منابع پایان نامه درمورد توسعه شهر، اوقات فراغت، ساختار شهر

دانلود پایان نامه ارشد

به کارکرد ها و تناسب دسترسي و سيب براي رشد و توسعه شهر برنامه ريزي شود.
شکل و ناهمواري تأثير زيادي در شيوه بهره برداري هاي مختلف از زمين وسيع اطراف دارد. پس از شناسايي مقدماتي و توجه به مراکز و حداقل ارتفاع ميزان شيب و جهت و وضعيت کلي شبکه توپوگرافي بايد يک برنامه ريزي مطلوب و با وضعيت مورد نظر انتخاب کرد. توپوگرافي معمولاً به دسته هاي مناطق جلگه اي، تپه اي، کوهستاني تقسيم مي شود که هر کدام از آن ها مي تواند بنا به موقعيت وشرايط خود در چگونگي رشد و توسعه تأثير مي گذارد معمولاًدر مناطق جلگه اي رشد و توسعه سريع و بدون هزينه هاي اضافي که مسئولان بايد براي ارائه خدمات به شهروندان بپردازند اتفاق مي افتد در مناطق کوهستاني به علت وجود ناهمواري هاي زياد و شيب تند سرعت رشد و توسعه شهر به علت وجود اين عوامل و مشکلات کند مي شود. و معمولاً مسئولان و برنامه ريزان با توجه به اين موانع و مشکلات موجود در زمينه رشد شهر تمامي جوانب را بررسي کرده وبهترين جارا براي ايجاد مراکز شهري و رشد آن در نظر مي گيرند

3 – شيب :
ميزان سربالايي يا سرازيري سطح زمين را شيب گويند و از جمله مسائلي است که برنامه ريزان و طراحان و مهندسان شهر بايد مورد توجه قرار دهند. در هنگام تهيه نقشه ها جهت برنامه ريزي براي بدست آوردن درصد شيب و انتخاب بهترين موقعيت و شيب مناسب براي ايجاد و رشد و توسعه شهر با پيش بيني و آينده نگري بايد دقت شود. ( جعفري، 1370، ص 27 )
بدون شناسايي و انتخاب شيب مناسب رشد و توسعه شهر دچار مشکلاتي شده و هزينه هاي گزافي جهت حل مشکلات پيش بيني نشده در پي خواهد داشت.
شيب و درصد آن در رشد وتوسعه شهر بسيار تاثير گذار بوده و تمامي کاربرد ها را تحت تأثير قرار مي دهد در جاهايي که شيب بسيار کم بوده تقريباً زندگي سخت بوده و هدايت آب هاي سطحي و زايد شهر دچار مشکل شد و هزينه هاي زيادي را بوجود مي آورند در مورد شهر چورزق با مراحعه و مصاحبه و مشاهده و تجزيه تحليل آمار و اطلاعات بدست آمده در استقرار کاربري ها متوجه مي شويم که بيشترين کاربري ها در شيب حدود 15 – 10 درجه ساخته شده زيرا در اين درجه شيب ايجاد معابر و راه هاي ارتباطي جهت دسترسي شهروندان به تمامي نياز ها نسبت به شيب خيلي کم و خيلي زياد آسان بوده و هزينه هاي زيادي ندارد و رشد و توسعه شهر با اوج گرفتن شيب در شهر کاهش مي يابد زيرا شيب زياد هم مشکلا ت مخصوص خود را در همه زمينه ها دارد از هر 100 واحد ساخته شده بر طبق نمودار مي توان نتيجه گرفت که شيب چگونه تأثير مي‎گذارد. پس شناخت شيب و درصد آن و استفاده از آن در تجزيه و تحليل و مديريت شهري ضروري است زيرا عدم شيب مناسب باعث نفوذ پذيري بيشتر آب در سطح شهر و مشکلات زيادي در زمينه دفع آب هاي سطحي زايد و رواناب هاي شهري بوجود مي آورد و شيب بيش از حد نيز مشکلات مخصوص به خود به خصوص در زمينه ايجاد معابر و راه هاي ارتباطي و حمل و نقل شهري را به بار مي آورد شيب را مي توان به عنوان يکي از عوامل مهم و تأثير گذار در زمينه رشد و توسعه فيزيکي شهر محسوب کرد.

4 – اقليم :
شناخت اقليم هر سرزمين عامل بسيار مهمي در زيست و تقسيم نواحي و جغرافياي زيستي بشر بشمار مي رود شناخت اقليم در اغلب فعاليت هاي انسان به منظور آزمايش سرزمين نخستين گام و ضروري ترين اقدام مطالعاتي تلقي مي گردد. و براي تعريفو توضيح اقليم به ناچار بايد به توضيح هوا نيز بپردازيم.
” شرايط جوي موقت و معيني را که براي مدتي کوتاه در يک مکان معيت غالب مي گردد هوا و ميانگين دراز مدت اين شرايط متغير جوي را نيز اقليم مي گويند. ” اقليم يک منطقه مجموعه اي از ميانگين هاي شرايط جوي دراز مدت براي آن منطقه است. بارندگي درجه حرارت – رطوبت – تابش – ساعات آفتابي – سرعت و شدت وزش باد و. . . . در يک منطقه وسيع و براي زماني طولاني اقليم يک منطقه بشمار مي رود و براي شناسايي اقليم دقيق يک منطقه وسيع بايد تمام مدت ها را نظير حداقل همه عناصر و حداکثر همه عناصر و ميانگين آن ها را بکار برد و با شناسايي اين عناصر در برنامه ريزي که بسيار مهم و ضوروري است مي توان يک برنامه ريزي مناسب هم گام يا اقليم منطقه که دچار مشکل نشود براي توسعه بهتر شهر در نظر گرفت. عرض جغرافيايي و يا نزديکي يا دوري به دريا ها و ارتفاع و ناهمواري ها و يا غيره تفاوت مي کند و تحت تأثير همين عوامل طبيعي قرار مي گردد. در بيان وضعيت اقليم يک منطقه اطلاعاتي در مورد مسائلي ( نوع و مقدار دما و ميانگين روزهاي سرد و يخبندان و سرعت و جهت وزش باد و رطوبت ) در طول يک مدت طول حداقل يک دوره 3 ساله مطالعه و ميانگين آن بدست آورد و بر اساس آن برنامه ريزي مطلوبي را پيش بيني نمود ( مطيعي لنگرودي، 1377، ص 124 ).
اقليم منطقه با ايجاد مناطق شهري جديد و چگونگي اسقرار واحد هاي مسکوني و صنعتي و چگونگي جذب جمعيت و مهاجران جديد و اثرات زيست محيطي تعيين کننده مي باشد.
مناطق صنعتي که در اطراف شهر ها ساخته مي شود بايد با بررسي اقليم منطقه و جهت وزش باد و حرکت آب هاي سطحي صورت گيرد تا در آينده براي شهروندان و ساکنين مشکلاتي ايجاد ننمايد.
ايجاد شهرک هاي صنعتي در اطراف شهر هاي باعث جذب جمعيت و مهاجران شده و اين جمعيت جذب شده نياز به خدمات و مناطق مسکوني جديدي دارند کهدر اين رابطه مسئولان و برنامه ريزان با يک پيش بيني و آينده نگري مطلوب بتوانند زمين هاي مناسب را حظف کرده و مناطق جديدي را جهت وتوسعه در نظر بگيرند.

5 – خاک و آب :
کليد خاک هاي سطح زمين در نتيجه متلاشي شدنو خرد شدن سنگ هاي قشر – زمين به وجود مي آيد. تخريب آنها به دو صورت شيميايي و فيزيکي صورت مي گيرد. تشکيل خاکهاي نواحي مرطوب ايران نظير سواحل درياها به دليل فرسايش شيميايي و در نواحي خشک و نيمه خشک به روش فيزيکي است. و زماني مي‎توان به اين مواد تخريب شدخ لفظ خاک را اطلاق کرد که مواد حاصله با مواد حاصله با مواد حاصله آلي و نپوسيده موجودات زنده و هوا و آب ترکيب خود و خاکها به غير رنگ مختلف هرکدام براي فعاليت خاصي مناسب هستند که توسط متخصصان زمين شناسي مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به نتايج اين مطالعات و انتخاب اراضي براي کاربري هاي مطلوب در نهايت با توجه به نتايج داده ها مي توان يک مکان گزيني مناسبي با توجه به جنس خاک و کاربري مطلوب آن براي ساخت و رشد و توسعه شهري با توجه به تمام پيش بيني‎هاي موجود براي ساخت و نيازمندي هاي – به شهر را در نظر مي گيرند زيرا ساختار شهر علاوه بر اهميت کاربري اراضي کشاورزي بر مسکوني بايد طبق مطالعات زمين شناسي و جنس خاک در زمين براي مقابله با خطرات احتمالي آينده درنظر گرفته شود. زيرا خاک منطقه مواد تشکيل دهنده و شکل زمين آن منطقه را مشخص مي کند و به تبع آن مطلوبيت خاک باعث جذب جمعيت و انتخاب مکاني براي تجمع و رشد آن به وجود آمدن شهر خواهد شد. درجه استحکام طبيعي زمين براي ايجاد مناطق صنعتي و خدمات زيربنايي و روبنايي جهت جمعيت و سرمايه براي رشد شهر تاثير مي گذارد.
بخش وسيعي از سرزمين ايران در منطقه خشک و نيمه خشک واقع شده است در چنين شرايطي نزولات جوي تامين کننده آب مورد نياز در زمين ما است و بيشتر آب مصرفي مورد نياز کشور ما از منابع آب سطحي و زيرزمين به خصوص در شهرهاست. آب شهري قسمت بزرگي از علم هيدرولوژي است که به شناسايي حوضه‎هاي آبگير مجاور شهري و ارتباط اراضي با شبکه و حوضه هاي آبريز و خطر سيل خيزي در مناطق شهري است.
وجود آب از ديرباز کلي از عوامل موثر در انتخاب مکان بسياري از شهرها به شمار مي آمده اما با گذشت زمان و افزايش جمعيت و توسعه صنايع تمرکز فعاليت هاي مختلف در شهر و نياز همه آنها به آب از طرف و شکل جمع آوري آب هاي سطحي و فاضلاب ها از طرف ديگر مشکلاتي به وجود آورده است. بنابراين بررسي منابع آب شهر و توزيع بهينه آن در بين کاربري هاي مختلف و هدايت آنها زايد شهري به بهترين شيوه ممکن از اقدامات اساسي برنامه ريزي شهري محسوب مي شود.
رشد سريع جمعيت شهرها در جريان نيم قرن گذشته و تمرکز واحدهاي توليدي در شهرها باعث افزايش مصرف سرانه روزانه آب به خصوص در شهرهاي صنعتي شده است. بر اين اساس تامين آب شهر و توزيع آن و متقابلاً دفع آبهاي اضافي به بيرون از محدوده شهرها از مسائل مهم رفاهي شهرهاي امروزي است و در برخي از موارد آب مصرفي بسياري از شهرهاي صنعتي از مناطق دور بر تدارک ديده مي شود هزينه اي چند برابري پيش بيني شده بر دولت و شهر تحميل نمايند.
آب در تعيين مکان ابجاد شهرها نقش مهمي را ايفا مي کند شهرها در آغاز در مسير و جريان هاي آب ايجاد شده اند. تاثير بر ميزان و کيفيت آن نيز بستگي دارد و روش استفاده از آن نيز بسيار تاثيرگذار است.
هرچه قدر ميزان دبي آب زياد شده و کيفيت آن مناسب باشد، مطمئناً تقاضا براي زياد شده مردم مي توانند با استفاده از اين آب در قسمت هاي مختلف شهري به خصوص کشاورزي بتوانند براي خود درآمد مناسب کسب کرده و اين باغث رشد جمعيت و رشد شهر خواهد شد. يکي ديگر از مسائل مهمي در قسمت تاثير آب، چگونگي استفاده از اين آب مي باشد که در بشتر موارد با استفاده از روش هاي سنتي قسمت اعظم آب را هدر داده و ديگر نمي توانيم استفاده بهينه داشته باشيم. استفاده مناسب با روش هاي جديد کمبود آب را برطرف ساخته و مردم زيادي مي توانند از اين آب براي فعاليت هاي مختلف بهره گيرند که اين موضوع نيز به نوبه خود تاثير زيادي در رشد و توسعه شهر مي گذارد. مشخصات رواناب و کيفيت آب از موضوعات مهم در مطالعات هيدرولوژي در بخش برنامه ريزي براي انتخاب مکان شهر محسوب مي شود. و در شهر استفاده از آب شامل مصارف خانگي، آبياري و استفاده صنعتي است. هر نوع کمبود آب و ميزان آن بايد بررسي شود و راه حل هاي ممکن ارائه گردد براي پيش بيني مصارف آينده بايد برآوردهايي در مورد رشد جمعيت و توسعه شهر و صنعت انجام گيرد.

6 – پوشش گياهي
پوشش گياهي توان هاي محيطي نقش پرارزشي را در زندگي انسانها بر عهده دارد. در طول تاريخ زندگي انسان وابسته به پوشش گياهي و جنگل و توان هاي محيطي طبيعي بوده است. بهره برداري هاي مختلف از جنگل ها سبب جذب جمعيت به اين نواحي مي شود. در گذشته و تا به حال استفاده هاي مختلف از جنگل و توان هاي آن شده است در قديم زندگي بدان وابسته بود و امروزه به ويژه جمعيت شهري به محض يافتن اوقات فراغت به سوي جنگل ها و فضاهاي سبز روي مي آورد زيرا علاوه بر ارزش اقتصادي داراي ارزش اجتماعي و فرهنگي نيز مي باشد. هر مسافري در مسير جاده هاي شمال شاهد فعاليت بسياري از افراد مشاغل وابسته به پوشش گياهي است.
در نواحي جنگل و داراي پوشش گياهي نزولات جوي در خاک نفوذ نموده و عامل تغذيه منابع آب هاي زيرزميني مي گردد. يعني پوشش گياهي در نفوذ آب و جلوگيري از جريان سطحي بسيار موثر است رابطه بين جنگل و پوشش گياهي يک ناحيه و فرسايش خاک وجود دارد. پوشش گياهي در تعديل آب و هوا بسيار موثر است. بنابراين جنگل و پوشش گياهي در زمينه هاي مختلف داراي ارزشي است. انسان خسته از آلودگي و هياهوي شهري به اين نواحي پناه مي برد. و به استراحت مي پردازد و اين جزيي از ارزش انتهاي بر پوشش گياهي مناسب و فضاي سبز مي باشد.
توپوگرافي، ارتفاع با شيب و اقليم، خاک و آب و روابط ميان آنها موجب تنوع پوشش گياهي شده مي تواند باعث به وجود آمدن پوشش گياهي متفاوتي به وجود آوردند.
گياهان ودرختان زراعي، پوشش علفي، پوشش گياهي هستند که در يک منطقه مناسب مي تواند به وجود آيد و هواي مناسب و عدم سرما و گرماي طاقت فرسا باعث رشد گياهان بومي متعددي در اين شهر و حومه آن شده است. که چون اقتصاد شهر بر پايه کشاورزي بوده بيشتر مردم با فعاليت در اين بخش زندگي خود را از اين راه تامين مي کنند.
پوشش گياهي مناسب باعث رشد و کشاورزي و دامداري مي شود. و اين باعث رشد اقتصاد و بالا رفتن سطح رفاه شهروندان شده و مردم ساکن مي توانند از اينکه در اين شهر ساکن هستند احساس رضايتمندي کنند پس پوشش گياهي و نوع گياهان موجود در شهر و اطراف آنها مي تواند نقش بسيار مهمي را ايفا

پایان نامه
Previous Entries سلامت روان، دانش آموزان دختر، مقابله با استرس Next Entries مصرف مواد، سوء مصرف مواد، دانش آموزان دختر