيب كم، فاصله ارتفاعي طبقات كم است ). محدوده هاي جنوبي شهر، منطبق بر نواحي مرتفع تر است،
شهر رشت از ارتفاع66 متر از جنوب شهر (محدوده لاكان) شروع مي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد محل سکونت، جبران خسارات، مصرف مواد Next Entries منابع پایان نامه درمورد ايستگاه، باراني، بارندگي