منابع پایان نامه درمورد استان فارس، زبان فارسی، فرهنگ فارسی، میراث فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

است.
– (صادقی پی ناهید، 1380)، در نشریه صفه پاییزو زمستان 1380 “معماری مجازی”را بررسی کرده است.
– (دخت نفیسی نوشین، 1382)، در کتاب “موزه داری” اثر نوشین دخت نفیسی به تاریخچه و تعاریف موزه و انواع موزه ها و ساختار و عملکرد آن پرداخته است.
– (بحرالعلومی اکرم، 1382)، در کتاب “موزه” که نویسنده آن جوزف ماریا مونتانر و ترجمه اکرم بحرالعلومی می باشد به نمونه های موردی و معماری مدرن می پردازد.
– (محمودی مهناز، 1383)، در فصل نامه معماری وفرهنگ شماره 17 “کنکاشی پیرامون معماری مجازی” را بررسی نموده است.
– (فرزین میدیا، 1383 )، کتاب” هنر مفهومی”که ترجمه میدیا فرزین می باشد، مروری تاریخی بر تحول و اوج و میراث جریان هنر مفهومی دارد.
– (پاشائی علی، 1384)، در کتاب”اندیشه نو” به نوشته الیور استلی برس و آلن بولک، ترجمه علی پاشایی هنر مفهومی را نوعی از هنر که به محتوا تاکید دارد و به مواد سازنده اشاره دارد.
– (جورابچی کیوان، 1384)، در فصل نامه معماری ایران شماره بیست ودو به مقدمه “معماری مجازی “پرداخته است.
– (رهنورد زهرا، 1385)، دکتر زهرا رهنورد در کتاب”حکمت هنر اسلامی”به روانشناسی هنر و هنر انسان های نخست می پردازد و انگیزه های انسان برای فن هنر را بررسی کرده است.
– (پیرنیا محمد کریم، 1386)، آقای پیرنیا در کتاب “سبک شناسی معماری” ایرانی معماری را به دوره های مختلف تقسیم بندی کرده و معماری هخامنشیان اشاره نموده است.
– (صارمی علی اکبر، 1386)، اقای دکتر صارمی در کتاب “ضوابط و طراحی فضاهای فرهنگی”به مبانی موزه و استانداردهای موزه پرداخته است.
– (سمیع آذر علیرضا، 1387)، کتاب” مفاهیم و رویکردها”در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم”نوشته ادوارد لوسی اسمیت به ترجمه علیرضا سمیع آذر که تعریفی از هنر مفهومی را بیان می دارد.
– ( مظفری ترشیزی حسین، 1387 )، در کتاب ” نیوفرت” که ترجمه حسین ترشیزی مظفری می باشد به اطلاعات معماری و استاندارد های استناد گردیده است.
– (رحیمی الناز و راحله حسینی، 1388)، در نشریه هنر و معماری شماره دوازده صفحه 76و 77 “در باب موزه ها”به تعاریف موزه و عناصر فضایی آن اشاره دارد.
– (دهگان کاوه، 1388)، کتاب “هنر چیست”از نسخه انگلیسی ( مندرج د جلد بیست و دوم مجموعه آثار کامل تولستوی، چاپ کتاب خانه لندن، 1904) به فارسی در آمده است به تعریف هنر و سبک های مختلف هنری پرداخته است و جنبه های زیباشناسی را بررسی می کند.
– ( نیما طالبیان، مهدی آتشی و سیما نبی زاده، 1388)، در کتاب “موزه ها” به موزه ها در جهان اشاره دارد و آنها را نقد و بررسی نموده است.
– (هاشم نژاد هاشم ، شنگه پور سوران، 1389)، در فصل نامه معماری و شهرسازی،”ظهور تکنولوژی و فضاهای دیجیتال”را بررسی کرده اند.
– )گلابچی محمود، 1390)، در کتاب”معماری دیجیتال” آقای دکتر گلابچی فرآیند آموزش معماری، آشنایی با طراحی دیجیتال و نیز فرآیندهای طراحی و تولید با کامپیوتر که امکان طراحی در فضای مجازی قبل از خلق واقعیت و نیز تولید با بهره گیری از تجسم ذهنی و شبیه سازی را فراهم می کنند. را بررسی نموده است.
3- فرضیه های تحقیق
1-2-1قابلیت های هزاره سوم چه تاثیری در طرح معماری خواهد داشت؟
1-2-2 بهره گیری سمبولیک از نمادهای هنر هخامنشی در طرح معماری چگونه است؟
4- اهداف تحقیق
1-4-1 اهداف علمی: در طراحی موزه هنر هخامنشی سعی بر این است که آثار و هنر این دوره در مکانی نمایش داده شود و هدف اصلی طراحی قابلیت های عصر جدید باشد که موج سوم و چهارم در طراحی لحاظ گردد.
1-4-2 اهداف کاربردی: در صورت وجود موزه در این مکان می تواند شناخت بهتر از فرهنگ و هنر هخامنشی باشد و با جذب توریست به این مکان از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موثر باشد.

5- ضرورت های خاص انجام تحقیق
تحقیق صورت گرفته می تواند در شناخت بهتر طرح، اهمیت مساله، تداوم طرح، ارتباط موضوع با اجتماع و کاربرد آن را روشن سازد و معیارهایی که در این پروژه وجود دارد برای طراح مورد بررسی قرار می دهد.
6- بهره وران
1-6-1 سازمان میراث فرهنگی استان فارس
1-6-2 اداره مسکن و شهرسازی استان فارس
1-6-3 مجتمع های توریستی تفریحی و گردشگری شیراز
1-6-4 مجتمع فرهنگی و آموزشی استان فارس
1-6-5 دانشگاه شیراز
1-6-6 مراکز آموزشی و غیر انتفاعی استان فارس
1-6-7 اداره میراث فرهنگی کل کشور
1-6-8 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس
1-6-9 خانه فرهنگ استان فارس
7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
در این تحقیق که طراحی موزه هنر هخامنشی در تخت جمشید می باشد سعی بر آن است که قابلیت های هزاره سوم در آن لحاظ گردد. و طراحی آن بر اساس موج چهارم و عصر دیجیتال باشد.

8- روش تحقیق
روش انجام تحیق به دو صورت انجام گردیده است که این تحقیق شامل دو بخش تئوری و عملی می باشد. در بخش تئوری که مطالعات و ضوابط مربوط به طرح است تحقیق به صورت توصیفی و تاریخی می باشد. در بخش دوم تحقیق که شامل طراحی موزه است تحقیق به روش پیمایشی می باشد.
9- روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به دو بخش تقسیم گردیده است. در بخش نخست اطلاعات و ضوابط طراحی که به صورت یک رساله گردآوری شده است با استفاده از ابزار تحقیق کتابخانه ای و پرسش صورت پذیرفته است و در بخش دوم که شامل برداشت سایت، عکس گرفتن از سایت و استفاده ازنقشه می باشد تحقیق به صورت پیمایشی انجام گردیده است.
10- ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحیق ابزار گردآوری شده که شامل دو بخش می باشد در بخش نخست برای ضوابط و اطلاعات مربوط به طرح با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای می باشد که برای انجام آن به بانک های اطلاعاتی، اینترنت و … استناد گردیده است. در بخش دوم که شامل طراحی موزه است برای طراحی موزه به طریق مشاهده، مصاحبه و نمونه برداری استفاده شده است.
11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق به دو صورت انجام گردیده است که بخش اول مطالعات پایان نامه است و به صورت یک رساله گردآوری شده است. که در این رساله با استفاده از ابزارهای کامپیوتری که شامل (PowerPoint، word و … ) می باشد صورت پذیرفته است و در بخش دیگر که مربوط به طراحی و ترسیم و ارائه می باشد با استفاده از نرم افزارهای AutoCAD)، 3d max، Microsoft Office، google earth، archicad، rhino و ….) انجام گردیده است.

فصل دوم
2- تعریف واژه ها
2-1 تعریف واژه موزه در دایره المعارف ها
جدول شماره2-1). تعریف واژه موزه در دایره المعارف ها
عنوان کتاب ودایره المعارف
نویسنده
تعریف
موزه، موزه داری، موزه ها
شورای بین المللی موزه ها (ایکوم)
موزه عبارتست از یک سازمان غیر انتفاعی دائمی که در خدمت جامعه و پیشرفت آن قرار دارد و به روی عموم باز است (زاهدی و همکاران، 1390، ص13).
موزه، موزه داری، موزه ها
اتحادیه موزه های پادشاهی متحده انگلستان
موسسه ای است که شواهد مادی و اطلاعات مرتبط با آن ها را در جهت منافع عمومی؛ گردآوری، مستند سازی و حفاظت کرده و آنها را در معرض دید عموم قرار می دهد و تفسیر می نماید (همان منبع، 1390، ص13).
فرهنگ زبان فارسی
علامه فلسفی احمد

جای مخصوص عتیقه جات، گنجینه ( علامه فلسفی احمد، 1381، ص 671).
فرهنگ فارسی امروز
صدوری افشار غلامحسین
موسسه ای برای گردآوری، نگهداری، بررسی و نمایش اشیای دارای ارزش یا فایده پایدار ( صدوری افشار غلامحسین ، 1374، ص1088).
فرهنگ عمید
عمید حسن
مجموعه آثار باستانی، عمارتی که آثار باستانی در آنجا نگهداری یا به معرض نمایش گذارده می شود، در یونان قدیم نام محلی بوده که در آنجا به مطالعه صنایع و علوم می پرداختند، و نیز نام تپه ای بوده در آتن که در آنجا عبادتگاه و محل مخصوص برای چند تن از خدایان خود ساخته بودند(عمید حسن، 1374، ص 1025).
ماخذ: براساس بررسی وپردازش وپژوهش نگارنده.
2-2 تعریف واژه معماری در دایره المعارف ها
جدول شماره2-2). تعریف واژه معماری در دایره المعارف ها
نویسنده
عنوان کتاب ودایره المعارف
تعریف
علامه فلسفی احمد
فرهنگ زبان فارسی
بنایی، علم و شغل معمار ( علامه فلسفی احمد، 1381، ص 646).
صدوری افشار غلامحسین
فرهنگ فارسی امروز
فن یا هنر طراحی کردن و ساختن بناها، بویژه بناهای مسکونی ( صدوری افشار غلامحسین ، 1374، ص1063).
مشیری مهشید
فرهنگ زبان فارسی
عمل و شغل معمار(مشیری مهشید، 1384، ص1020).
معین محمد
فرهنگ معین
عمل و شغل معمار، عمارت، آبادانی
انوری حسن
فرهنگ روز سخن
دانش و هنر طراحی و احداث ساختمان، یکی از شاخه های مهندسی که موضوع آن طراحی و احداث ساختمان است، سبک و روش طراحی و ساخت بناها، عمل و شغل معمار(انوری حسن، 1383، ص1165).
ماخذ: براساس بررسی وپردازش وپژوهش نگارنده.
2-3 تعریف واژه هنر در دایره المعارف ها
جدول شماره2-3). تعریف واژه هنر در دایره المعارف ها
نویسنده
عنوان کتاب ودایره المعارف
تعریف
عمید حسن
فرهنگ عمید
پیشه –صنعت –فن –کارنمایان وبرجسته(عمیدحسن،1374،ص1123).
آموزگارحبیب الله

فرهنگ فارسی دانش

پیشه – فن ویژه – صنعت – دانش قابل احساس به حواس پنج گانه
( حبیب الله آموزگار،1375، ص 160).
انصاف پور غلامرضا
کامل فرهنگ فارسی
آفرینش زیبایی – بیان شناخت عاطفی – مهارت شایستگی – استادي – پیشه – فن – ترفند – کار بزرگ – خاصیت – ویژگی – فایده ( انصاف پور غلامرضا،1373، ص1291).
صدری افشارغلام حسین
فرهنگ فارسی امروز
بیان اندیشه و نمایش استادانه اي براي برداشت ها و اثر پذیري هاي شاعرانه از پدیده ها و رویدادهاي جهان خارج( افشار غلامحسین،1375، ص357).
سعیدیان عبدالحسن
دایرة المعارف بزرگ نو
منظور ان هنر هایی که ما آن را بنام هنر تجسمی یا بصري میشناسیم ولی هنر ادبیات و موسیقی را هم در برمیگیرد – بیان هر آرمانی که هنرمند میتواند آن را به صورت تجسمی تحقق بخشد(سعیدیان عبدالحسن،1388، ص3852).
علامه فلسفی احمد
فرهنگ زبان هاي فارسی
علم و معرفت و دانش و فضیلت و کمال و فراست – زیرکی – اهمیت – قابلیت( علامه فلسفی احمد،1381، ص728).
معین محمد
فرهنگ معین
شناسایی همه قوانین عملی مربوط به شغل و فنی – معرفت توام با ظرافت و ریزه کاري – طریقه اجراي امري طبق قوانین و قواعد – مجموعه اطلاعات و تجارب (معین محمد،1382، ص1322).
مشیری مهشید
فرهنگ فشرده زبان فارسی
هرنوع فعالیت انسانی که برای رسیدن به هدفی سرمیزند،ودراصطلاح خاص،به آن نوع فعالیت گفته میشودکه متضمن خلاقیت ،ابتکارومهارت باشد.( مشیری مهشید،1378،ص1041).
صدری افشارغلام حسین

فرهنگ گذیده فارسی
بیان اندیشه و نمایش استادانه اي براي برداشت ها و اثر پذیري هاي شاعرانه از پدیده ها و رویدادهاي جهان –استادی وچیره دستی در بیان نمایش این برداشتها واثرپذیریها( صدری افشارغلام،1382 ، ص1051).
آژنگ نصرالله
گنجینه لغات فارسی به فارسی
هنر –پیشه –صنعت-فن-کار نمایان وبرجسته-هریک از هنرهای زیبا شامل نقاشی،مجسمه سازی،موسیقی،تاتر،سینما، نویسندگی، شعر،عکاسی و….-آن درجه از کمال آدمی که هشیاری وفراست وفضل ودانش را دربر داردو نمود آن صاحب هنر را برتر از دیگران می نماید. (آژنگ نصرالله،1381، ص1854).
دهخدا علی اکبر
لغت نامه نوالی
هنر –علم ومعرفت ودانش وفضیلت وکمال .این کلمه در واقع به معنی آن درجه از کمال آدمی که هشیاری وفراست وفضل ودانش را دربر داردو نمود آن صاحب هنر را برتر از دیگران می نماید. ( دهخدا علی اکبر،1377، ص23567).
ماخذ: براساس بررسی وپردازش وپژوهش نگارنده.

2-4 تعریف واژه هزاره در دایره المعارف ها
جدول شماره2-4). تعریف واژه هزاره در دایره المعارف ها
نویسنده
عنوان کتاب ودایره المعارف
تعریف
علامه فلسفی احمد
فرهنگ زبان فارسی
ده صد سال را گویند ( علامه فلسفی احمد، 1381، ص 724).
عمید حسن
فرهنگ عمید
منسوب به هزار، هزارمین، هزارمین سال (معین محمد، 1375، ص 1114).
معین محمد
فرهنگ معین
منسوب به هزار، هزار سال پس از تاریخ معیین، دوره هزار ساله، جشنی که د

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد هخامنشیان، تخت جمشید، هنر ایران، معماری موزه Next Entries منابع پایان نامه درمورد قرن نوزدهم، زبان فارسی، هخامنشیان، جنگ جهانی اول