منابع پایان نامه درمورد آبدهي، سياهرود، ايستگاه

دانلود پایان نامه ارشد

آن با سياهرود، حدود 32 کيلومتر است. شکل حوزه تقريباً مستطيلي بوده و جهت کشيدگي آن و همچنين شيب عمومي حوزه و جهت جريان آن، از جنوب به شمال مي باشد.
حوزه گوهررود نيز از حوزه هاي کم ارتفاع بوده بطوري که بلندترين نقطه آن نسبت به سطح آزاد دريا، حدود 600 متر و ارتفاع آن در محل ورود به دشت ( لاکان )، 40 متر مي باشد. سطح پوشش حوزه اين رودخانه داراي پوشش کامل جنگلي بوده و حدود 83 درصد آن زير ارتفاع 200 متر قرار دارد. درنتيجه فرسايش خاک در سطح حوزه بسيار ناچيز مي باشد. رودخانه گوهررود در قسمت ارتفاعات به لاکان رود و در مسير داخل شهر رشت، به رود هاي مديريه و چمارسرا معروف است.

5-5-3- رودخانه پيربازار
رودخـانـه پيربازار از بهم پيوستن دو رودخانه سياهرود ( زرجوب ) و گوهررود قبل از روستاي پيربازار و در ناحيه ” کماکل ” تشکيل شده و مساحت حوزه آبريز آن در محل تقاطع رودخانه هاي فوق حدود 317 کيلومترمربع مي باشد. حوزه آبريز اين رودخانه از حوزه هاي کم ارتفاع بوده، بطوري که حدود 87 درصد آن (تا محمودآباد ) زير رقوم 200 متر قرار دارد. جهت جريان اين رودخانه از جنوب شرقي به شمال غربي بوده و در نهايت به مرداب انزلي منتهي مي گردد.
رژيم رودخانه باراني است و علاوه برزهکشي رواناب حوزه آبريز خود و زهکشي آب زيرزميني دشت، پساب کليه صنايع و فاضلاب شهري رشت و همچنين مقداري از آب برگشتي زراعي را که از رودخانه سفيدرود از طريق کانال چپ سنگر به حوزه اين رودخانه انتقال داده مي شود، دريافت مي نمايد. اين رودخانه دائمي بوده و جريان آن به دليل عبور از شهر رشت و اضافه شدن فاضلاب هاي صنعتي و شهري به آن، از آلوده ترين رودخانه هاي کشور محسوب مي شود.
بستررودخانه هاي سياهرود و گوهررود تا محدوده ورود به شهر قابليت عبور طغيانها را داشته اما درمحدوده شهر بعلت تجاوز به حريم رودخانه ها و در پاياب به دليل شيب کم و ديواره کوتاه آن فاقد توانائي لازم براي عبور سيلابها مي باشند. بطوري که درمواقع پرآبي به خصوص بروز طغيانها، علي رغم اقدامات ساحل سازي درپاره اي از نقاط در طول مسير شهري، بخش وسيعي از مناطق مسکوني مورد تهاجم طغيانها قرار گرفته و در پاياب نيز با فرار آب از بستر و پخش آن در سواحل طرفين موجبات غرقاب کردن اراضي مزروعي و وارد نمودن ضرر و زيان به زارعين مي گردد. پديده غرقابي اراضي بعد از الحاق دو رودخانه بطور شديدتري دنبال مي گردد، بطوري که به علت فرار آب از بستر اصلي جريان و پخش آن در اراضي مزروعي و باغات، اندازه گيري سيلابهاي واقعي در هيچ مقطعي از طول رودخانه امکان پذير نمي باشد. با توجه به اينکه حداکثر سيلاب مشاهده شده در ايستگاه پل سازمان حدود 160 مترمکعب در ثانيه بوده و مقطع اندازه گيري در رودخانه پيربازار قادر به عبور بيش از حدود 96 مترمکعب در ثانيه نمي باشد، بنابراين مقطع رودخانه پيربازار نه تنها قابليت کشش مجموع دبي هاي طغياني دو رودخانه ( سياهرود و گوهررود ) را ندارد، بلکه حتي قادر نيست فقط سيلاب رودخانه سياهرود را عبور دهد.

5-6- مشخصات فيزيکي رودخانه هاي محدوده طرح
به لحاظ اينکه خصوصيات فيزيوگرافي حوزه هاي آبريز به طور مستقيم بر رژيم هيدرولوژيك آبها از قبيل ميزان توليد آبي سالانه، حجم سيلابها، ‌ميزان رسوب و ويژگي هاي رژيم رودخانه ها اثر مي گذارند، لذا لازم است قبل از بررسي مشخصات آبدهي مورد مطالعه قرار گيرند. درگزارش فيزيوگرافي، مشخصات فيزيکي رودخانه هاي محدوده طرح ( سياهرود و گوهررود ) بطور تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است. به دليل اهميت و کاربرد مسئله، در اين بخش نيز خلاصه اي از مشخصات فيزيکي رودخانه هاي مذکور تا مقطع ورودي شهر رشت (محدوده مورد تفسير داده هاي هيدرولوژيکي ) به شرح جدول 1-1، ارائه مي گردد. موقعيت آبراهه هاي محدوده نيز در شکل 4-1 نشان داده شده است. لازم به ذکر است که محاسبات مربوطه بر اساس نقشه هاي توپوگرافي سازمان نقشه برداري کشور به مقياس 25000 : 1 و امکانات GIS صورت گرفته است.

جدول 4-24 خلاصه مشخصات فيزيکي حوزه آبريز شهر رشت در مقطع ورودي

جدول 5- 25 دبي متوسط ماهانه و سالانه ايستگاههاي هيدرومتري منتخب در دوره شاخص30 ساله – برحسب متر مكعب در ثانيه

شکل 4-26 نمودار مقايسه آبدهي متوسط ماهانه ايستگاهها در دوره شاخص 30 ساله

5-7- بررسي رژيم آبدهي رودخانه هاي محدوده مطالعاتي
با توجه به نتايج آبدهي بدست آمده در ايستگاههاي هيدرومتري منطقه، ملاحظه مي گردد که بيشترين آبدهي فصلي رودخانه ها مربوط به فصل پائيز و ماههاي آبان و آذر و کمترين آن مربوط به فصل تابستان و مردادماه مي باشد. بعد از فصل پائيز و شروع فصل زمستان، آبدهي رودخانه ها کاهش يافته تا اينکه از اواسط زمستان مجدداً اوج مي گيرند. اما افزايش جريان تا اوايل اسفند ماه تداوم داشته و از اين تاريخ تا اواسط فروردين ماه، دبي افت محسوسي پيدا مي نمايد. سپس جريان با شيب ملايمي کاهش يافته و به مرز دبي پايه نزديک مي شود.
با توجه به مطالب فوق مي توات گفت رژيم آبدهي رودخانه هاي واقع در ناحيه مطالعاتي، باراني- برفي بوده ولي بدليل کم ارتفاع بودن حوزه هاي آبريز، ماندگاري برف و دوره يخبندان و به تبع آن دوره ذوب برف در اين حوزه ها کوتاه مي باشد.
در جدول 5-15، درصد آبدهي ماهانه و فصلي رودخانه سياهرود در ايستگاه پل سازمان طي دوره شاخص30 ساله به عنوان معرف محدوده مطالعاتي ارائه شده و در اشکال 5-13 و 5-14، به ترتيب نوسانات آبدهي ماهانه و درصد آبدهي فصلي آن بصورت نمودارهاي هيستوگرام و کلوچه اي به نمايش درآمده است.

جدول 5-26 درصد آبدهي ماهانه و فصلي رودخانه سياهرود رود در ايستگاه پل سازمان

شکل 5-27 نوسانات آبدهي ماهانه رودخانه سياهرود در ايستگاه پل سازمان

شکل 5-28 درصد آبدهي فصلي رودخانه سياهرود در ايستگاه پل سازمان

5-7-1- تعيين و تحليل آبدهي در مقاطع مهم محدوده طرح
به لحاظ اينکه مطالعه آبدهي محدوده مورد مطالعه، در مقاطع ورودي و خروجي منطقه طرح (با توجه به اينکه منطقه طرح، محدوده مورد اجراي شبکه جمع آوري آبهاي سطحي بوده و حوزه آبريز آن، در واقع محدوده واقع در بالاست آن محسوب مي گردد، لذا مفهوم مقطع ورودي منطقه طرح، همان مقطع خروجي حوزه آبريز آن مي‎باشد) اهميت پيدا مي‌نمايد، لذا لازم است با استفاده از داده‌هاي ايستگاههاي هيدرومتري، نسبت به تعيين آبدهي در اين مقاطع اقدام گردد.
با بررسي اجمالي ايستگاههاي موجود در منطقه، مي توان دريافت که ايستگاه محمودآباد که بر روي رودخانه پيربازار واقع گرديده، به عنوان معرف کل جريان خروجي از ناحيه شهري رشت قلمداد مي‌شود. اما به جهت اينکه دو رودخانه سياهرود و گوهررود با جريان متفاوتي از منطقه طرح عبور مي‌کنند، لذا بايستي جريان آنها در مقاطع مربوطه به تفکيک برآورد گردد.
در اين راستا با در نظرگرفتن شرايط و موقعيت ايستگاههاي موجود، اقدامات زير صورت گرفت :
1- ايستگاه پل سازمان با توجه به موقعيت مناسب، به عنوان معرف آبدهي رودخانه سياهرود در مقطع ورودي منطقه طرح انتخاب گرديد.
2- با توجه به اينکه ايستگاه گلسار در مقطع مياني منطقه طرح واقع بوده و به محل اتصال رودخانه هاي سياهرود و گوهرود ( ناحيه کماکل ) نزديک است، درنتيجه ميزان آبدهي آن تا نقطه تلاقي دو رودخانه تقريباً ثابت بوده و با اين فرضيه مي توان آن را به عنوان معرف آبدهي رودخانه سياهرود در مقطع خروجي منطقه طرح انتخاب نمود.
3- از آنجائي که رودخانه گوهررود تنها داراي يک ايستگاه آبسنجي آن هم در ناحيه ورود به دشت مي‌باشد، بنابراين جهت برآورد آبدهي اين رودخانه در مقطع ورودي منطقه طرح، از طريق آمار ايستگاه فوق و ايستگاههاي اطراف محدوده و با استفاده از روابط منطقه اي (روش دبي- مساحت ) مي توان اقدام نمود.
4- در نهايت به منظور برآورد آبدهي رودخانه گوهررود در مقطع خروجي منطقه طرح، يکي از راهکارهاي منطقي، تفاضل جريان در دو ايستگاه محمودآباد و گلسار مي باشد که توأم با اندکي تقريب مي باشد.
5- در نهايت به منظور برآورد آبدهي و رقوم سطح آب در مقاطع مختلف رودخانه‌هاي سياهرود و گوهررود در منطقه طرح، در پيوست الف رقوم سطح آب در چند مقطع مهم با استفاده از نرم‌افزارهاي ,Smada , Arcview , HEC Geo-RAS HEC-RAS مورد محاسبه قرار گرفته است.

5-7-1- 1- آبدهي رودخانه سياهرود در مقطع وروي منطقه طرح
همانطوري که گفته شد، ايستگاه پل سازمان به عنوان معرف آبدهي رودخانه سياهرود در مقطع ورودي حوزه شهري محسوب مي گردد. در جدول 1-16، مشخصات آبدهي ماهانه و سالانه در مقطع فوق طي دوره 30 ساله محاسبه گرديده که کليات نتايج بدست آمده به شرح زير مي باشد :
– ميانگين آبدهي سالانه برابر66/5 متر مکعب در ثانيه ؛
– حجم جريان سالانه برابر 6/178 ميليون متر مکعب ؛
– ارتفاع رواناب سالانه برابر 1100 ميلي متر ؛
– متوسط آبدهي ويژه سالانه برابر 7/16 ليتر در ثانيه در کيلومتر مربع ؛
– بيشترين آبدهي ماهانه متعلق به آبان ماه و برابر 15/8 مترمکعب درثانيه ( 12 درصد ) ؛
– کمترين آبدهي ماهانه متعلق به مرداد ماه و برابر 58/3 مترمکعب درثانيه ( 3/5 درصد ) ؛
– بيشترين حجم آبدهي ماهانه برابر 12/21 ميليون متر مکعب و متعلق به ماه آبان ؛
– کمترين حجم آبدهي ماهانه برابر 58/9 ميليون متر مکعب و متعلق به ماه مرداد ؛
– بيشترين آبدهي فصلي متعلق پائيز و برابر 3/31 درصد ؛
– کمترين آبدهي فصلي متعلق به تابستان و برابر 6/18 درصد ؛
همانطوريکه ملاحظه مي گردد، ارتفاع رواناب در اين مقطع 1100 ميلي متر بدست آمده که با احتساب متوسط بارندگي حوزه آبريز محدوده ( حدود 1350 ميلي متر )، ضريب جريان سالانه در ايستگاه حدود 81 درصد بدست مي آيد. علت اين امر طبق اظهارات قبلي، اضافه شدن آبهاي هرز و فاضلاب شهري و صنعتي به رودخانه در داخل محدوده شهر مي باشد.

5-7-1- 2-آبدهي رودخانه سياهرود در مقطع خروجي منطقه طرح
مطابق آنچه گفته شد، آبدهي ايستگاه گلسار به عنوان آبدهي رودخانه سياهرود در مقطع خروجي منطقه طرح منظور گرديده، ليکن با احتساب مساحت حوزه سياهرود تا محل اتصال به گوهرود ( 2/196کيلومتر مربع )1، مشخصات آبدهي ماهانه و سالانه اين رودخانه در مقطع فوق طي دوره30 ساله محاسبه و در جدول1-17 انعکاس يافته است. کليات نتايج بدست آمده عبارت است از :
– ميانگين آبدهي سالانه برابر 16/7 متر مکعب در ثانيه ؛
– حجم جريان سالانه برابر 9/225 ميليون متر مکعب ؛
– ارتفاع رواناب سالانه برابر 1151 ميلي متر ؛
– متوسط آبدهي ويژه سالانه برابر 5/36 ليتر در ثانيه در کيلومتر مربع ؛
– بيشترين آبدهي ماهانه متعلق به آبان ماه و برابر 98/9 مترمکعب درثانيه ( 6/11 درصد ) ؛
– کمترين آبدهي ماهانه متعلق به مرداد ماه و برابر 8/4 مترمکعب درثانيه ( 6/5 درصد ) ؛
– بيشترين حجم آبدهي ماهانه برابر 86/25 ميليون متر مکعب و متعلق به ماه آبان ؛
– کمترين حجم آبدهي ماهانه برابر 86/12 ميليون متر مکعب و متعلق به ماه مرداد ؛
– بيشترين آبدهي فصلي متعلق پائيز و برابر 7/30 درصد ؛
– کمترين آبدهي فصلي متعلق به تابستان و برابر 3/19 درصد ؛
همان طوري که ملاحظه مي گردد، ارتفاع رواناب در اين مقطع بيش از 1100 ميلي متر بدست آمده که با احتساب متوسط بارندگي حوزه آبريز محدوده ( حدود 1350 ميلي متر )، ضريب جريان سالانه در ايستگاه، حدود 85 درصد بدست مي آيد که در مقايسه با ايستگاه پل سازمان حدود 4 درصد افزايش يافته است. علت اين امر نيز اضافه شدن آبهاي هرز و فاضلاب شهري و صنعتي به رودخانه در داخل محدوده شهر بوده و واضح است که در مقطع نزديک به خروجي شهر ( گلسار )، اين ميزان افزايش خواهد يافت.

5-7-1- 3- آبدهي رودخانه گوهررود در مقطع ورودي منطقه طرح
طبق اظهارات گذشته، جهت تعيين ميزان آبدهي رودخانه گوهررود در مقطع ورودي منطقه طرح، از روش منطقه اي و رابطه بين دبي و مساحت حوزه آبريز در منطقه استفاده شده است. براي اينکار پس از بررسي کليه ايستگاههاي واقع در داخل و پيرامون محدوده مطالعاتي و با در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بورس اوراق بهادار، مدیریت سود، سهامداران نهادی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی وجوه نقد، تامین مالی، سود سهام