منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، حجم معاملات سهام

دانلود پایان نامه ارشد

بيني کرد . علاوه بر اين محقق با استفاده از مدل GARCH(1,1) فرضيه توزيع هاي ترکيبي MDH که نشان دهنده ورود همزمان اطلاعات به بازار جانشيني حجم معاملات به جاي جريان ورود اطلاعات و توضيح دهنده اثرات GARCHونوسانات بازده است را آزمون کرد و در اکثر موارد اين فرضيه تاييد نشد.
زارع استحريجي1(1381)
در پژوهشي با عنوان “بررسي عوامل موثر بر قابليت نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران” از تفاوت ارزش ريالي پيشنهادي خريد و فروش جهت اندازه گيري عدم نقدشوندگي استفاده کرده است . در خصوص متغييرهاي مستقل تحقيق وي از ريسک سهام يا انحراف معيار بازده آن ضريب ، P/E ، حجم معاملات و ارزش بازار شرکت استفاده نموده است .
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که در بورس اوراق بهادار تهران قابليت نقدشوندگي سهام ازميان ويژگي هاي فردي سهام در درجه اول تا حد زيادي با حجم معاملات سهام ودر درجه دوم با ارزش شرکت مرتبط است . اين بدان معناست که سرمايه گذاران نسبت به خريد سهام شرکت هايي که ارزش ريالي معاملات روزانه آنها بالاتر است يا از ارزش کل بالاتري برخوردارند رغبت بيشتري نشان مي دهند . لذا سهام اين شرکت ها معمولاً از قابليت نقدشوندگي بالاتري نسبت به ساير شرکت ها برخوردار مي باشد . محقق در خصوص ساير ويژگي هاي فردي سهام که به عنوان متغير مستقل در اين تحقيق ودر توضيح و تحليل نقدشوندگي مورد استفاده قرار گرفته است به هيچ ارتباط معناداري دست نيافته است . اين مسئله نشان مي دهد که اختلاف ضريب P/E در ميان شرکت ها ونيز اختلاف آنها از لحاظ شدت نوسان پذيري بازده که از آن به ريسک تعبير مي گردد سرمايه گذاران در بورس تهران را به سمت رتبه بندي شرکت ها از حيث قابليت نقدشوندگي سهام سوق نمي دهد.

فصل سوم
روش‌ اجراي تحقيق

1-3 مقدمه
اعتقاد انديشمندان معاصر بر اين است که توسعه و پيشرفت علوم در چند دهه اخير به مراتب بيشتر و جامع تر از پيشرفتي است که کليه علوم از بدو پيدايش خود تا پايان نيمه اول قرن بيستم داشته اند، شايد قبول اين واقعيت قدري مشکل تر باشد، اما پيشرفتي چنين شتابان مرهون به کارگيري روش هاي دقيق و صحيح علمي بوده است. يك محقق پس از انتخاب و تعيين موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. انتخاب روش تحقيق بستگي به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراين هنگامي مي توان در مورد روش بررسي انجام يک تحقيق تصميم گرفت که ماهيت موضوع تحقيق و هدف هاي آن مشخص باشد، به عبارتي روش تحقيق به محقق کمك مي کند،شيوه و روشي را انتخاب و آغازکند تا بتواند هرچه سريع تربه پاسخ يا پاسخ هايي که براي پرسش هاي خود در نظر گرفته است دست يابد. در واقع روش تحقيق علمي شامل اندازه گيري و ارزيابي و مقايسه عوامل بر اساس اصول و موازين پذيرفته شده از طرف دانشمندان، براي حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت انديشه و ظرفيت تعمق، تشخيص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد و همکاران ، 1381، 80)1.
در اين فصل مراحل انجام تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. روش تحقيق ، ويژگيهاي تحقيق، فرضيه هاي تحقيق ، جامعه مطالعاتي، نحوه جمع آوري داده هاي مربوط به متغييرهاي تحقيق و چگونگي تجزيه و تحليل اين اطلاعات نيز در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است.

2-3 روش تحقيق
دشوارترين گام در فرآيند تحقيق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره يك چيز، يك مانع يا يك موقعيت مبهم ترديد وجود دارد، ترديدي كه نيازمند تعيين است.در هر تحقيق ابتدا بايد نوع ، ماهيت ، اهداف تحقيق و دامنه آن معين شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزارمناسب و از راه هاي معتبر به واقعيت ها دست يافت (همان منبع، 170)2.
بنابراين پژوهش حاضر از نظر طبقه بندي بر مبناي هدف، از نوع تحقيقات کاربردي است. هدف تحقيق کاربردي، توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. هم چنين تحقيق حاضر، از نظر روش و ماهيت از نوع تحقيق همبستگي است. در اين تحقيق هدف، تعيين ميزان رابطه متغير هاست. براي اين منظور بر حسب مقياس هاي اندازه گيري متغير ها، شاخص هاي مناسبي اختيار مي شود (همان منبع، 172)1
مقياس اندازه گيري داده ها مقياس نسبي است. مقياس نسبي بالاترين و دقيق ترين سطح اندازه گيري را ارائه مي دهد. اين مقياس علاوه بر دارا بودن کليه خصوصيات مقياس هاي ديگر، از صفر مطلق نيز برخوردار است.روش تحقيق به صورت استقرايي است که در آن مباني نظري و پيشينه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اينترنت جمع آوري شده و در رد يا اثبات فرضيه هاي پژوهش با بکارگيري روش هاي آماري مناسب ،از استدلال استقراي در تعميم نتايج استفاده شده است .

3-3 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري
جامعه بزرگترين مجموعه از موجودات است که در يک زمان معين مطلوب ما قرار مي گيرد تحقيق علمي با هدف شناخت يک پديده در يک جامعه آماري انجام مي شود. به اين دليل موضوع تحقيق ممکن است متوجه صفات و ويژگي ها، کارکردها و متغيرهاي آن باشد يا اينکه روابط بين متغيرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثيرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهايي که حداقل در يک صفت مشترک باشند يک جامعه آماري را مشخص مي سازند و معمولا آن را با N نمايش مي دهند. (خاکي، 1382، 273)2.
جامعه مطالعاتي تحقيق شامل کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني سال هاي1384 تا 1388 ، که تمامي شرايط زير را دارا باشند:
1-شرکت قبل از سال 1384 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد.
2- پايان سال مالي شرکتها 29 اسفند هر سال باشد.
3- تعداد روزهاي معاملاتي شرکتها در هر سال مالي کمتر از 70 روز نباشد.
4- جزء شرکتهاي مالي و سرمايه گذاري نباشد.
5- اطلاعات مالي مورد نيازشرکت ها قابل دسترس باشد.
با توجه به محدوديت هاي فوق 74 شرکت از جامعه مطالعاتي به روش خذف سيستماتيک به عنوان نمونه آماري انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت.
4-3 مدل تحقيق
متغيرهاي مورد بررسي در اين مدل تحقيق شامل دو گروه متغيرهاي اصلي و متغيرهاي کنترلي است . متغيرهاي کنترلي در اين عبارتند از : قيمت -اندازه – ارزش دفتري به ارزش بازار- نوسان بازده مي باشد . متغيرهايي همانگونه که در شکل 1-1مشخص شده است شامل نوع مالکيت و تمرکز مالکيت به عنوان متغير مستقل و معيارهاي تعيين کننده ميزان نقدشوندگي سهام به عنوان متغير وابسته هستند که نحوه محاسبه آنها در زير آمده است :
شکل 1-3 مدل مفهومي تحقيق

براي آزمون فرضيه هاي اين تحقيق از مدل پيشنهادي روبين348 (2007) استفاده شده است .مدل کلي مورد استفاده در پژوهش به صورت زير است:
LIQUIDITY MEASURES i,t =? + ?1(OWNERSHIP) i,t +? BLOCK i,t+?3 SIZE i,t
+?4 PRICE i,t + ?5 BM i,t + ?6 VOLAT i,t + ? i,t

LIQUIDITY MEASURES :معيار هاي مختلف نقدشوندگي براي شرکت i در دوره t
OWNERSHIP : نوع مالکيت (ترکيب سهامداران) شرکت i در دوره t
BLOCK: تمرکز مالکيت شرکت i در دوره t
SIZE: اندازه شرکت i در دوره t
PRICE: قيمت سهم شرکت i در دوره t
BM: نسبت ارزش دفتري به بازار شرکت i در دوره t
VOLAT: نوسان بازده شرکت i در دوره t
? :جمله خطا براي شرکت i در دوره t

1-4-3 متغير هاي مستقل:
در اين پژوهش متغير مستقل ساختار مالکيت ميباشد که از دو جنبه اساسي زير مورد بررسي قرار گرفته است:
الف :نوع مالکيت (ترکيب سهامداران)
مالکيت نهادي :برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شرکتهاي دولتي و عمومي از کل سهام سرمايه است.
مالکيت شرکتي :درصد سهام نگهداري شده توسط اجزاي شرکت هاي سهامي از کل سرمايه است.
مالکيت مديريتي: بيانگر درصد سهام نگهداري شده توسط اعضاي هيئت مديره است.
مالکيت خارجي:برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شرکاي خارجي- موسسه هاي مالي خارجي و مليت هاي خارجي است .
ب: ميزان تمرکز مالکيت:
درصد سهام در دست دارندگان بلوک هاي سهام: درصدي از سهام منتشره شرکت که در دست پنج سهامدار بزرگ شرکت مي باشد.

2-4-3 متغير وابسته
براي محاسبه نقدشوندگي سهام از معيارهاي مورد استفاده درپژوهش هاي کوئتو349(2009) اگاروال350 (2008) و روبين351 (2007)انتخاب شده اند. در مجموع 5 معيار دردو گروه معاملاتي (معامله محور) و اطلاعاتي (سفارش محور) استفاده شد که تعاريف عملياتي آنها در زير بيان مي شود:
الف:معيار هاي معاملاتي352:
1- حجم معاملات353 سهام : تعداد سهام معامله شده در يک بازه زماني است.
(1-3) TVO = Trading volume
2- ارزش معاملات354 سهام :از حاصل ضرب قيمت سهام در حجم معاملات بدست مي آيد.اين معيار براي بازه هاي يکساله مورد محاسبه قرار گرفته است.
( 2-3) ( PRICE) × ( TVO) = TVA
TVA: ارزس معاملات سهام
TVO: حجم معاملات سهام
PRICE: قيمت هر سهم
3-نرخ گردش سهام355:حجم سهام معامله شده تقسيم بر تعداد سهام منتشره شرکت در يک بازه زماني مشخص گردش سهام را نشان مي دهد.
(3-3)
TOR : نرخ گردش سهام
TVO : حجم معاملات سهام
S : تعداد سهام منتشره
ب: معيار هاي اطلاعاتي (شفارش محور)356
معيارهاي اطلاعاتي بر خلاف معيارهاي معاملاتي که به صورت سالانه محاسبه شده اند نيازمند اطلاعات روزانه در ساعت مشخص است.
1- شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش:اين مقدار از تفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش بدست مي آيد. (4-3)

درمعادله بالاABS شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي، AP it قيمت پيشنهادي فروش و BP it قيمت پيشنهادي خريد مي باشد.
2- شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش357: اين نسبت ازتقسيم تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش بر ميانگين قيمت هاي پيشنهادي بدست مي آيد .
(5-3)
درمعادله بالا RS شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي، APitقيمت پيشنهادي فروش و BPitقيمت پيشنهادي خريد مي باشد.

3-4-3 متغير هاي کنترل:
1-قيمت سهم:ميانگين قيمت سهام شرکت در بازه مورد نظر سالانه يا فصلي
2- اندازه: لگاريتم طبيعي ارزش شرکت در پايان دوره
3-ارزش دفتري به ارزش بازار: اين معيار از تقسيم ارزش دفتري به ارزش بازار شرکت در انتهاي دوره بدست آمده است.
4-نوسان بازده: اين متغير به عنوان شاخص کنترل ريسک مورد استفاده قرار گرفته است. انحراف معيار بازده در طول دوره براي تعيين اين معيار محاسبه شده است .

5-3 روش هاي جمع اوري اطلاعات
يکي از ضروريات هر مطالعه و پژوهش اطلاعات مربوط و قابل اتکا، سرعت و سهولت دسترسي به آن مي باشد.مباحث تئوريک پژوهش از مسير مطالعه منابع ، نشريات ؛ منابع داخلي و خارجي موجود در کتابها و استفاده از اينترنت358 جمع آوري شده است. جمع آوري اطلاعات با استفاده از اطلاعات اوليه شرکتها بوده است؛ يعني اطلاعات و داده هاي مورد نياز تحقيق کلاً از روش کتابخانه اي، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوين و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهاي مالي اساسي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي 1388-1384 بدست آمده اند. در اين باره علاوه بر مطالعه صورتهاي مالي اساسي، اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي از سايت اطلاعاتي بورس مورد استفاده قرار گرفته است.

6-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
پژوهش هاي همبستگي شامل کليه پژوهش هايي است که در آنها تلاش مي شود رابطه متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي کشف و تعيين شود اين ضريب شاخص دقيقي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده مورد انتظار، بازده سهام Next Entries منابع پایان نامه درمورد معنادار بودن، عدم تقارن اطلاعات، اندازه شرکت، عدم تقارن