منابع پایان نامه درمورد بانکداری اینترنتی، بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

منابع مالی و انتقال مالکیت و مدیریت وجوه در آن نقش تعیین کنندهای برای ملاحظات مشتری و تصمیم گیری وی بازی میکند. اکثر تحقیقات بعدی انجام گرفته در حوزه بانکداری الکترونیکی که بحث منابع مالی و انتقال مالکیت و مدیریت وجوه در آن نقش تعیین کنندهای برای ملاحظات مشتری و تصمیمگیری وی بازی میکند. اکثر تحقیقات بعدی انجام گرفته در حوزه بانکداری الکترونیکی تقریباٌ با مبنا قرار دادن مدل پذیرش تکنولوژی، یک یا چند مؤلفه دیگر را نیز برای تبیین هرچه بهتر موضوع به مدل خود افزودهاند که در قسمت قبل به چند مورد اشاره شد.
در حوزه مقالات و پایان نامههای داخلی نیز اکثر مطالعات انجام گرفته در زمینه بانکداری الکترونیکی عمدتاً به بررسی موانع استقرار و یا پیش نیازها پیاده سازی و عرضه خدمات بانکداری الکترونیکی پرداخته است. در چند مورداند و هم به نوعی در ارتباط با موضوع پذیرش و به کارگیری از بانکداری بوده، از مدل پذیرش تکنولوژی که پذیرفته شدهترین مدل از سوی بیشتر محققان این حوزه در کشورهای مختلف است، به طور مستقل مورد استفاده قرار نگرفته است.
با عنایت به خلأهای اشاره شده بالا یعنی توجه اندک به مطالعه پذیرش بانکداری الکترونیکی و لزوم استفاده از یک مدل پذیرفته شده از سوی مجامع علمی و اکثر محققان این حوزه برای تبیین رفتار مشتریان بانکی در ایران، تصمیم گرفته شد در این مدل پذیرش تکنولوژی مورد استفاده قرار گیرد و از طرفی پیکاراتین و همکاران با افزودن چهار متغیر جدید به مدل اولیه دیویس، مدلی را برای تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی ارائه نمودهاند؛ که در این تحقیق سعی شده است با بهبود و بومی این مدل، تمایل رفتاری مشتریان نسبت به استفاده و پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک تجارت را مورد بررسی قرار دهد.
مدل تحقیق حاضر برگرفته از تحقیقات دیویس193 (1996) و پیکارایتن(2004) و محمدی وکارخانه (1391) می باشد به طوری که تاثیر متغیرهای هزینه استفاده از اینترنت و صرفه جویی در زمان و کاربرد آسان از تحقیق دیویس و متغیرهای امنیت اطلاعات خصوصی و وجود زیرساختهای مناسب و آگاهی نسبت به بانکداری اینترنتی از تحقیق پیکارایتن و متغیر تبلیغات از تحقیق محمدی وکارخانه گرفته شده است.
با توجه به مطالب و دلایل فوق، در این تحقیق مدل مفهومی طبق نمودار 2-23 طراحی و مورد استفاده قرار گرفته و فرضیههای تحقیق بر این اساس مطرح گردیده است. همانگونه که توضیح داده شد و در مدل تحقیق مشاهده میشود متغیرهای مستقل شامل استفاده آسان، هزینه استفاده از اینترنت، تبلیغات، امنیت اطلاعات خصوصی، وجود زیرساختهای مناسب، آگاهی نسبت به بانکداری اینترنتی و صرفه جویی در زمان میباشد که بر متغیر وابسته یعنی پذیرش بانکداری اینترنتی تاثیر گذار هستند.

نمودار2-23 مدل مفهومی تحقیق
2-8-1 واژگان کلیدی تحقیق
1-بانکداری اینترنتی: استفاده بانک‌ها از اینترنت برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده مشتریان از اینترنت برای ساماندهی، کنترل و انجام تراکنش بر روی حساب های بانکی خود تعریف می‌کند (مولر194 ۲۰۰۸).
2- بانكداري الكترونيكی: شيوه‌اي از بانكداري است كه در آن مشتري بدون حضور فيزيكي در بانك و با استفاده از واسطه‌هاي ايمن بتواند از خدمات بانكي برخوردار شود، به عبارتي استفاده از تكنولوژي پيشرفته شبكه‌ها و مخابرات جهت انتقال منابع (پول) در سيستم بانكداري. اين نوع از بانكداري اين امكان را به مشتري مي‌دهد كه سطح گسترده‌اي از نقل و انتقال وجوه و اطلاعات را به شيوه‌اي الكترونيكي و از طريق وب‌سايت بانك عامل انجام دهد(مولر۲۰۰۸).
3-کاربرد آسان: به میزان اطمینان شخص از سهولت یادگیری و استفاده از سیستمی خاص مربوط می شود. بدین معنی که شخص با تحصیلات معمول به راحتی بتواند از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کند. (پیکارایتن1952004).
4- امنیت اطلاعات خصوصی: مطمئن، امن و محرمانه بودن ساختارها، چند بعدی هستند که دراین مدل تنها بر جنبههایی که مشتریان بیشترین نگرانی را در این زمینه دارند تمرکز شده است(پیکارایتن 2004).
5- آشنایی با بانکداری الکترونیکی: عبارت است از میزان اطلاعاتی که یک فرد درباره مزایا، امکانات و خدمات بانکداری الکترونیکی دارد.
6- وجود سختافزارهای مناسب: به در دسترس بودن سختافزارها و نرمافزارهای مناسب دلالت دارد و توجه به این امر که بدون یک ارتباط اینترنتی مناسب استفاده از خدمات بانکداری الکترنیکی ممکن نیست (پیکاراینن، 2004)

3-1مقدمه
این فصل به بررسی تفصیلی روش تحقیق اختصاص دارد. دستیابی به شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر اینکه با روش شناسی صحیح انجام گیرد. برای درک روش تحقیق ابتدا باید تصویر اجمالی از دو واژه “روش” و “تحقیق” فراهم آید. روش، مجموعه شیوهها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده میشود. از این دیدگاه روش، دارای ویژگیهای خاصی چون “انتظام”، “عقلایی بودن”، “برخورداری از روح علمی” و “واقعیت گرایی” است (ساروخانی، 1382، ص26).
لذا روش، نه تنها کم اهمیت تر از محتوای تحقیق نیست، بلکه در آن تأثیر مستقیم میگذارد. اما تحقیق عبارت است از تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که یک راه حل نیاز دارد. تحقیق، شامل گام هایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ هایی برای مساله مورد بررسی ما در محیط کاری بدست آید (اعرابی و فیاضی، 1388). حال با توجه به تعریف روش و تحقیق، می توان تعریفی صحیح از روش تحقیق ارائه نمود. روش شناسی علمی، نظامی از قواعد و روش هایی است که پژوهش بر آن بنا نهاده شده است و ادعاها در مورد مساله پژوهش مورد ارزیابی قرار می گیرد. روش علمی تحقیق، به همه مراحلی اشاره دارد که در جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای رسیدن به یک هدف معین (که همان حقیقت می باشد) مورد استفاده قرار می گیرد.
در واقع هدف از روش علمی، کشف حقیقت است. روش تحقیق علمی به طور کلی شامل 5 مرحله پیوسته است: 1- انتخاب، تحلیل و تبیین مساله. 2- گزینش، طراحی و تشریح روش های کار. 3- گردآوری اطلاعات و داده ها. 4- طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها. 5- تدوین گزارش تحقیق (حافظ نیا، 1389: 54). در ادامه این فصل ابتدا به توضیح روش شناسی تحقیق پرداخته خواهد شد و روش جمع آوری داده ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت، سپس جامعه آماری تحقیق، نحوه برآورد حجم نمونه و نحوه نمونه گیری تشریح خواهد شد. و در ادامه روایی پرسشنامه و روش های آماری آزمون فرضیه ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

3-2روش شناسی تحقیق
پژوهش، به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده می شود تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد. به طور کلی پژوهش از سه گام اصلی تشکیل شده است: 1- طرح یک پرسش 2- گردآوری داده ها برای پاسخ به آن پرسش 3- ارائه پاسخی به آن پرسش. بنابراین پژوهش را می توان این چنین تعریف کرد: فعالتی نظامند و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که مستلزم راه حلی است. پس پژوهش، اشاره به مجموع گام هایی دارد که هدفش یافتن پاسخ هایی برای مسائل موجود در محیط کاری است. شیوه های پژوهش اشاره به روش ها یا راهکارهایی دارد که به کمک آنها مطالعات پژوهشی انجام می شود (دانایی فرد و همکاران، 1387: 28). به طور کلی، شیوه های پژوهش در علوم مدیریت و نیز علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه گردآوری دادهها تقسیم کرد.
3-3دسته بندی پژوهش ها بر اساس هدف
تحقیق را به دو منظور مختلف انجام می دهند: نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه دانش بشری در زمینه خاصی که مورد علاقه محقق است. پژوهش ها را می توان بر اساس هدف به دو دسته بنیادی و کاربردی تقسیم نمود.
3-3-1تحقیقات بنیادی
تحقیقات بنیادی جهت معتبر ساختن نظریه موجود یا درک بیشتر از یک مفهوم یا پدیده است. تحقیقات بنیادی سعی در توسعه مرزهای دانش دارند. برای مثال، تحقیقات بازاریابی بنیادی ممکن است یک فرضیه را در مورد تصمیم گیری با سطح درگیری بالا یا پردازش اطلاعات مشتری مورد آزمون قرار دهد. بیشتر تحقیقات بنیادی در دانشگاه ها انجام می شود (دهدشتی شاهرخ و بحرینی زاده، 1379، ص20).
3-3-2تحقیقات کاربردی
در اغلب موارد، تحقیقات بازاریابی برای درک بهتر بازار، یافتن علت شکست یک استراتژی و کاهش عدم تصمیم گیری مدیریت انجام می شود. کلیه تحقیقاتی که در این زمینه انجام می گیرد، تحقیقات کاربردی نامیده می شوند. بیشتر تحقیقاتی که از طریق کسب و کارها انجام می گیرد کاربردی هستند. در واقع هدف از تحقیق کاربردی، یافتن راه حل برای مشکلی خاص می باشد (دهدشتی شاهرخ و بحرینی زاده، 1389: 20).

3-4دسته بندی پژوهش ها بر اساس چگونگی گردآوری داده ها
تحقیقات علمی را براساس چگونگی بدست آوردن دادهای مورد نیاز می توان به دسته های زیر تقسیم نمود:
3-4-1 تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی)
تحقیق توصیفی با هدف توصیف خصوصیات یا کارکردهای بازار انجام می گیرد. تحقیقات توصیفی با فرضیات روشن و سوالات تحقیقی، ساختارمند می شوند. اگر هدف تحقیق به صورت شناسایی روابط معنادار یا اثبات وجود اختلاف بین پدیده های بازار تعریف شده باشد، تحقیق توصیفی مناسب است (دهدشتی شاهرخ و بحرینی زاده، 1389، ص65).
3-4-2 تحقیقات آزمایشی
علمی ترین روش تحقیقات، تحقیقات آزمایشی هستند. در تحقیقات آزمایشی، متغیر مستقل توسط پژوهشگر مورد دستکاری قرار میگیرد تا اثر آن بر متغیر وابسته مشخص شود (دانایی فرد و همکاران، 1387: 210). بنابر مطالب فوق، تحقیق حاضر که هدف آن تعیین روابط تجربی است از نظر هدف کاربردی است.
3-5 متغیرهای پژوهش
به طور کلی، متغیرهای موجود در تحقیق حاضر در دو دسته متغیرهای زیر جای می گیرند:
متغیر مستقل
متغیر وابسته
3-5-1متغیر مستقل
متغیر مستقل متغیری است که در پژوهشهای تجربی به وسیله پژوهشگر دستکاری می شود تا تاثیر (یا رابطه) آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود. پژوهش حاضر دارای هفت متغییر مستقل میباشد که عبارتند از:
استفاده آسان
هزینه استفاده از اینرنت
تبلیغات
امنیت اطلاعات خصوصی
وجود زیرساختهای مناسب
آگاهی نسبت به بانکداری اینترنتی
صرفه جویی در زمان.
3-5-2متغیر وابسته
متغیر وابسته، متغیری است که تأثیر (یا رابطه) متغیر مستقل بر آن مورد بررسی قرار میگیرد. به عبارت دیگر، پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل درصدد آن است که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مطالعه نماید. متغییر وابسته پژوهش حاضر عبارت است از:
پذیرش بانکداری اینترنتی
3-6جامعه آماری و نمونه گیری
نمونه گیری، فرآیند انتخاب تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است. به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات و ویژگیهای آزمودنی گروه نمونه، میتوان این خصوصیات یا ویژگیها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد.
3-6-1جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران، 1381: 177). جامعه آماری به کلیه کسانی گفته می شود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفت مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر میباشند. محقق باید قبل از آغاز کار پژوهش، چارچوب جامعه آماری آن تحقیق را مشخص و روشن کند تا هم تکلیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگی به دیگران معرفی نماید. جامعه آماری را جامعه هدف نیز میگویند (دانایی فرد و همکاران، 1387: 391). جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان بانک تجارت در استان یزد که رمز عبور فعال برای استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی دارند، تشکیل میدهند.
3-6-2روش نمونه گیری
به منظور گردآوری داده های مورد نیاز درباره افراد جامعه میتوان از روشهای زیر استفاده نمود: الف) نمونه گیری احتمالی ب) نمونه گیری غیر احتمالی ج) نمونه گیری کارشناسی و تخصصی.
از آنجا که جامعه آماری این تحقیق، مشتریان بانک تجارت استان یزد که دارای رمز عبور فعال برای استفاده از خدمات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد بانکداری اینترنتی، پذیرش تکنولوژی، مدل پذیرش تکنولوژی Next Entries منابع پایان نامه درمورد روایی محتوا، تحلیل داده، قابلیت اعتماد