منابع پایان نامه درمورد خاورمیانه، بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

مهرتوش ، 1385).
2-2-6-7خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون
در این روش با استفاده از تلویزیونهای ماهوارهای، اطلاعاتی در مورد حسابهای مشتریان بر روی صفحه تلویزیون آنها ارائه میشود. در سال 1997 آزمایشهای متعددی در مورد ارائه خدمات بانکی به خانه مشتریان از طریق تلویزیون صورت گرفت. با به وجود آمدن تلویزیونهای دیجیتالی و امکانات موجود در دامنه ارائه اینگونه خدمات به سرعت افزایش یافته است. با استفاده از این فناوری، ارتباط با حساب از طریق فشار یک دکمه میسر میشود. با این اوصاف در حال حاضر فقط انجام مجموعه محدودی از عملیات بانکی از این مسیر امکان پذیر است. امتیاز عمده این نوع خدمات در این است که نیازمند استفاده از کامپیوترهای شخصی نبوده و این امر توسعه بازاری این سیستمها را تشویق میکند. علاوه بر این تلویزیون با زندگی افراد آمیخته شده است. افراد تلویزیون را دوست دارند و اوقات فراغت خود را با آن میگذرانند، در حالی که افراد به کامپیوتر شخصی اینگونه نگاه نمیکنند (انگلر64، 2000)
2-3 اهمیت بانکداری الکترونیکی
اهمیت یک موضوع، در درجه نخست به حوزه فعالیت و میزان اثربخشی آن در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. هرچند ممکن است که با ظهور یک پدیده، اهمیت آن در ابتدای امر مورد توجه قرار نگیرد؛ اما با گسترش و همگانی شدن، بر ارزش و اهمیت آن پدیده افزوده میشود و کشورها را به تکاپو وامیدارد تا جهت حفظ موقعیت جهانی خود(و بهرهمندی از مزایای آن از جمله کاهش هزینهها و افزایش کیفیت و بهرهوری و رضایت مشتریان ) از آن پدیده جدید در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی خود استفاده کنند. بانکداری الکترونیکی دارای چنان قدرت بالقوهای است که به طور ریشهای موجب تحول در فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی گردیده است.
با توسعه فناوری و گسترش اینترنت، بهرهمندی از شبکه اینترنت امکان ارائه خدمات در بستر اینترنت، موجب شده که اینترنت به عنوان پیش نیاز اصلی بانکداری الکترونیکی به شمار آید. در نتیجه ضریب نفوذ اینترنت در کشورها نیز به عنوان شاخص آمادگی بستر لازم برای تحقق بانکداری الکترونیکی شناخته میشود. لذا در این قسمت ابتدا نگاهی به وضعیت کاربران اینترنت در سطح جهان انداخته و سپس به آمارهای ارائه شده توسط موسسات تحقیقاتی در زمینه ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای مختلف و آمار استفاده کاربران اینترنت برای انجام بانکداری الکترونیکی پرداخته و در نهایت نگاهی به چشم انداز آتی بانکداری الکترونیکی خواهیم داشت.
2-3-1وضعیت اینترنت و رشد کاربران
نمودارهای شماره 2-1 الی 4-2 به ترتیب وضعیت تعداد کاربران اینترنت در سطح جهان، تعداد کاربران اینترنت در سطح جهان به تفکیک مناطق مختلف، نسبت تعداد کاربران هر منطقه به کل کاربران جهان و ضریب نفوذ اینترنت در مناطق مختلف جهان را نشان میدهند.

نمودار شماره 2-1وضعیت تعداد کاربران اینترنت در سطح جهان (www.internetworldstats.com2015)

نمودار شماره 2-2 نحوه توزیع تعداد کاربران اینترنت در سطح جهان بر اساس مناطق مختلف جغرافیایی(,www.internetworldstats.com2015)

نمودار شماره 2-3 ضریب نفوذ اینترنت در سطح جهان(,www.internetworldstats.com2015)
جدول شماره 2-1اطلاعات جامعتری را از وضعیت نفوذ اینترنت و روند رو به رشد آن در مناطق مختلف جهان ارائه مینماید. همانطور که مشاهده میشود تعداد کاربران اینترنتی در یک دوره چهارده ساله از سال 2000 تا2014، 741درصد رشد داشته و با نرخ رشد متوسط سالانه حدود52 درصداکنون تعداد کاربران اینترنتی نزدیک به سه میلیارد نفر در سطح جهان میباشد که حدود 42 درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهند.
جدول شماره 2-1 آمار کلی وضعیت کاربران اینترنت و ضریب نفوذ و رشد اینترنت در سطح جهان

منبع: (,www.internetworldstats.com2015)
از نظر ضریب نفوذ اینترنت، آمریکای شمالی با 87.7 درصد بیشترین تعداد کاربران اینترنت را نسبت به جمعیت داراست. قاره اقیانوسیه با72.9 درصد و قاره اروپا با 70.5 درصد، حائز رتبههای بعدی از نظر ضریب نفوذ اینترنت میباشند.
در ادامه بحث اطلاعات مربوط به منطقه خاورمیانه در جداول ارائه شده که اطلاعات مربوط به ایران نیز قابل مشاهده است.

نمودار شماره 2-4 کاربران اینترنت در خاورمیانه و سطح جهان (,www.internetworldstats.com2015

جدول شماره 2-2 کاربران اینترنت در خاورمیانه و سطح جهان

منبع: (,www.internetworldstats.com2015)

نمودار شماره2-5 ضریب نفوذ اینترنت در خاورمیانه و متوسط ضریب نفوذ جهانی در سال 2014 (,www.internetworldstats.com2015)

جدول شماره 2-3 موقعیت کاربران اینترنت و جمعیت درخاورمیانه

منبع: (,www.internetworldstats.com2015)

نمودار شماره 2-6 کاربران اینترنت در خاورمیانه در سال 2014(www.internetworldstats.com2015)

با توجه به نمودارها و جداول بالا مشاهده میشود که 3.7 درصد از کاربران اینترنت در منطقه خاورمیانه قرار دارندو 96.3 درصد در بقیه جهان میباشند و ضریب نفود اینترنت در خاورمیانه 48.1 درصد میباشد که نسبت به متوسط ضریب نفوذ جهانی که 42.3 درصد است بالاتر میباشد و کشور بحرین با ضریب نفوذ 94.6 درصددر بین کشورهای خاورمیانه رتبه اول را دارد و ایران با ضریب نفوذ 57.2 درصد در رتبه نهم در بین کشورهای خاورمیانه قرار دارد که این مقدار از متوسط ضریب نفوذ جهانی که 42.3 درصد هست، بالاتر میباشد و از نظر تعداد کاربران اینترتنی در بین کشورهای منطقه خاورمیانه در رتبه اول قرار دارد و این نشانه خوبی است تا بتوان بیشتر از اینترنت برای ارائه خدمات بانکداری استفاده کرد و از فرصتهای پش رو بیشتر استفاده کرد.
2-4 وضعیت بانکداری الکترونیکی در ایران
گرچه اتوماتیک کردن عملیات بانکی از سالهای دهه 40 در ایران آغاز شد، و با استقرار رایانههای بزرگ در بخش مرکزی بانک اقدامات محدودی در این زمینه انجام گرفت، اما اجرای طرحهای اتوماسیون بانکها به سالهای میانی دهه 60 باز میگردد. در این دهه، با توجه به ورود رایانههای شخصی و احساس نیاز به خودکار شدن عملیات بانکی، بانکهای ایرانی نیز فعالیتهای خود را در این زمینه آغاز کردند. طی سالهای 1370 و 1371 ادارات انفورماتیک اکثر بانکها یا پروژههایی را به اتمام رسانده بودند و یا درگیر انجام پروژههایی بر خلاف جریان خودکار شدن عملیات در سطح بانکها بودند. این طرحها عمدتا در جهت ماشینی کردن وضعیت موجود و با توجه به امکانات فنی قابل دسترسی در آن زمان شکل گرفته بودند. همچنین نظام جامع نرمافزاری و طرح همهگیر خودکار شدن فعالیتهای بانکی در آن دوران در هیچ یک از بانکهای کشور به کار گرفته نمیشد(عباسی نژاد و مهرنوش، 1385). به کارگیری سوئیفت که در این سالها بین بانکها متداول شده بود را شاید بتوان اولین طلیعه بانکداری الکترونیکی دانست که به همراه خود، تصویری از آینده ارتباط الکترونیکی برای انجام تراکنشها را به ارمغان آورد. برای تحقق چنین تصویری، محیط و ابزار آماده، مورد نیاز بود که بانکها در آن مقطع در اختیار نداشتند(الهیاری فرد،1384)
در راستای دستیابی به بانکداری جدید، و بر اساس مطالعات انجام گرفته، طرح جامع خودکار شدن نظام بانکی کشور به مقامات عالی بانکی پیشنهاد و بر اساس مصوبه مجمع عمومی بانکها در سال 1372، طرح جامع شکل گرفت. مسولیت پیشبرد طرح به مشاور ریاست بانک مرکزی واگذار شد. متعاقباَ در همان سالهای آغاز طرح، شرکت خدمات انفورماتیک ایران به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع خودکار شدن نظام بانکی کشور ماُموریت فراهم آوردن امکانات لازم را برای تهیه طرح جامع و برنامهریزی برای پیاده سازی آن در بانکها و موسسات مالی کشور را به عهده گرفت.
در طی سالهای گذشته و با توسعه فناوریهای ارتباطی و گسترش تدریجی دسترسی به اینترنت و در اختیار داشتن رایانههای شخصی توسط اقشار مختلف مردم و شرکتها، و افزایش سطح آگاهی و دانش مردم، بانکهای کشور نیز به همراه بهبود و روشهای ارائه خدمات و حرکت به سمت بانکداری نوین، و بانکداری الکترونیکی را مد نظر قرار داده و به تدریج به معرفی و ارائه خدمات جدید بانکداری الکترونیکی پرداختهاند. معرفی ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی به سال 1370 و آغاز به کار خدمت عابر بانک سپه باز میگردد که اولین نمونه از کارتها را با قابلیت برداشت از پایانههای خودپرداز در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار داد. شبکه کارتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 و با آغاز فعالیت شبکه تبادل اطلاعلت بین بانکی (شتاب) به عنوان سوئیچ ملی کارت به صورت یکپارچه عمل نموده و در حال حاضر کلیه کارتهای صادره بانکها در کلیه پایانههای نصب شده در سرتاسر کشور پذیرش میگردند. با ایجاد مرکز شتاب گامهای موثری در جهت تحقق اتصال شبکه پرداخت بانکها به یکدیگر و نهایتاَََ ایجاد زمینه برای انجام مبادلات بین بانکی به صورت الکترونیکی برداشته شد. این تغییرات باعث شد تا با جدیت و همت شبکه بانکی، تمامی بانکهای کشور از طریق مرکز شتاب به عنوان نقطه اتصال میانی تمامی بانکها و موسسات اعتباری در شبکه الکترونیکی بین بانکی به تبادل تراکنشها پرداخته و ایده “شبکه واحد پرداخت”را تحقق بخشند. استفاده از خدمات مرکز شتاب نیز هیچگونه هزینهای برای دارندگان کارت ندارد اما بانکهای عضو مرکز مزبور ضمن توافق با یکدیگر مبالغی را عهده خود تحت عنوان کارمزد استفاده از پایانه به یکدیگر میپردازند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مسایل، مشکلات و چالشهای پیش روی شبکه بانکی کشور و لزوم حرکت آن به سوی تحول در راهبردها و شیوههای خدمت رسانی به مشتریان، با تجدید ساختار اداره شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) در قالب ادارههای پرداخت علاوه بر تکالیف مربوط به انجام عملیات تهاتر و تسویه پرداختهای الکترونیکی کارتی، دو وظیفه عمده تدوین مقررات و استانداردها و همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها را بر عهده واحد مزبور گذارد تا با ایجاد محوری در میان شبکه بانکی، موجبات ایجاد هماهنگی در حرکت بانکهای کشور به سوی بانکداری مبتنی بر فناوری را فراهم سازد. از زمان تاسیس واحد مزبور گامهای موثری در زمینه استانداردسازی شیوه بهرهگیری بانکهای کشور از امکانات فناوری ارتباطات و اطلاعات در انجام امور مربوط به پرداخت برداشته شده است.
در بخش زیرساخت، طرح نظام جامع پرداخت به عنوان پروژهای ملی که بستر اصل و اساسی نقل و انتقال وجوه الکترونیکی را فراهم میسازد، از سال 1380 و با پیگیریهای مقامات عالی بانک و با بهرهگیری از مشاوران داخلی و بین المللی تعریف شده و مراحل اجرایی آن در حال انجام است. با پایان یافتن مراحل پیاده سازی اجزاء طرح مزبور کلیه پرداختهای بین بانکی به صورت کاملاَ الکترونیکی و بر خط صورت خواهد پذیرفت؛ همچنین طرح مزبور شامل مکانیزمهای پشتیبانی از پرداختهای کلان آنی پرداختهای خرد با تعداد زیاد، نظام تسویه اوراق بهادار (اوراق مشارکت) الکترونیکی و نظام تصویر برداری از چک خواهد بود. از این رو به نظر میرسد با مشارکت کامل شبکه بانکی، زیرساخت طرح نظام جامع پرداخت تحول مفهومی و جهش عمدهای را در عملیات بانکی کشور موجب شود(سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1393). ابزارهای پرداخت نوین در جمهوری اسلامی ایران پیشینه طولانی ندارد، اما در سالهای اخیر و به خصوص با شروع به کار مرکز شتاب، به عنوان سوئیچ ملی کارت بانکهای کشور، توسعه ابزارهای مزبور رشد چشمگیری داشته است . در جدولهای زیر برخی از آمار خدمات الکترونیکی ارائه شده است.
جدول شماره 2-4 تعداد پایانههای موبایل و اینترنت در سال 1393

منبع: سایت بانک مرکزی، 1393
جدول شماره 2-5 تعداد پایانههای فروش تراکنش دار در سال 1392 به تفکیک استان تهران و سایر استانها
منبع: سایت بانک مرکزی، 1393
جدول شماره 2-6 تعداد پایانههای فروش تراکنش دار در سال 1393 به تفکیک استان تهران و سایر استانها

منبع: سایت بانک مرکزی 1393
جدول شماره2-7 آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی تا پایان مهر 1383
منبع: سایت بانک مرکزی 1393
جدول شماره 2-8 آمار ابزارها و تجهیزات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد بانکداری اینترنتی، تلفن همراه، عملیات بانکی Next Entries منابع پایان نامه درمورد بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، هنجار ذهنی