منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت، حجم معاملات سهام

دانلود پایان نامه ارشد

نقدشوندگي سهام رابطه وجود دارد . H1: ??0
به منظور بررسي فرضيه دوم، پنج مدل جداگانه بر اساس هر يک از متغيرهاي وابسته تعريف و تخمين زده ميشود.همچنين هريک از مدل ها در دو الگوي رگرسيوني مختلف برازش شده است در الگوي رگرسيوني اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند و در الگوي رگرسيوني دوم مدل ها با متغيرهاي کنترلي برازش شده است. هر يک از مدلها به گونه جداگانه تحليل و نتيجهگيري ميشود. در نهايت، نتيجه کلي براي فرضيه دوم بررسي و بيان ميشود.
1-6-4 مدل اول
مدل اول متغير وابسته حجم معاملات با متغير مستقل مالکيت شرکتي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج در جدول 13-4 و 14-4 نشان داده شده است.
جدول13-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي
Ln (TVO) = ? + ?1 COR i,t + ? i,t
متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت شرکتي
آماره F

(معناداري)

ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

7.493
(0.000)
56.142
(0.000)
0.364
0.132
0.130
1.941
تاييد
Ln (TVO) =? + ?1 COR i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ? i,t
8.356
0.000
50.573

0.000
0.640
0.410
0.402
1.987
تاييد

در الگوي اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي رگرسيوني اول براي مدل اول 132/0 مي باشد يعني اين الگو توانسته است 2/13 درصد از تغييرات متغير وابسته حجم معاملات را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت شرکتي تبيين نمايد . براساس نتايج ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغيرهاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 410/0 رسيده است . بنابراين 41 درصد از تغييرات متغير وابسته حجم معاملات سهام شرکتهاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت شرکتي و متغيرهاي کنترلي به کار رفته درالگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون درهر دو الگوي مدل اول بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دار نيست:. H0 الگوي رگرسيون معني دار است. :H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل اول رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغير هاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول14-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي
Ln (TVO) = – 0.266 + 0.281 COR i,t + ? i,t
متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس

ضريب ثابت
0.266-
2.155-
0.032

سطح مالکيت شرکتي
0.281
7.493
0.000
1
1
Ln(TVO)= -3.997+ 0.266*COR – 0.369*PRICE+ 0.166* SIZE+0.458*BM+ ? i,
ضريب ثابت
3.997-
9.856-
0.000

سطح مالکيت شرکتي
0.266

8.356
0.000

0.957
1.045
قيمت سهام
0.369-

4.005-
0.000
0.784
1.276
انداره شرکت
0.166

7.633
0.000
0.752
1.330
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

0.458

7.266
0.000
0.936
1.069
نوسان بازده

0.000

0.293-
0.770
0.993
1.007

جدول 14-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغير هاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه دوم را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم(مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت شرکتي با حجم معاملات سهام مي باشد. در الگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغير هاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم(مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت شرکتي با حجم معاملات سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغير هاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با حجم معاملات مستقيم(مثبت) و ارتباط متغير قيمت سهام با حجم معاملات معکوس(منفي) و معنادار است . همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا
که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود . جدول 14-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغير هاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد . مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1 مي باشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغير هاي مستقل و کنترل مي باشد . براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم در مدل اول ، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0 به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان مالکيت شرکتي و حجم معاملات رابطه مستقيم(مثبت) و معناداري وجود دارد در نتيجه فرضيه دوم در هر دو الگوي مدل اول تحقيق در اين سطح اطمينان پذيرفته مي شود .

2-6-4 مدل دوم
درمدل دوم متغير وابسته ارزش معاملات با متغير مستقل مالکيت شرکتي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج در جدول 15-4 ، 16-4 نشان داده شده است.
جدول15-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي
Ln (TVA) = ? + ?1 COR i,t + ? i,t
متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت شرکتي
آماره F

(معناداري)

ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

7.538
(0.000)
56.822
(0.000)
0.366
0.134
0.131
1.882
تاييد
Ln (TVA) =? + ?1 COR i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ? i,t
8.532
0.000
56.660

0.000
0.662
0.438
0.430
1.980
تاييد

در الگوي اول هيچ يک از متغيرهاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي اول براي مدل دوم 134/0 ميباشد يعني اين الگو توانسته است 4/13 درصد از تغييرات متغير وابسته ارزش معاملات را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت شرکتي تبيين نمايد . براساس نتايج ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغيرهاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 438/0 رسيده است . بنابراين 8/43 درصد از تغييرات متغير وابسته ارزش معاملات سهام شرکت هاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت شرکتي و متغير هاي کنترلي به کار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون در هر دو الگوي مدل دوم بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دار نيست: H0 الگوي رگرسيون معني دار است. :H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل دوم رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغير هاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول16-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي
Ln (TVA) = -0.227 + 0.246 COR i,t + ? i,t
متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس

ضريب ثابت
0.227-
2.124-
0.034

سطح مالکيت شرکتي
0.246
7.538
0.000
1
1
Ln(TVA)=-3.613+ 0.230*COR- 0.346*PRICE+ 0.154* SIZE+0.393*BM+ ? i,t
ضريب ثابت
3.613-
10.498-
0.000

سطح مالکيت شرکتي
0.230

8.532
0.000

0.957
1.045
قيمت سهام

0.346-

4.425-
0.000
0.784
1.276
انداره شرکت
0.154

8.319
0.000
0.752
1.330
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

0.393

7.350
0.000
0.936
1.069
نوسان بازده

0.000

0.308-
0.758
0.993
1.007

جدول 16-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغير هاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه دوم را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم(مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت شرکتي با ارزش معاملات سهام مي باشد. درالگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغير هاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم (مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت شرکتي با ارزش معاملات سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغير هاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با ارزش معاملات مستقيم(مثبت) و ارتباط متغير قيمت سهام با ارزش معاملات معکوس(منفي) و معنادار است .
همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود .
جدول 16-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغيرهاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد . مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1 مي باشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغير هاي مستقل و کنترل مي باشد .
براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم در مدل دوم ، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان مالکيت شرکتي و ارزش معاملات رابطه مستقيم(مثبت) و معناداري وجود دارد در نتيجه فرضيه دوم درهر دوالگوي مدل دوم تحقيق در اين سطح اطمينان پذيرفته مي شود .

3-6-4 مدل سوم
درمدل سوم متغيروابسته نرخ گردش سهام با متغيرمستقل مالکيت شرکتي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج در جدول 17-4 و 18-4 نشان داده شده است.

Ln (TOR) = ? + ?1 COR i,t + ? i,t

متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت شرکتي
آماره F

(معناداري)

ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت Next Entries منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت