منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش شرکت، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

قيمت هاي پيشنهادي بدست مي آيد .

(5-1)

درمعادله بالا RS شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي، APitقيمت پيشنهادي فروش و BPitقيمت پيشنهادي خريد مي باشد.
متغير هاي کنترل:
1-قيمت سهم:ميانگين قيمت سهام شرکت در بازه مورد نظر سالانه يا فصلي
2- اندازه: لگاريتم طبيعي ارزش شرکت در پايان دوره
3-ارزش دفتري به ارزش بازار: اين معيار از تقسيم ارزش دفتري به ارزش بازار شرکت در انتهاي دوره بدست آمده است.
4-نوسان بازده: اين متغير به عنوان شاخص کنترل ريسک مورد استفاده قرار گرفته است. انحراف معيار بازده در طول دوره براي تعيين اين معيار محاسبه شده است .

5-1 فرضيات تحقيق:
به منظورحصول اهداف پژوهش فرضيه هاي زير طراحي شده که مورد آزمون قرارخواهد گرفت :
فرضيه اول : بين سطح مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام رابطه وجود دارد.
فرضيه دوم : بين سطح مالکيت شرکتي و نقدشوندگي سهام رابطه وجود دارد.
فرضيه سوم: بين سطح مالکيت مديريتي و نقدشوندگي سهام رابطه وجود دارد.
فرضيه چهارم: بين سطح مالکيت خارجي و نقد شوندگي سهام رابطه وجود دارد.
فرضيه پنجم: بين تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهام رابطه وجود دارد.

6-1 اهداف تحقيق :
1-6-1 اهداف علمي :
ارزش و اعتبار قوانين هرعلم و تحقيقي به روش شناختي که درآن بکار مي رود بستگي دارد و هدف علمي اين تحقيق ارزش و اعتبار بخشيدن به فرضيه تحقيق مي باشد تا اين تحقيق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومي مورد نيازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنين زمينه ساز بستر مناسبي براي تحقيق آتي در ساير مراکز آموزشي و پژوهشي باشد .
2-6-1اهداف کاربردي :
تحقيات کاربردي ، تحقيقاتي هستند که نظريه ها ، قانونمنديها ،اصول و فنوني که در تحقيقات پايه تدوين مي شوند را براي حل مسائل جاري و واقعي بکارمي گيرند، اين نوع تحقيقات بيشتر به موثرترين اقدام تاکيد دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمي دهند.تحقيق حاظربه بررسي تاثير ساختار مالکيت( نوع مالکيت – تمرکز مالکيت ) بر نقدشوندگي سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد که نتايج حاصله ازاين تحقيق مي تواند مورد استفاده سرمايه گذارن،مديران وسايراستفاده کنندگان درون سازماني و برون سازماني قرار گيرد و همچنين نتايج اين تحقيق مي تواند زمينه ساز بستر مناسبي بر اي انجام تحقيقات آتي باشد .
به طور کلي مي توان اظهار داشت که هدف اصلي اين پژوهش عبارت است از:
” تبيين ارتباط بين ساختار مالکيت و نقد شوندگي سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “

7-1 اهميت و ضرورت تحقيق :
موضوع نقدشوندگي در سال هاي اخيرتوجه زيادي را درمطالعات دانشگاهي و همچنين در نشريات مهم به خود معطوف نموده اند. نقدشوندگي يک دارايي عبارتند از” قابليت خريد و فروش آن دارايي در کمترين زمان و هزينه ممکن ” بنا برتعريف نقدشوندگي در صورت عدم حضور هزينه هاي معاملاتي به تحقق مي پيوندد .
هزينه هاي معاملاتي يه دو دسته آشکار و ضمني تقسيم مي شوند .هزينه آشکار شامل کارمزد کارگران و ماليات است که معمولا به راحتي قابل اندازه گيري هستند اما هزينه هاي ضمني شامل هزينه عدم دسترسي آسان به اطلاعات صحيح و کامل ،هزينه هاي جستجو ، عدم کارايي تکنولوژيک ، تفاوت بين عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل ديگر مي باشد .
نقدشوندگي نقش مهمي را در فرايند کشف قيمت بازي مي کند و معياري براي کارايي بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتي است (آميهود، 2005،89) 58.علاوه بر جنبه تئوري، به لحاظ عملي وبا توجه به واقعيت هاي موجود همانند پديده صف هاي خريد وفروش و مشکلات بسيارديگر،توجه به نقدشوندگي وتلاش براي حل اين مشکل ضروري مي رسد .
نقدشوندگي به خصوص پس از وقوع بحران مالي جهاني وسقوط بازارهاي مالي اهميت ويژه اي يافته است و براي بازارهاي سرمايه ايران نيزمهم مي باشد. پديده صف هاي خريد و فروش بيانگروجود مشکلات نقدشوندگي در بازار است . به دليل حضورروزافزون مالکان نهادي درشرکتهاي واجراي اصل 44 مربوط به خصوص سازي که اين امر را تشديد مي کند وهمچنين اثر مستقيم و قابل توجه نقدشوندگي در بازار سهام ، اين تحقيق به بررسي اثر ساختار مالکيت (نوع مالکيت – تمرکز مالکيت ) بر نقدشوندگي سهام شرکت ها مي پردازد و به دنبال شناختي در خصوص نقش ساختار مالکيت درکاهش مشکلات نقدشوندگي سهام است .
نتايج اين تحقيق براي مسئولين انتقال مالکيت شرکتهاي دولتي به مالکان نهادي ، انواع مختلف سرمايگذاري نهادي ، کارگزاران بورس ، مديرا ن شرکتها ، تحليل گران مالي و سرمايه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداري مي توان مفيد واقع شوند .
اگربخواهيم جايگاه بازار سرمايه در نظام مالي کشور ارتقا يابد سهام نيز بايد از لحاظ نقدشوندگي قابل مقايسه با محصولات بازارمالي باشد . لذا شناخت عوامل موثر برنقدشوندگي بازار سهام ازديد کلان و اجراي موفق خصوصي سازي به لحاظ جذب مشارکت عمومي نيز مهم و ضرور ي است(رضا پور، 1389، 4)1.

8-1حدود مطالعاتي
قلمرو تحقيق چهارچوبي را فراهم مي نمايد تا مطالعات و آزمون محقق در طي آن قلمرو خاص انجام پذيرد و داراي اعتبار بيشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکاني تحقيق
اين پژوهش کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمايه ايران) را مورد بررسي قرار مي دهد .

2-8-1 قلمرو زماني تحقيق
دوره زماني اين پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغير هاي تحقيق و محدوديت هاي هزينه و زمان ، 5 ساله و از ابتداي سال 1384 تا انتهاي سال 1388 است.

3-8-1 قلمرو موضوعي تحقيق
در اين پژوهش ، بررسي رابطه بين ساختار مالکيت از جنبه نوع مالکيت (مالکيت نهادي- مالکيت مديريتي – مالکيت شرکتي – مالکيت خارجي ) و تمرکز مالکيت (سهامداران عمده) و نقدشوندگي سهام مورد کنکاش قرار مي گيرد و در حوزه مديريت سرمايه گذاري قابل بحث .

9-1 تعريف واژه ها واصطلاحات تحقيق
مالکيت نهادي
برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شرکتهاي دولتي و عمومي ازکل سهام سرمايه است که اين شرکتها شامل بيمه ، موسسات مالي ، بانک ها ، شرکت هاي دولتي و ديگراجزاي دولت است( ستايش ، کاظم نژاد ، 1389، 33)1.
مالکيت شرکتي
برابر درصد سهام نگهداري شده توسط اجزاي شرکت هاي سهامي از کل سهام سرمايه به جزء موسسات خارجي است( همان منبع ،33)2.
مالکيت مديريتي
برابر درصد سهام نگهداري شده توسط اعضاي هيأت مديره و خانواده آنها است.( همان منبع ، همان صفحه ).
مالکيت خارجي
برابردرصد سهام نگهداري شده توسط خارجيها ازکل سهام سرمايه شرکت است که شامل شرکتهاي خارجي ،موسسه هاي خارجي ، مليتهاي خارجي و غيرمقيم هاي ايرا ن است (همان منبع ، 32)3.
نقدشوندگي :
نقدشوندگي دارايي ها عبارت است از توانايي معامله سريع حجم بالايي از اوراق بهادار با هزينه پايين و تأثير قيمتي کم (اسلامي بيدگلي ، 1387 ،5)4.
اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام :
قيمتي که بازارساز، اوراق بهادار را مي خرد ، قيمت پيشنهادي خريد و قيمتي که با آن اوراق بهادار را مي- فروشد ، قيمت پيشنهادي فرو ش ناميده مي شود . اختلاف بين دو قيمت ، دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش خواهد بود (احمد پور رسائيان ،1385، 46)5.
نقدشوندگي سهام :
يکي از معيارهايي که در تعيين ارزش شرکت مورد توجه قرار مي گيرد عامل نقدشوندگي سهام است . نقدشوندگي اوراق بهادار عبارت است از توانايي معامله سريع حجم بالايي از اوراق بهادار با هزينه پايين و تأثير قيمتي کم . تأثير قيمتي کم به اين معني است که قيمت دارايي در فاصل ميان سفارش تا خريد ، تغيير چنداني نداشته باشد نقدشوندگي براي ساليان متمادي به عنوان يکي از مهم ترين زمينه هاي ايجاد نوآوري مالي ، شناخته شده است تاکنون پژوهش هاي بسيار زيادي در زمينه عوامل تأثير گذار بر بازده دارايي ها صورت گرفته است که در بعضي از اين پژوهش ها قدرت نقدشوندگي سهام به عنوان يکي از عوامل انتخاب شده است (اسلامي بيدگلي و سارنج ، 1387،189)59.
قيمت پيشنهادي خريد :
عبارت است ازبالاترين قيمتي که يک خريدارتمايل دارد براي يک سهام بپردازد(اميهود و مندلستون ،1991،2) 60.
قيمت پيشنهادي فروش
پايين ترين قيمتي است که يک سرمايه گذاريا مالک حاضراست سهام خود را بفروشد (همان منبع ، 2)61
يک معيار سنجش رايج براي مالکيت متمرکز عبارتست از مالکيت جمعي که به عنوان بزرگي سهامداران تعريف شده است .مالکيت تجمعي از طريق درصد کل سهام تمک شده به وسيله سهامداران عمده به کل سهام شرکت محاسبه شود ( رجبي 1385،58)62 .
سهامداران عمده:
فردي حقيقي يا حقوقي است طبق متن پيش نويس آيين نامه راهبري شرکتها در بورس اوراق بهادار ايران داراي دو ويژگي کليدي زير مي باشد :
سهامداراني که بيش از5 در صد سهام شرکت را در اختيار دارند و داراي بيشترين حق کنترل و توان نظارت بر تصميمات هيأت مديره مي باشند .
بتواند حداقل يک عضو هيأت مديره را به طور مستقل منصوب نمايد (احمدوند ، 1385،8)1 .
حاکميت شرکتي:
توصيف نظام مند نقش ها و روابط بين سهامداران عمده ،سهامداران جزء ، سهامداران نهادي ، مدير عامل و هيأت مديره است به منظور بهبود روابط بين آنها ، تحقق منافع کليه گروهاي ذينفع ، نظارت بر عملکرد شرکت ، کنترل مديران و هدايت کسب و کارها از طريق روشن وشفاف ساختن قوانين و رويه هاي مناسب براي اتخاذ تصميم (احمدوند،1385،10)2.

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه
يکي از موضوع هاي اساسي در سرمايه گذاري ميزان نقدشوندگي63 دارايي ها است . نقش عامل نقدشوندگي در ارزش گذاري دارايي ها بسيار مهم است . زيرا سرمايه گذاران به اين موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارايي خود را به فروش برسانند ،آيا بازار مناسبي براي آنها وجود دارد يا خير؟ قابليت نقدشوندگي يک ورقه سهام به معناي امکان فروش سريع آن است . هرچقدر سهامي را بتوان سريعتر وبا هزينه کمتري بتوان به فروش رساند مي توان گفت که آن سهام از نقدشوندگي بيشتري برخورداراست .اوراق بهاداري که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله مي شوند نسبت به اوراق بهاداري که به دفعات محدود يا کم معامله مي شوند قابليت نقدشوندگي بيشتر و در نهايت ريسک کمتري دارند (يحيي زاده فر وهمکاران،1389، 112)64 .
هر چقدر قابليت نقد شوندگي يک سهم کم تر باشد . آن سهم براي سرمايه گذاري جذابيت کمتري خواهد داشت مگر اينکه بازده بيشتري عايد دارنده آن شود . نقدشوندگي تابعي از توانايي انجام معامله سريع حجم بالايي از اوراق بهادار و هزينه پايين است.به اين معني که قيمت دارايي درفاصله زماني ميان سفارش تا خريد تغيير چنداني نداشته باشد . درجه نقدشوندگي يک سرمايه گذاري وقتي پايين است که قيمت منصفانه آن به سرعت بدست نيايد . ميزان نقدشوندگي سهام نيزدر تصميمات سرمايه گذاران درتشکيل پرتفوي سرمايه گذاري موثر است به عبارت ديگرسرمايه گذاران منطقي براي سهامي که نقدشوندگي کم تري دارد صرف ريسک بيشتر را مطالبه مي کند وبازده مورد انتظارآنها بيشتر خواهد بود .
در ايران در باب ارتباط بين ساختار مالکيت65 و مفاهيمي چون راهبري شرکتي ،عملکرد شرکت، سود و کيفيت آن و ارزش شرکت تحقيقاتي صورت پديرفته است. اما يکي از مسائلي که در تحقيقات تجربي ، نه تنها در باب ساختار مالکيت ،بلکه در ارتباط با ساير زمينه ها نيز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگي سهام است . اين مطالعه به بررسي اثرات ساختار مالکيت (نوع مالکيت – تمرکز مالکيت) برنقدشوندگي سهام خواهد پرداخت . اما اهميت نقدشوندگي در چيست و چرا به مطالعه آن مي پردازيم؟يکي از ويژگي هاي بازار کارا و ايده آل،عدم وجود هزينه هاي معاملاتي66 و در نتيجه قابليت نقدشوندگي بالا ست. هزينه هاي معاملاتي طيف وسيعي ازهزينه ها به شکل هزينه هاي آشکار مانند
هزينه ماليات و کارگزاري و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد بازده مورد انتظار، حجم معاملات سهام، عرضه و تقاضا، اندازه شرکت Next Entries منابع پایان نامه درمورد حسابداران، بازار اوراق بهادار، حسابرسان مستقل، صاحبان سهام