منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت، سازمان ملل، ناخودآگاه

دانلود پایان نامه ارشد

ه در سطح شهر و شيب نادرست معابر هنگام بارندگي مي باشد.
شهر رشت از دهه هاي گذشته تا به حال به سرعت در حال پيشرفت و توسعه مي باشدکه در بسياري از موارد غير قابل نفوذ شدن اراضي طبيعي را به همراه داشته است. از نظر توپوگرافي شهر رشت به دلايل مختلفي از جمله وجود دو رودخانه سياهرود و گوهررود و تغييرات ناشي از شهر سازي و کاربري اراضي بسيار پيچيده مي‎باشد. ايمن سازي حوضه هاي شهري در جهت مقابله با سيلاب و آبگرفتگي يکي از راههاي مقابله با اين مشکل در شهر ها بوده که اين پايان نامه در نظر دارد تا با شناخت فرايند ايمن سازي در شهر رشت مشکلات سيلاب و آبگرفتگي آن را برطرف سازد.

1-2 سوال تحقيق
براي رسيدن به اهداف تحقيق سوالات متعددي که پاسخ انها با مشاهده و توصيف قابل دستيابي نيست بايد مطرح شوند. مهمترين سوالات تحقيق به شرح زير مي باشد.
دلايل آبگرفتگي معابر و سيلاب در شهررشت کدامند ؟
آيا آبگرفتگي معابر و سيلاب در شهر رشت ناشي از بارش زياد اين شهر است ؟

1-3 اهداف تحقيق
از آنجا كه پژوهش علمي با ظهور مساله يا مجهولي در ذهن محقق شروع مي شود، هدف اصلي تحقيق علمي را بايد معلوم كردن آن مجهول و به عبارتي حل مساله و پاسخ يافتن براي آن دانست(حافظ نيا، 1389، ص17). مهمترين اهداف در اين تحقيق به شرح زير مي باشد:
ايمن سازي شهر رشت از نظر آبگرفتگي و سيلاب
بررسي و شناخت مناطق آسيب پذير
ايجاد زمينه شناخت علمي جهت ارائه راهکار هاي لازم مي باشد.
1-4 فرضيه تحقيق
فرضيه عبارت است از آنچه که محقق به دنبال مي گرد و يا حدسي است زيرکانه و علمي که براي نتيجه تحقيق متصور مي شويم. يا مي توان آن را پيشنهادي دانست که در محک علمي سنجيده مي شود (ميرزاد، سال 79، ص5). مشاهده يا تجربه اي نيست که بر فرضيه ها مبتني نباشد. هر گاه اين فرضيه ها صريح نباشند تلويحي اند، يا از آن بدتر ناخودآگاهند، هر گاه اين فرضيه ها آشکارا ساخته نشده باشند کار تحقيق را به بن بست مي‎کشانند، اطلاعات جمع آوري شده ناقص، يا غيرقابل استفاده است (کامپلنهود، سال1370، ص129).
فرضيه عبارت است از حدس يا گمان انديشمندانه درباره ماهيت، چگونگي روابط بين پديده ها، اشياء و متغيرها که محقق را در تشخيص نزديک ترين و محتمل ترين راه براي کشف مجهول کمک نمايد (حافظ نيا، سال80، ص91).
بنظر مي‎رسد مهمترين دلايل آبگرفتگي معابر و سيلاب در شهررشت ناشي ازعدم رعايت توپوگرافي (شهرسازي نامناسب) باشد.
بنظر مي رسد بارش هاي کوتامدت، کاهش نفوذ پذيري خاک، افزايش سطوح نفوذ پذير از دلايل آبگرفتگي مناطق شهري در شهر رشت است.

1-5 روش تحقيق
روش يعني مجموعه شيوه ها و تدابيري که براي شناخت حقيقت وبرکناري از خطا به کار مي رود. که هر روشي با توجه به اهدافي که تعيين شده، براي مطالعات مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. روش اصلي در اين تحقيق روش توصيفي -تحليلي به همراه عمليات ميداني است. بنابراين در اين تحقيق جهت آشنايي با انواع مخاطرات طبيعي از جمله سيل و غيره به مطالعات کتابخانه اي پرداخته و جهت برآورد تعداد و شدت آبگرفتگي و سيلاب در شهر رشت و آرشيو مناطق آب گرفته به مطالعات اسنادي در ادارات مرتبط از جمله ستادحوادث استانداري و شهرداري و غيره مراجعه نموده و در پژوهش ميداني پس از شناسايي مناطق آبگير و سيل خيز نسبت به مصاحبه با ساکنين منطقه و پرسش از مسئولين امر مي پردازد.
1-6 روش گردآوري اطلاعات
روشهاي گوناگوني براي جمع آوري اطلاعات وجود دارد که هر کدام با توجه به اهداف تعيين شده و براي مطالعات مورد استفاده قرارمي‎گيرد (مشيري وآسايش، 1384، ص142)
روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش به صورت اسنادي و كتابخانه اي و ميداني همراه با پرسشنامه و مصاحبه با مديران مي باشد

1-7 ابزار گردآوري اطلاعات
ابزار سنجش و اندازه گيري وسايل هستند که محقق به کمک آنها مي تواند اطلاعات مورد نياز را براي تجزيه و تحليل پديده مورد مطالعه و نهايتاً کشف حقيقت گردآوري نمايد (حافظ نيا، 1389، ص171).
هر يك از روشهاي گردآوري اطلاعات ابزار مخصوص به خود را دارد در روش متن خواني از فيش و در روش آمار خواني از جداول و در جاي ديگر از نقشه استفاده مي شود. همچنين ابزارهايي همچون کامپيوتر، نقشه، نرم افزارهاي جغرافيايي، و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد.

1-8 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
در اين پژوهش پس از جمع آوري اطلاعات از طريق منابع كتابخانه اي و اسنادي به سازماندهي و طبقه بندي آنها پرداخته و تجزيه و تحليل اطلاعات از طريق روشهاي آماري و روش هاي تجربي و مشاهدات ميداني استفاده خواهد شد.

1-9 سوابق تحقيق
داگلاس، در سال 1983 در کتاب محيط شهري، در فصل هفتم تحت عنوان ژئومورفولوژي شهرها به نقش و تاثير پديده ها و فرايندهاي ژئومورفولوژي در استقرار و توسعه شهر پرداخته است. در فصل يازده همان کتاب تحت عنوان برنامه ريزي و مديريت شهر به روش هاي مقابله با مخاطرات محيطي، بويژه سيلاب اشاره کرده است.
– ژرژ به نقل از زمرديان 1381، نيز تاثير عوامل طبيعي بالاخص ژئومورفولوژيک را در جايگزيني شهر ها انکار نمي کند وي محل تلاقي دو رودخانه، يا مصب رودخانه (دلتا)، محل حضور آبشار و سقوط آب از فلاتي مرتفع بر يک جلگه، مدخل يک دره، دامنه کوهستانها وامثال آن رابه عنوان مکانهاي جغرافيايي براي شهرها معرفي مي‎کند (زمرديان، 1381، ص24)
– تريکار در کتاب پوسته زمين نشان داده است که عدم آشنايي از چگونگي تغيير شکل بستر رودخانه ها در مواقع طغيان آبها موجب مي شود که مراکز شهري و بناهاي بزرگ متحمل خسارات سنگيني گردند (رجايي، 1382، ص220)
– سازمان ملل دهه 1990 را دهه بين المللي کاهش اثرات بلاياي طبيعي نام گذاري کرده است و براساس اين قطعنامه کشورها کميته اي را براي کاهش اثرات بلاياي طبيعي تشکيل داده اند. در کشور کميته اي به رياست وزير کشور به موجب ماده مصوبه مجلس شوراي اسلامي – نهم مرداد سال 1370 هـ. ش تشکيل گرديد و اين کميته جهت انجام مطالعات و تحقيقات دامنه دار بر روي بلاياي طبيعي کشور تاريخچه آنها پيش آگاهي و همچنين براي اعلام اضطرار و نحوه مقابله با جبران خسارتها کميته فرعي و تخصص به تعداد مورد نياز را تشکيل داده است.
– ماسکدي 1989 قابليت هاي مخاطره آميز پرو بيشتر به خاطر مستعمره بودن و تغيير جمعيت جوامع ساکن در مناطق کوهستاني(همچنين کوههاي سر به فلک کشيده واقع در مراکز شهري)روبه فزوني است.
– روسل در سال 1987 با مطالعه سيل بريتانيا در سال1970 و همچنين با مشاهده اي که از امريکاي شمالي داشت بر نوع رفتاري که در دهانه جلگه هاي سيلابي صورت گرفته بود از جمله دست اندازي به فضاي سيلابي، درک ناچيز از مخاطره و بي توجهي به نظرات اجرايي تاکيد داشت و آنها را عامل افزايش مصيبت و تخريب سيلاب مي دانست.
– در سال 1936 کنگره آمريکا قانون کنترل سيلاب را تصويب کرد و سازمانهاي مهندسي ارتش را به عنوان سازمان حکومت فدرال، مسسئول مديريت حوضه هاي آبي بزرگ کشور نمود، وايت (1945) در يک برنامه جامع براي مديريت دشتهاي سيلابي از روشهاي غير ساختماني با کارهاي تدافعي و ساختماني استفاده کرد.
دادرسي سبزوار، 1388، آبخيزداري و نقش آن در توسعه ي پايدار منابع آب زيرزميني و خاك با كنترل و بهره وري ازسيلاب بيان داشته افزايش جمعيت سبب شده است تا نياز انسان به مواد غذايي افزايش يابد. افزون بر آن شر ايط اقليمي كشور موجبات كمبود آب وكاهش را ندمان محصول در كشور را به همراه داشته است. بروز سيل در اغلب آبخيزهاي كشور با شستشو و حمل خاك توام است كه علاوه بر نابودي آب، خاك حاصلخيز را نيز از دسترس خارج مي سازد. خسارات جاني و مالي ناشي از سيل در پايين دست از بديهياتي است كه نياز به توضيح اضافه را از خود سلب مي سازد. اجراي عمليات آبخيزداري با هدف كنترل و گسترش سيلاب كه معمولا با هدف جلوگيري از تخريب ناشي از سيل، افزايش پوشش گياهي، بهبود كيفيت خاك و افزايش آب زيرزميني دنبال مي شود، چند سا لي است كه مورد توجه مسئو لين اجر ايي در كشور قرار گرفته است. طرحهاي پخش سيلاب و تغذيه مصنوعي ازجمله اقدامات موثروقابل تقديري است كه مي تواند موجبات بهبود درآمد واشتغال آبخ يزنشينان را نيز فراهم سازد. در اين بررسي طرح پخش سيلاب و تغذ يه سفره كلاته سادات شهرستان سبزوار كه در 36 كيلومتري غرب شهرستان سبزوار واقع شده است مورد بررسي قرار گرفته و تاثير اين عمليات بر خاك و سفره آب ز يرزميني منطقه ارزيابي و تحليل شده است. نتايج نشان مي دهند كه اين عمليات توانسته است كيفيت عناصر غذ ايي خاك را بهبود بخشيده و افز ايش كمي آب سفره را به همراه داشته باشد. بهبود خصو صيات خاك در جهت توسعه كشاورزي و كاهش تنش هاي ناشي از خشكسالي بر كشاورزي منطقه، از نتايج ديگر اين طرح به شمار مي آيند.
دادرسي سبزوار، 1388، کاربرد مدل هاي مفهومي براي مديريت سيل و گسترش آن در مناطق مساعد در پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران بيان داشته: سيل ازجمله بلاياي تصادفي است كه همه ساله بخش قابل توجهي از منابع مالي كشور را نابود كرده و جان تعداد زيادي از مردم را مي گيرد. ضرورت كنترل سيل براي جلوگيري از صدمات وارده از يك طرف واهميت حفظ ونگهداري از منابع آبي از طرف ديگر، ايجاب مي كندتا مديريت سيل درحوضه در مـدار اصولي خود قرار گرفته و اقدامات موردنياز مربوطه، صورت پذيرد. اين بررسي با هـدف كنتـرل و بهـره وري از سيل درسطح 6 شهرستان از شهرستانهاي غرب استانهاي خراسان صورت گرفته است. براي دست يابي به هدف تحقيق، از روش تشكيل لا يه ها ي اطلاعاتي و تلفيق عوامل موثر در محيط GIS استفاده شده است. طبقه بند ي در مدلهاي مفهومي و سازگار با GIS، از جمله مدل منطق بـولين، مـدل شاخص همپوشاني و مدل منطق فازي صورت گرفته و نتايج حاصله با واقعيت زميني مقايسه شده است. نتايج بررسي نشان داد كه مدل مفهومي فازي با اپراتور جمع، از كارايي بالاتري نسبت به ساير مـدلها در تعيين مناطق مساعد گسترش سيلاب برخوردار بوده است. نتايج ِبررسي صـحت، انطبـاقِ 66/6 درصدي اين مدل را با واقعيت نشان ميدهد.
– لطفي و جعفري، 1390، فرايند ايمن سازي شهري جهت مقابله با مخاطرات طبيعي (سيل مطالعه موردي شهر تهران بيان داشته فرايند ايمن سازي شامل انواع اقداماتي است که پيش از وقوع حادثه براي کنترل وکاهش خسارات جاني و مالي احتمالي ناشي از سيل انجام مي گيرد. و توجه به اين روشها به لحاظ عدم کفايت روشهاي فيزيکي ضرورت دارد.
– رمضاني، 1382، سوانح شماره 101 در مقاله اي با عنوان بررسي و شناخت عامل سيل مرداد 1377 ماسوله گيلان مي گويد : محققاني که سيل نهم مرداد 1377 را مورد بررسي قرار داده اند عنصر باران را عامل ايجاد سيل عنوان نموده اند در صورتي که عامل باران دليل سيل نمي باشد بلکه سيل يک پديده ژئومورفولوژيکي بوده که مخزن آب ذخيره شده از گذشته به صورت انفجاري به همراه روانه گلي به سمت پايين دست حرکت نموده است.
– رجايي، 1382، در کتاب خود تحت عنوان کاربرد ژئومورفولوژي در آمايش سرزمين ومديريت محيط مي‎فرمايد مکان يابي شهرها، روستاها، جايگزيني واحدهاي صنعتي، خدماتي و مسکوني با شناخت وسيع در شرايط مورفولوژي و پدولوژي و حتي اقليمي محيطي در رابطه است که اين واحدها در سينه آن شکل خواهد گرفت چرا که استقرار شهر و روستا و فعاليتهاي وابسته به آنها در پهنه فضايي که از نظر زمين ساخت و سازندهاي سطحي مورد بررسي قرار نگرفته باشد دور از منطق جغرافيايي است.
پورکي و افشاري آزاد، 1388، در مقاله خود تحت عنوان مورفولوژي شهري و آب گرفتگي معابر شهر رشت اظهار مي دارند: آب گرفتگي بر اثر لبريز شدن شبکه مرکب جمع آوري آب و فاضلاب و عدم ظرفيت مناسب هيدروليکي آن و دفع آب هاي سطحي که خود ناشي از وقوع رگبارهاي شديد در سطح شهر باشد، اتفاق مي‎افتد. در اين وضعيت، خيابان ها و پياده روها و خانه هاي واقع در اراضي کم ارتفاع و نقاط گود بزرگ راه ها غرقاب مي شوند. در اين مطالعه با استفاده از GIS و همچنين استفاده از اطلاعات کتابخانه اي در کنار انجام بازديدهاي

پایان نامه
Previous Entries سلامت روان، گروه کنترل، مصرف مواد Next Entries منابع پایان نامه درمورد شهر اصفهان، توسعه شهر، توسعه منطقه