منابع پایان نامه درمورد بازده سهام، بازار سهام، عدم تقارن اطلاعات، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

تئوري بازار کارآ يکي از خصوصيات بازار کارآ و ايده آل عدم وجود هزينه هاي معاملاتي و در نتيجه قابليت نقدشوندگي بالاست . با افزايش نقدشوندگي هزينه معاملات به شکل چشمگيري پائين خواهد آمد . نقدشوندگي همچنين نقش مهمي را در فرآيند کشف قيمت بازي مي کند . با توجه به اهميت نقدشوندگي شناخت عوامل موثر بر آن مي تواند به بهبود آن ياري رساند. هدف اين تحقيق بررسي ارتباط بين ساختار مالکيت و نقدشوندگي سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. دوره زماني مورد مطالعه طي سالهاي 1384تا 1388 است و در مجموع 74 شرکت فعال بورسي به عنوان نمونه انتخابي در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزار ره آورد نوين داده ها جمع آوري شده و به کمک نرم افزارEXCEL محاسبه گرديده اند و از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيه ها و انجام تجزيه و تحليل هاي آماري استفاده شده است.
در اين تحقيق تأثير ساختار مالکيت از دو جنبه نوع مالکيت و تمرکز مالکيت برنقدشوندگي سهام بررسي شده است.نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد که بين سطح مالکيت نهادي، سطح مالکيت مديريتي و ميزان تمرکز مالکيت با نقدشوندگي سهام رابطه معکوس(منفي) وجود دارد. و بين سطح مالکيت شرکتي و نقدشوندگي سهام رابطه مستقيم(مثبت) وجود دارد. درمورد مالکيت خارجي اطلاعاتي که بيانگر مالکيت سرمايه گذاران خارجي درشرکت هاي نمونه آماري باشد،مشاهده نگرديد. با توجه به نتايج بدست آمده مي توان نتيجه گرفت که يکي از عوامل تأثير گذار بر نقدشوندگي سهام ساختار مالکيت شرکت ها مي باشد.
واژه هاي کليدي: نقدشوندگي سهام ، ساختار مالکيت ، حاکميت شرکتي ، عدم تقارن اطلاعاتي

مقدمه:
موضوع نقد شوندگي در سالهاي اخير توجه زيادي را در مطالعات دانشگاهي و همچنين در نشريات مهم به خود معطوف نموده اند . نقدشوندگي يک دارايي عبارتنداز: قابليت خريد و فروش آن دارايي در کمترين زمان و هزينه ممکن بنابرتعريف نقدشوندگي در صورت عدم حضور هزينه هاي معاملاتي به تحقق مي پيوندد. نقدشوندگي نقش مهمي را در فرآيند کشف قيمت بازي مي کند و معياري براي کارآيي بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتي است ،آميهود،1 2005،علاوه بر جنبه ي تئوري به لحاظ عملي و با توجه به واقعيت هاي موجود همانند پديده صف هاي خريد و فروش و مشکلات بسيار ديگر توجه به نقدشوندگي و تلاش براي حل اين مشکل ضروري مي باشد. يکي از عوامل تاثيرگذار بر نقدشوندگي سهام ساختار مالکيت شرکت ها مي باشد که در اين تحقيق به دنبال شناختي در خصوص نقش ساختار مالکيت در کاهش مشکلات نقدشوندگي سهام هستيم .

فصل اول
كليات تحقيق

1-1 مقدمه
يکي از موضوع هاي اساسي در سرمايه گذاري ميزان نقدشوندگي2 دارايي ها است . نقش عامل نقدشوندگي در ارزش گذاري دارايي ها بسيار مهم است . زيرا سرمايه گذاران به اين موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارايي خود را به فروش برسانند ،آيا بازار مناسبي براي آنها وجود دارد يا خير؟ قابليت نقدشوندگي يک ورقه سهام به معناي امکان فروش سريع آن است . هرچقدر سهامي را بتوان سريعتر وبا هزينه کمتري بتوان به فروش رساند مي توان گفت که آن سهام از نقدشوندگي بيشتري برخورداراست .اوراق بهاداري که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله مي شوند نسبت به اوراق بهاداري که به دفعات محدود يا کم معامله مي شوند قابليت نقدشوندگي بيشتر و در نهايت ريسک کمتري دارند (يحيي زاده فر وهمکاران،1389، 112)3
هر چقدر قابليت نقد شوندگي يک سهم کم تر باشد . آن سهم براي سرمايه گذاري جذابيت کمتري خواهد داشت مگر اينکه بازده بيشتري عايد دارنده آن شود . نقدشوندگي تابعي از توانايي انجام معامله سريع حجم بالايي از اوراق بهادار و هزينه پايين است.به اين معني که قيمت دارايي درفاصله زماني ميان سفارش تا خريد تغيير چنداني نداشته باشد . درجه نقدشوندگي يک سرمايه گذاري وقتي پايين است که قيمت منصفانه آن به سرعت بدست نيايد . ميزان نقدشوندگي سهام نيزدر تصميمات سرمايه گذاران درتشکيل پرتفوي سرمايه گذاري موثر است به عبارت ديگرسرمايه گذاران منطقي براي سهامي که نقدشوندگي کم تري دارد صرف ريسک بيشتر را مطالبه مي کند وبازده مورد انتظارآنها بيشتر خواهد بود .
در ايران در باب ارتباط بين ساختار مالکيت4 و مفاهيمي چون راهبري شرکتي ،عملکرد شرکت، سود و کيفيت آن و ارزش شرکت تحقيقاتي صورت پديرفته است. اما يکي از مسائلي که در تحقيقات تجربي ، نه تنها در باب ساختار مالکيت ،بلکه در ارتباط با ساير زمينه ها نيز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگي سهام است . اين مطالعه به بررسي اثرات ساختار مالکيت (نوع مالکيت – تمرکز مالکيت) برنقدشوندگي سهام خواهد پرداخت . اما اهميت نقدشوندگي در چيست و چرا به مطالعه آن مي پردازيم؟يکي از ويژگي هاي بازار کارا و ايده آل،عدم وجود هزينه هاي معاملاتي5 و در نتيجه قابليت نقدشوندگي بالا ست. هزينه هاي معاملاتي طيف وسيعي ازهزينه ها به شکل هزينه هاي آشکار مانند هزينه ماليات و کارگزاري و غير آشکار ناشي از نا کارايي اطلاعاتي را در بر مي گيرد. حسابداري يکي از منابع اطلاعاتي است که مي تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارايي اطلاعاتي بازار را کمتر کرده از اين طريق بر بهبود نقدشوندگي سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگي سهام ميتواند به عنوان معياري براي کارايي بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتي مطرح شود و به شکل گسترده در بررسي عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفيد بکار گرفته شود (رضا پور ،1389،89)6 .
علاوه بر جنبه تئوري ،به لحاظ عملي و با توجه به واقعيت هاي موجود همانند پديده صف هاي خريد و فروش و مشکلات بسيار ديگر، توجه به نقدشوندگي و تلاش براي حل اين مشکل ضروري به نظر مي رسد . افزايش نقدشوندگي مي تواند موجب تسهيم هر چه بيشتر ريسک مالي از طريق کاهش هزينه هاي سبد گرداني و انگيزش بيشتر سرمايه گذاران در تصميم گيري هاي معاملاتي آنان شود.مطالعات نشان ميدهد که هزينه معاملات در بازارهاي امريکا به لحاظ اقتصادي با اهميت بوده است (لسموند و همکاران،1992) 7.
با توجه به نقش نقد شوندگي در کشف قيمت دارائي ها، توزيع ريسک مالي و کاهش هزينه مالي شناخت عوامل موثر برآن اهميت دارد . در پژوهش حاضر به بررسي و تبيين رابطه بين ساختار و مالکيت (نوع مالکيت- تمرکز مالکيت ) و نقدشوندگي سهام پرداخته شده است .
در فصل اول پس از بيا ن مساله تحقيق به اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم ،همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف علمي و کاربردي بيان مي کنيم وسپس به چهار چوب نظري ومدل تحليل تحقق اشاره مي کنيم درادامه به فرضيات تحقيق و تعريف واژها و اصطلاحات تحقيق مي پردازيم .

2-1تاريخچه مطالعاتي
مطالعات خارجي
رديف
موضوع تحقيق
محقق
سال
نتيجه

1
نقدشوندگي بازار
و ساختار مالکيت
کوئتو8

2009

حضور مالکان نهادي در ساختار مالکيت موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتي مي گردد و تأثير مثبتي بر نقدشوندگي سهام مي گذارد.

2

مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام

اگاروال 9

2008

نتيجه کلي تحقيق حاکي از آن است که رابطه غير خطي بين مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهم وجود دارد.

3

سطح مالکيت، تمرکز مالکيت و نقدشوندگي

روبين10

2007
رابطه اي بين مالکيت گروه هاي درون شرکت و نقدشوندگي مشاهده نشد ولي نقدشوندگي سهام با سطح مالکيت نهادي رابطه مستقيم و با تمرکز مالکيت نهادي رابطه معکوس دارد.

4

مالکيت نهادي ، اطلاعات و نقدشوندگي
جنينگز11 و همکاران

2002
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که حضور مالکان نهادي سبب کاهش عدم تقارن اطلاعاتي و افزايش نقدشوندگي مي گردد.

5
تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهام
جاکبي12 و ژنک

2010
نتايج پزوهش آنها بيانگر آن است که پراکندگي بيشتر مالکيت منجر به بهبود نقدشوندگي سهام مي شود.

6
تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهام
کيني و ميان13

1995
رابطه اي بين تمرکز مالکيت و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام وجود ندارد.

7
تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهام
هفلين و شاو14

2000
به رابطه مثبتي بين درصد سهام بلوکي در دست سهامداران و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام دست يافتند

8

تاثير مزيت اطلاعاتي نهادها بر شکاف قيمتي و کژگزيني معامله کنندگان

سارين15 و همکاران

2000

درصد بالاتر مالکيت سهم توسط نهادها و مديران شرکت (افراد درون سازماني ) موجب افزايش شکاف قيمتي و کاهش عمق پيشنهادات شده است..

9
نقدشوندگي و بازده سهام
چانک16 و همکاران

2010

به اين نتيجه رسيدند که يک ارتباط منفي (مثبت) قوي بين نقدشوندگي (عدم نقد شوندگي) و بازده سهام وجود دارد .

10
نقد شوندگي بازار سهام و ارزش شرکت
فانگ17 و همکاران

2009
نتايج پژوهش نشان مي دهد که يک رابطه مثبت و قوي بين نقدشوندگي سهام و عملکرد شرکت وجود دارد.
11
نقد شوندگي و ساختار سرمايه
ليپسن و مورتال18

2009
به اين نتيجه رسيدند که شرکت هاي داراي نقدشوندگي سهام بالا اهرم پايين تر(ميزان بدهي کمتر) دارند.
12
نقدشوندگي و کارآيي بازار
چرديا19 و همکاران

2008
آنها دريافتند زماني که فاصله ي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش محدودترمي شوند قابليت پيش بيني بازده کمتر مي شود.
13
نقدشوندگي و بازده بازار سهام
جان 20 و همکاران

2003
به اين نتيجه رسيدند که بازده سهام درکشورهاي نو ظهور يک ارتباط قوي و مثبت با قدرت نقدشوندگي دارد.
14
عدم نقدشوندگي و بازده سهام
آميهود21

2002
آميهود بيان نمود که عدم نقدشوندگي مورد انتظار بازار داراي رابطه مثبت با مازاد بازده پيش بيني شده سهام است.
15
راهبري شرکتي بر نقدشوندگي بازار سهام
چانگ 22 و ديگران

2008
آنها دريافتند که راهبري شرکتي بهتر سبب ايجاد نقدشوندگي بيشتر يا شکاف و اثر قيمتي کمتر شده است .
16
تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهام
بلتون و ون تادن23

1998
تمرکز مالکيت باعث کاهش تعداد سهامداراني که ميتوانند به معامله سهام بپردازند مي شود ، اين امر سرمايه مؤثر بازار را کاهش مي دهد و نقدشوندکي بازار سهام کاهش مي يابد.
17
مالکيت نهادي و شکاف قيمت خريد و فروش
کوتار و لاکس24

1995
رابطه مثبتي را بين مالکيت نهادي و شکاف قيمت خريد و فروش يافتند

مطالعات داخلي

رديف

موضوع تحقيق

محقق

سال

نتيجه

1

مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام

رحماني و رضاپور1

1389

بين سطح مالکيت نهادي و نقد شوندگي سهام رابطه مستقيم وجود دارد و بين تمرکز مالکيت نهادي و نقد شوندگي سهام رابطه معکوس وجود دارد.

2
پراکندگي مالکيت و نقدشوندگي سهام
ايزدي نيا و رسائيان2
1389
نتايج حاصل ازاين تحقيق بيانگر اين است که بين پراکندگي(تمرکز) مالکيت و نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود ندارد.
3
ساختار سرمايه و نقدشوندگي سهام
صلواتي و رسائيان3
1386
بين ساختار سرمايه و متغيرهاي مستقل نقدشوندگي سهام شرکت و درآمد قبل از سود تسهيلات دريافتي ماليات و استهلاک رابطه معني داري درسطح اطمينان 95% وجود ندارد.
4
نقش عوامل نقدشوندگي و ريسک عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده سهام
يحيي زاده فر و خرمدين4
1387
تاثير عدم نقدشوندگي و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفي اما تأثير مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است.

5
عوامل موثر بر قدرت نقدشوندگي سهام
ستايش و جماليان پور5
1388
نتايج پژوهش آنها نشان مي دهد بين خصوصيات مالي که توسط نسبت هاي مالي اندازه گيري شده بود و قدرت نقدشوندگي سهام در اکثر موارد رابطه معنا دار آماري وجود داشت.
6
بررسي عوامل موثر بر قابليت نقدشوندگي سهام
زارع 6استحريجي
1381
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که در بورس اوراق بهادار تهران قابليت نقدشوندگي سهام ازميان ويژگي هاي فردي سهام در درجه اول تا حد زيادي با حج

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عرضه و تقاضا Next Entries منابع پایان نامه درمورد بازده مورد انتظار، حجم معاملات سهام، عرضه و تقاضا، اندازه شرکت