منابع پایان نامه درمورد اصل استقلال

دانلود پایان نامه ارشد

اساس آماري که بانک مرکزي منتشر کرده است تعداد چک هاي برگشتي در خرداد سال جاري فراتر از 500 هزار عدد رفت.موضوعي که فعالان اقتصادي آن را يکي از علائم رکود عنوان مي کنند و از اين زاويه بسته مقابله با رکود دولت را قابل ستايش مي دانند تا بلکه اجرايي شدن آن پاياني باشد براي وضعيتي که اقتصاد ايران تجربه کرد. اين موضوع در حالي اهميت پيدا مي کند که در آذر 1391ميزان چک هاي برگشتي فراي500 هزار عدد رفت اما بار ديگر اين مقدار پس از حدود2سال ثبت شد تا تيم اقتصادي دولت يازدهم براي آن چاره انديشي کند.
آمار بانک مرکزي از “تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران” حکايت دارد در خرداد سال جاري4 ميليون و 88 برگ چک به ارزش1013.8 هزار ميليارد ريال مبادله شده که 507 هزار برگ چک به ارزش بيش از 50.6 هزار ميليارد ريال برگشت خورد.گفتني است ميزان چک هاي صادر شده در خرداد سال جاري در مقايسه با ماه قبل از نظر تعداد1.1درصد و از نظر ارزش13.1درصد کاهش داشته اما نسبت به ماه مشابه سال 92 به ترتيب 6.1 و 9.6 درصد رشد نشان مي دهد.(پايگاه خبري نامه? مرداد ????)
-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ??)
?- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وي در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده ? (دو سال) محکوم مي‌شود. اين مجازات غيرقابل تعليق است.
?- جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست.
?- در صورتي که دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شکايت نکرد ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت .
?- اگر بعد از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت کند يا محکوم عليه به ترتيب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجراي حکم موقوف مي‌شود
?- محکوم عليه ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود. نکته)در موارد زير صادرکننده چک قابل تعقيب کيفري نيست: الف. سفيد امضا(چنانچه چک بدون تاريخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاريخ بدان ازطرف غير از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقي قابل شکايت کيفري از طرف صاحب حساب عليه ملصق تاريخ به عنوان سوء استفاده از سفيد مهر و امضاء قابل شکايت کيفري است. ب.هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد. ج. چک تضميني د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط يا بابت تضين انجام معامله يا تعهدي بوده‌است. هرگاه ثابت شود چک بدون تاريخ بوده يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.
?- صادرکننده چک يا ذي‌نفع يا قائم مقام قانوني آنها مي‌تواند با تصريح به اينکه چک بر اثر کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگر تحصيل شده به بانک به طور کتبي دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهي عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسليم مي‌کنند.
?- دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک،شکايت خود را به مرجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم کند.پس از انقضاي يک هفته بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده وجه چک را پرداخت مي‌کند.
?- دارنده چک نيز مي‌تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات ماده ? کليه خسارات را بايد بپردازد.
?- پرداخت چک‌هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد.
??- رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي حقوقي و جزايي چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوري و خارج از نوبت خواهد بود.
??-وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت وجه چک و انصراف از شکايت شاکي است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود.نکته)طبق قانون سابق براي اينکه صادرکننده در فاصله بين صدور حکم و رسيدگي بازداشت نشود تنها قرار تاميني که دادگاه مي‌توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانکي معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جديد دادگاه مي‌تواند يکي از قرارهاي تامين کفالت يا وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي يا مال منقول يا غيرمنقول را اخذ کند.

-2-2-1 گفتار دوم: سفتهي در وجه حامل
-1-2-2- 1 بند اول:تعريف سفته
سفته سندي است که شخص با امضا ي آن تعهّد مي‌کند مبلغي را در موعد معين به شخصي بدهد. با توجه به مادهي 307 ق.ت سفته را ميتوان در وجه حامل صادر نمود. يعني صادرکننده تعهد مينمايد که در موعد مقرر، مبلغ معين شده در سفته را به هر کسي که آن‌را در دست دارد بپردازد.(افتخاري،1380،ص260 و خزاعي،1385،ص 236 و ستوده تهراني،1387،صفحه 116 و اسکيني،1377،ص16)به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بين الملل سفته بين بازرگانان رواج يافت.امروزه از سفته به عنوان يک وسيله اعتباري در سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت در واحدهاي توليدي،صنعتي،تجارتي و خدماتي استفاده مي شود(عرفاني ،????،ص ???).ماده ??? سفته را چنين تعريف کرده است: “سفته سندي است که به موجب ان امضاکننده تعهدمي کندمبلغي درموعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل ياشخص معين ويابه حواله کردآن شخص کارسازي نمايد”.
-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانوني سفته:
?-امضاءيامهرصادرکننده(متعهد)
?-تاريخ صدور.
?-مبلغي که بايدتأديه شودباتمام حروف.
?-گيرنده وجه.
?-تاريخ پرداخت.
?-محل تاديه وجه
?- نام سند (منتظمي ، يگانه ???? ،ص ??? ) .

-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام
سفته بدون نام ، حالتي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت ، در تنظيم سند اين امكان وجود دارد كه بدهكار، سفته اي را كه صادر مي كند، بدون ذكر نام طلبكار به وي بدهد كه در اين صورت فرد مي تواند يا خودش براي گرفتن در سررسيد اقدام يا اين كه آن را به ديگري حواله بدهد.
عبارت حواله كرد در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي دهد كه بتواند سفته را به ديگري منتقل كند ولي اگر حواله كرد،خط خورده شود،دارنده سفته نمي تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي براي وصول آن اقدام كند،علاوه بر آن كه مي تواند با پشت نويسي آن را به شخص ديگري انتقال دهد.(الماسي،???? ،ص??).

-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نويسي سفته
پشت نويسي سفته نيز همچون چک براي انتقال سفته به ديگري با وصول وجه آن است، اگر پشت نويسي براي انتقال باشد صاحب جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي شود که به آن تعلق دارد.انتقال سفته يا امضاي صاحب آن به عمل مي آيد، صاحب سفته مي تواند براي وصول وجه آن به ديگري وکالت دهد که در اين صورت بايد وکالت براي وصول قيد شود(نجفي،????،ص??).
-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته
هر برگ سفته،سقف خاصي براي تعهد كردن دارد،مثلا اگر روي سفته اي درج شده باشد”ده ميليون ريال” يعني آن سفته حداكثر براي تعهد يك ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نمي توان به پرداخت بيش از يك ميليون تومان تعهد كرد.
-6-2-2-1 بند ششم: تكاليف دارنده سفته
خسروي در اين خصوص مي گويد:اگر متعهد سفته در سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع كند،دارنده سفته مكلف است به موجب نوشته اي كه واخواست يا اعتراض عدم تاديه ناميده مي شود ، ظرف مدت ?? روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام كند كه براي واخواست به مجتمع قضايي مراجعه و نسبت به تنظيم و ارسال آن براي صادركننده سفته اقدام مي كند و از تاريخ واخواست ظرف مدت يك سال براي كسي كه سفته را در ايران صادر كرده و مدت? سال براي كساني كه سفته را در خارج از ايران صادر كرده اند،طبق مواد ??? و ??? قانون تجارت اقامه دعوي كند.در صورتي كه دارنده سفته به تكاليف قانوني خود اقدام نكند،حق اقامه دعوي عليه پشت نويس،ضامن پشت نويس را ندارد و از امتيازات اسناد تجاري بهره مند نمي شود.(منتظمي، يگانه ???? ،ص ???-???).

-3 – 1مبحث سوم: اصول کلي حاکم بر اسناد تجاري
توسعه تجارت و مبادلات و معاملات تجاري در داخل و خارج و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و تاثيري كه سرمايه و ميزان حجم مبادلات تجاري در سرنوشت سياسي و اقتصادي كشورها دارد،دولتها را بر آن داشته است تا با برقراري ضوابط و مقررات خاصي،امنيت خاطر تجار و بازرگان را در روابط تجاري فراهم نمايند. اسنادي چون سفته و چك و برات، با ويژگيها و كاركردهاي خاص، علاوه بر تاثيري كه بر اقتصاد هر كشور دارد؛ امروزه از مهمترين ابزار تجارت نيز به شمار مي‌رود. تاجري نيست كه روزانه با اين اسناد سر و كار نداشته باشد. از سوي ديگر،تاجر با به جريان انداختن سرمايه خود نياز به امنيت خاطر و حمايت حقوقي همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امري كه با استفاده از روشهاي معمول در نظام حقوق مدني قابل تامين نيست. به اين دليل، در نظامهاي حقوقي داخلي و بين‌المللي، اصول خاصي بر معاملات برواتي تاثير گذار است كه معمولاً اسناد مدني از چنين اصولي برخوردار نيست. بنابراين بخش عمده‌اي از مباحث راجع به اسناد تجاري، مربوط به اصول حاكم بر آنها است.
مهمترين اصول حاكم بر اسناد تجاري، شامل اصل عدم توجه ايرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مديونيت و حدود اجراي اين اصول، را در اين بخش مورد بررسي قرار داده ايم:
-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات
اصل ديگري كه در اسناد تجاري استفاده دارد، اصل استقلال امضاءها است. که بر اساس آن، هر امضاء بر روي سند به هر عنوان(اعم از صادر كننده يا ظهرنويس يا ضامن)مستقل از ديگر امضاءها اعتبار دارد. به شکلي که اگر نسبت به امضاي ظهرنويس ايرادي(مثلاً ادعاي جعل)مطرح گردد، صادركننده نمي‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نيت خودداري كند.چون که صادر كننده به اعتبار امضاي خود در قبال دارنده سند تجاري مسئوليت دارد.
به عنوان مثال: شعبه اول دادگاه حقوقي يك همدان در پرونده شماره 68/4939 ، ادعاي جعلي بودن امضاي ظهرنويس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئوليت صادر كننده چك ندانسته و به اين اعتبار دعواي خواهان را مردود اعلام كرده است. اين راي كه مورد تائيد شعبه21 ديوان عالي كشور قرار گرفته است، به خوبي بيانگر اصل استقلال امضاءها است.(بازيگر، 1378،ص21)بنابراين اگر برخي از امضاءها به دلايلي از قبيل نداشتن اهليت، تقلبي يا جعلي بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ يا به واسطه هر ايرادي ديگري موجب عدم تعهد يكي از امضاء كنندگان سند گردد، تعهد ساير امضاء كنندگان به قوت خود باقي است.
در ماده10كنوانسيون 19 مارس 1931 ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك آمده است:”در صورتي كه چك به امضاي اشخاصي باشد كه فاقد اهليت جهت پذيرش تعهد از طريق چك هستند،يا چك متضمن امضاهاي مجعول يا امضاي اشخاص موهوم و يا امضاهايي باشد كه بنا به دلايل ديگري نتوان امضاكننده يا كساني را كه به نمايندگي از طرف آنان چك امضاء شده است متعهد نمود،مسئوليت ساير اشخاص امضاكننده چك به قوت خود باقي است”ماده? كنوانسيون ???? ژنو(راجع به برات)نيز مقررات مشابهي دارد.اما در قانون تجارت ايران حكم صريحي در اين باب مقرر نشده است.
اصل استقلال تعهد:امضاء كننده سند تجاري، باصدور يا ظهرنويسي،پرداخت وجه آن را تعهد مي‌نمايد.اين تعهد با امضاي سند تجاري است كه مستقل از ديگر اسباب بدهي مي‌باشد.صدور و امضاي سند تجاري منشاء بدهي است.بنابراين برائت ذمه مديون فقط از طريق پرداخت وجه سند حاصل مي‌شود.نتيجه عملي اصل استقلال تعهد سند تجاري اين است كه نه تنها ادعاي پرداخت وجه سند به ايادي قبلي دارنده سند پذيرفته نيست؛ بلكه اگر خوانده مدعي شود كه وجه چك را به شخص خواهان پرداخته‌ام و رسيدي هم از خواهان ارائه نمايد،ولي خواهان مدعي شود كه وجه مربوط به دين ديگري بوده و چك بابت بدهي جداگانه‌اي صادر شده است،در اين صورت بار اثبات دليل پرداخت وجه چك بر عهده متعهد سند تجاري است.زيرا اصل بر اين است كه بدهي ناشي از چك،بدهي مستقلي است و تا زمانيكه لاشه چك نزد خواهان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد عام و خاص، ثبت اسناد Next Entries منابع پایان نامه درمورد اصل استقلال، صحت معامله