منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

t
معناداري

7.191
(0.000)
51.716
(0.000)
0.351
0.123
0.121
1.963
تاييد
Ln (TOR) =? + ?1 COR i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ? i,t

7.983
0.000
46.890

0.000
0.626
0.392
0.383
1.978
تاييد
جدول17-4 نتايج تحليل آماري مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي

در الگوي اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي اول براي مدل اول 123/0 ميباشد يعني اين الگو توانسته است 3/12 درصد از تغييرات متغير وابسته نرخ گردش سهام را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت شرکتي تبيين نمايد . براساس نتايج ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغيرهاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 392/0 رسيده است . بنابراين 2/39 درصد از تغييرات متغير وابسته نرخ گردش سهام شرکت هاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت شرکتي و متغيرهاي کنترلي به کار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون در مدل دوم بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دار نيست:.H0 الگوي رگرسيون معني دار است. :H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل سوم رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغيرهاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول18-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي

Ln (TOR) = -1.570 + 0.622 COR i,t + ? i,t
متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس
ضريب ثابت
1.570-
5.527-
0.000

سطح مالکيت شرکتي
0.622
7.191
0.000
1
1
Ln(TOR)=-10.013+ 0.591*COR – 0.729*PRICE+ 0.368*SIZE+1.102*BM+? i,t
ضريب ثابت
10.013-
10.611-
0.000

سطح مالکيت شرکتي
0.591

7.983
0.000

0.957
1.045
قيمت سهام

0.792-

3.698-
0.000
0.784
1.276
انداره شرکت
0.368

7.252
0.000
0.752
1.330
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

1.102

7.520
0.000
0.936
1.069
نوسان بازده

0.001-

0.350-
0.726
0.993
1.007

جدول 18-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغيرهاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه دوم را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم(مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت شرکتي با نرخ گردش سهام مي باشد. در الگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغير هاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم(مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت شرکتي با نرخ گردش سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغيرهاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با نرخ گردش سهام درمدل سوم مستقيم(مثبت) و ارتباط متغير قيمت سهام با نرخ گردش سهام معکوس(منفي) و معنادار است . همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود .جدول 18-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغير هاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد . مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1 ميباشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغير هاي مستقل و کنترل ميباشد.
براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم در مدل سوم ، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان مالکيت شرکتي و نرخ گردش سهام رابطه مستقيم (مثبت) و معناداري وجود دارد در نتيجه فرضيه دوم درهر دو الگوي مدل سوم تحقيق در اين سطح اطمينان پذيرفته مي شود .

4-6-4 مدل چهارم
درمدل چهارم متغير وابسته شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام(ABS) که يک معيار عدم نقدشوندگي سهام است با متغير مستقل مالکيت شرکتي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل بررسي شده است. نتايج در جدول 19-4 ، 20-4 نشان داده شده است.
Ln (ABS) = ? + ?1 COR i,t + ? i,t
متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت شرکتي
آماره F

(معناداري)

ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

6.222-
(0.000)
38.711
(0.000)
0.309
0.095
0.093
1.919
تاييد
Ln (ABS) =? + ?1 COR i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ? i,t
6.706-
0.000
44.290

0.000
0.615-
0.378
0.370
1.993
تاييد
جدول19-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي

در الگوي اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي اول براي مدل چهارم 095/0 مي باشد يعني اين الگو توانسته است5/9 درصد از تغييرات متغير وابسته شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت شرکتي تبيين نمايد. براساس نتايج ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغير هاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 378/0 رسيده است . بنابراين 8/37 درصد از تغييرات متغير وابسته شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام شرکت هاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت شرکتي و متغير هاي کنترلي به کار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون درهر دو الگوي مدل چهارم بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دارنيست: .H0 الگوي رگرسيون معني دار است. :H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل چهارم رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغيرهاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول20-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي
Ln (ABS) = 2.166 – 0.551*COR i,t + ? i,t
متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس

ضريب ثابت
2.166
7.453
0.000

سطح مالکيت شرکتي
0.551-
6.222-
0.000
1
1
Ln(ABS)=11.140 – 0.505*COR+ 0.788*PRICE – 0.411* SIZE – 1.028*BM+ ? i,t

ضريب ثابت
11.140
11.591
0.000

سطح مالکيت شرکتي
0.505-

6.706-
0.000

0.957
1.045
قيمت سهام

0.788

3.614
0.000
0.784
1.276
انداره شرکت
0.411-

7.965-
0.000
0.752
1.330
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

1.028-

6.887-
0.000
0.936
1.069
نوسان بازده

0.001

0.346
0.729
0.993
1.007

جدول 20-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغير هاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه دوم را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس(منفي) و معني دار بين سطح مالکيت شرکتي با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشد. در الگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغيرهاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب منفي و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط معکوس(منفي) و معني دار بين سطح مالکيت شرکتي با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغيرهاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام درمدل چهارم معکوس(منفي) و ارتباط متغير قيمت سهام با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مستقيم(مثبت) و معناداراست.همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود .
جدول 20-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغير هاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد . مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1 ميباشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغير هاي مستقل و کنترل مي باشد .
براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم در مدل چهارم، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان مالکيت شرکتي و شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام رابطه معکوس(منفي) و معناداري وجود دارد.لازم به توضيح است نتايج حاصل از آزمون مدل چهارم عکس نتايج سه مدل اول مي باشد که اين ناشي از اين است که درمدل چهارم متغير وابسته يک معيار عدم نقدشوندگي سهام است.در نتيجه فرضيه دوم درهر دو الگوي مدل چهارم تحقيق در اين سطح اطمينان پذيرفته مي شود.

5-6-4 مدل پنجم
درمدل چهارم متغير وابسته شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام(RS) که يک معيار عدم نقدشوندگي سهام است با متغير مستقل مالکيت شرکتي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحليل آماري در جدول 21-4 و 22-4 نشان داده شده است.

جدول21-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي
Ln (RS) = ? + ?1 COR i,t + ? i,t
متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت شرکتي
آماره F

(معناداري)

ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

6.683-
(0.000)
44.662
(0.000)
0.329-
0.108
0.106
1.952
تاييد
Ln (RS) =? + ?1 COR i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ?

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت، حجم معاملات سهام Next Entries منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت