منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

i,t
6.805
0.000
44.674

0.000
0.617
0.380
0.372
1.968
تاييد

در الگوي اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي اول براي مدل چهارم 100/0 مي باشد يعني اين الگو توانسته است10 درصد از تغييرات متغير وابسته شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت نهادي تبيين نمايد. براساس نتايج ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغير هاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 380/0 رسيده است . بنابراين 38 درصد از تغييرات متغير وابسته شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام شرکت هاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت نهادي و متغير هاي کنترلي به کار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون درهر دو الگوي مدل چهارم بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دار نيست: H0
الگوي رگرسيون معني دار است. H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل چهارم رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغير هاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول10-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (ABS) = 3.179 + 2.272*INS i,t + ? i,t
متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس

ضريب ثابت
3.179
7.293
0.000

سطح مالکيت نهادي
2.272
6.410
0.000
1
1
Ln(ABS)=11.931+2.048*INS+ 0.825*PRICE- 0.418* SIZE-0.928*BM+ +? i,t
ضريب ثابت
11.931
12.207
0.000

سطح مالکيت نهادي
2.048

6.805
0.000

0.967
1.034
قيمت سهام

0.825

3.778
0.000
0.779
1.284
انداره شرکت
0.418-

8.132-
0.000
0.757
1.321
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

0.928-

6.215-
0.000
0.933
1.072
نوسان بازده

0.002

0.457
0.646
0.994
1.006

جدول 10-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغير هاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه اول را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم(مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشد. در الگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغيرهاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم(مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغير هاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام درمدل چهارم معکوس(منفي) و ارتباط متغير قيمت سهام با شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مستقيم(مثبت) و معناداراست.همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود. جدول10-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغيرهاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد.مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1 ميباشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغيرهاي مستقل و کنترل مي باشد. براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول در مدل چهارم، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان مالکيت نهادي و شکاف مطلق قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام رابطه مستقيم(مثبت) و معناداري وجود دارد.لازم به توضيح است نتايج حاصل از آزمون مدل چهارم عکس نتايج سه مدل اول مي باشد که اين ناشي از اين است که درمدل چهارم متغير وابسته يک معيار عدم نقدشوندگي سهام است.در نتيجه فرضيه اول درهر دو الگوي مدل چهارم تحقيق در اين سطح اطمينان پذيرفته مي شود.

5- 5-4 مدل پنجم
درمدل چهارم متغير وابسته شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام(RS) که يک معيار عدم نقدشوندگي سهام است با متغير مستقل مالکيت نهادي در دو الگوي با متغيرهاي کنترل و الگوي بدون متغيرهاي کنترل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج در جداول 11-4 و 12-4نشان داده شده است.

جدول11-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (RS) = ? + ?1 INS i,t + ? i,t
متغير مستقل
تحليل واريانس
توان تبيين
آماره دوربين
واتسون
نتيجه
سطح مالکيت نهادي
آماره F

(معناداري)

ضريب
همبستگي
ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

آماره t
معناداري

6.261
(0.000)
39.205
(0.000)
0.310
0.096
0.094
1.830
تاييد
Ln (RS) =? + ?1 INS i,t +?2 SIZE i,t+?3 PRICE i,t + ?4 BM i,t+ ?5VOLAT i,t + ? i,t
6.673
0.000
45.241

0.000
0.619
0.383
0.375
1.963
تاييد

در الگوي اول هيچ يک از متغير هاي کنترلي در رگرسيون وارد نشده اند نتايج تحليل آماري نشان مي دهد که ضريب تعيين الگوي اول براي مدل پنجم 096/0 مي باشد يعني اين الگو توانسته است6/9 درصد از تغييرات متغير وابسته شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام را از طريق تغييرات متغير مستقل ميزان مالکيت نهادي تبيين نمايد. براساس نتايج ضريب تعيين الگوي رگرسيوني دوم با وارد نمودن متغيرهاي کنترلي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به 383/0 رسيده است . بنابراين 3/38 درصد از تغييرات متغير وابسته شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام شرکت هاي نمونه آماري در طول دوره تحقيق ناشي از ميزان مالکيت نهادي و متغير هاي کنترلي به کار رفته در الگوي رگرسيوني بوده است . آماره دوربين واتسون درهر دو الگوي مدل پنجم بين 5/1 تا 5/2 مي باشد ، بنابراين بين خطا هاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي وجود ندارد.
فرضيه هاي آماري تحليل واريانس براي هر يک از الگوهاي رگرسيوني به صورت ذيل مي باشد:
الگوي رگرسيون معني دار نيست: H0 الگوي رگرسيون معني دار است. :H1
سطح معني داري آماره F کمتر از سطح خطاي آزمون (?=0.05) است و در نتيجه فرض H0 فوق در همه الگوهاي مدل پنجم رد مي شود و الگو هاي برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغير هاي تحقيق ، خطي مي باشد .

جدول12-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي
Ln (RS) = 2.421 + 2.206 INS i,t + ? i,t
متغير هاي مستقل و کنترل
ضريب
آماره t
سطح معناداري
آزمون هاي هم خطي

تلورانس
عامل تورم واريانس

ضريب ثابت
2.421
5.591
0.000

سطح مالکيت نهادي
2.206
6.261
0.000
1
1
Ln(RS)= 11.149+ 1.986*INS+ 0.820*PRICE – 0.403* SIZE – 1.033*BM+ ? i,t
ضريب ثابت
11.149
11.533
0.000

سطح مالکيت نهادي
1.986

6.673
0.000

0.967
1.034
قيمت سهام

0.820

3.796
0.000
0.779
1.284
انداره شرکت
0.403-

7.932-
0.000
0.757
1.321
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار

1.033-

6.994-
0.000
0.933
1.072
نوسان بازده

0.002

0.477
0.634
0.994
1.006

جدول 12-4 نتايج تحليل آماري براي ضرايب متغيرهاي مستقل و کنترل الگوهاي آزمون فرضيه اول را نشان مي دهد . نتايج نشان مي دهد که در الگوي اول ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم (مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشد. در الگوي دوم متغيرهاي قيمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغيرهاي کنترل به الگوي رگرسيوني اضافه شده اند . نتايج نشان مي دهد که در الگوي دوم ضريب مثبت و با سطح معناداري کمتر از 05/0 حاکي از يک ارتباط مستقيم (مثبت) و معني دار بين سطح مالکيت نهادي با شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشد. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتباط بين متغيرهاي کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام درمدل پنجم معکوس(منفي) و ارتباط متغير قيمت سهام با شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام مستقيم(مثبت) و معناداراست.همچنين بر اساس نتايج به دست آمده ، متغير نوسان بازده تأثير معناداري در نقدشوندگي سهام نداشته است زيرا که سطح معني داري اين متغير بيش از 05/0 ميباشد . بنابراين مي توان اين متغير را از الگوي آزمون فرضيه حذف نمود . جدول 12-4 نتايج مربوط به آزمون هاي هم خطي بين متغير هاي مستقل و کنترل را نشان مي دهد . مقادير آماره هاي هم خطي براي تمامي متغير هاي مستقل و کنترل نزديک به عدد 1 ميباشد که حاکي از عدم وجود هم خطي شديد در بين متغير هاي مستقل و کنترل ميباشد .
براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول در مدل پنجم، شواهد متقاعد کننده اي جهت پذيرش فرضيه H0به دست نيامد . به عبارت ديگر ، در سطح اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين ميزان مالکيت نهادي و شکاف نسبي قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام رابطه مستقيم(مثبت) و معناداري وجود دارد.لازم به توضيح است نتايج حاصل از آزمون مدل پنجم عکس نتايج سه مدل اول مي باشد که اين ناشي از اين است که درمدل پنجم متغير وابسته معيارعدم نقدشوندگي سهام است.در نتيجه فرضيه اول در مدل پنجم تحقيق در اين سطح اطمينان پذيرفته مي شود .

6- 5-4 نتيجهگيري کلي
با توجه به پنج مدل ارائه شده، ميتوان نتيجهگيري کرد که چون ضريب متغير مستقل مالکيت نهادي در مدلهاي اول، دوم، و سوم که مربوط به معيارهاي نقدشوندگي سهام هستند منفي و معنيدار و در مدلهاي چهارم و پنجم که مربوط به معيارهاي عدم نقدشوندگي سهام هستند مثبت و معنادار است پس به گونه کلي بين سطح مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام رابطه معکوس(منفي) وجود دارد. يعني ميتوان گفت که هر چه سطح مالکيت نهادي افزايش پيدا کند، نقدشوندگي سهام به گونه معناداري کاهش ميابد. بنابراين فرضيه اول تحقيق تأييد ميشود.

6-4 نتايج آزمون فرضيه دوم :
فرضيه دوم : بين سطح مالکيت شرکتي و نقد شوندگي سهام رابطه وجود دارد .
بين سطح مالکيت شرکتي و نقدشوندگي سهام رابطه وجود ندارد . 0=H0: ?
بين سطح مالکيت شرکتي و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت Next Entries منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، سطح معنادار، اندازه شرکت، حجم معاملات سهام