منابع پایان نامه درمورد توسعه شهر، حقوق و دستمزد، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

کنند. پوشش گياهي ضامن حيات هر سرزمين است و شديداً تحت تاثير توپوگرافي منطقه قرار دارد. تشخيص و تعيين گونه هاي گياهي و جنگل ها و گونه هاي خوراکي و تراکم و درصد تراکم پوشش گياهي به قابليت و مطلوبيت منطقه جهت مکان گزيني انسان و استقرار آنها در منطقه کمک مي کند و در دوره هاي گذشته اولين پارامتر براي سکونت به شمار مي رفت.

7 – زمين شناسي :
براي مطالعه و مکان گزيني و ايجاد يک شهر بايد طبيعت و ساختمان زمين يعني سرشت و وضع استقرار سنگ هاي تشکيل دهنده ناهمواري ها را بايد تفسير نمود که بايد متخصصان مربوطبه مطالعات وسيع و جدي بر روي آن متمرکز نمايند تا اطلاعات مربوط به زمين شناسي در منطقه به دست آوردن و در جهت مطلوب بودن نتايج خود را در اختيار مسئولان و برنامه ريزان مربوطه قرار دهند تا دراين راستا بتوانند با توجه به شناسايي زمين و جنس خاک و بهره وري آن نوع و مقاومت سنگ و خاک و ساختمان آن و اطلاعات در مورد لايه هاي مختلف زمين براي انتخاب کاربري مسکوني با پيش بيني هاي لازم براي آينده شهر برنامه ريزي کرده و يک شهر مطلوب و ايده آل ايجاد کرد از آن جا که وقوع اغلب زمين لرزه ها با فعاليت گسل ها مرتبط است بررسي عملکرد گسل ها و شناسايي آن ها با به کارگيري روش ها مبتني بر روابط علمي در اولويت کار زمين شناسان قرار گيرد و با بررسي آثار به جا مانده از فعاليت گسل ها در گذشته و ويژگي هاي زمين شناسي مي توان براي پيش بيني و نوع چگونگي فعاليت آتي گسل ها استفاده نمود که همه و همه در حيطه کار و فعاليت زمين شناسان قرار دارد که با مطالعات نتايج خود را در اختيار مسئولان ذيربط قرار دهند. رشد و توسعه شهر با شناختن ساختمان زمين جنس خاک و مقاومت آن تغيير مي کند خاک هاي سست باعث از بين رفتن سريع ساختمان ها و ساير کاربرها مي شود. و يا با شناخت ساختمان داخل زمين ما بايد تقريباً هيچ نوع کاربري را بر روي گسل ها ايجاد ننماييم را باعث هدر رفتن سرمايه مي شود. و برعکس هرجا که ساختمان زمين مناسب براي استقرار کاربري ها مي شود رشد و توسعه در اين مناطق خيلي سريع اتفاق مي افتد. نوع خاک و جنس آن و فعاليت در روي آن در همه زمين ها باعث جذب جمعيت و مهاجران و رشد شهر خواهد شد.

8- ژئومورفولوژي
فرآيند هاي ژئومورفولوژيکي زمين همواره ناشي از نيروهاي فيزيکي، شيميايي و يا بيولوزيکي هستند که در سطح زمين تغييراتي ايجاد مي کنند. در نتيجه اين فرآيند تغيير شکل هاي مختلفي را در سطح زمين بوجود مي‎آورد. فرآيندهاي موفرولوژيکي در حقيقت نيروهاي طبيعي هستند که مي توانند در موارد و عناصر تشکيل دهنده سطح زمين تغيير شکل ايجاد نمايد. فرآيندهاي موفرولوژيکي عبارتند از : هواي ساکن، بادها، ابرها، صاعقه، باران، برف، يخچال، آبهاي روان و آبهاي ساکن مانند: درياچه ها، درياها و اقيانوس ها، همچنين آتشفشان ها و زلزله. . . هستند.

2-1-2-عوامل جغرافيايي انساني
– عوامل اقتصادي:
هدف از مطالعات اقتصادي يافت و شناخت بيشتر اقتصادي در شهر و بررسي ميزان و چگونگي تاثير اقتصادي بر الگو و روش کاربري زمين در اين شهر است. در بررسي چگونگي اثر گذاري تحولات اقتصادي در شکل گيري آتي شهر نه تنها ميزان و اندازه آنها بلکه شعاع تاثير گذار نيز بايد مدنظر قرارگيرد. و چگونگي آن در تعيين و محاسبه کاربري ها لحاظ شود.
انجام دادن مطالعات اقتصادي آگاهي ازترکيب وارزيابي حيات اقتصادي و پيش بيني وضعيت آينده اقتصادي است. تا از اين طريق بتوان رشد و توسعه منطقه اي پيش بيني کرد. ودر اين مطالعه بايد اشتغال-درآمد ميزان نياز به فضا براي فعاليت هاي مهم اقتصادي مشخص شود.
براساس تحقيقات انجام شده بازده توليد درمادر شهر بزرگ بيشتر ازشهرهاي مياني است بدين سان به موازات افزايش جمعيت شهري و سمايه گذاري بيشتر درشهرها ميزان بازده و به تبع آن در آمد و وابستگي هاي آن افزايش يافته ودرنهايت منطقه و انتخاب مکان براي ساخت شهر بايد فاکتور ها و پارامترهاي لازم اقتصادي بنا به نياز شهر را داشته باشد تا بتواند درآينده تمام نيازمنديهاي يک شهرکامل با جمعيت فراوان آن راتامين کند(مطيعي لنگرودي، 1377، ص 39)
در قابليت اقتصادي منطق براي يک شهر عوامل زيادي از جمله سياست و برنامه ريزي حکومت امکانات و تاسيسات بالقوه و بالفعل لازم براي ساخت شهر جهت صدور کالا و جذب سرمايه و نقش مرکز ناحيه را داشته باشد تا بتوان براي منطقه با اين داده ها و تاسيس يک شهر جديد برنامه ريزس مناسبي را انتخاب کرد. ايجاد انگيزه بين افراد باعث سودمند شدن تجات مي شود و صرفه جويي ها به جاي تمرکز سرمايه در دست افراد به صورت کارخانه هاي انبوه در مي آيد و تجمع سرمايه که عامل گرد هم آمدن فعاليت هاي اقتصادي در يک منطقه خاص است و باعث رشد و تسعه فيزيکي شهر مي شود (صباغ کرماني، 1380، ص 15)
نقش اقتصادي غالب و نقش شهر را در اقتصاد محلي – منطقه اي تعيين مي کند و پايه اصلي مطالعات شهرسازي و طراحي شهري بر اساس اشتغال جمعيت و درآمد آنها و نهايتاً ميزان نياز آنها به فضا مشخص مي‎شود. (شيعه – 1380 – ص 116)
سرنوشت هر شهر بر اساس ميزان و چگونگي فعاليت هاي توليدي و درآمد زايي آنها معلوم مي شود.
زيرا توليد و توزيع کالاها و خدمات باعث ايجاد اشتغال شده و موجب مهاجرت افراد به محل کار مي شود پس طبيعي است که عامل اقتصادي را مترادف با نياز بيشتر به زمين براي هر نوع فعاليت هاي اقتصادي دانست. (هوشيار – 1383 – ص 24)
معمولاً شهرهايي که داراي پايه اقتصادي قوي هستند تمايل زياد به بزرگ شدن دارند در مراحل اوليه توسعه اقتصادي، تمرکز شهري (نظريه مرکز – پيرامون) افزايش مي يابد زيرا منابع و امکانات به طور فزاينده اي به ما در شهر جريان دارد، در حالي که سطوح پيشرفته ما در شهرها رشد خود را از دست داده و شهرهاي متوسط توسعه مي يابد. (فريد 1375 – ص 257)

-عوامل سياسي – اداري :
يکي ديگر از عوامل موثر بر رشد شهر عامل سياسي تصميمات و سياست هاي مسئولان محلي و سياسي و سرمايه گذاري در شهر که نتيجه ان در کيفيت زندگي و درآمد و رشد شهر تاکيد دارد مي باشد در هر شهرها عامل سياسي که باعث انباشت سرمايه و اقتصاد يک جا مي باشد اثر مي گذارد و باعث کارکردهاي مختلف شهر در همه زمينه ها و جذب جمعيت مهاجر پذيري و درآمد و رفاه بهتر در ارتباط با رشد و توسعه شهر مي باشد. سرمايه گذاري در داخل و ارتباط با مسائل شهري از قبيل احداث بزرگ راه – ساختمان – دانشگاه – بيمارستان و غيره و به دست آوردن سود کافي سيل جمعيت به سوي شهر را باعث مي شود و به تبع آن رشد سريع شهر باعث تغيير کاربري زمين هاي اطراف رشد و توسعه فيزيکي شهر را باعث مي شود. بدين ترتيب مرکزيت اداري، سياسي وسيع واحدهاي مربوط به آن در يک منطقه در توسعه جمعيت و ثبات آن و سکونت گاه تاثير دارد و اين منطقه با مديريت و سامانه و ارائه خدمات مورد نياز باعث جذب نيرو و سرمايه شده و با جذب سرمايه بيشتر وضع و امکانات رفاهي و آموزشي بهبود مي يابد. و مشاغل جديد به ويژه در قسمت ساختمان سازي به وجود امده و مردم از اطراف به جهت يافتن شغل و درآمد بيشتر با جذب به شهر و در نتيجه رشد و توسعه فيزيکي و اجتماعي و اقتصادي شهر مي شود.
عامل سياسي در زمينه نقش دولتها و سازمان هاي وابسته به آن به عنوان يکي از مهم ترين عوامل در زمينه رشد شهرها محسوب مي شود. امروزه نقش دولتها در فضاسازي جغرافيايي که در مطالعات جغرافيايي فراموش شده بود از عوامل تعيين کننده محسوب مي شود در زمينه هاي جغرافيايي به ويژه جغرافيايي شهري بر آن تاکيد مي‎شود (شکوهي 1373 – ص 347 )
قرن 20 قرن قدرت يابي دولت ها و گسترش نقشه هاي آن ها است – در اقتصاد برنامه ريزي شده متمرکز دولت به عنوان بازيگر اصلي در امور اجتماعي – اقتصادي محسوب مي شود و در کشور هاي سرمايه داري هزينه هاي فزاينده رفاه اجتماعي و مرز هاي عملکردي دولت ها را بسيار وسعت بخشيد. از اينرو در بيشتر جوامع سرمايه داري دولت در امور رفاهي نقش اصلي بر عهده دارد. ( شکوهي، 1373، ص 366 )
نقش دولت ها و تصميمات سياسي و اقتصادي آن ها شبيه به متمرکز بودن يا نبودن امور سياسي و اجتماعي کشور ها اثرات خارجي زيادي را از خود بر جاي مي گذارد. در نظام سرمايه داري نقش دولت در رشد شهر ها چشمگير نبوده اما در اقتصاد برنامه ريزي شهده دولت مهم ترين نقش را دارد. آن ها سياست هاي اقتصادي را تعيين مي کنند و سرمايه رادر مسير تعيين کننده بکار مي گيرند در نتيجه از توسعه شهر هاي بسيار بزرگ جلوگيري مي کنند و در نواحي نا مساعد حقوق و دستمزد بيش تري مي پردازند و به توسعه شهري مياني و کوچک اولويت مي دهد. ( شکوهي، 1373، ص 339 )
بنابراين دولت ها به خصوص با دو اهرم سياسي و اقتصادي به ويژه در قرن حاضر در شکل گيري و توسعه شهر ها مؤثر بوده اند شهر ها را به عنوان مهم ترين نمود فضايي سکونت گاه انساني در سطح زمين تحت تأثير خود قرار داده و در رشد و توسعه شهر ها مؤثر بوده اند.

-عوامل اجتماعي :
يکي ديگر از عوامل مهم که در استقرار و رشد و پويايي شهر تأثير دارد عوامل اجتماعي و نوع کاربري زمين در راستاي افزايش خدمات و تسهيلات براي عموم شهروندان سعي و تلاش براي از بين بردن نابرابري موجود در استفاده از زمين شهر تقويت و از بين تبعيض هايي که در طول زمان رشد شهر به وجود مي آيد. بهسازي قسمت هاي قديمي شهر و محله هايي که براي شهروندان هويت محله اي ايجاد مي کند ايجاد مناطق و مرکزي جهت بالا بردن سطح رفاه شهروندان و گذراندن بهتر اوقات فراغت و لذت و رضايت شهروندان را جلب کرده است. اقدام فعاليت هاي عمراني در جهت کيفيت استفاده از امکانات موجود در شهر و بالا بردن کيفيت بنا هاي ساختماني و اهميت دادن به زيباسازي شهر و اطراف آن و توجه به توان هاي محيطي و طبيعي و انتخاب آن ها که از جذب جمعيت مهاجران جديد و رشد دادن اين استعداد هاي بالقوه و توسعه راه هاي ارتباطي در مجاورت اين توان ها در جهت استفاده از آن ها و سرمايه گذاري در اين قسمت که همه و همه در جهت رشد و توسعه فيزيکي شهر نقش بسزايي را ايفا مي کنند.

2-2- رواناب
هرگاه شدت بارندگي از ظرفيت نفوذ آب به داخل خاک بيشتر باشد. بخشي از آب حاصله از بارندگي در سطح حوضه باقي مي ماند. اين آب پس از پرکردن گوديهاي سطح زمين در امتداد شيب جريان پيدا کرده و از طريق شبکه آبراهه ها و سپس رودخانه اصلي از حوضه خارج مي گردد. به اين بخش از بارندگي که مي توان مقدار ان را در رودخانه اندازه گيري کرد رواناب سطحي مي گويند (عليزاده, 1377، ص368).

2-3- سيلاب
پديده سيل يکي از رويدادهاي حدي هيدرواقليمي و از جدي ترين بلايايي طبيعي است که جوامع بشري مورد تهديد قرار مي دهد. فرارواني وقوع سيل در چند دهه اخير باعث شده که اکثر مناطق کشور در معرض تهاجم سيلابهاي ادواري و مخرب قرار گيرد و تلفات جاني و مالي سيل به نحو چشمگيري افزايش يابد. در بحثهاي کارشناسي يکي از علل افزايشش سيل کاهش نزولات جوي جامع و يا تغيير نزولات جامد به مايع در اثر تغييرات اقليمي عنوان مي شود اما افزايش جمعيت همراه با ضعف برنامه رريزي براي بهره برداري از زمين، تخريب جنگلها و مراتع، توسعه سطوح غير قابل نفوذ سبب شده تا در حوضه هاي آبخيز، آب کمتري به زمين نفوذ کرده و سريعتري به طرف پايين دست جريان پيدا کند. در نتيجه سيلها فراوانتر، شديتر، و ناگهاني تر شده و مردم بيشتري از سيلهاي شديد تري آسب مي بينند. گرچه وقوع سيلابها رابطه تنگاتنگي با بارندگي دارند اما از آنجا که در حال حاضر براي جلوگيري و يا کاهش بروز سيل نمي توان در عوامل و عناصر جوي تغييري ايجاد نمود لذا بايد در جستجوي روشهاي بود که با مديريت آنها بتوان تا حدي شدت و فراواني سيل را کاهش داد.

2-3-1-سيلاب شهري
با تغيير کاربري اراضي از مزارع و جنگل به خيابان و ساختمان، قدرت جذب باران توسط زمين کم مي شود. اراضي شهر ي 2 تا 6 برابر رواناب بيشتر نسبت به اراضي بکر و طبيعي توليد مي کنند (بهبهاني و همکاران، 1375، ص21).
در زمان وقوع سيلاب شهري خيابان ها و کوچه هاي شهر به مجرا ها و مسيل هاي پر سرعتي

پایان نامه
Previous Entries مصرف مواد، سوء مصرف مواد، دانش آموزان دختر Next Entries سلامت روان، عزت نفس، مصرف مواد