منابع پایان نامه درمورد بررسي، شهري، آبدهي

دانلود پایان نامه ارشد

نمي باشد. بطوريکه شهر رشت نيز همانندديگر نقاط شهري ايران بر اثر فرايند شهري شدن شتابزده در بسياري از نقاط خود با فشار جمعيتي مواجه است به گونه اي که بالاترين تراکم ناخالص جمعيت با 351 نفر در هکتار نشان از فشار جمعيتي برامکانات اندک شهر دارد. از طرف ديگر کمترين تراکم با تعداد 56/6 نفر در هکتار مي باشد. بر طبق پيش بيني هاي جمعيتي انجام گرفته جمعيت شهر رشت در افق طرح ( سال1400) با رشد سالانه 6/2درصد به رقمي معادل 951809 نفر خواهد رسيد که اين ارقام با در نظر گرفتن سطح بالاي باروري ومهاجرت مي باشد. بر اين اساس اين پيش بيني نسبت افراد کمتر از 15 ساله 7/5% درصد کاسته شده وبر نسبت افراد بيش از 65 ساله 3/1 درصد افزوده مي شود.

4-1 داده هاي تحقيق
شناخت پارامترهاي اصلي براي مكانيابي كاربري هاي شهري و توسعه فيزيكي آن از جهات مختلف حائز اهميت است. اين پارامترها با عوامل مختلف طبيعي و انساني رابطه مستقيم دارد. بر اين اساس در فرايند تحقيق پارامترهاي مختلف مورد بحث قرار گرفته است. عناصر و پارامترهاي مرتبط با موضوع با توجه به ماهيت تحقيق متفاوت و از منابع مرتبط تهيه و مورد بحث قرار گرفته است. اين داده ها شامل انواع نقشه هاي طبيعي نظير توپوگرافي و غيره، كه نقشه شهري رشت در مقياس هاي مختلف است . علاوه بر نقشه، تصاوير ماهواره اي Google Earth از شهر رشت تهيه و بنا به تناسب مورد استفاده قرار گرفته است.
داده هاي موردنياز در اين تحقيق، ازطريق روش اسنادي و بررسي هاي كتابخانه اي (بررسي مقالات و كتب داخلي و خارجي) و جستجوهاي اينترنتي به دست آمده است و در نهايت نتايج به دست آمده را در سطح شهر رشت به كار گرفته و در اين زمينه از داده ها و آمار اقليمي و هيدرولوژيكي در دسترس در رابطه با حوضه مورد مطالعه نيز استفاده شده است.
در اين بررسي سعي شده از مطالعات پايه شامل فيزيو گرافي وتوپوگرافي و …. که از اصول اوليه تحقيق است استفاده شود. اطلاعات و داده هاي شهر رشت شامل پستي و بلندي (خصوصيات توپوگرافي)، خاک، اقليم، هيدرولوژي، زمين شناسي، پوشش گياهي و عوامل انساني و اقتصادي، مورد دقت نظر قرار گرفته است. دليل استفاده از اين داده ها اين است که عوامل تأثيرگذار در سطح شهر رشت را شناسايي نماييم.
براي مطالعه اقليم و هيدرولوژيکي حوضه از داده هاي عناصر اقليمي مثل بارش ، درجه حرارت و … و داده هاي هيدرومتري مثل دبي ايستگا هاي داخل ومجاور استفاده شده است. ايستگاه ها مورد استفاده شامل ايستگاه هاي هواشناسي و دبي سنجي هستند که طول دوره آماري آنها سي ساله (93-63) درنظر گرفته شده است و سال هاي فاقد آمار نيز با استفاده از روش هاي آماري بازسازي شده اند.

4-1-1- بررسي آمار و اطلاعات هواشناسي
به منظور محاسبه و تجزيه وتحليل پارامترهاي جوي در سطح حوزه مورد نظر ، محدوده اي وسيع تر از سطح حوزه که حوزه مزبور را نيز در بر گيرد انتخاب گرديده است. ايستگاههاي واقع در اين گستره و کليه آماري که قابل دسترسي بوده اند جمع آوري شده که خلاصه مشخصات ايستگاههاي مزبور در جدول 4-1 ارائه گرديده است. در نقشه شماره 4-1 نيز موقعيت مکاني ايستگاههاي مورد نظر و پراکنش آنها نسبت به شهر رشت نشان داده شده است.

4-1-2 بررسي آمار و اطلاعات هيدرولوژي
به منظور بررسي و تجزيه و تحليل آمار آبدهي محدوده مورد مطالعه اقدام به جمع آوري آمار و اطلاعات ايستگاههاي هيدرومتري (آب سنجي) متعلق به وزارت نيرو در داخل و خارج حوزه گرديد. مشخصات رودخانه‎ها و ايستگاههاي هيدرومتري محدوده در جدول 4-2 ارائه گرديده است.

4-1-3- بازسازي و تكميل نواقص آماري
جهت بازسازي آمار آبدهي ماهانه و سالانه ايستگاههاي ناقص و تطويل داده ها به يک دوره مشترک، ابتدا دوره شاخص30 ساله ( از سال آبي 64-1363 لغايت93-1392) مدنظر قرارگرفت. سپس سعي گرديد پس از حذف داده هاي مشکوک و غير واقعي، روابط منطقي بين آمار آبدهي ماهانه ايستگاهها برقرار نموده و از طريق آن داده هاي ناقص بازسازي و تطويل گردند.براي داده هاي اقليمي نيز به همين شکل بازسازي و تکميل نواقص آماري صورت گرفت.

جدول شماره4-1) : مشخصات ايستگاههاي هواشناسي حوضه مطالعاتي و اطراف آن
ملاحظات

نوع ايستگاه
سال تأسيس
مختصات جغرافيايي
نام ايستگاه
رديف

ارتفاع ( متر )
utmy
utmx
عرض
طول


1381
-9
4130899
377426
37-19
49-37
رشت (فرودگاه)
3


1334
25
4117913
380195
37-12
49-39
رشت (کشاورزي)
4

جدول شماره4-2) : مشخصات ايستگاههاي هيدرومتري حوضه مطالعاتي و اطراف آن
تجهيزات
مساحت حوزه
تاريخ
مشخصات جغرافيائي
ايستگاه
رودخانه
رديف
تلفريک
ليمينگراف
اشل
كيلومتر مربع
تأسيس
ارتفاع- متر
عرض
طول

+
+
+
135
1344
4
37-15-28
49-36-46
سازمان آب
سياهرود
11

+
+
33
1368
48
37-10-48
49-34-04
لاكان
گوهررود
14
+
+
+
82
1367
28
37-10-14
49-38-52
بهدان
سياهرود
15

4-2. روش کار
به طور کلي سه روش پيش بيني سيل وجود دارد:
الف- روشي که بر پاي? هواشناسي استوار است و عبارت است از پيش بيني بارندگي سنگين در مناطق سيل خيز.
ب – روشي که پاي? آب شناسي دارد و عبارت است از مشاهدة بارندگي و يا بالا آمدن آب رودخانه و همچنين مطلع ساختن ازافزايش آب رودخانه ها که منجر به سيل مي گردد.
ج -ترکيبي از دو روش آب شناسي و هواشناسي است، اين روش عمومأ بيشتر مورد استفاده بوده و کارايي بيشتري را دارا مي باشد. مزيت آن علاوه بر زمان اعلام خطر براساس پيش بيني بارندگي و به ويژه پيش بيني سيل بر پاي? پيش آگاهي و مشاهدات بارندگي است که معمولأ به ديده بان و بالا آمدن رودخانه بستگي دارد (محمدي و روشن: 1385)
مطالعات زيادي بر كنترل رواناب هاي شهري صورت گرفته است و نتيجه همه آنها بر اين پايه مي باشد كه لازم است به جاي آنكه سيلاب را هر چه سريعتر از شهر خارج كنيم، بايد آلودگي آنرا كم كرده و تا حد امكان در زمين نفوذ دهيم. نكته جالب آنكه اقليم يك منطقه نيز ميتواند تاثير معني داري بركيفيت و كميت رواناب سيلاب گذارد. بسياري از عوامل جغرافيايي همچون نوع خاك، شيب، كاربري اراضي و مقدار نفوذناپذيري حوضه ميتوانند به مقدارزيادي بر كميت و كيفيت روانابي كه از منطقه حاصل ميشود تاثير گذارند. هنگام بارش باران، بخشي از آن در زمين نفوذ كرده وحفرات سطحي زمين را پر نموده و بخشي از آن بصورت رواناب جاري ميگردد. پستي و بلندي هاي سطح زمين، رواناب ايجاد شده را در مسيرهاي مشخصي هدايت نموده و بدين طريق مسير رودخانهها و مسيلها شكل ميگيرند. ايجاد ساخت و سازهاي بشر وتغيير در شكل و فرم زمين، اين سيستم طبيعي را مختل نموده و در صورتي كه اين ساخت و سازها با رفتار طبيعي اين رودخانه ها ومسيلها سازگاري نداشته باشند، دير يا زود صدمات مالي و جاني را به همراه خواهند داشت. نوع مصالح مورد استفاده در فضاي شهري، مانند آسفالت سطح معابر و پشت بامها، موزاييك حياط منازل، سنگفرشهاي پيادهروها و عايق ايزوگام در پشت بامها، همگي از نوع نفوذ ناپذير بوده و بدين ترتيب با پوشيده شدن سطوح در هر نقطه، از ميزان نفوذ آب كاسته شده و برعكس به ميزان رواناب افزوده ميگردد. قبل از هر چيز لازم است اين نكته يادآوري شود كه رشد شهرنشيني و فعاليتهاي روزانه انساني منبع بزرگي از آلودگيهاست كه بر كيفيت رواناب شهري تاثير مي گذارد. در نتيجه در مناطق شهري به توليد رواناب به عنوان يك زائده نه به عنوان يك منبع نگريسته ميشود. در اين نگرش عموما وقتي موفقيم كه از خسارتهاي وارده توسط سيلاب جلوگيري كنيم.
روش تحقيق اين پايان نامه از نوع توصيفي تحليلي است. كه در اين زمينه از روش اسنادي و بررسي هاي كتابخانه اي، جستجوهاي اينترنتي، بررسي نقشه ها و عكس هاي هوايي منطقه موردمطالعه وبررسي هاي ميداني نيز بهره گرفته شده است. و در نهايت نتايج به دست آمده را در شهر رشت به كار گرفته و در اين زمينه از داده‎ها و آمار اقليمي و هيدرولوژيكي آب منطقه اي گيلان و مركز هواشناسي كشور در رابطه با حوضه شهر رشت استفاده شده است.در اين زمينه از روش هاي مختلفي استفاده مي شود:
– روش کتابخانه اي: تهيه نقشه و اطلاعات پايه.
– روش ميداني: بازديد از محدوده تحقيق.
– اينترنت: استفاده از سايت هاي مرتبط جهت دريافت اطلاعات متني و تصويري.
– استفاده از نقشه ها، جدول ها، نمودارها، برنامه هاي کامپيوتري، بانک هاي اطلاعاتي و شبکه کامپيوتري و ماهواره اي.
– تجزيه و تحليل اطلاعات و آمارهاي موجود با استفاده از روش هاي توصيفي- تحليلي و با استفاده از نرم افزارهاي EXCEL ، SMADA و ARC Gis.صورت خواهد گرفت. در نهايت با استفاده از اطلاعات موجود و با تلفيق اين اطلاعات، ارزيابيها صورت گرفته و پيشنهاداتي نيز ارائه شده است .
براي تهيه اطلاعات و نقشه ها به ترتيب مراحل زير طي شد:
– جهت تعيين مشخصه ها و خصوصيات فيزيکي شهر رشت از نقشه هاي 25000/1 و 50000/1 استفاده شده است و پس از بستن حوضه شهري بر روي نقشه هاي مذکور، بررسي هاي هيپسومتريک صورت گرفت و عواملي از قبيل ارتفاع متوسط، شيب حوضه، تراکم زهکشي، ضريب شکل و ……… محاسبه گرديد، که در نهايت نقشه هاي مزبور در محيط GIS رسم شد. اين مراحل براي تهيه نقشه پايه، نقشه فيزيوگرافي، نقشه شيب، نقشه جهت شيب و نقشه طبقات ارتفاعي صورت گرفته است.
در بررسي رژيم آبدهي محدوده مورد مطالعه پس از جمع آوري آمار و اطلاعات ايستگاه هاي محدوده طرح، به بررسي صحت آمارهاي فوق پرداخته شد و در مرحله بعد، با انتخاب سال هاي مشترك، اقدام به ايجاد رابطه همبستگي بين ايستگاه هاي منطقه گرديد. براي ايجاد رابطه منطقي بين دبي و مساحت جهت بر آورد رژيم آبدهي حوضه، از آمار ايستگاه هاي داخل و مجاور استفاده شد و رابطه آبدهي سالانه آن برآورد شده است.
– براي تهيه اطلاعات زمين شناسي شهر رشت از نقشه هاي 100000/1 استفاده شدتهيه نقشه زمين شناسي، نقشه حساسيت به فرسايش و نقشه نفوذپذيري سنگ حاصل کار اين قسمت است. از اين نقشه ها براي بررسي سيل خيزي شهر رشت استفاده گرديده است.
– براي تعيين آبدهي رودخانه هاي حوضه شهري، با بازديدهاي ميداني و روش هاي صحرايي اقدام شد و با توجه به روابط تجربي و مدل هاي آماري و روابط رگرسيوني، آبدهي متوسط حوضه برآورد شد. نقشه هيدرولوژي حاصل کار اين قسمت از تحقيق است. در انتها با جمع آوري اطلاعات و هم پوشاني داده ها و نقشه هاي مختلف، واحدهاي کاري همگن مشخص شد که در اين واحدهاي همگن، تناسب اراضي براي عمليات مختلف جهت بهره وري هاي بهينه و در نهايت توسعه پايدار شهري گرديد.
روش تحليل داده ها با استفاده ازمنابع موجود به صورت توصيفي و در مراحل مختلف به صورت كمي و سپس كيفي صورت گرفته است. در اين پژوهش ابتدا نقشه طرح جامع شهر رشت از معاونت فني استانداري تهيه و محدوده شهر و محلات مشخص شد. براي مديريت بهتر داده ها كليه نقشه ها به محيط نرم افزاراتوكد منتقل و براي دستيابي به نتايج بهتر ابتدا بر روي نقشه توپوگرافي حوضه هيدروگرافي شهر رشت (شامل محدوده شهر و اراضي اطراف آن) مشخص شد، و سپس محدوده شهر رشت بر روي نقشه توپوگرافي انتقال و بر اين اساس نقشه مبنا تهيه و كليه نقشه هاي مورد نياز در محيط نرم افزارGis، تبديل مقياس و مرزهاي آن بر مبناي نقشه مبنا تعيين و سپس مورد تحليل قرار گرفته است.
حوضه هاي محدوده مطالعه شده با استفاده از روش تفكيك، طبقه بندي و همچنين بازديدهاي ميداني به صورت شهري در نظرگرفته شده و به زير حوضه ها و يا واحدهاي هيدرولوژيك كوچك تر تقسيم شده اند. حوضه هاي مذكور همراه با شبكه آبراهه ها قبل از توسعه فعلي شهر، با استفاده از روش مقايسه اي و به كمك نقشه هاي توپوگرافي 1:10000 سازمان نقشه برداري كشور، عكس هاي هوايي 1:55000 سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و 1:40000 سازمان نقشه برداري كشور و همچنين نقشه هاي زمين شناسي محدوده مطالعه شده ترسيم شد.(

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد جمعيّت، سني، ميزان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، سودآوری، ساختار مالکیت