منابع پایان نامه درمورد سطح معنادار، ارزش بازار، حجم معاملات سهام، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

که 71% ازسهام شرکتها را سهامداران بزرگ(عمده) در اختيار دارند.
تحليل توصيفي مربوط به متغير هاي کنترلي اندازه شرکت و متغير کنترلي نسبت ارزش دفتري به ارزش بازارنشان ميدهد که شرکتهاي نمونه به لحاظ اندازه و حجم داراييها به طور متوسط يکسان هستند زيرا که انحراف معيار هر دو متغير در سطح پاييني است. پراکندگي بالاي متغيرهاي کنترلي قيمت سهام و نوسان بازده نشان دهنده عدم ثبات قيمت سهام و نوسان بسيار زياد قيمت سهام است که اين خود ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي زياد در شرکت هاي مورد بررسي مي باشد.

3-4 روش آزمون فرضيه هاي تحقيق
جهت آزمون فرضيه هاي اين تحقيق گام هاي زير برداشته شده است :
انتخاب شرکت هاي نمونه از بين جامعه آماري به صورت حذف سيستماتيک منظم .
اخذ صورت هاي مالي و ساير اطلاعات مورد نياز شرکت هاي انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلاعات مورد نياز از صورت هاي مالي شرکت هاي نمونه .
محاسبه نسبت هاي مورد نياز شرکت هاي انتخاب شده با استفاده از نرم افزار اکسل
استفاده از نرم افزار ره آورد نوين و EXCEL ، جهت محاسبه متغير ها و نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيه ها و انجام ساير تجزيه و تحليل ها با به کار گيري روش هاي آمار همچون آمار توصيفي ، همبستگي (ضريب همبستگي ، ضريب تعيين) آناليز رگرسيون و آزمون ضرايب آن ، آناليز همبستگي و آزمون ضرايب آن و آزمون برابري معناداري چند ضريب همبستگي .
همان گونه که در تحقيق مطرح شد ، براي آزمون فرضيه ها از ضريب همبستگي پيرسون و ضريب تعيين تعديل شده به منظور توصيف و بررسي رابطه بين متغير هاي تحقيق نسبت به يکديگر استفاده مي گردد و به منظور بررسي ميزان قابليت توصبح دهندگي متغير ها براي کل مدل رگرسيون ارائه مي شود . براي تعيين استفاده از معادله خط رگرسيون و نيز امکان تعميم نتايج نمونه به جامعه بايد معني دار بودن ضريب همبستگي مورد آزمون قرار گيرد که براي اين منظور از آزمون T استفاده مي گردد . اگر T محاسبه شده از جدول در سطح اطمينان 95 تا 99 درصد بيشتر باشد به اين معني است

که ضريب همبستگي به دست آمده آن قدر قابل توجه است که احتمال ناشي شدن آن از تغييرات تصادفي اندک است و مي توان نتيجه آن را به جامعه تعميم داد. آماره اين آزمون به شرح زير ميباشد :

t : آماره آزمون
r: ضريب همبستگي
n : تعداد نمونه
r2 : ضريب تعيين

1-3-4- بررسي اعتبار مدل
ميزان اعتبار معادلات رگرسيوني برآورد شده به ميزان برقراري پيش فرض هاي لازم براي برآورد مدل است . مهم ترين اين پيش فرض ها عبارتند از :
نرمال بودن متغير هاي وابسته
همساني واريانس
عدم خود همبستگي متغير ها
عدم وجود همخطي
در اين تحقيق با آزمون هاي آماري مناسب زير برقراري پيش فرض هاي فوق بررسي گرديده است:
آزمون کلموگروف اسميرنف (نرمال بودن متغير وابسته)
نمودار باقي مانده در مقابل مقادير برآورد شده (نداشتن الگو در اين نمودار نشان از همساني واريانس است اين نمودار ها در تجزيه و تحليل هر فرضيه ارايه شده است .
آزمون دوربين واتسون (مقادير بين 5/1 تا 5/2 نشانگر عدم خود همبستگي است)
آماره عامل تورم واريانس (عامل افزايش واريانس) نزديک به 1 براي آماره هاي تلورانس و عامل تورم واريانس حاکي از عدم وجود همخطي شديد بين متغير هاي مستقل است .

4-4 بررسي نرمال بودن متغير هاي وابسته :
مورد ديگري که قبل از آزمون فرضيه انجام مي شود ، نرمال يا عدم نرمال بودن متغير وابسته مي باشد که نمودار متغير هاي وابسته در زير نشان داده مي شود براي آزمون نرمال يا عدم نرمال بودن متغير وابسته از آزمون کولموگرف اسميرنف به صورت زير استفاده مي شود :
متغير وابسته داراي توزيع نرمال مي باشد = H0
متغير وابسته داراي توزيع نرمال نمي باشد = H1
آزمون کلموگروف اسميرنف براي بررسي فرض صفر بالا به کار رفته است در صورت غير نرمال بودن مدل هاي رگرسيون و پانلي از اعتبار ساقط خواهند بود و بايد براي نرمال بودن داده ها از شيوه هاي مناسب مثل تبديلات استفاده نمود . همان طور که در جدول زير ديده مي شود سطح معناداري براي اکثر متغير هاي وابسته کمتر از 05/0 است . پس فرض صفر رد مي شود يعني داده ها براي متغير وابسته از توزيع نرمال پيروي نمي کنند . در جدول زير با استفاده از آزمون کلموگروف اسميرنف نرمال بودن متغير وابسته آزمون شده است از آن جايي که اکثر متغير ها با ماهيت اقتصادي توزيع چوله به راستي دارند تبديل لگاريتمي و تبديل مناسبي براي نرمال نمودن آن هاست . همان گونه که در ادامه ملاحظه مي گردد هيچ يک از متغير هاي وابسته در ابتدا توزيع نرمال نداشته که با تبديل لگاريتمي توزيع نرمال پيدا کرده اند اين متغير ها به صورت Ln(TVO) ، Ln(TVA) ، Ln(TOR) ، Ln(ABS) ، Ln(RS) در مدل ها استفاده شده است نتايج اين آزمون در جدول (2-4) ارايه شده است .
جدول (2-4) نتايج آزمون نرمال بودن متغير هاي وابسته (آزمون کولموگروف اسميرنف)
عنوان متغيرهاي وابسته
شاخص متغير
آماره آزمون
سطح معناداري
حجم معاملات
TVO
3.051
0.000
ارزش معاملات
TVA
1.973
0.001
نرخ کردش سهام
TOR
3.054
0.000
شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش
ABS
3.079
0.000
شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش
RS
3.107
0.000
لگاريتم حجم معاملات
Ln(TVO)
0.947
0.331
لگاريتم ارزش معاملات
Ln(TVA)
0.778
0.580
لگاريتم نرخ کردش سهام
Ln(TOR)
0.988
0.283
لگاريتم شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش
Ln(ABS)
1.178
0.125
لگاريتم شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش
Ln(RS)
0.864
0.445

5-4 نتايج آزمون فرضيه اول :
فرضيه اول : بين سطح مالکيت نهادي و نقد شوندگي سهام رابطه وجود دارد .

بين سطح مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام رابطه وجود ندارد . 0=H0: ?
بين سطح مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام رابطه وجود دارد . H1: ??0
به منظور بررسي فرضيه اول، پنج مدل جداگانه بر اساس هر يک از متغيرهاي وابسته تعريف و تخمين زده ميشود.همچنين هريک از مدل ها در دو الگوي رگرسيوني مختلف برازش شده است در الگوي رگرسيوني اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند و در الگوي
رگرسيوني دوم مدل ها با متغيرهاي کنترلي برازش شده است. هر يک از مدلها به گونه جداگانه تحليل و نتيجهگيري ميشود. در نهايت، نتيجه کلي براي فرضيه اول بررسي و بيان ميشود.

1-5-4 مدل اول
مدل اول متغير وابسته حجم معاملات با متغير مستقل مالکيت نهادي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج در جداول 3-4 و4-4 نشان داده شده است.

جدول3-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (TVO) = ? + ?1 INS i,t + ? i,t
متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت نهادي
آماره F

(معناداري)

ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

5.986-
(0.000)
35.837
(0.000)
0.289-
0.089
0.086
1.796
تاييد
Ln (TVO) =? + ?1 INS i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ? i,t
6.303-
0.000
42.013

0.000
0.605
0.366
0.357
1.958
تاييد

در الگوي اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي رگرسيوني اول براي مدل اول 089/0 مي باشد يعني اين الگو توانسته است 9/8 درصد از تغييرات متغير وابسته حجم معاملات را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت نهادي تبيين نمايد . براساس نتايج ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغيرهاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 366/0 رسيده است . بنابراين 6/36 درصد از تغييرات متغير وابسته حجم معاملات سهام شرکتهاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت نهادي و متغيرهاي کنترلي به کار رفته درالگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون درهر دو الگوي مدل اول بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.

فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دار نيست.: H0 الگوي رگرسيون معني دار است. :H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل اول رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغير هاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول4-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي

Ln (TVO) = – 0.499 – 0.925 INS i,t + ? i,t
متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس

ضريب ثابت
0.499-
2.627-
0.009

سطح مالکيت نهادي
0.925-
5.986-
0.000
1
1
Ln(TVO)= -4.243- 0.831*INS- 0.362*PRICE+ 0.176* SIZE+0.413*BM+ ? i,t
ضريب ثابت
4.243-
9.909-
0.000

سطح مالکيت نهادي
0.831-

6.303-
0.000

0.967
1.034
قيمت سهام

0.362-

3.786-
0.000
0.779
1.284
انداره شرکت
0.176

7.847
0.000
0.757
1.321
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

0.413

6.313
0.000
0.933
1.072
نوسان بازده

0.000

0.462-
0.645
0.994
1.006

جدول 4-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغير هاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه اول را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس(منفي) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با حجم معاملات سهام
مي باشد. در الگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغير هاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس (منفي) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با حجم معاملات سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغير هاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با حجم معاملات مستقيم (مثبت) و ارتباط متغير قيمت سهام با حجم معاملات معکوس(منفي) و معنادار است . همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود . جدول 4-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغير هاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد . مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1
مي باشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغيرهاي مستقل و کنترل مي باشد .
براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول در مدل اول ، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0 به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد معنادار بودن، عدم تقارن اطلاعات، اندازه شرکت، عدم تقارن Next Entries منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت