منابع پایان نامه درمورد شهرستان رشت

دانلود پایان نامه ارشد

م توده هاي هواي باران از به فلات ايران و شمال کشور همزمان برپوشش ابري استان گيلان و شهر هاي اطراف افزوده مي شود. منابع اصلي تامين رطوب هوا، آب اقيانوسها و درياها ميباشد. جريان وزش باد رطوبت موجود در هوا را به نقاط مختلف انتقال ميدهد و از اين رو جوّ زمين همواره داراي مقداري رطوبت است.
در شهر هاي اطراف در فصل پاييز با حركت توده هواي سرد از مراكز پرفشار شمالي و مرطوب شدن اين توده هوا از درياي خزر بارندگيهاي وسيعي را ايجاد ميكند كه باعث افزايش رطوبت هوا نسبت به ساير فصول مي‎شودميانگين رطوبت نسبي در ايستگاه رشت نشان مي دهد که بيشترين رطوبت ماهيانه با 3/88 درصد در ماه آبان و کمترين درصد رطوبت با 1/78 درصد در ماه تير مي باشد. بطور کلي رطوبت نسبي شهرستان رشت بسيار بالا مي باشد و آن هم بدليل مجاورت با درياي خزر و تحت تاثير قرار گرفتن از بخارات آب حاصل از دريا و همچنين پوشش گياهي نسبتاً خوب مي باشد. بطوريکه متوسط رطوبت نسبي ايستگاه فوق 7/83 درصد است که نمايانگر اقليم بسيار مرطوب منطقه مي باشد.

جدول 3-5 رطوبت نسبي ماهانه ايستگاه رشت دوره آماري 30 ساله 1388- 1358
ماهها
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
رطوبت نسبي
8/81
1/81
2/79
1/78
2/81
1/86
8/87
3/88
5/85
6/87
8/83
8/84
منبع : سازمان هواشناسي استان گيلان، 1387

شکل 3- 6 رطوبت نسبي ماهانه ايستگاه رشت دوره آماري 30 ساله 1388- 1358

3-1-4 -4. تبخير
ميانگين تبخير از طشت در ايستگاه رشت نشان مي دهد که در فصل تابستان در ماههاي تير و مرداد بيشترين مقدار تبخير به وقوع مي پيوندد و حداقل تبخير با حداکثر دما همراه مي باشد بطوريکه در ماه بهمن با 7/45 ميليمتر داراي کمترين مقدار تبخير مي باشد، شهرستان رشت به جهت موقعيت جغرافيايي خاص خود و مرطوب بودن زمين و تراکم پوشش گياهي از تبخير و تعرق قابل ملاحظه اي برخوردار مي باشد که مقدار آن 2/972 ميليمتر در سال است. جدول شماره1-7. ميانگين تبخير از طشت در ايستگاه رشت را نشان مي دهد.

جدول 3-6 تبخير سنجي ماهانه ايستگاه رشت دوره آماري 30 ساله 1388- 1358
ماهها
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
تبخير سنجي
7/65
8/82
134
5/145
8/143
6/93
63
1/50
4/47
3/49
7/45
52
منبع : سازمان هواشناسي استان گيلان، 1387

شکل 3-7 تبخير سنجي ماهانه ايستگاه رشت دوره آماري 30 ساله 1388- 1358

3-1-4 -5. ساعات آفتابي
از نظر ساعات آفتابي بيشترين ساعات آفتابي ماهيانه با ميانگين 238 ساعت در ماه تير و کمترين ساعات آفتابي با ميانگين 89 ساعت به دي ماه تعلق دارد. با نگاه به جدول بيشترين ساعات آفتابي در فصل بهار و تابستان مي‎باشد. جدول شماره 1-11. و نمودار شماره 1-8 ساعات آفتابي ايستگاه رشت را نشان مي دهد.

جدول 3-7 ساعات آفتابي ماهانه ايستگاه رشت دوره آماري 30 ساله 1388- 1358
ماهها
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
ساعت آفتابي
127
199
218
238
201
137
129
111
95
89
109
118
منبع : سازمان هواشناسي استان گيلان، 1387

شکل 3-8 ساعات آفتابي ماهانه ايستگاه رشت دوره آماري 30 ساله 1388- 1358

3-1-4 -6. يخبندان
اندازه‌گيري اين پارامتر در ايستگاههاي هوا شناسي بصورت روزهاي يخبندان انجام مي‌يابد وهر روزي كه دماي هوا به صفريا زيرصفركاهش يابد به عنوان يك روز يخبندان قلمداد مي‌گردد. درمنطقه مطالعاتي بطور متوسط 3/29 روز يخبندان در طول شش ماه آبان الي فروردين به ثبت رسيده است. حداكثر يخبندان در ژانويه (دي ماه) با تعداد 11 روز حاصل شده است كه 54/37 درصد از كل روزهاي يخبندان را در ايستگاههاي مطالعاتي به خود اختصاص داده است. فوايد ناشي از روزهاي يخبندان زمستاني برزمين هاي زراعي به آيش گذاشته شده بسيار مفيد مي باشد همچنين برخي محصولات باغي ( سبزي و صيفي ) کاشته شده در خاک در روزهاي يخبندان آماده رشد و نمو در فصل بهار مي شوند

3-1-4 -7 برف
درشهر رشت به طور متوسط درحدود7 روز از سال توام با ريزش برف و يا مخلوط برف و باران است، و فراواني آن دربهمن ماه بيش از ساير ماههاي سال است.

3-1-4-8. باد
باد ازديگر عناصر تشكيل‌دهنده ‌جواست كه درمطالعات كالبدي، مكانيابي مراكز سكونتگاهي وصنعتي نقش و اثرآن بايد مطالعه شود. بررسي اين پارامتر بدليل فقدان ايستگاه اندازه‌گيري باد در داخل محدوده مطالعاتي براساس آمار ايستگاه سينوپتيك رشت صورت گرفته است وطبق اطلاعات بدست آمده در طول سال، جهت باد غالب درمنطقه بترتيب شمال شرق با ميزان 07/9 درصد، بادهاي غربي با ميزان 92/8 درصد وبادشمال غربي با ميزان 28/8 درصد ثبت گرديده است. از نظردامنه سرعت نيز بيشترين ميزان باد دردامنه سرعت 6-4 نات با ميزان 54/20 درصد وسپس در دامنه 3-1 نات با ميزان 6/15 درصد بدست آمده است ودرصد هواي آرام در منطقه 14/57 درصد مي‌باشد. جهت وجريان باد غالب در فصول مختلف سال متفاوت بوده، بطوريكه در فصل بهار وتابستان جريان باد غالب شمال شرقي ودر فصول پاييز وزمستان نيزجريان غربي مي‌باشد. توزيع فصلي باد آرام همچنين نشان مي‌دهد كه فصل زمستان بدليل نفوذ جريانات غربي متلاطم بوده وفصل پاييز داراي هواي آرام تري است. همچنين در شهر رشت جهت وزش باد غالب ساليانه غربي ميباشد. گرم بادگيلان از جهت جنوب و جنوب غربي شهررشت را تحت تاثير قرار مي دهد، به علت وجود بادگرم، دما افزايش يافته و رطوبت کاهش پيدا مي کند. در ماه هاي ارديبهشت و خرداد جهت باد غالب در رشت، شمال شرقي است و سرعت باد دراين دوماه افزايش پيدا مي کند، درفصول تابستان و پاييز جهت وزش باد غالب در رشت غربي بوده و سرعت آن درفصل تابستان کاهش پيدا مي کند و سپس در فصل پاييز دوباره افزايش مي يابد. . جريان وزش بادهاي غالب در فصل زمستان که معمولاً بادهاي با سوز و سرما همراه هستند و جزء بادهاي نامطلوب محسوب مي‎گردند غربي و سرعت آن به طور متوسط 7/2 متر برثانيه است. ميانگين سالانه سرعت باد غالب در رشت 6/2 متر برثانيه است. شديدترين باد وزيده شده درطول دوره آماري 30 ساله با سرعت 30 متر برثانيه بوده است که با جهت شمالي درمهرماه 1364 دراين شهر وزيده است.

جدول 3-8 جهت باد غالب سالانه درايستگاه رشت
ماهها
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
سالانه
بادغالب
غربي
شمال
شرقي
شمال
شرقي
غربي
غربي
غربي
غربي
غربي
غربي
غربي
غربي
غربي
غربي
منبع : سازمان هواشناسي استان گيلان، 1387

شکل 3-9 گلباد رشت(ايستگاه فرودگاه 1387-1358)

با توجه جدول و نمودارفوق باد غالب در اکثر ماههاي سال غربي بوده لذا خانه هاي روستا و بخصوص (قرارگيري پنجره هاي مساکن) بايد طوري باشد که در جهت مخالف باد باشد. در نتيجه خانه هاي روستا عمدتا بايد بصورت شمالي و جنوبي و بخصوص شمال غرب و جنوب شرق باشد. در ارتباط با سقف مساکن ترجيحا داراي شيرواني بوده چون بارندگي در استان گيلان و بخصوص محدوده مورد مطالعه بسيار زياد مي‎باشد. از نظر رطوبت بايد کليه ديوارها ايزوگام شده و عايق بنديشود و معمولا خانه بصورت کرسي بلند و با فاصله کمي از سطح زمين ساخته شود.

3-1-4 -9 طبقه‏بندي اقليمي
سيستم طبقه بندي اقليمي مجموعه قواعدي است كه با بكارگيري آنها مناطق مختلفي‏كه از بعضي لحاظ (مثلاً پوشش گياهي ) داراي خصوصيات مشترك هستند از يكديگر تفكيك شده و در يك طبقه قرار داده مي‏شوند طبقه‏بندي كردن اين مناطق مي‏تواند توسط نقشه فرمول, ضريب و نمودار و امثال آن صورت گيرد (عليزاده, 1377 ).
3-1-4 -9-1. روش دمارتن اصلاح شده
طبقه بندي اقليمي به روش دمارتن اصلاح شده بر اساس مقدار متوسط بارش سالانه ( ميلي متر ) و متوسط دماي سالانه ( سانتي گراد ) و بر مبناي ضريب خشكي IA استوار است. رابطه تجربي دمارتن به شرح زير مي‎باشد.
= IAضريب خشكي =48. 73
= Pمتوسط بارندگي سالانه به ميلي متر
= Tمتوسط درجه حرارت سالانه به سانتي گراد
اين ضريب قادر به تفكيك شش گروه اقليمي از خشك تا بسيار مرطوب است.

جدول 3-9 طبقه‏بندي اقليمي و محدوده ضريب خشكي به روش دمارتن
محدوده ضريب خشكي دمارتن (IA)
نام اقليم
كوچكتر از 10
خشك
10 تا 9/19
نيمه خشك
20 تا 9/23
مديترانه اي
24 تا 9/27
نيمه مرطوب
28 تا 8/34
مرطوب
بزرگتر از 35
بسيار مرطوب

شکل 3-11 اقليم نماي دمارتن در ايستگاه رشت
با توجه به ضريب بدست آمده به روش دمارتن ايستگاه رشت در منطقه بسيار مرطوب قرار دارد.

3-1-4 -9- 2. سيستم طبقه بندي آمبرژه
تقسيم بندي آمبرژه چكيده بررسي‏هاي مكتب مون پليه در زمينه طبقه بنديهاي بيوكليماتيك در مناطقي از جهان است كه رژيم بارندگي آنها شبيه مناطق متأثر از رژيم رطوبتي مديترانه اي است و بيشتر پوشش نباتي طبيعي مناطق را زير نظر دارد. اين تقسيم بندي بر يك كليماگرام تجربي منعكس شده است. اين كليماگرام يا اقليم نما از دو محور متعامد تشكيل شده است. روي محور افقي مقدار درجه حرارت بر حسب سانتي گراد و بر روي محور عمودي مقدار Q منتقل مي شود. ضريب Q به نام ضريب آمبرژه يا ضريب بارندگي است كه بصورت زير براي تعيين پوشش نباتي ايران مورد استفاده قرار گرفته است.
= Q ضريب آمبرژه يا ضريب بارندگي 224. 55=
p = ميانگين بارندگي سالانه به ميلي متر
M = ميانگين حداكثر درجه حرارت در گرمترين ماه سال ( كلوين)
m = ميانگين حداقل درجه حرارت در سردترين ماه‏سال (كلوين)مي‏باشد(عليزاده و ديگران، 1374).

شکل 3-12 اقليم نماي آمبرژه در ايستگاه رشت

279/1

بنابراين مختصات منطقه مورد مطالعه بر روي اقليم نماي آمبرژه عبارتست از نقطه اي به مختصات 1/6 و 55/224 كه در منطقه خيلي مرطوب قرار مي گيرد.
3-1-4 -9-3. منحني آمبروترميك
در اين روش تغييرات ماهانه توسط درجه حرارت و بارندگي در يك دستگاه محور مختصات قائم ترسيم به طوري كه محور افقي به ماههاي سال , محور عمودي سمت چپ به درجه حرارت ماهانه T به سانتي‏گراد و محور عمودي سمت راست به بارندگي ماهانه (P) اختصاص داده مي‏شود. درجه‏بندي محورهاي عمودي به نحوي است كه عدد مربوط به تقسيمات بارندگي برحسب ميلي متر دو برابر عدد مربوط به درجه حرارت برحسب سانتي گراد در نظر گرفته مي‏شود. البته به شرط آن كه تقسيم بندي دو محور به لحاظ مقياس مساوي و در مقابل هم قرار گرفته باشند (عليزاده. و ديگران، 1374).
جهت ترسيم منحني آمبروترميک ايستگاه رشت از داده هاي بارندگي و درجه حرارت ايستگاه رشت استفاده نموده و در جدول شماره آورده شده است.
جدول 3-10 داده هاي بارندگي و درجه حرارت ايستگاه رشت
شرح
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
بارش
187. 5
168. 6
148. 7
120. 5
135
118. 9
68. 7
58. 1
42. 9
45. 2
54. 9
154. 2
دما
14. 38
12. 93
11. 4
9. 24
10. 41
9. 12
5. 27
4. 46
3. 29
3. 47
4. 21
11. 82

شکل 3-13 منحني آمبروتروميک ايستگاه رشت

3-1-5 خاک
جنس خاك شهر رشت در مناطق مختلف آن توسط مشاور ايران خاك از طريق گمانه زنيهاي متعددمورد بررسي قرار گرفته است، شايان ذكر است كه برخي از مناطق به لحاظ جنس خاك مشابه هستند ولي از نظرسختي خاك متفاوت هستند، براساس نظر مشاور، شهر از نظر پهنه بندي به پهنه F، E، D، C، B، A و G تقسيم شده است
– پهنه بندي A:
اين نوع خاك از جنس رس، با سختي يا تراكم متوسط است (هرچه خاك دانه درشت تر باشد داراي مقاومت بيشتر و در نتيجه سختي بيشتري است )، از نظر رطوبت خاك، كم ترين رطوبت را در ميان خاك هاي شهر دارد ( 95/1 گرم برسانتيمترمكعب ) و چسبندگي اين نوع خاك نيز نسبت به ساير پهنه ها بيشتر است (چسبندگ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ايستگاه، باراني، بارندگي Next Entries منابع پایان نامه درمورد جمعيّت، سني، ميزان