منابع پایان نامه درمورد تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی، روابط بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

بهداشت وهئیت اجرایی را دارد.مدیرکل و کارکنان سازمان در انجام وظایف خود تنها از سازمان دستور می گیرند و تحت نفوذ هیچ کشوری نباید قرار داشته باشند وتنها براساس موقعیت بین المللی خود انجام وظیفه می کنند. مهمترین وظایف مدیرکل سازمان عبارتند از:
1) تهیه گزارش های مالی و تعیین بودجه سازمان و ارائه آن به هیات اجرایی
2) استخدام کارمندان دبیرخانه طبق آیین نامه ی استخدامی تصویب شده توسط مجمع بهداشت (نکته حائز توجه در استخدام کارمندان این است که برای حفظ جنبه بین المللی بودن دبیرخانه تا حد ممکن کارمندان باید براساس تقسیم جغرافیایی استخدام شوند)
3) ارتباط مستقیم با سایر سازمان های بین المللی که در قلمرو صلاحیت سازمان بهداشت جهانی فعالیت می کنند53.54
د: نهادهای منطقه ای55
مجمع بهداشت مناطق جغرا فیایی ایجاد کرده است که در این مناطق با موافقت اکثریت دولتهای عضو نهادهای منطقه ای (سازمان های منطقه ای) ایجاد می شوند و همین امر یکی از خصوصیات بارز سازمان بهداشت جهانی است که با ایجاد نهادهای منطقه ای موجب عدم تمرکز شده تا از این طریق با ایجاد نهاد های منطقه ای که مخصوص منطقه ی جغرافیایی خاصی است به اهداف خود که همان سلامت و بهداشت است دست پیدا کند. لازم به ذکر است در هر منطقه ی جغرافیایی تنها یک نهاد منطقه ای ایجاد می شود و براساس ماده 45 اساسنامه این نهادهای منطقه ای جز لاینفک سازمان جهانی بهداشت می باشند. هریک از این نهادها دارای یک کمیته و یک دفتر می باشد56.57
کمیته ها متشکل از نمایندگان کشورهای عضو همان منطقه می باشد اما در اساسنامه سازمان حق عضویت در این کمیته ها برای سرزمینهایی که مسئولیت اداره ی روابط بین المللی خود را ندارند،محفوظ دانسته شده است و پذیرش آنها را به عنوان اعضای کمیته تحت شرایطی قابل قبول دانسته است.58
کمیته ها در راستای اهداف سازمان عمل می کنند البته این کمیته ها تنها در مناطق خود می توانند اقدامات لازم را انجام دهند.از جمله مهمترین وظایف این کمیته ها عبارت است از:
1) تنظيم خط مشى حاكمه بر موضوعاتى كه داراى خصيصه منحصراً منطقه‏اى مى‏باشد.
2) سرپرستى فعاليت‏هاى اداره منطقه‏اى.
3) پيشنهاد دعوت كنفرانس‏هاى فنى به اداره منطقه‏اى و كارهاى اضافى يا تحقيقاتى در موضوعات بهداشتى كه بنا به نظر كميته منطقه‏اى مقاصد سازمان را در منطقه مزبور ترويج نمايد.
4) همكارى با كميته‏هاى منطقه‏اى مربوطه ملل متحد و كميته‏هاى مربوطه آژانس‏هاى اختصاصى و همكارى با سازمانهاى بين المللى منطقه‏اى ديگرى كه داراى علائق مشترك با سازمان مى‏باشند.
5) دادن نظر مشورتى درباره موضوعات بهداشت بين المللى كه حائز ارزش وسيعتر از ارزش منطقه‏اى است به سازمان از طريق دبير كل.
6) توصيه به تخصيص بودجه منطقه اضافى به حكومتهاى منطقه مورد نظر در صورتى كه سهمى كه از بودجه مركزى سازمان بدان منطقه اختصاص داده شده است براى اجراى وظائف منطقه‏اى كافى نباشد.
7) انجام وظائف ديگرى كه ممكن است مجمع بهداشت، هيأت اجرایی، یا مدير كل به كميته منطقه‏اى واگذار نمايد.59
دفاتر منطقه ای یکی از ارکان اداری کمیته منطقه ای است که زیر نظر مدیرکل سازمان اداره می شود. مدیر دفتر منطقه ای از سوی هیئت اجرایی و با موافقت کمیته محلی انتخاب می شود و مهمترین وظیفه ی این دفاتر اجرای تصمیمات مجمع بهداشت و هیئت اجرایی در آن منطقه می باشد.
سازمان جهانی بهداشت هم اکنون دارای شش دفتر منطقه ای است که این دفاتر منطقه ای عبارتند از:
1-دفتر منطقه ای آفریقا
2- دفتر منطقه ای کشورهای مدیترانه شرقی
3- دفتر منطقه ای آمریکا
4-دفتر منطقه ای اروپا
5-دفتر منطقه ای جنوب شرق آسیا
6-دفتر منطقه ای پاسفیک غربی (غرب اقیانوس کبیر)60
ایران هم عضو دفتر منطقه ای کشورهای مدیترانه شرقی است که دفتر اصلی آن درقاهره است و هم اکنون بیست و سه کشور که اکثرا کشورهای مسلمان هستند زیر نظر این دفتر فعالیت می کنند.61

گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان بهداشت جهانی
یکی از حقوق اساسی هر انسانی صر ف نظر از نژاد ،مذهب و عقاید سیاسی و … این است که به بالاترین استاندارد بهداشتی دست پیدا کند و همین سلامتی است صلح و امنیت جهانی را تامین می کند از این رو همانطور در قبل گفته شد هدف اصلی سازمان جهانی بهداشت که در ماده 1 اساسنامه سازمان هم به آن اشاره شده است دستيابی همه آحاد مردم به بالاترين سطح ممکن سلامت می باشد و مطابق تعریفی که مقدمه اساسنامه سازمان در مورد سلامت ارائه گردیده سلامت تنها به معنی نبود بیماری یا ناتوانی نیست بلکه یک وضعيت کامل فيزيکی، روانی و اجتماعی رفاه است.در راستای همین هدف است که سازمان جهانی بهداشت دسترسی کلیه ملتها را به معلومات و تجارب پزشکی را ضروری می داند و عدم تساوی در این زمینه را خطری برای کل دنیا می داند و برای رسیدن به این هدف وظایفی را برای خود ترسیم کرده است.62که این وظایف عبارتند از:
1) عمل به عنوان مقام هدايت كننده و هماهنگ كننده بهداشت بين المللى.
2) ايجاد و حفظ همكارى با سازمان ملل متحد، آژانس‏هاى اختصاصى، ادارات بهداشت دولتى، گروه‏هاى حرفه‏اى و سازمان‏هاى ديگرى كه مقتضى تشخيص داده شود؛
3) كمك به دولت‏ها در تقويت خدمات بهداشتى به درخواست آنها؛
4) تهيه كمكهاى فنى مقتضى و در موارد اضطرارى، كمك‏هاى لازم به درخواست يا قبول دولتها؛
5) تدارك يا كمك به تدارك خدمات بهداشت و تسهيلات براى گروه‏هاى ويژه، مانند مردم سرزمينهاى تحت قيومت، بدرخواست ملل متحد؛ (لازم به ذکر است در سال 1994 سرزمینهای تحت قیمومیت استقلال پیدا کردند)
6) ايجاد و حفظ خدمات ادارى و فنى كه ممكن است مورد لزوم باشد، از جمله خدمات همه گیر شناسی و آمارى؛
7) انگيختن و پيش بردن اقدامات براى ريشه كنى بيمارى‏هاى فراگیر و ساير بيماريهاى بومى؛
8) ترويج جلوگيرى از صدمات اتفاقى با همكارى با ساير آژانس‏هاى اختصاصى هرجا كه ضرورى باشد؛
9) ترويج بهبود تغذيه، مسكن، بهداشت، تفريح، شرايط اقتصادى و شرايط كار و ساير جنبه‏هاى بهداشت محيطى با همكارى با ساير آژانس‏هاى اختصاصى هر جا كه ضرورى باشد.
10) ترويج همكارى ميان گروه‏هاى علمى و حرفه‏اى كه به پيشرفت بهداشت خدمت مى‏كنند.
11) پيشنهاد موافقت نامه‏ها و مقررات و به عمل آوردن توصيه هائى درباره موضوعات بهداشت بين‏المللى و انجام وظائفى كه ممكن است بدينوسيله به سازمان محول گردد و موافق مقاصد سازمان؛
12) ترويج بهداشت و رفاه مادر و كودك و پرورش توانائى زندگى هماهنگ در يك محيط پر از تغييرات.
13) پرورش فعاليت‏ها در زمينه بهداشت روانى به ویژه فعاليت‏هایى كه در تنظیم روابط بشرى مؤثر است.
14) ترويج و هدايت تحقيق در زمينه بهداشت.
15) ترويج بهبود استانداردهاى تعليم و تربيت در بهداشت، پزشكى و حرف مرتبط با آنها.
16) مطالعه و گزارش درباره فنون ادارى و اجتماعى كه از نقطه نظر پيشگيرى و درمان در بهداشت عمومى و مراقبت پزشكى مؤثر است. از جمله خدمات بيمارستانى و امنيت اجتماعى، با همكارى با ساير آژانس‏هاى اختصاصى هرجا كه ضرورى باشد.
17) تدارك اطلاعات، مشاوره و مساعدت در زمينه بهداشت.
18) مساعدت در توسعه افكار عمومى مطلع راجع به موضوعات بهداشت در ميان همه ملل.
19) تهيه فهرست بين المللى بيمارى‏ها، علل مرگ، و روشهاى معمول بهداشت عمومى و در صورت ضرورت تجديد نظر در آن.
20) استاندارد كردن روشهاى تشخيص مریضی ها در صورت ضرورت.
21) توسعه، ايجاد و ترويج استانداردهاى بين المللى مربوط به غذا و محصولات بيولوژيك داروئى و ساير محصولات مشابه.63
موارد بالا تمثیلی هستند و هر موضوعی که به افزایش استانداردهای سلامت کمک کند یا بالعکس خطری برای سلامت بشر باشد می تواند موضوع فعالیت این سازمان قرار بگیرد و سازمان هرگونه اقدامی که برای رسیدن به اهدافش ضروری باشد می تواند اتخاذ کند .

نتیجه فصل: مقایسه سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی
با توجه به موارد بحث شده مشخص شد ، سازمان بهداشت جهانی از لحاظ سازمانی گسترده تر از سازمان تجارت جهانی است و این سازمان در سراسر دنیا دارای نهادهای منطقه ای ، کمیته ها و دفاتر منطقه ای می باشد در حالی که سازمان تجارت جهانی پایگاه اصلی آن در ژنو می باشد64 و هیچ گونه نهاد منطقه ای در اساسنامه سازمان شناخته نشده است و این گستردگی جغرافیایی موجب شده تا بودجه سازمان جهانی بهداشت بسیار بیشتر از سازمان تجارت جهانی باشد به نحوی که در سال 2014 بودجه سازمان بهداشت جهانی 3977.2 بیلیون دلار امریکاست.65 در حالی که بودجه سازمان تجارت جهانی در همین سال حدود 197.2فرانک سویس می باشد66 اما با این حال این گستردگی جغرافیایی بدان معنا نیست که مقبولیت سازمان بهداشت جهانی بیشتر از سازمان تجارت جهانی است زیرا تاکنون 161 کشور دنیا عضو سازمان تجارت جهانی هستند و این سازمان ،تجارت بیش از 95 درصد تجارت دنیا را تحت کنترل دارد و این در شرایطی است که سازمان تجارت جهانی سازمانی نوپا است و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی، سیاستهای تجاری Next Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی، تجارت بین الملل