منابع پایان نامه درمورد بازار سهام، عرضه و تقاضا، ساختار بازار، بازده مورد انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

خصوصيت هاي بازارهاي کارآ و ايده آل عدم وجود هزينه هاي معاملاتي و در نتيجه قابليت نقدشوندگي بالاست. حسابداري يکي از منابع اطلاعاتي است که مي تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارايي اطلاعاتي بازار را کمتر کرده و از اين طريق بر بهبود نقدشوندگي سهام شرکتها اثر گذار باشد . لذا نقدشوندگي سهام مي تواند به عنوان معياري براي کارايي بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتي مطرح شود و به شکل گسترده در بررسي عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفيد بکار گرفته شود . مي دانيم که محتواي اطلاعاتي را از طريق واکنش بازار مي سنجند. به طور کلي در بازارها شاهد دو نوع واکنش نسبت به اطلاعات هستيم . اولين واکنش، اثر قيمتي اطلاعات بر اوراق بهادار است که اکثر تحقيقات حسابداري به بررسي اين واکنش نسبت به اطلاعات حسابداري پرداخته اند . اما بازار به صورت اثر حجمي نيز نسبت به اطلاعات واکنش نشان مي دهد. اين واکنش به صورت افزايش يا کاهش در عرضه تقاضا يا ميزان خريد و فروش سهام مشاهده مي- گردد که ممکن است همراه يا بدون تغيير در قيمت سهم به وقوع بپيوندد . اين اثر در شاخص هاي نقدشوندگي نمايان مي گردد و تا کنون کمتر مورد توجه و استفاده محققان حسابداري قرار گرفته است. نقدشوندگي نقش مهمي را در فرآيند کشف قيمت بازي مي کند و معياري براي کارايي بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتي است (آميهود و همکاران،2005،148) 179. علاوه بر جنبه تئوري به لحاظ عملي و با توجه به واقعيت هاي موجود همانند پديده صف هاي خريد و فروش و مشکلا ت بسيار ديگر، توجه به نقدشوندگي و تلاش براي حل اين مشکل ضروري مي رسد. افزايش نقدشوندگي ميتواند موجب تقسيم هر چه بيشتر ريسک مالي از طريق کاهش هزينه هاي سبد گرداني وانگيزش بيشتر سرمايه گذاران در تصميم گيري هاي معاملاتي آنان شود . مطالعات نشان مي دهد که هزينه معاملات در بازارهاي امريکا به لحاظ اقتصادي با اهميت بوده است (لسموند و همکاران ،1999،189) 180
نقدشوندگي به خصوص پس از وقوع بحران جهاني و سقوط بازارهاي مالي اهميت ويژه اي يا فته است و براي بازار سرمايه ايران نيز مهم مي باشد .پديده صف هاي خريد وفروش بيانگر وجود مشکلات نقدشوندگي در بازار ايران است .
با افزايش نقدشوندگي هزينه معاملات به شکل چشمگيري پايين خواهد آمد . نقدشوندگي همچنين نقش مهمي را در فرآيند کشف قيمت بازي مي کند . تعداد بسياري از تحقيقات به تأثيرات نقدشوندگي بر بازده مورد انتظار پرداخته اند (به عنوان مثال از آخرين تحقيقات مي توان به آميهود181 و ديگران (2005) و ايزلي و اهرا182 (2003) اشاره کرد ). با توجه به اهميت نقدشوندگي شناخت در مورد عوامل موثر برآن مي تواند در بهبود آن ياري بخش باشد .
نقدشوندگي به عنوان يکي از عوامل تعيين کننده بازده دارايي ها اولين بار توسط کينز183(1930)مطرح شد . او بيان کرد که يک دارايي زماني نسبت به دارايي ديگر نقدشوندگي بيشتري دارد که بتوان آن را در کوتاه ترين زمان ممکن و بدون تحمل زيان تبديل نمود . فرناندز184(1999)عنوان مي کند که نقدشوندگي قابل اندازه گيري به وسيله يک معيار مطلق نيست . بلکه بايد آن را در مقياسي ارزيابي نمود که عناصر کليدي مفهوم نقدشوندگي چون حجم،زمان وهزينه هاي معاملاتي رادر بر گيرد . به هر حال، انتخاب معيار مناسب براي اندازه گيري نقدشوندگي از جمله موضوعات چالش بر انگيز در ادبيات مالي بوده است . به همين دليل از نقدشوندگي به عنوان مفهومي پيچيده در تحقيقات ياد مي شود. معمولا از ابعاد زير به نقدشوندگي نگاه مي شود :
1-سرعت : قابليت انجام سريع معامله
2-يکپارچگي : قابليت خريد و فروش يک دارايي به قيمتي نسبتا مشابه در يک زمان
3-عمق: قابليت خريد و فروش مقدار معيني از دارايي بدون داشتن اثر قابل ملاحظه در قيمت
با توجه به اين ابعاد سطوح نقد شوندگي در شکل زير نشان داده شده است (وايس ، 2004،159) 185

شکل 1-2 : سطوح نقدشوندگي

2-3- 2 معيارهاي نقدشوندگي :
نقدشوندگي يک متغير ملموس و قابل مشاهده نمي باشد با اين وجود براي مطالعه و بررسي تأثير نقدشوندگي بر روي قيمت بازار سهام مي بايست نقدشوندگي در قالب عبارات کمي بيان شود . در اولين قسمت از اين بخش پنج مورد از معيارهايي که بيشتر براي اندازه گيري نقدشوندگي بازار به کار مي رود رائه شده است . توجه به اين نکته ضروري است که کل جامعه معيارهاي اندازه گيري نقدشوندگي بازار به صورت قابل توجهي بشتر از معيارهاي است که توسط مقالات بررسي کننده ارتباط بين قيمت و نقدشوندگي بازار به کار گرفته شده است .
اکتين و وين186 (1997) بيان مي کنند حدود 68 معيار اندازه گيري نقدشوندگي بازار وجود دارد که در مقالات مختلف به کار گرفته شده است . اين موضوع نشان دهنده عدم توافق در مورد بهترين معيار براي استفاده مي باشد (بن ، 2005 ،189187).
در نهايت در دومين قسمت سه معيار اصلي براي مديريت نقدشوندگي شرکت به کار مي روند، ارائه شده است . در يک طبقه بندي کلي مي توان اندازه گيري نقدشوندگي بازار سهام را در يک طيف از معيارهاي مبتني بر سفارشات سهام188 تا معيارهاي مبتني بر معاملات سهام189 قرار داد (بن ، 2005،190) 190.

1-2-3-2 معيارهاي مبتني بر سفارشات سهام :
اين دسته از معيارهاي نقدشوندگي بازار، مستقيماً هزينه هاي مربوط به معامله سهام همچون حق الزحمه کارگزاران ، تفاوت قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش ، اثر بازار ، هزينه هاي جستجو و غيره را اندازه گيري مي کنند . يکي از نقايص اصلي اين گروه ازمعيارهاي نقدشوندگي بازار اين است که در صورتي که معاملات سهام در قيمت هايي متفاوت و يا حتي خارج از قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش به انجام برسد در آن صورت قيمت سهام در پايان روز معاملات191 نيز از قيمت هاي پيشنهادي خريد يا فروش انحراف پيدا خواهد کرد . علاوه بر اين قيمت هاي پيشنهادي خريد يا فروش هميشه در تمامي بازارها و براي همه دوره هاي زماني آماده و در دسترس نمي باشد (ديويد ،2005،258) 192 .

1-1-2-3-2 معيار تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش :
سرمايه گذاران داراي افق سرمايه گذاري کوتاه مدت ، سهام بسيار نقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجيح مي دهند . منظور از نقدشوندگي سهام ، صرفاً سهولت در خريد و فروش سهام مورد نظر است. از مهم ترن عوامل مربوط به نقدشوندگي بازار سهام مي توان به اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام اشاره کرد . برخي ديگر از عوامل مربوط به نقدشوندگي سهام شامل تعداد سهام معامله شده در هر روز ، ارزش سهام معامله شده روزانه ، درصد حجم کل معامله به کل ارزش بازار ، تعداد خريداران و دفعات خريد مي باشد. نياز به درک و اندازه گيري عوامل تعيين کننده اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش معامله گران درارزيابي ساختار بازار رقابتي بسيار ضروري مي باشد . متغيرمتعارف در تصميم گيري درمورد دو حوزه ،اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ميباشد. اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش بالاتر،موجب کاهش نقدشوندگي بازار سهام مي گردد و بالعکس . بنابراين درک و اندازه گيري عوامل تعيين کننده اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در ارزيابي تناسب محصولات و ساختارهاي مختلف بازار سرمايه بسيار مهم مي باشد .

2-1-2-3-2 اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش :
قيمت پيشنهادي خريد193 بالاترين قيمتي است که توسط معامله گر براي خريد اوراق بهادار پيشنهاد ميشود و قيمت مورد در خواست فروش194 پايين ترين قيمتي است که معامله گران حاضرند اوراق بهادار خود را به آن قيمت به فروش برسانند(تهراني و نور بخش، 1386،58)195 .
به اختلاف بين قيمت پيشنهادي فروش سهام و قيمت پيشنهادي خريد سهام اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام مي گويند . که به دو صورت محاسبه مي گردد .
1- اختلاف قيمت پشنهادي خريد و فروش مطلق سهام :
اختلاف قيمت پشنهادي خريد و فروش مطلق سهام با استفاده از اربطه 2-1 که در پژوهش دمستز196 در سال 1968 به کار گرفته شده است ، بدست مي آيد .
ABS=?AP?_it-?BP?_it ) (1-2
2- اختلاف قيمت پشنهادي خريد و فروش نسبي سهام:
اختلاف قيمت پشنهادي خريد و فروش نسبي سهام با استفاده ا رابطه 2-2 که در پژوهش آميهود و مندلسون197 در سال 1968 به کار گرفته شده است ، بدست مي آيد.
(2-2) RS=(?AP?_it-?BP?_it)/((?AP?_it+?AP?_it)/2)×100
BAit : اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش نسبي شرکت i در دوره t
APit : بهترين قيمت پيشنهادي فروش سهام شرکت i در دوره t
BPit : بهترين قيمت پيشنهادي خريد سهام شرکت i در دوره t

3-1-2-3-2 مبناي نظري اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار :
زماني که اوراق بهادار انتشار مي يابند به موجوديت خود در بازارادامه مي دهد تا باز خريد شود يا به سررسيد پرداخت برسد. اما برخي ديگر از انواع اوراق بهادار را عده اي فروخته وعده اي ديگر آن را خريداري مي کنند . بنابراين دو نوع بازار خواهيم داشت نوع اول بازاري است که براي تمام اوراق بهادار وجود دارد و نوع دوم ، بازاري است که جريان خريد و فروش اوراق بهادار را در طي زمان پيگيري مي کند . در شکل 2-2 اين دو بازار و نحوه به تعادل رسيدن عرضه و تقاضا در آنها نشان داده شده است .
شکل 2-2 : نحوه به تعادل رسيدن عرضه و تقاضاي اوراق بهاداردر بازار سرمايه(قائمي،1385،158)1

تقاضا (قيمت) (قيمت)
عرضه عرضه تقاضا
Pe pe

(مقدار- زمان) (موجودي اوراق بهادار)

شکل سمت چپ که بازار موجود را نشان مي دهد نشان دهنده عرضه ثابت و تقاضاي با شيب منفي است که اگرقيمت اوراق بهادار کمتر باشد تقاضا براي آن بيشتر خواهد بود .شکل سمت راست بازار درهر واحد را نشان مي دهد . اگر زمان يک روز باشد اين شکل نمايانگر تقاضاي رو به پايين است . در اين شکل عرضه ثابت نخواهد بود و با شيب مثبت است. تعادل در شکل سمت چپ زماني اتفاق
مي افتد که قيمت در سطح Pe باشد . در شکل سمت راست جريان عرضه و تقاضا در نقطه اي يکديگر را قطع مي کنند. آن نقطه جايي است که عرضه اوراق بهادار با تقاضاي آن به تعادل رسيده باشد که اين تعادل در نقطه Pe تشکيل شده است . اگر هر دو بازار به تعادل برسند ، تعادل کلي ايجاد خواهد شد . در تعادل کلي قيمت اوراق بهادار در هر دو بازار يکسان خواهد بود.

شکل3-2 : اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش (قائمي 1385،89)198 .
( قيمت)
عرضه تقاضا Pa قيمت فروش

تفاوت قيمت پيشنهادي Pe قيمت تعادلي
خريد و فروش
Pb قيمت خريد (مقدار- زمان)
در شکل شماره 3-2 نيز همچنان قيمت تعادلي برقرار مي باشد اما در بازار واقعي اين قيمت هاي معاملاتي است که مورد توجه قرار مي گيرد اين قيمت ها ، تفاوت پيشنهاد خريد و فروش بازارسازها مي باشد (ويل، 2004،190) 199.
در يک بازار مالي سازمان يافته ، نقش بازارسازان ايجاد جريان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد عرضه و تقاضا، ثروت سهامداران، صاحب نظران، بازار سهام Next Entries منابع پایان نامه درمورد بازار سهام، حجم معاملات سهام، عدم تقارن اطلاعات، ارزش بازار سهام