منابع پایان نامه درمورد تخت جمشید

دانلود پایان نامه ارشد

جریده ای است نهاد ینه سپید جهان که روزگار درو جز قضای بد ننوشت
( بیت 1 در بی ثباتی جهان ص574)
سیه: مخفف سیاه -اسود
سپید:اسپید- سفید

رنگ سیاه :نماد عزا وماتم رنگ سپیید: نماد روشنایی وگشایش

توئی که تیغ تو چون سیل خون برانگیزد کنند انجم وارکان زروز طوفان یاد
(بیت 4 در مدح ملک نصره الدین ص585)
سیل – طوفان

سیل : نماد ویرانگری

آب انگور بوک سعی کند تا غمم غوره در نیفشارد
( بیت 10 در شراب خواهد ص593)

غوره – آب انگور

غوره: نماد ترشرویی

خیال تیغ فتع انگیز او دشمن گداز امد مگر این دست برد آب وآان طبع نمک دارد
(بیت 5 در مدح طوطی بن مسعود ص594)
کاستینها در غم او تر کنند از آب گرم فی المثل گر بگذرد بر دامن او باد سرد
( بیت 2 در نصیحت ص600)

آب – نمک

آب : نماد پاکی

خداوندا رهی را شاهدی هست که چرخ از عشق او پروین فرو شد
(بیت 9 در حبس مجدالدین ص607)

پروین
پروین: شش ستاره است یکس به دیگری خزیده مانند خوشه انگور.چند ستاره کوچک باشد یک جا جمع شده در کوهان ثور وآنرا در عربی ثریا خوانند.

ستاره پروین : نماد درخشندگی

مدام از شاخ زلف وباغ رخسار بعاشق سنبل ونسرین فروشد
(بیت 10 در حبس مجدالدین ص607)

نسرین – سنبل

گل نسرین : نماد پاکی وزیبایی

آدم بدست جود خودش پنبه کاشته حوا بدست سعی دوک خودش رشته پود وتار
(بیت 3 قبا از بزرگی خواسته ص648)
پس این سردی وتاریکی که در من هست بازم خر از این سردی وتاریکی باندک پنبه و روغن
(بیت 2 درطلب پنبه وروغن ص705)

پنبه:گیاهی است از الیاف غوزه آن ریسمان وپارچه کنند.

پنبه : نماد سبکی ونرمی

برون شدی وفرو برد سر چونیلوفر بآب غفلت ودانسته کاب می نخورم
( بیت 7 در مدح تاج الدین ابوالمعالی ص686)
رای تو که افتاب فضل است وهنر گر یاد کند نیم شب از نیلوفر
ناکرده بر او تمام رای تونظر از آب بخاصیت برافرازد سر
(رباعی ص 994)
نیلوفر – آب
نیلوفر: گیاهی است از تیره نیلوفرهای آبی که نزدیم به تیره الاله هااین گیاه آبزی است ودر مناطق گرم ومعتدل می روید.

نیلوفر: نماد باروری وکامیابی

ستاره را ز رواء تو کیک دریاچه زمانه را زسخای تو ریگ در موزه
(بیت 2 طلب قبا از مخدوم ص719)
دریاچه – ریگ
دریاچه: مصغر دریا،دریای خرد :آبی ایستاده ووسیع محاط به خشکی چون دریاچه ساوه وبحر خزر

دریاچه: نمادسرزندگی وشادابی

ای آنکه جویبار جهان از نهال جود خالیست تا تو سرو سعادت برسته ای
(بیت 1 در تهنیت انوری ص731)

جویبار – سرو – نهال
نهال:درخت نو نشانده،درخت نورسته ،شاخه تر وتازه از هر درختی که ببرند ودر جای دیگر نشانند .شاخ نو که از شاخ کهن براید.

نهال: نمادجوانی وشادابی

مجلسش را میوه کش باشد جمال موصلی مطبخش را دیگ شو گردد اثیر مطبخی
(بیت 7 در وصف صاحب ترمدص 734)
میوه : بار وثمر هر محصولی از نباتات

میوه : نماد باروری وبرکت

نمک دیگ خواجگی جودست نه بخیلی وخشم وبی نمکی
(بیت 5 در تهنیت ص745)

نمک
نمک: ماده ای سپید که به آسانی سوده گردد ودر آب حل شود وآنرا در تلذیذ غذاها بکار برند وسبخ نیز گویند.

نمک : نماد شوری

او فرع وچنان دلیر در بحر نشست من اصل وزبیم در زجیحون پیوست
(بیت 10 رباعی ص954)
بحر-جیحون
جیحون : رود –رودخانه

جیحون : نماد شادابی وحرکت

در چشمه تیغ بی کفت آب مباد در زلف گره بی کنفت تاب مباد
بی یاد مبارک تو در دست ملوک در آب فسرده اتش ناب مباد
(رباعی ص 968)

آتش – چشمه _ آب
آتش :حرارت توام با نوری است که از بعضی اجسام سوختنی برآید چون چوب وذغال

آتش : نماد خشم وتندی

با من بسخن درآ امروز پگاه آن لاغری که دارمش از پی راه
گفتا که طمع نیست مرا باری جو چندانکه ببویم ای مسلمانان کاه
(رباعی ص 1026)
پگاه-جو – کاه

پگاه: صبح زود – صبح نخستین – صبح صادق – سحر – سحرگاه

پگاه : نماد امید وآغاز

فصل دوم
فصل دوم این پژوهش شامل:

اسب- استر – افعی – اژدها- اشتر – آهو بره –آهو –بلبل- باز – بط- بره- پلنگ- پروانه – پیل

پشه – تیهو -تذرو- جغد –خفاش- خرس – خارپشت – خر – خرگوش- خروش – خرچنگ

روباه- زنبور – زاغ- سگ –سمند-سیمرغ-شیر –شاهین- شتر مرغ- شغال – شب پره – طاووس

طوطی- طوقی – عقاب-عقرب- غراب- عنعق- کرکس -کبوتر- کبک- گربه- گاو- گرگ

گنجشک- گوزن- گوساله – موش – ماهی – مار- میش – مرغ – ملخ- مگس-ناقه – هدهد

می باشد.

اسب
– از کمال خری و بی خردی جل اسبش کتان قبروسیست
( ص 567-بیت 12)
– دعاگو اسبکی دارد که هر روز ز بهر کاه تا شب می خروشد
( ص 606 – بیت8)
تا که در نطع دهر در بازیست رخ و بهرام و اسب مار اسفند
( ص 615—بیت 12)
– امروز بر اسب جور با من هر گوشه همی کنی سواری
( ص 925 – بیت 12)
– روز هیجا بر اسب که پیکر چون برون آیی از پی پیکار (ص 193 – بیت 14)
– صدر تو بپایه تخت جمشید اسب تو به سایه رخش رستم
(ص 333 – بیت 4)
– چو بر تختی جمادی بر جمادی چو بر اسبی ستوری بر ستوری
( ص 742 – بیت 9)
– فرزین بنهی به عرصه رستم را آنجا که بلعب اسب کین توزی
( ص 743 – بیت 14 )
– روز هیجا کز خروش کوس و اسب آب گردد مغز گردان در عظام
( ص 310 – بیت 12 )
– از آن پس که اسبی و فرشیم نیست بزینی و یک خیمه باز آمدست
( ص 535- بیت 8 )
– از اسب و تخت تو رشکم نیاید نه من همچون تو ام کری و کوری
( ص 742 – بیت 6 )
– با چرخ چو با آتسزا گر رزم کنیم گردون بسم اسب چو خوارزم کنیم
( ص 1017 – بیت 2)
– به تف تیغ زابش برآورند بخار بنعل اسب ز خاکش برآورند دخان
(ص 358 –بیت 8 )
– باد اگر خاک سم اسبت بدوزخ برفشاند تا ابد از آتش او فعل آب کوثر آید
( ص 634 – بیت 13 )
– مه بنعل سم اسب تو تشبه میکرد خاک فریاد برآورد که ترک ادب است
( ص 51 – بیت 1)
– حصن هزار اسب اگر چه بر سر آن ملک صد قدیمست حصن های حصین را
( ص 14 – بیت 8 )
– رخ و اسبی بنهد روز و رخت را آن کس کز مه یکشبه هر مه رخ شطرنج کند
( ص 833 – بیت 10 )
– به یاد تست همانا حدیث بخشش اسبی که کهرباش چو بیند کند عزیمت کاری
( ص 758 – بیت 4 )
– هر کجا طی کرده یک پی نعل اسبت خاک رزم اژدهای رایت از باد ظفر جان یافته
(ص 428 – بیت 15)

خسرو از اصطبل معمورت که آن معمور باد کام ور اعمار اسبان شیخ ابوعامر رسید
( ص 646 – بیت 8)
– گفتمش اسبا قدیما خر نه ای آخر بگوی تا مبارک مقدمت در دور عالم کی رسید
(ص 647 – بیت 5)
– برون نمی شود از گوشم آن حدیث و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد انار، خیزران، صدرالزمان، ص163) Next Entries منابع پایان نامه درمورد ادب فارسی، مثنوی مولوی، ادبیات فارسی، زبان فارسی