منابع پایان نامه درمورد بانکداری اینترنتی، استفاده از اینترنت، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

متغيرهاي مشاهده شده ساخته و مشاهده می‌شوند. متغيرهاي پنهان به نوبه خود به دو نوع متغيرهاي درونزا204 يا جريان گيرنده205 و متغيرهاي برون‌زا206 يا جريان دهنده207 تقسيم می‌شوند. هر متغير در سيستم مدل معادلات ساختاري می‌تواند هم به عنوان يك متغير درونزا و هم يك متغير برونزا در نظر گرفته شود. متغير درونزا متغيري است كه از جانب ساير متغيرهاي موجود در مدل تأثير می‌پذیرد. در مقابل متغير برونزا متغيري است كه هیچ‌گونه تأثيري از ساير متغيرهاي موجود در مدل دريافت نمی‌کند، بلكه خود تأثير می‌گذارد. در این تحقیق متغیرهای استفاده آسان، هزینه استفاده از اینترنت، تبلیغات، امنیت اطلاعات خصوصی، وجود زیرساختهای مناسب، آگاهی از بانکداری اینترنتی و صرفه جویی در زمان متغیرهای برونزا هستند، و متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی متغیر درون زا می باشد.
4-5-3ساخت ماتريس كوواريانس
اساس تحليل فرضیات تحقیق، بر مبناي ماتريس كوواريانس بين متغيرهاي پنهان و آشکار است. جدول 4-13 معرف ماتريس كوواريانس (همبستگی) ميان متغيرهاي پنهان است
یک نوع از روابط متغيرهاي پنهان در مدل معادلات ساختاري بر مبنای همبستگي ( هم‌خوانی)208 می‌باشد. همبستگي رابطهاي است ميان دو متغير در يك مدل اما غير جهتدار209 و ماهيت اين نوع رابطه به وسيله تحليل همبستگي210 مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد..
به منظور محاسبه روایی همگرا، فورنل و لارکر211 استفاده از معیار AVE212 را پیشنهاد داده‌اند که یکی از ستون‌های این جدول این شاخص(AVE) را نشان می‌دهد. در AVEحداقل برابر با ۵/۰، شاخص‌ها روایی همگرای مناسبی دارند، لذا روایی همگرا برای تمامی متغیرها تأیید می‌شود. درواقع این شاخص بررسی می‌کند که يک متغير پنهان تا چه حد قادر است واريانس شاخص‌های (متغيرهاي آشکار) خود را به طور متوسط توضيح دهد. این ضریب برای تمامی متغیرهای تحقیق در جدول زیر خلاصه شده است.

جدول 4-13 میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پنهان

نمودار های 4-2 و 4-3مدل‌های تحقیق را در حالت تخمین و معنیداری بارهای عاملی و ضرایب مسیر نشان می‌دهد. با توجه به این مدل‌ها می‌توان بارهای عاملی و ضرایب مسیر را برآورد و سپس آزمون کرد. ضرایب موجود در این نمودارها به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ی اول روابط بین متغیرهای پنهان (بیضی) و متغیرهای آشکار (مستطیل) می‌باشند، که این معادلات را اصطلاحاً بارهای عاملی گویند. و دسته‌ی دوم روابط بین متغیرهای پنهان و پنهان هستند که تحت عنوان معادلات ساختاری نام برده می‌شوند و برای آزمون فرضیات استفاده می‌شوند. تمامی ضرایب با استفاده از آماره t آزمون می‌گردند. با توجه به بارهای عاملی می‌توان گفت سهم کدام متغیر در اندازه گیری سازه مربوطه بیشتر است و سهم کدام متغیر کمتر. به بیان دیگر شاخصی که بارعاملی بزرگ‌تری داشته باشد، سهم بیشتری در اندازه گیری سازه(متغیر پنهان) مربوطه دارد و شاخصی که بار عاملی کمتری داشته باشد، سهم کمتری دارد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سطح معنی داری، بانکداری اینترنتی، استفاده از اینترنت Next Entries مقاله رایگان درباره بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، بانکداری اینترنتی