منابع پایان نامه درمورد تصویرشناسی، باورهای دینی، انقلاب مشروطه، مستشار مالی

دانلود پایان نامه ارشد

تازهی سیاسی یا اجتماعی پیش میآمد، سید اشرف الدین، همان را شعر میساخت و در روزنامهاش منتشر میکرد تا همهی مردم، از آن مطلع شوند. یکی از موضوعات نوشته شده در جراید آن روز موضوع مسیو مرنارد بلژیکی بود. او در آن وقت مستشار مالیهی ایران بود.در قریهی چیذر که در شمیران واقع بود، سکونت داشت یک روز جمعه کلیهی اعیان و اشراف تهران را دعوت و برای فقرا و مساکین شهر تهران اعانه جمعآوری کرد. مبلغ خیلی زیادی از اشخاص دریافت کرده بود ولی یک دینار آن را به فقرا نرسانده، تمام آن را به نفع خودش برداشت کرد. آن هفته جریدهی « نسیم شمال» شامل اشعار زیر بود(ریحان، 1339: 301):
ایّها المرنال پول عاجزان را خوردهای[2] حق جمعی لات و لوت و ناتوان را خورده ای…
بی مروت از چه مال مفلسان را خورد ه ای…
( همان: 302)
4-1-2-2-1- تصویرشناسی موسیو مرنارد بلژیکی
تصویری که سید در اشعارش از این مستشار بیگانه، نشان داده، از نوع پیشداوری است؛ زیرا سید در این داوری با نگرش اخلاقی خود، تصویر منفی از این بیگانه ارائه کرده است. تعلق خاطرموسیو مرنارد به انگلستان و عملکرد جانبدارانه وغیر مذهبی او که برخلاف دیدگاهها و نظرات سید اشرف الدین است موجبات این پیشداوری را فراهم کرده بود. در پیش داوری سید اشرف الدین، این بیگانه، شخصی دزد، خائن، فاسد و بیمروت معرفی و تصویر شده است.
4-1-2-3- هنسیس بلژیکی
مسیو هنسیس، معاون مسیو مرناد بود که بعد از معزول شدن مرنارد، جانشین او شد. دیدگاه سید اشرفالدین در مورد هنسیس همان دیدگاهی است که درباره مرنارد داشته است و او را نیز غارتگر و ادامهدهندهی راه مستشار قبلی میدانست. سید از نمک نشناسی این مستشار نیزگله میکند و در تصویری که از او ارائه کرد چنین سرود:
ایهـــا الشهزاده هنسیس الســلام نقـره ی ما از تو شد مــس السلام
ملتی را خوار و مفلس کرد های بارک ا… نقــره را مس کرده ای
کیسه ات از پول این ملت پر است دیگر ای ظالم چه جای قرقر است
در مجالس اهل ایران روز و شب جمله می گفتند با وجد و طـرب
مشعـــل تاریکــــی آوردیم مــا خـــادم بلژیکی آوردیـــم مـــا
حـــال شد معلوم غــافل بوده اند هنسس و مرنارد یکـدل بوده اند
(گیلانی، 1371: 448-449)
4-1-2-3-1- تصویرشناسی هنسیس بلژیکی
موسیو هنسیس بلژیکی نیز همانند موسیو مرنارد از مستشاران بیگانه بود که برای کمک به دولت ایران در این سرزمین به کار اشتغال داشت. با برکناری مرنارد، معاون او هنسیس جایگزین او شد. در تصویری که سید از او در اشعارش ارائه نموده است، او نیز که عملکردش در جهت منافع دیگر بیگانگان خیانت کار در ایران بود، تصویر مثبتی نیست و سید او را دغل باز و ظالم نشان داده است. تعلق او به بیگانگان متجاوز و نگاه منفی سید اشرف الدین به آنها، در شکلگیری این تصویر مؤثر بوده است. به طور کلی در نگرش سید هر بیگانه ای که با عقاید و باورهای او در تضاد بود و او را خیانتکار به کشور تشخیص میداد منفورو مستلزم طرد و نفی بوده است. این پیشداوری در واقع حاصل فهم این شاعر مردمی، از فرهنگ ، اجتماع و باورهای دینی است. لذا سید نه تنها او را خادم به ایران نمی بیند بلکه همچون دیگر هم قطارانش، او را غارتگر ایران تصویر نموده است.
4-1-3- تصویر
4-1-3-1- فرانسه
فرانسه را میتوان مهد اندیشههای تازه و روشنگرانه دانست. انقلاب 1789 م. در فرانسه تحول بزرگ در عرصههای سیاسی و اجتماعی این کشور به وجود آورد بودکه زمینهساز انقلابهای متعدد در جهان شد.
قدرت سیاسی و حکومتی فرانسه قبل از انقلاب1789م. به مرور در حال نابودی بود زیرا حاکمان پس از لویی چهاردهم نتوانستند اقتدار لازم خود را حفظ کنند. توکویل مینویسد:«برخلاف تصوّر همواره چنین نبوده که انقلابها در زمان وخیمتر شدن اوضاع پیشآمده باشند بلکه غالباً هنگامی رخ میدهند که مردم پس از تحمل دیرزمان یک حکومت ستمگر یکباره دریافتهاند که حکومت، فشارش را تخفیف داده و قصد بهبود اوضاع را دارد»( توکویل، 1365: 324).
وی با نشاندادن شواهدی از بهبود نسبی وضع روستاییان، کاهش فشارهای سیاسی و تبعیض مالیاتی، کم شدن شکافهای عمیق میان ایالتها، طبقات، و اقشار، مدّعی است که علت العلل انقلاب فرانسه را نه در ساخت فئودالی و طبقاتی و نه در حکومت مطلقهی پادشاهی بلکه در بالا رفتن سریع سطح مطالبات طبقهی سوم خصوصاً قشرهای فرادست آن، یعنی بورژوازی نوپا از یک سو و بیمیلی و کند ذهنی اشراف و روحانیون در درک شرایط جدید دیگر باید دید( همان: 59-76). بین انقلاب فرانسه و انقلاب مشروطه هر چند بیش از یک قرن فاصله است ولی میتوان شباهتهایی زیادی را یافت که با

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد عصر مشروطه، پیش داوری، باورهای دینی، تصویرشناسی Next Entries مقاله رایگان با موضوع جرم انگاری، حقوق جزا، گوشی های هوشمند، فناوری اطلاعات