منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

i,t
7.449-
0.000
48.407

0.000
0.632
0.399
0.391
1.991
تاييد

در الگوي اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي اول براي مدل پنجم 108/0 مي باشد يعني اين الگو توانسته است8/10 درصد از تغييرات متغير وابسته شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت شرکتي تبيين نمايد. براساس نتايج ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغيرهاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 391/0 رسيده است . بنابراين 1/39 درصد از تغييرات متغير وابسته شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام شرکت هاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت شرکتي و متغيرهاي کنترلي به کار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون درهر دو الگوي مدل پنجم بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دار نيست: H0 الگوي رگرسيون معني دار است. :H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل پنجم رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغيرهاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول22-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي
Ln (RS) = 1.588 – 0.582* COR i,t + ? i,t
متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس

ضريب ثابت
1.588
5.551
0.000

سطح مالکيت شرکتي
0.582-
6.683-
0.000
1
1
Ln(RS)= 10.452 – 0.547*COR+ 0.804*PRICE – 0.383* SIZE – 1.134*BM+ ? i,t
ضريب ثابت
10.452
11.160
0.000

سطح مالکيت شرکتي
0.547-

7.449-
0.000

0.957
1.045
قيمت سهام

0.804

3.784
0.000
0.784
1.276
انداره شرکت
0.383-

7.743-
0.000
0.752
1.330
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

1.134-

7.793-
0.000
0.936
1.069
نوسان بازده

0.001

0.341
0.733
0.993
1.007

جدول 22-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغيرهاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه دوم را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس(منفي) و معني دار بين سطح مالکيت شرکتي با شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشد. در الگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغيرهاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس(منفي) و معني دار بين سطح مالکيت شرکتي با شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغيرهاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام درمدل پنجم معکوس(منفي) و ارتباط متغير قيمت سهام با شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مستقيم(مثبت) و معناداراست.همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود . جدول 22-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغير هاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد . مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1 ميباشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغيرهاي مستقل و کنترل مي باشد . براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم در مدل پنجم، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان مالکيت نهادي و شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام رابطه معکوس(منفي) و معناداري وجود دارد.لازم به توضيح است نتايج حاصل از آزمون مدل پنجم عکس نتايج سه مدل اول مي باشد که اين ناشي از اين است که درمدل پنجم متغير وابسته معيارعدم نقدشوندگي سهام است.در نتيجه فرضيه دوم در مدل پنجم تحقيق در اين سطح اطمينان پذيرفته مي شود .

6-6-4 نتيجهگيري کلي
با توجه به پنج مدل ارائه شده، ميتوان نتيجهگيري کرد که چون ضريب متغير مستقل مالکيت شرکتي در مدلهاي اول، دوم، و سوم که مربوط به معيارهاي نقدشوندگي سهام هستند مثبت و معنيدار و در مدلهاي چهارم و پنجم که مربوط به معيارهاي عدم نقدشوندگي سهام هستند منفي و معنادار است پس به گونه کلي بين سطح مالکيت شرکتي و نقدشوندگي سهام رابطه مستقيم(مثبت) وجود دارد. يعني ميتوان گفت که هر چه سطح مالکيت شرکتي افزايش پيدا کند، نقدشوندگي سهام به گونه معناداري افزايش ميابد. بنابراين فرضيه دوم تحقيق تأييد ميشود.

7-4 نتايج آزمون فرضيه سوم :
فرضيه سوم : بين سطح مالکيت مديريتي و نقد شوندگي سهام رابطه وجود دارد .
بين سطح مالکيت مديريتي و نقدشوندگي سهام رابطه وجود ندارد . 0=H0: ?
بين سطح مالکيت مديريتي و نقدشوندگي سهام رابطه وجود دارد . H1: ??0
به منظور بررسي فرضيه سوم، پنج مدل جداگانه بر اساس هر يک از متغيرهاي وابسته تعريف و تخمين زده ميشود.همچنين هريک از مدل ها در دو الگوي رگرسيوني مختلف برازش شده است در الگوي رگرسيوني اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند و در الگوي رگرسيوني دوم مدل ها با متغيرهاي کنترلي برازش شده است. هر يک از مدلها به گونه جداگانه تحليل و نتيجهگيري ميشود. در نهايت، نتيجه کلي براي فرضيه سوم بررسي و بيان ميشود.
1-7-4 مدل اول
مدل اول متغير وابسته حجم معاملات با متغير مستقل مالکيت مديريتي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل مورد بررسي قرار گرفته است.نتايج درجدول 23-4 و 24-4 نشان داده شده است.
Ln (TVO) = ? + ?1 MAN i,t + ? i,t
متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت مديريتي
آماره F

(معناداري)

ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

6.704-
(0.000)
44.938
(0.000)
0.330-
0.109
0.106
1.893
تاييد
Ln (TVO) =? + ?1 MAN i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ? i,t
7.166-
0.000
45.321

0.000
0.619
0.384
0.375
1.962
تاييد
جدول23-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت Next Entries منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، چرخه عمر، آزمون فرضیه