منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

مالکيت نهادي و حجم معاملات رابطه معکوس(منفي) و معناداري وجود دارد در نتيجه فرضيه اول در هر دو الگوي مدل اول تحقيق در اين سطح اطمينان پذيرفته مي شود .

2-5-4 مدل دوم
درمدل دوم متغير وابسته ارزش معاملات با متغير مستقل مالکيت نهادي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج در جداول5- 4 و6-4 نشان داده شده است.
جدول 5-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (TVA) = ? + ?1 INS i,t + ? i,t
متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت نهادي
آماره F
(معناداري)
ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

6.008-
(0.000)
36.098
(0.000)
0.299-
0.089
0.087
1.739
تاييد
Ln (TVA) =? + ?1 INS i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ? i,t
6.446-
0.000
47.399
0.000
0.628
0.394
0.386
1.956
تاييد

در الگوي اول هيچ يک از متغيرهاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي اول براي مدل دوم 089/0 ميباشد يعني اين الگو توانسته است 9/8 درصد از تغييرات متغير وابسته ارزش معاملات را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت نهادي تبيين نمايد . براساس نتايج، ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغيرهاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 394/0 رسيده است . بنابراين 4/39 درصد از تغييرات متغير وابسته ارزش معاملات سهام شرکت هاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت نهادي و متغير هاي کنترلي به کار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون در هر دو الگوي مدل دوم بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دار نيست: H0 الگوي رگرسيون معني دار است. :H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل دوم رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغير هاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول6-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (TVA) = -0.430 – 0.807 INS i,t + ? i,t
متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس
ضريب ثابت
0.430-
2.602-
0.010

سطح مالکيت نهادي
0.807-
6.008-
0.000
1
1
Ln(TVA)=-3.828 – 0.722*INS – 0.340*PRICE+ 0.163* SIZE+0.355*BM + ? i,t
ضريب ثابت
3.828-
10.521-
0.000

سطح مالکيت نهادي
0.722-

6.446-
0.000

0.967
1.034
قيمت سهام

0.340-

4.186-
0.000
0.779
1.284
انداره شرکت
0.163

8.508
0.000
0.757
1.321
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار
0.355

6.372
0.000
0.933
1.072
نوسان بازده

0.000
0.479-
0.632
0.994
1.006

جدول 6-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغير هاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه اول را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس(منفي) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با ارزش معاملات سهام مي باشد. درالگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغير هاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس(منفي) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با ارزش معاملات سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغير هاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با ارزش معاملات مستقيم(مثبت) و ارتباط متغير قيمت سهام با ارزش معاملات معکوس(منفي) و معنادار است . همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود .
جدول 6-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغيرهاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد . مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1 مي باشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغير هاي مستقل و کنترل مي باشد .
براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول در مدل دوم ، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان مالکيت نهادي و ارزش معاملات رابطه معکوس(منفي) و معناداري وجود دارد در نتيجه فرضيه اول درهر دوالگوي مدل دوم تحقيق پذيرفته مي شود .

3- 5-4 مدل سوم
درمدل سوم متغير وابسته نرخ گردش سهام با متغير مستقل مالکيت نهادي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل مورد بررسي قرار گرفته است.نتايج در جداول 7-4 و 8-4 نشان داده شده است.

جدول7-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (TOR) = ? + ?1 INS i,t + ? i,t

متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت نهادي
آماره F

(معناداري)

ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

6.617-
(0.000)
43.780
(0.000)
0.326-
0.109
0.104
1.833
تاييد
Ln (TOR) =? + ?1 INS i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ? i,t

7.024-
0.000
42.860

0.000
0.609
0.371
0.362
1.948
تاييد

در الگوي اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي اول براي مدل اول 109/0 ميباشد يعني اين الگو توانسته است 9/10 درصد از تغييرات متغير وابسته نرخ گردش سهام را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت نهادي تبيين نمايد . براساس نتايج ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغيرهاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 371/0 رسيده است . بنابراين 1/37 درصد از تغييرات متغير وابسته نرخ گردش سهام شرکت هاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت نهادي و متغير هاي کنترلي به کار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون در مدل دوم بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دار نيست.: H0 الگوي رگرسيون معني دار است. :H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل سوم رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغير هاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول8-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (TOR) = -2.417 – 2.321 INS i,t + ? i,t

متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس

ضريب ثابت
2.417-
5.606-
0.000

سطح مالکيت نهادي
2.321-
6.617-
0.000
1
1
Ln(TOR)= -10.744 -2.114*INS – 0.806*PRICE+ 0.383* SIZE+0.994*BM+ ? i,t
ضريب ثابت
10.744-
10.989-
0.000

سطح مالکيت نهادي
2.114-

7.024-
0.000

0.967
1.034
قيمت سهام

0.806-

3.688-
0.000
0.779
1.284
انداره شرکت
0.383

7.452
0.000
0.757
1.321
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

0.994

6.656
0.000
0.933
1.072
نوسان بازده

0.002-

0.496-
0.694
0.994
1.006

جدول 8-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغير هاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه اول را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس(منفي) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با نرخ گردش سهام مي باشد. در الگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغير هاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس(منفي) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با نرخ گردش سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغيرهاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با نرخ گردش سهام درمدل سوم مستقيم(مثبت) و ارتباط متغير قيمت سهام با نرخ گردش سهام معکوس(منفي) و معنادار است . همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود .
جدول 8-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغير هاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد . مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1 ميباشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغير هاي مستقل و کنترل مي باشد .
براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول در مدل سوم ، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان مالکيت نهادي و نرخ گردش سهام رابطه معکوس(منفي) و معناداري وجود دارد در نتيجه فرضيه اول درهر دو الگوي مدل سوم پذيرفته مي شود .

4- 5-4 مدل چهارم
درمدل چهارم متغير وابسته شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام(ABS) که يک معيار عدم نقدشوندگي سهام است با متغير مستقل مالکيت نهادي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج در جداول 9-4 و10-4 نشان داده شده است.
جدول9-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (ABS) = ? + ?1 INS i,t + ? i,t
متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت نهادي
آماره F

(معناداري)

ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

6.410
(0.000)
41.087
(0.000)
0.317
0.100
0.098
1.810
تاييد
Ln (ABS) =? + ?1 INS i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ?

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سطح معنادار، ارزش بازار، حجم معاملات سهام، اندازه شرکت Next Entries منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت