منابع پایان نامه درمورد دوره بازگشت، محل دفن زباله

دانلود پایان نامه ارشد

قسمت اعظم از وسعت حوضه‌ها به شيب‌هاي کمتر از 10 درجه اختصاص دارد.
جدول 5-19 طبقات شيب و مساحت حوضه تا ابتداي رشت
درصد تجمعي مساحت
درصد مساحت
مساحت
(کيلومترمربع)
طبقات شيب
58/84
58/84
58/204
10-0
03/94
45/9
85/22
20-10
13/99
10/5
34/12
30-20
94/99
81/0
96/1
. 4-30
100
06/0
15/0
50-40

0
0
60-50

0
0
70-60

0
0
80-70

0
0
90-80

100
88/241
مجموع

شکل 5-18 توزيع فراواني طبقات شيب در سطح حوضه آبريز بالادست شهر رشت

شکل 5-19 توزيع فراواني طبقات شيب در سطح حوضه آبريز بالادست شهر رشت

شكل 5-20 مدل ارتفاعي رقومي ( DEM) 5 متر شهر رشت
اين نقشه با بكارگيري نقشه‌هاي با مقياس 1:500 شهر رشت تهيه شده است.

شكل 5-21 مدل ارتفاعي رقومي ( DEM) 5 متر شهر رشت به همراه خيابان‌ها

شكل 5-22 نقشه شيب سطح شهر رشت به درجه

توجه: در سطوحي بسيار محدود شيب بالا مشاهده مي‌شود. از طرفي عمده شهر رشت داراي شيب جزئي مي‌باشند. بدليل وجود اختلاف ارتفاع قابل توجه در يك فاصله 5 متري مانند كناره رودخانه‌ها، جداول و ساير تاسيسات، ارقام شيب بالا مشاهده مي‌شود، اين در صورتي است كه شهر رشت در يك منطقه دشتي واقع شده است و شيب متوسط سطح رشت بسيار پائين مي‌باشد.

5-3- اقليم حوضه شهر رشت
با توسعه روزافزون شهرها و احداث اتوبان‌ها و خيابان‌هاي آسفالته عريض و فرودگاه ها و ميادين ورزشي و. . . مناطق غير قابل نفوذ توسعه يافته و همين مسئله باعث پيدايش سيلاب‌هاي ناشي از بارندگي‌هاي شديد درسطح شهرها و تأسيسات شهري مي‌شود. به علاوه سيلاب در حوضه‌هاي شهري در سطوح صاف و غيرقابل نفوذ که با سيستم زهکشي مصنوعي به وسيله بشر ساخته شده است، با سرعت بالا اتفاق مي‌افتد. بنابراين حالت شهري يافتن مناطق طبيعي باعث ازدياد حجم و شدت رواناب ناشي از بارندگي گرديده و ممکن است علاوه بر ايجاد اختلال در عبور و مرور و فعاليت‌هاي طبيعي مردم و خسارت به اماکن و تأسيسات شهري، باعث وقوع سيلاب و به مخاطره انداختن مناطق مسکوني، اراضي کشاورزي و تأسيسات پايين دست گردد.
از طرفي توسعه مناطق شهري اثرات نامطلوبي در کيفيت آب باران گذاشته است. آلودگي‌هاي تجمع يافته درمناطق غير قابل نفوذ شهري ناشي از منابع مختلف در روزهاي خشک، توسط آب باران شسته شده و سريعاً توسط رواناب به منابع آب مي‌پيوندند. مهم‌ترين منابع آلودگي در مناطق شهري عبارتند از: گرد و خاک، ريختن و يا انبار کردن زباله‌هاي شهري يا صنعتي، فضولات ناشي از حيوانات، روغن ريخته شده از وسائل نقليه، آفت کش‌ها و کود‌هاي مربوط به پارک‌ها و فضاي سبز و خاک فرسايش يافته از مناطق در دست ساختمان سازي. همچنين رواناب شهري ممکن است حاوي مواد سمي مختلف باشد که مي‌تواند به عنوان مهم‌ترين تهديد کننده منابع آب محسوب گردند.
با توجه به مطالب فوق، لزوم شناخت عوامل موثر در رواناب‌هاي شهري ناشي از بارندگي و طراحي سيستم‌هاي جمع آوري و هدايت آب‌هاي سطحي خصوصاً در شهر رشت که يکي از مناطق پر باران کشور محسوب مي‌شود، بديهي بوده و تهيه گزارشات مطالعاتي فاز 1 مي تواند در اين زمينه مفيد واقع گردد.

5-3-1- بررسي تناوب بارندگي سالانه
تجزيه و تحليل بارندگي‌هاي سالانه كاربرد فراواني درشناسايي اقليم منطقه دارد. جهت بررسي تناوب بارندگي سالانه در منطقه مطالعاتي از داده‌هاي ايستگاه سينوپتيك رشت بعنوان ايستگاه معرف گرديده است. براي اين منظور ابتدا تناوب آماري بارندگي سالانه اين ايستگاه‌ با استفاده از آزمون نيکويي برازشي از طريق نرم افزار “SMADA ” انجام گرفته و در اين رابطه مشخص گرديد که مناسب‌ترين توزيع منطبق برداده‌ها لوگ نرمال2 پارامتري مي‌باشد. سپس بارندگي سالانه ايستگاه مزبور در دوره بازگشت‌هاي مختلف محاسبه و نمودار مربوطه ترسيم گرديد که نتايج بدست آمده در جداول 5-6 و همچنين اشکال 5-3 ارائه شده است.

جدول 5-20 مقادير بارندگي سالانه ايستگاه سينوپتيک رشت در دوره بازگشت هاي مختلف

شکل 5-23 رابطه بارندگي سالانه ايستگاه سينوپتيک رشت در دوره بازگشت هاي مختلف

5-3-2- فركانس بارندگي سالانه
با استفاده از آمار بارندگي ايستگاه‌هاي سينوپتيك رشت، مقادير بارندگي سالانه اين ايستگاه‌ با احتمالات مختلف محاسبه و در جدول 4-8 درج گرديده است.

جدول شماره 5-21 فركانس تجربي بارندگي سالانه ايستگاه رشت بر حسب ميلي متر

5-3-3- تحليل حداکثر بارندگي 24 ساعته
از آنجائي كه تناوب حداكثر بارندگي 24 ساعته يكي از عواملي است كه در محاسبات مربوط به طغيان‌ها و فركانس‌هاي مربوطه كاربرد فراواني داشته و همچنين جهت طراحي تأسيسات آبي و پخش سيلاب و كنترل رسوب داراي اهميت زيادي مي‌باشد، لذا براي تحليل بارش مناطق از حداكثر بارندگي 24 ساعته استفاده مي‌شود.
جهت بررسي و تجزيه و تحليل اين عامل در محدوده طرح، از داده‌هاي موجود ايستگاه سينوپتيک رشت بهره گرفته شده است. بر اين اساس پس از جمع آوري آمار 30 ساله ايستگاه مذکور، توسط نرم افزار “SMADA ” آزمون نيکويي برازشي انجام گرفت که در اين رابطه توزيع لوگ پيرسون تيپ3 به عنوان مناسب‌ترين توزيع منطبق بر اين آمار انتخاب گرديد. سپس از طريق نتايج بدست آمده فرکانس هاي مربوط به آن محاسبه گرديد. در جدول 5-10 مقادير حداکثر بارندگي 24 ساعته در دوره بازگشت‌هاي مختلف براي ايستگاه سينوپتيک رشت ارائه شده است.

جدول 5-22 مقادير حداکثر بارندگي 24 ساعته در دوره بازگشت‌هاي مختلف براي ايستگاه سينوپتيک رشت

5-3-4- منحني هاي شدت – مدت – فراواني
يكي از مسائل مهم در بررسي و تجزيه و تحليل ريزش‌هاي جوي رگبارها مي‌باشند كه عوامل محلي در ايجاد آن‌ها نقش اساسي دارد. به عبارت ديگر مشخصه اين رگبارها به تبع از موقعيت جغرافيائي منطقه باعث وقوع سيلاب‌هاي مختلف و گاهاً مخرب مي‌گردد. دو مشخصه مهم رگبارها شدت و مدت ريزش آن‌ها مي‌باشد. بطور كلي هر چه مدت بارش كوتاه باشد شدت آن زيادتر خواهد بود و بر عكس باران‌هاي دراز مدت از شدت كمتري برخوردار مي‌باشند. باران‌هايي كه مدت دوامشان از 6 ساعت كمتر باشد به عنوان رگبار كوتاه مدت شناخته مي‌شوند.
جهت تحليل رگبارهاي منطقه مورد مطالعه، از داده‌هاي ايستگاه سينوپتيك رشت که داراي آمار بلند مدت با پريد زماني 10 دقيقه مي‌باشد، استفاده گرديده است. نتايج به دست آمده در جدول 4-11 و شکل 4-8 انعكاس يافته است.

5-4- هيدرولوژي حوضه شهري رشت
با افزايش رشد جمعيت و توسعه روزافزون مناطق شهري و صنعتي شدن جوامع، مناطق غيرقابل نفوذ توسعه يافته و اين امر باعث ايجاد تأثيرات نامطلوب در هيدرولوژي حوضه آبريز شهرها و درنتيجه افزايش سيلاب ‌هاي ناشي از بارندگي هاي شديد درسطح اين مناطق و تأسيسات آن گرديده است. سطوح روكش شده شهري مثل بام ساختمان ها، آسفالت، پياده‌روها و پاركينگ‌‌ها مانند مانعي در برابر نفوذ آب باران به داخل خاك و تغذيه آبهاي زيرزميني عمل کرده و بخش اعظم بارندگي به رواناب سطحي تبديل مي‌‌شود.

جدول شماره 5-23 مقادير شدت بارندگي در ايستگاه سينوپتيک رشت- ميلي متر در ساعت

شکل 5-24 منحني شدت- مدت و فراواني ايستگاه سينوپتيک رشت

تحولات هيدرولوژيک ناشي از شهرسازي و تغيير کاربري اراضي حوضه‌هاي شهري به اختصار شامل موارد:
– تغيير حجم کل رواناب
– تغيير ميزان تغذيه ناشي از بارش
– تغيير حداكثر آبدهي سيلاب
– تغيير كيفيت آب
بوده و برخي از اثرات سوء ناشي از رواناب هاي شهري عبارتند از :
– ايجاد اختلال در عبور و مرور و فعاليت هاي طبيعي مردم
– خسارت به اماکن و تأسيسات شهري
– آلودگي آبهاي زيرزميني ناشي از حمل مواد ميکروبي
– خطرات زيست محيطي به دليل ترسيب مواد سمي
– به مخاطره انداختن مناطق مسکوني، اراضي کشاورزي و تأسيسات پايين دست و. . .
با توجه به مطالب فوق، لزوم شناخت عوامل موثر در رواناب هاي شهري ناشي از بارندگي و طراحي سيستم‎هاي جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي به ويژه در شهر رشت که يکي از مناطق پر باران و پرجمعيت کشور محسوب مي شود، نياز مي باشد.
با افزايش سطوح نفوذ ناپذير حوضه رودخانه هاي سياهرود و گوهررود در اطراف شهر رشت كه ناشي از گسترش شهر مي‌باشد، رواناب سطحي ناشي از بارندگي در اين شهر خصوصاً در سالهاي اخير افزايش يافته است. از آنجائي که بهبود شرايط زهكشي حوضه‌‌هاي شهري در اثر كاناليزه شدن و افزايش كارآيي هيدروليكي سطوح، منجر به كوتاه شدن زمان تمركز و درنتيجه افزايش سرعت تخليه سيلاب و کاهش اثرات سوء آن مي‎شود، بنابراين اتخاذ تدابير اساسي و برنامه‌ريزي هاي لازم در اين زمينه ضرورت مي يابد.
داده‌ هاي مربوط به آبهاي سطحي جزء مهم‌ترين داده‌ ها به شمار مي‌آيند. چراکه مطالعه آبدهي رودخانه ‌هاي سياهرود و گوهررود به ويژه سيلاب آن، به دليل عبور رودخانه از داخل محدوده مورد مطالعه و در نظر گرفتن آن به عنوان تخليه‌گاه مناسب، بسيار حائز اهميت بوده و اين امر مستلزم مطالعه رژيم آبدهي و تعيين توانايي رودخانه براي اين امر مي‌باشد.

شکل 5-25 موقعيت محدوده مطالعاتي در استان گيلان

5-5- مشخصات کلي رودخانه‌هاي محدوده مطالعاتي
5-5-1- رودخانه سياهرود
رودخانه سياهرود يکي از سرشاخه هاي رودخـانـه پيربازار است که از ارتفاعات کوههاي هزارمرز، نيزه سر، جوکلبندان و کچاب واقع در جنوب رشت سرچشمه گرفته و پس از عبور از ضلع شرقي رشت تحت نام “زرجوب ” و دريافت جريانات سطحي و فاضلاب شهري و صنعتي بخش شرقي و جنوب شهر، با جهت جنوب شرق به شمال غرب تحت نام ” صيقلان رودبار” ادامه مسير داده و سرانجام در محل ” کماکل ” با رودخانه گوهرود تلاقي پيدا کرده و رودخـانـه پيربازار را تشکيل مي‌دهد. طول اين رودخانه تا محل اتصال به گوهررود، حدود 30/41 کيلومتر مي باشد.
حوزه آبريز سياهرود از حوزه هاي کم ارتفاع بوده بطوري که ارتفاع حداکثر آن حدود750 متر مي باشد. شکل اين حوزه مستطيلي بوده و از جنوب غربي به شمال شرقي کشيده شده است. سطح حوزه آبريز اين رودخانه داراي پوشش کامل گياهي بوده و حدود 68 درصد آن ( تا محل پل سازمان )، زير ارتفاع 200 متر قرار دارد. با توجه به ارتفاع حوزه و جنس زمين شناسي و پوشش گياهي آن، مي توان گفت فرسايش خاک درسطح حوزه بسيار ناچيز است.
حوزه سياهرود توسط شاخه اصلي رودخانه سياهرود و دو نهر سياواش سنگر و شفارود زهکشي مي گردد. براساس بررسي هاي بعمل آمده، نهر سياواش فاقد حوزه آبريز بوده و به عنوان يک نهر آبياري – زهکشي عمل مي نمايد. طول اين نهر حدود 15 کيلومتر بوده و در طول مسير خود ضمن دريافت زه آبهاي گل رود و هرز آبهاي بيجارپس، رودبرده، گل پرده سر، کسبخ و. . . را زهکشي نموده و در محل گل پرده سر به رودخانه سياهرود ملحق مي گردد. نهر شفارود نيز که در ساحل غربي رودخانه قبل از پل سازمان آب به آن مي ريزد، فاقد حوزه بوده و بصورت يک نهر آبياري – زهکشي سنتي مي باشد.
متأسفانه سرشاخه رودخانه سياهرود در بخش سراوان سنگر، محل دفن زباله هاي شهري بوده و آلودگي حاصل از زباله ها به اين رودخانه انتقال مي يابد. از طرف ديگر در محدوده شهر رشت نيز فاضلاب هاي خانگي، واحدهاي صنعتي و کارگاههاي شهري به داخل اين رودخانه تخليه شده و به همين دليل سياهرود از آلوده ترين رودخانه هاي استان محسوب مي گردد.

5-5-2- رودخانه گوهررود
اين رودخانه يکي از سرشاخه هاي رودخـانـه پيربازار است که از ارتفاعات کوههاي عزيزکيان و جيرمحله چماچاي سرچشمه گرفته، پس از عبور از چماچا، سالکسر و ضلع غربي شهر رشت و جمع آوري هرز آبهاي منطقه لاکان، کسار، کلوش طالشان، نخودچر، پاسکياب و سياه اسطلخ و دريافت هرز آبهاي سطحي و فاضلاب شهر و پساب صنعتي بخش غربي رشت و همچنين زهکشي آبهاي زيرزميني دشت در محل ” کماکل ” پيربازار، به رودخانه سياهرود ملحق مي گردد.
مساحت حوزه آبريز اين رودخانه تا محل ورود به دشت ( لاکان ) حدود 5/32 کيلومترمربع و طول شاخه اصلي آن 5/19 کيلومتر و تا محل تقاطع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد شيب، ضريب، تراكم Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بورس اوراق بهادار، مدیریت سود، سهامداران نهادی