منابع پایان نامه درمورد بانکداری اینترنتی، تلفن همراه، عملیات بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

کالا و خدمات خرید نماید ولی پس از دریافت صورتحساب باید بدهی خود را تادیه کند. تفاوت دیگر این نوع کارت با کارتهای اعتباری این است که به وسیله این کارتها نمیتوان وجه نقد دریافت نمود. رایجترین نوع این کارتها در ایالتمتحده آمریکا آمریکن-اکسپرس و دانیرزکلوپ میباشد.( فرنود حسنی، سهیلا سلطانی، فرشته ضرابیه،1392)
2-2-6 کانالهای عمده ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به مشتریان
2-2-6-1 بانکداری خانگی
با گسترش رایانههای شخصی50 و نفوذ این نوع از رایانهها به منازل و افزایش قابلیتهای سختافزاری و متعاقباَ طراحی نرمافزارهای سازگار با رایانههای شخصی و توسعه برنامههای نرمافزاری تحت وب و عدم وابستگی برنامههای کاربردی تحت وب به سکوی رایانه51 و همچنین گسترش اینترنت و اینترانت موجب شد تا نوعی از بانکداری الکترونیکی به نام بانکداری خانگی ایجاد گردد. به عبارت دیگر مشتریان بانکها از طریق رایانههای شخصی که در منازل خود دارند و با استفاده از مودم52 و همچنین یک خط تلفن میتوانند به اطلاعات رایانه مرکزی بانکها در اینترنت و یا اینترانت دسترسی پیدا کرده و آن گاه عملیات بانکی خود را انجام دهند. به عبارت دیگر بانکداری خانگی عبارت است از انجام کلیه عملیات بانکی از طریق رایانههای شخصی موجود در منازل و خطوط عمومی مخابراتی.
2-2-6-2بانکداری بر اساس اینترنت
بانکداری اینترنتی شیوهای است که به طور معمول به وسیله یک رایانه شخصی که از طریق اینترنت به وب سایت بانک متصل میشود، صورت میگیرد. به عنوان نمونه، مشتری در خانه به وسیله یک مودم، یک خط تلفن(یا سایر روشهای مخابراتی اتصال) و یک سرویسدهنده خدمات اینترنتی به وب سایت بانک مورد نظر خود دسترسی پیدا میکند. بانکداری اینترنتی همچنین میتواند مبتنی بر فناوری بیسیم از طریق دستیارهای دیجیتال شخصی 53یا تلفنهای همراه باشد.
نیازی به توضیح این که چرا اینترنت یک کانال ارتباط الکترونیکی بسیار مهم محسوب میشود، نیست. امروزه با استفاده از بانکداری اینترنتی شما میتوانید خدماتی همچون دسترسی به اطلاعات حساب، مرور صورتحسابها، جابهجایی وجوه، درخواست اعتبار یا داد و ستدهای امن را ارائه دهید. با استفاده از بسترهای بانکداری مبتنی بر وب در اینترنت شما میتوانید مشتریان خود را از صحت چکها، سررسید بدهیها، ضمانتنامهها، بهترین راهکارهای دریافت وام و مقایسه خدمات بیمه آگاه سازید. در کنار همه این امکانات که بدون محدودیت زمانی و به صورت شبانه روزی و 365 روز در سال قابل ارائه است به تعداد زیادی از مشتریان است این ارزش برای مشتریان فراهم خواهد شد تا دیگر وقت خود را در صفهای طولانی صرف نکنند.
بانک های صد درصد اینترنتی با هدف قبول سپرده، به عنوان بانکهای بدون شعبه یا دستگاه خودپرداز میباشند که با استفاده از وب سایت، مشتریان را جذب و خدمات خود را ارائه میدهند. زمانی که بانک 54SFNB برای اولین بار در 18 اکتبر 1995 ارائه حسابهای سپرده و قبول پرداخت قبوض، خدمات خود را آغاز کرد، ایده بانکداری با استفاده از وب، اقدام و حرکت جدیدی بود. در حقیقت بانک SFNB هرگز شعبهای به صورت فیزیکی ایجاد ننمود و به جای آن، با استفاده از وب سایت به پذیرش حسابهای جدید دست زد. در آن زمان، اندک بانک عادی در آمریکا امکان بررسی ماندههای حساب را از طریق شبکه اینترنت به مشتریان میداد و هیچ کدام از خدمات پرداخت قبوض را هنوز ارائه نمینمودند.
در این سالها، بانکداری از طریق شبکه، هم زمان با بانکهای عادی رشد کرد. از آنجایی که بانکهای اینترنتی اقدام به راهاندازی شعبه و دستگاههای خودپرداز نمیکنند و بانکهای عادی به طور مرتب بر شعبهها و دستگاههای خودپرداز خود میافزایند، بعضی ممکن است فکر کنند، بانکهای عادی فعالیت و خدماتی را که بانکهای اینترنتی ارائه میدهند را نیز انجام میدهند. اما وظیفه اصلی بانکهای اینترنتی ارائه خدمات به مشتریان با بهترین برنامه برای انجام تراکنش بر روی خط اینترنت میباشد. با اینکه وظیفه اصلی این بانکها ارائه خدمات از طریق اینترنت است، مشتریان محدود به این شیوه از ارتباط نیستند، بلکه از طریق تلفن و پست نیز میتوانند تماس برقرار کنند.
2-2-6-2-1 انواع بانکداری اینترنتی
استفاده از سرعت و سادگی منحصر به فرد اینترنت در انجام تراکنشهای بانکی را در اصطلاح بانکداری اینترنتی گویند. در این راستا مشتریان سرویس مورد نیاز خود یا هرگونه تراکنش با بانک را از طریق وب سایت بر روی اینترنت انجام میدهند. از سوی دیگر بانک نیز سرویسهای خود را روی وب سایت قرار میدهند. شرکتهای ثالث نیز با فراهم سازی فناوری، سامانههای بانکداری تحت وب در بانکداری اینترنتی سهیم میباشند. برای انجام عملیات بانکی تحت وب، لازم است مشتریان دانشی در مورد بانک مربوطه، سرویسهای مورد نیاز و مشخصههای آنها داشته باشند. بانکها نیز همچنان که از فعالیتها و راهبردهای تجاری بهره میبرند، از زیرساختهای فناوری جهت پشتیبانی از وب سایتهایشان استفاده میکنند(مانندسرورها، سامانههای اطلاعاتی، پایگاه داده، سامانههای پرداخت و مکانیسمهای امنیت و محرمانگی). برخی از خدمات پایه مانند نمایش اطلاعات بانکی، فرآیند انجام تراکنشهای بانکی و پشتیبانی از مشتریان (قبل، در طول و بعد از انجام عملیات بانکی) باید از طریق وب سایتها فراهم شوند. مدلهای مختلفی از بانکداری اینترنتی وجود دارد که در زیر تشریح میشود:
الف- اطلاعاتی55: تنها اطلاعاتی در مورد خدمات بانکی که به صورت سنتی در حال انجام است را ارائه میدهند. این نوع بانکداری اینترنتی دارای ریسک کمتری است.
ب- اطلاع رسانی56: اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی را ارائه میکند و در صورت امکان عمل به روز رسانی اطلاعات ایستا مانند نشانی مشتریان را نیز انجام میدهد. در این نوع بانکداری اینترنتی زمانی که دسترسی به سامانه اصلی بانک مجاز باشد، ریسک مسئله ساز است.
ج- تراکنشی57: به مشتریان اجازه اجرای تراکنشهای مالی را میدهد و بیشترین ریسک را متحمل میشود بعضی از مدلهای تراکنشی، ریسک بیشتری دربر دارند. مانند وقتی که مشتری تا به حال شعبهای را در راستای روابط خود ندیده میخواهد که تمام تراکنشهای خود را از راه دور انجام دهد(فرنود حسنی، سهیلا سلطانی، فرشته ضرابیه،1392).
2-2-6- 3دستگاههای خود پرداز(ATM)
دستگاههای خودپرداز، پردازندهها یا پایانههای الکترونیکی هستند که توسط بانکها برای تسهیل کار مشتریان بانک، در مکانهای خاصی نصب میشوند و به طور 24 ساعته در دسترس مشتریان میباشند. مشتریان از طریق این دستگاهها میتوانند کارهای زیر را انجام دهند:
برداشت وجه از حساب
جابهجایی وجه بین دو حساب
درخواست صورتحساب بانکی
به حساب گذاشتن چک یا وجه نقد
پرداخت قبضهای خدمات عمومی
تغییر رمز
یک دستگاه خودپرداز به عنوان یک شعبه از بانک عمل میکند و بسیاری از وظایف اصلی بانکداری را انجام میدهد. بخش عظیمی از مبادلهها با حداقل دخالت نیروی انسانی انجام میگیرد. علاوه بر این، خودپرداز به گونهای طراحی شده است که به صورت 24 ساعته و بدون توقف کار میکند. با به کارگیری ماشینهای خودپرداز در هزینههای کارکنان و بعضی هزینههای سربار58 شعبه بانک صرفهجویی میشود. با توجه به هزینههای بالای این ماشینها به منظور افزایش کارایی و بهره برداری موثر از هزینههای این دستگاهها، بهتر است بانکها به جای رقابت برای در اختیار گرفتن بازار خودپردازها، با هم بر سر یک سامانه مشارکتی استفاده از این دستگاه ها به توافق برسند. زیرا چنانچه بانکهای یک کشور بتوانند با هم به توافق برسند، میتوانند با وصل کردن خودپرداز بانکهای مختلف به یک شبکه سوییچ که به بانک میزبان مرتبط میگردد، کارایی و اثربخشی این دستگاهها را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.( فرنود حسنی، سهیلا سلطانی، فرشته ضرابیه،1392).
2-2-6-4دستگاههای پایانه فروش (EFTPOS)
یکی دیگر از شیوههایی که برای ارائه خدمات بانکی در قالب الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد، به کارگیری دستگاه پایانه فروش است. دستگاه پایانه فروش59 دستگاهی است که از طریق ارتباط تلفنی یا شبکهای به سیستم بانکی امکان انتقال اتوماتیک مبلغ خریداری شده از حساب مشتری (دارنده کارت) به حساب فروشنده(پذیرنده کارت) را فراهم میسازد. به طور کلی پایانههای فروش به معنی انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه فروش میباشد. به عبارت دیگر، پایانه فروش دستگاهی است که طبق آن یک مشتری در نقطهای از زمان و مکان که در آنجا کالا یا خدماتی را میخرد، با استفاده از اشکال مختلف تعیین هویت ایمن و حلقه اتصال الکترونیکی مطمئن، وجه را از حساب خود در یک بانک یا موسسه مالی، به فروشنده منتقل میکند. یکی از اشکال رایج تعیین هویت ایمن موجود، کارت پلاستیکی با یک نوار مغناطیسی میباشد که روی آن مشخصههای فردی تعبیه شده است(فرنود حسنی، سهیلا سلطانی، فرشته ضرابیه،1392).
دستگاههای EFTPOS در دهه هفتاد میلادی در آمریکا مرسوم شد، در دهههای هشتاد و نود میلادی دستگاههای جدیدتری از آنها عرضه شد، و مورد استقبال مردم قرار گرفت. در آمریکا و کشورهای پیشرفته نظیر فرانسه و سوئیس این دستگاهها را در ایستگاههای قطار، مترو و سایر مکانها نصب کردند؛ هرچند که استفاده از این دستگاهها معمول است ولی نرخ رشد آن از ATM کمتر است.
2-2-6-5 بانکداری تلفنی
بانکداری تلفنی، عبارت است از انجام یک معامله تجاری خرده بین بانک و مشتریان از طریق تلفن. در بانکداری تلفنی به طور معمول سه روش اصلی مورد استفاده قرار میگیرد که به شرح زیر است:
الف- واکنش صوتی60: برای این منظور مشتری شماره رایانه مرکزی بانک را میگیرد، پس از برقراری ارتباط، رایانه بانک به طور گویا از مشتری میخواهد که شماره حساب و شماره عبور را وارد کند. پس از تایید این مراحل، مشتری میتواند با فشار دادن کلیدهای شماره گیری تلفن، اطلاعات مختلف مانند مانده و گردش حساب خود را دریافت و یا دستور پرداخت صادر کند.
ب- تشخیص صدا61: بعضی از سامانهها، صدای تماس گیرنده را تشخیص میدهند و پس از تایید صدای مشتری متعاقبا پاسخ مناسب را به دستورات او میدهند. در این سامانه مشتری با رایانه بانک تماس برقرار میکند، رایانه پس از تایید صدای مشتری، به او اجازه میدهد دستورات لازم را (مانند دریافت گزارش مانده و گردش حساب، دستور پرداخت) به صورت شفاهی صادر نماید.
ج- تلفنهای قابل برنامهریزی62: تلفنهای قابل برنامه ریزی به تماس گیرنده اجازه میدهد که به حسابش در بانک با استفاده از کلیدهای تلفن دسترسی داشته باشد. رایانه بانک پس از مراحل کنترلی، به مشتری اجازه استفاده و برنامهریزی در مورد حسابش را میدهد. خدماتی که به طور معمول یک سامانه تلفن بانک ارائه میکند عبارت است از:
1- بررسی مانده و گردش حساب
2- پرداخت صورتحسابها
3-مدیریت وجوه نقد
4-خدمات پیام
5- انتقال وجه نقد به سایر حسابها
2-2-6-6 بانکداری از طریق تلفن همراه 63
بانکداری با تلفن همراه عبارت است از به کارگیری تلفن همراه در دریافت خدمات بانکی و مالی، بدین معنی که موسسه یا بانک میتواند خدمات خود را از طریق اینترنت در اختیار مشتریان قرار دهد و مشتریان برای دریافت خدمات مورد نیاز خود میتوانند، با اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه خود، خدمات عرضه شده بانک یا موسسه عامل را مستقل از زمان و مکان دریافت نماید.
در شکل ساده آن، امکان مشاهده تراز حساب توسط مشتری از طریق دریافت پیام کوتاه توسط بانک عامل است که روی صفحه تلفن همراه مشتری قابل مشاهده بوده و مشتری میتواند بدون نیاز به مراجعه مستقیم به بانک و با استفاده از ابزارهای دیگری نظیر اینترنت، رایانه و…. از آخرین وضعیت حسابهای خود مطلع شود. با توسعه فناوری و قابلیت اتصال به شبکه جهانی و سیستمهای ارتباطی بدون سیم و اینترنت، این امکان فراهم شده که انواع مختلفی از خدمات بانکی و مالی از قبیل نقل و انتقال بین حسابها، معاملات و داد و ستدهای بازار سهام، اطلاع یافتن از موجودی و گردش حسابها بدون نیاز به دریافت پیام کوتاه و همچنین پرداخت وجه با استفاده از تلفنهای همراه عملی شود (عباسی نژاد و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد کارتهای اعتباری، پرداخت الکترونیکی، فروشگاه الکترونیکی Next Entries منابع پایان نامه درمورد خاورمیانه، بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی