منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده مورد انتظار، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

به عنوان متغير نقدشوندگي استفاده شده است . گردش سهام به صورت کميت هاي ماهانه محاسبه شده و سپس ميانگين آنها در طول دوره ي بررسي براي هر سهم مورد استفاده قرار گرفته است .
نتايج تحقيق نشان مي دهد که نقدشوندگي در سطوح بالا بر تصميمات سرمايه گذاران موثر است . به علاوه اين تحقيق نشان داده است که سرمايه گذاران در بسياري از موارد مي توانند حتي با استفاده از اشکال ساده بهينه سازي پرتفوي مبتني بر نقدشوندگي بدون از دست دادن مقدار قابل توجهي بازده منافع زيادي را در کاهش ريسک بدست آورند .
ستايش و جماليان پور1(1388)
در پژوهشي تحت عنوان “بررسي عوامل موثر بر قدرت نقدشوندگي سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران ” به تحليل عوامل تاثير گذار بر روي نقدشوندگي سهام پرداختند. آنها در پژوهش خود از سه معيار نسبت گردش ريالي حجم معاملات ، نسبت گردش تعدادي حجم معاملات وميانگين تعداد دفعات معامله سهام درروزهاي معاملاتي براي اندازه گيري قدرت نقدشوندگي سهام استفاده کرده اند . عواملي که محققان تأثيراتشان را بر روي نقدشوندگي سهام بررسي کردند عبارت بودند از: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ، حقوق صاحبان سهام ، نسبت قيمت به درآمد، نسبت آني ، گردش موجودي کالا و نسبت هاي سودآوري . نتايج پژوهش آنها نشان مي دهد بين خصوصيات مالي که توسط نسبت هاي مالي اندازه گيري شده بود و قدرت نقدشوندگي سهام در اکثر موارد رابطه معنا دار آماري وجود داشت.
مير غفوري و همکاران 2(1388)
در پژوهشي با عنوان “تحليل سلسله مراتب فازي در اولويت بندي عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران ” از ديدگاه سهامداران معيارهاي نقدشوندگي، سهام شناورآزاد، ترکيب سهامداران عمده ، سود هر سهم ،نسبت قيمت به سود هر سهم ،ارزش ذاتي هر سهم ، نوع صنعت ، انتشار مستمر اطلاعات شفاف و روند بازار را به عنوان مهم ترين عوامل موثر بر ترجيح مشتريان در انتخاب هر سهم مشخص و تشريح شده است. روش جمع آوري اين پژوهش به صورت پرسشنامه اي است و نمونه آماري تعداد 30 نفر ازکارشناسان خبره درزمينه مسايل مالي و سرمايه گذاري در بازار سرمايه بوده اند . نتايج پژوهش نشان مي دهد که روند بازار، امکان نقدشوندگي و نسبت قيمت به سود هر سهم، نسبت به ساير عوامل در اولويت قرار دارند ، ساير عوامل به ترتيب زير در اولويت قرار مي گيرند :
سود هر سهم ، انتشار مستمر اطلاعات شفاف ، نوع صنعت ،ترکيب سهامداران عمده ، ارزش ذاتي هر سهم ، سهام شناور آزاد.
ايزدي نيا و رساييان1 (1388)
در پژوهشي با عنوان “اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش و کيفيت سود در ايران” به بررسي رابطه بين متغيرهاي پژوهش پرداختند . محققان در پژوهش خود از معيار اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش به منظور اندازه گيري نقدشوندگي سهام استفاده نموده اند . آنها همچنين ازمعيارهاي ارزيابي سود خالص، نرخ رشد سود ، نسبت گردش دارايي ها ، بازده دارايي ها و ميزان تحقق نقدي سود براي اندازه گيري کيفيت سود استفاده نموده اند . نتايج پژوهش بيانگر آن است که 27% تغييرات دراختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش توسط تغيير درکيفيت سود توضيح داده مي شود.
صلواتي و رسائيان 2(1386)
در پژوهشي با عنوان “بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي سهام در ايران به بررسي رابطه بين متغيرهاي نقدشوندگي سهام (اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش) اندازه شرکت ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام ،خالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات و سودآوري به عنوان متغيرهاي مستقل و اهرم مالي به عنوان متغير وابسته پرداختند . در اين پژوهش 60 شرکت به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديدند. روش آزمون فرضيه هاي اين پژوهش رگرسيون ترکيبي بود که نتايج حاصل از آن فرضيه ها بيانگر اين مسئله است که بيش از 75% تغييرات در اهرم مالي توسط متغيرهاي مستقل نقد شوندگي، اندازه شرکت و…توضيح داده مي شود . بين ساختار سرمايه و متغيرهاي مستقل نقدشوندگي سهام شرکت و درآمد قبل از سود تسهيلات دريافتي ماليات و استهلاک رابطه معني داري درسطح اطمينان 95% وجود ندارد . همچنين نتايج پژوهش بيانگر رابطه منفي بين اندازه شرکت و ساختار سرمايه در سطح اطمينان 95% مي باشد بين متغيرهاي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و خالص اموال ،ماشين آلات و تجهيزات و ساختار سرمايه در سطح اطمينان 95% رابطه مثبت و معني دار وجود دارد.
يحيي زاده فر و خرمدين3(1387)
تحقيق ” نقش عوامل نقدشوندگي و ريسک عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ” با توجه به اهميت رابطه ريسک و بازده ، تأثير ريسک عدم نقدشوندگي و عوامل نقدشوندگي شامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، بر مازاد بازده سهام را مورد بررسي قرار داده است .اين مطالعه از الگوي سري زماني براي دوره زماني بين فروردين 1384 تا اسفند 1387 به طور ماهانه بهره برده است . نمونه 39 شرکتي اين بررسي از شرکت هايي تشکيل شده است که حداقل 100 روز در طي حداقل 9 ماه در بورس مورد معامله قرار گرفته باشند.اين تحقيق تنها از يک معيار در سنجش نقدشوندگي استفاده نموده است:معيار عدم نقدشوندگي آميهود. نتايج بدست آمده حاکي از اهميت عوامل ريسک نقدشوندگي در مدل قيمت گذاري دارايي ها و اثر بسزاي آنها در مازاد بازده سهام مي باشند . تاثير عدم نقدشوندگي و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفي اما تأثير مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است.
جمالي حسن جاني1(1387)
دراين تحقيق با استفاده ازاطلاعات گذشته مربوط به 63شرکت طي دوره زماني بين 31/6/83الي 29/12/ 85ارتباط بين متغير مستقل درصد سهام شناور شرکت با 5 متغير بازدهي سهام، واريانس بازدهي، نسبت قيمت به درامد و متغيرهاي نقدشوندگي تعداد روزهاي معاملاتي و گردش سهام مورد بررسي قرار گرفته است .نتيجه اين تحقيق نشان داد که ميزان سهام شناور با متغيرهاي بازدهي وريسک قيمت سهام رابطه منفي وبا متغيرهاي نسبت قيمت به درآمد و نقدشوندگي رابطه مثبت دارد.
احمد پور و رسائيان 2(1385 الف)
عنوان تحقيقي که توسط اين محققان صورت پذيرفته است ، “رابطه بين معيارهاي ريسک واختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش سهام در بورس اوراق بهادارتهران” مي باشد .هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه بين اطلاعات مالي به عنوان معيار ريسک بازار و حسابداري و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش سهام مي باشد .در راستاي اين هدف تعداد 156 شرکت براي دوره بين سالهاي 1381تا1383انتخاب شدند .در اين تحقيق اختلاف نسبي قيمت پيشنهادي خريد وفروش بعنوان تنها متغير وابسته استفاده شده است و رابطه ان در سه بخش با 14 متغير وابسته طي سه فرضيه جداگانه ازمون شده است .
1-بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و دفعات انجام معامله ،درصد روزهاي انجام معامله، حجم ريالي معاملات، گردش سهام و ارزش بازار شرکت رابطه معني داروجود دارد .
2-بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و معيارهاي ريسک بازار شامل بتاي بازار و تغير پذيري قيمت رابطه معني داروجود دارد .
3- بين اختلاف پيشنهادي خريد وفروش و نسبتهاي حسابداري درصد سود پرداختي ، اندازه دارايي،رشد دارايي ، نقدينگي ، اهرم وتغيير پذيري سود بعنوان معيارهاي ريسک حسابداري رابطه معني دار وجود دارد.
فرضيه اول در واقع ارتباط بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش که خود معياري براي ريسک نقدشوندگي است را با ساير متغيرهاي سنجش ريسک نقدشوندگي مي سنجد . فرضيه دوم رابطه متغير وابسته را با ريسک بازار آزمون مي کند وفرضيه سوم به بررسي رابطه اختلاف قيمت پيشنهادي با معيارهايي مي پردازد که بنابر نظر محققين معيارهاي ريسک حسابداري است .اما آنچه به نظرمي آيد اين است که برخي از معيارها بطور مستقيم نمي توانند بعنوان شاخص ريسک حسابداري تلقي شوند .
نتايج نشان مي دهد که بطور کلي رابطه اختلاف نسبي قيمت پيشنهادي خريد و فروش با متغيرهاي مستقل تاييد شده است .
احمد پور و رسائيان1 (1385 ب)
در پژوهشي با عنوان رابطه اطلاعات مالي و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش به بررسي رابطه بين متغيرهاي پژوهش پرداختند. در اين پژوهش چهار گروه از متغير ها مورد بررسي قرار گرفتند که عبارتند از: فعاليت ، ريسک ، اطلاعات و رقابت.
متغيرهاي فعاليت عبارتند از: تعداد سهام معامله شده ، حجم معاملات و تعداد معاوضات
متغيرهاي ريسک شامل:معيارهاي ريسک حسابداري و ريسک بازار مي باشند .
متغيرهاي اطلاعاتي شامل : آن د سته از متغيرها مي باشند که غالبا تأثير عدم تقارن اطلاعت را بر اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام بررسي مي کنند.
متغيرهاي رقابتي:عبارتند از تعداد معامله گران و بازار گردان ها
ادبيات مالي پژوهش نشان مي دهد که معامله گران اوراق بهادار مي توانند با نگهداري يک پرتفوي از سهام ريسک غير سيستماتيک را تنوع بخشد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش با حجم معاملات ، تعداد سهامداران و تعداد معامله گران يک رابطه معکوس و بين اختلاف قيمت و ريسک رابطه مثبت وجود دارد. همچنين نتايج پژوهش ها حاکي از وجود رابطه معني دار بين نسبت هاي خاص حسابداري (اندازه و رشد دارايي) و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش دارد. اين پژوهش پيشنهاد مي کند که جهت افزايش قدرت پيش بيني مدل اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش از نسبت هاي مالي به عنوان مقادير ريسک استفاده شود .علاوه بر اين محققان عنوان مي کنند که استفاده توامان ازمقاديرريسک بازار و حسابداري به جاي استفاده تنها يکي ازاين دو نوع ريسک را بهترمي دانند.
زارعي1 (1385)
در اين تحقيق مدلي در تشريح چگونگي تاثير پذيري قيمت دارايي ها از ريسک نقدشوندگي ارائه شده است . در اين مدل کارگزاران اقتصادي اوراق بهاداري را که نقدشوندگي آنها بصورت تصادفي در طول زمان تغيير مي کند خريد و فروش مي نمايند ومدل تعديل شده قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي با ريسک نقدشوندگي ارائه شده است . در مدل تعديل شده نرخ بازده مورد انتظار از يک ورقه بهادار با بتاي خالص آن ورقه متناسب است . قلمرو زماني و جامعه آماري اين تحقيق بازدهي و قيمت سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني فروردين 1379تا اسفند 1383مي باشد . نتايج مهم اين تحقيق به ترتيب زير است :
– با افزودن ريسک عدم نقدشوندگي بعنوان يکي ديگر از ابعاد تأثير گذار بر بازده دارايي ها نتايج بهتري از مدل هاي قبلي که درآن تنها ريسک و بازده سهم لحاظ شده بود به دست مي ايد .
– ارتباط مثبت بين عدم نقدشوندگي سهم با عدم نقدشوندگي بازار بر بازده مورد انتظار تأثير مستقيم و ارتباط منفي آنها بر بازده مورد انتظار اثرعکس دارد.
– ارتباط مثبت بازده سهم با عدم نقدشوندگي بازار بر بازده مورد انتظاراثر معکوس و ارتباط منفي آنها بر بازده مورد انتظار اثر مستقيم مي گذارد.
– ارتباط مثبت بين عدم نقدشوندگي سهم و بازده بازار بر بازده مورد انتظاراثر معکوس و ارتباط منفي آنها بر بازده مورد انتظار اثر مستقيم مي گذارد.
زيور داري2 (1384)
در تحقيق خود با عنوان” بررسي رابطه تجربي بين حجم معاملات، بازده سهام و نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران” در سه مرحله کلي اقدام به پاسخ سوالات تحقيق وآزمون فرضيه ها کرده است . مرحله اول :بررسي ارتباط همزمان حجم معاملات و تغيير قيمت مرحله دوم : بررسي ارتباط بين حجم معاملات و بازده سهم و مرحله سوم : بررسي ارتباط حجم معاملات و ناپايداري بازده . پردازش اطلاعات و آزمون هاي آماري براي 14شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ودر بازده زماني 8/1/83 لغايت 11/3/84 انجام شده است . نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که حجم معاملات بر تغيرات قيمت اثرگذار است . رابطه حجم معاملات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران تأييد شد که نشان مي دهد هم از مقادير با وقفه حجم معاملات مقادير جاري بازدهي قابل پيش بيني است وهم از مقادير با وقفه بازدهي مي توان مقادير جاري حجم را پيش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد بازده سهام، بازار سهام، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن Next Entries منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، حجم معاملات سهام