منابع پایان نامه درمورد آبدهي، ميليون، بيشترين

دانلود پایان نامه ارشد

نظر گرفتن خصوصيات مشابه با حوزه مورد نظر، من جمله از لحاظ شرايط هيدرولوژيکي و قرار گرفتن در محل ورود به دشت، تعداد 10 ايستگاه انتخاب و در نتيجه رابطه بين دبي سالانه و مساحت حوزه آبريز آنها به صورت زير حاصل گرديد ( جدول 5- 18 و شکل 5- 15 ) :

N =10 ) ; R2 = 0. 9542 ) ? Q = 0. 1606 * A 0. 6268
Q : آبدهي سالانه حوزه ( m3/sec ) ; A: مساحت حوزه ( km2 )
با توجه به مساحت حوزه گوهررود در مقطع ورودي منطقه طرح ( 58/79 کيلومترمربع )، از طريق رابطه بدست آمده، ميزان آبدهي سالانه رودخانه در مقطع فوق حدود50/2 مترمکعب درثانيه محاسبه مي گردد. جهت توزيع آبدهي ماهانه رودخانه در اين مقطع، از ضرائب درصد آبدهي ايستگاه لاکان استفاده گرديده که براساس محاسبات انجام شده، نتايج زير حاصل گرديد ( جدول 1-19 ) :
– ميانگين آبدهي سالانه برابر 50/2 متر مکعب در ثانيه ؛
– حجم جريان سالانه برابر 5/78 ميليون متر مکعب ؛
– ارتفاع رواناب سالانه برابر 5/986 ميلي متر ؛
– متوسط آبدهي ويژه سالانه برابر 4/31 ليتر در ثانيه در کيلومتر مربع ؛
– بيشترين آبدهي ماهانه متعلق به آبان ماه و برابر 02/4 مترمکعب درثانيه ( 4/13 درصد ) ؛
– کمترين آبدهي ماهانه متعلق به مرداد ماه و برابر 66/0 مترمکعب درثانيه ( 2/2 درصد ) ؛
– بيشترين حجم آبدهي ماهانه برابر 42/10 ميليون متر مکعب و متعلق به ماه آبان ؛
– کمترين حجم آبدهي ماهانه برابر78/1 ميليون متر مکعب و متعلق به ماه مرداد ؛
– بيشترين آبدهي فصلي متعلق پائيز و برابر 5/39 درصد ؛
– کمترين آبدهي فصلي متعلق به تابستان و برابر 1/13 درصد ؛
همان طوري که ملاحظه مي گردد، ارتفاع رواناب در اين مقطع حدود 985 ميلي متر بدست آمده که با احتساب متوسط بارندگي حوزه آبريز محدوده ( حدود 1350 ميلي متر )، ضريب جريان سالانه حدود 73 درصد بدست مي آيد که در مقايسه با مقطع ورودي رودخانه سياهرود، حدود 8 درصد کاهش دارد. اين نتيجه بيانگر اين است که با توجه به خصوصيات مشابه حوزه هاي آبريز سياهرود و گوهررود در مقطع ورودي منطقه طرح، بدون احتساب آبهاي هرز و فاضلابهاي شهري و صنعتي، حدود 73 درصد بارندگي در محدوده بالادست منطقه طرح به رواناب تبديل مي گردد.

5-7-1- 4-آبدهي رودخانه گوهررود در مقطع خروجي منطقه طرح
طبق اظهارات گذشته، به منظور برآورد آبدهي رودخانه گوهررود در مقطع خروجي منطقه طرح، تفاضل جريان در دو ايستگاه محمودآباد و گلسار مدنظر قرار گرفت.
در جدول 4-17، مشخصات آبدهي ماهانه و سالانه در مقطع فوق طي دوره 30 ساله محاسبه گرديده است. طبق نتايج بدست آمده :
– ميانگين آبدهي سالانه برابر 25/3 متر مکعب در ثانيه ؛
– حجم جريان سالانه برابر 102 ميليون متر مکعب ؛
– ارتفاع رواناب سالانه برابر 8/842 ميلي متر ؛
– متوسط آبدهي ويژه سالانه برابر 9/26 ليتر در ثانيه در کيلومتر مربع ؛
– بيشترين آبدهي ماهانه متعلق به آبان ماه و برابر 17/9 مترمکعب درثانيه ( 5/23 درصد ) ؛
– کمترين آبدهي ماهانه متعلق به مرداد ماه و برابر 31/0 مترمکعب درثانيه ( 0/8 درصد ) ؛
– بيشترين حجم آبدهي ماهانه برابر 8/23 ميليون متر مکعب و متعلق به ماه آبان ؛
– کمترين حجم آبدهي ماهانه برابر 84/0 ميليون متر مکعب و متعلق به ماه مرداد ؛

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی وجوه نقد، تامین مالی، سود سهام Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جریان نقدی، وجوه نقد، مدیریت سود