منابع پایان نامه درباره 180، دبیر:، دبیر، x

دانلود پایان نامه ارشد

مساله را پیدا کنید.
معلم : چه کسی راه حلش را بیان می کند؟ یوسفی اجازه برای ارائه راه حلش می خواهد.
یوسفی : خانم من مثل مربع بالا انجام دادم یعنی یک 5 ضلعی کشیدم و در داخل آن سه مثلث ایجاد کردم و از آن جایی که می دانیم مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است . حالا ما سه تا مثلث داریم یعنی 3 در 180 که می شود 540 درجه .
دبیر: حال بگو به شکل جبری چگونه می توانی بنویسی ؟
یوسفی : به نظر من خانم تعداد مثلث ها را در عدد 180 ضرب می کنیم چون در همه ی شکل ها همین طور است.
دبیر: آیا بقیه ی دانش آموزان حرف یوسفی را قبول دارند .( دانش آموزان به فکر فرو می روند)
رسولی: بله خانم چون در مربع هم همین کار را انجام دادیم .
دبیر: ( همه ی دانش آموزان توجه کنند ) ما می خواهیم در هر چند ضلعی که به ما دادند مجموع زوایای داخلی آن را پیدا کنیم و همیشه نمی توانیم تعداد مثلث ها را بشماریم یا بدانیم چند مثلث در داخل شکل داریم .
راهنمایی شماره ی 1 : از مجموع زوایای داخلی مثلث استفاده کنید .
راهنمایی شماره ی 2 : یک چهارضلعی دلخواه بکشید تا ببینید مجموع زوایای داخلی آن چند درجه می شود تا به پنج ضلغی و چند ضلعی های بالاتر برسید تا بتوانید به صورت جبری بنویسید.
راهنمای شماره ی 3 : از جدول الگو یابی ( سال گذشته یاد گرفته اید ) استفاده کنید .
دبیر: نظر دانش آموزان چیست ؟ ( با یکدیگر هم فکر ی کنید و دلایل خود را توضیح دهید .)
رستمی : به نظر من در همه ی چند ضلعی ها عدد 180 ثابت است و اعداد 1 و 2 و 3 و … ( یعنی تعداد مثلث ها ) در آن ضرب می شود یعنی180 n x
دبیر : نظر بقیه چیست ؟
موسوی : من با نظر رستمی موافقم چون من جدول زیر را کشیده ام و به عبارت جبری او رسیده ام .
5ضلعی
مربع
مثلث

540=180×3
360=180×2
180=180×1
به نظر من در همه ی چند ضلعی ها عدد 180 در اعداد طبیعی 1 و 2 و 3و … به ترتیب ضرب می شود . و نمایش آن به صورت جبری 180 n x می باشد .
دبیر : بقیه دانش آموزان چه نظری دارند؟ ( دانش اموزان با تعجب نگاه می کنند و راه حل های ارائه شده توسط دوستانشان را اشاره می کنند)
راهنمایی شماره 4 : در جدول بالا به تعداد ضلع ها توجه کنید و ببینید چه رابطه ای بین اعداد 1و2و3 و تعداد ضلع ها وجود دارد؟ ( با همفکری همدیگر راه حل و دلایل خود را نوشته و توضیح دهید.
جعفری: راه حلش را اینطور توضیح می دهد و می گوید به نظر من در تمام چند ضلعی ها از تعداد ضلع ها دو واحد کم می شود و آن گاه عدد به دست آمده تعداد مثلث ها می شود. مثل جدول بالا. ( مثلا مثلث سه ضلع دارد اگر دو را از آن کم کنیم می شود یک که همان تعداد مثلث می شود ) به نظر من اگر بخواهیم مجموع زوایای داخلی یک چند ضلعی را به صورت جبری بنویسیم می توانیم به صورت این بنویسیم که از تعداد ضلع ها دو واحد کمتر کرده و در عدد 180 ضرب شود.
دبیر : بقیه چه نظری دارند . ( موافق یا مخالف هستید؟ نظر دهید.)
رحیمی : من با راه حل او موافقم چون در مورد تمام چند ضلعی ها درست است .مثلا : در 5 ضلعی اگر از تعداد ضلع ها دو واحد کم کنیم عدد سه می شود و اگر آن را در 180ضرب کنیم حاصل 540 می شود.
دبیر: نظر بقیه دانش آموزان چیست؟ ( همفکری کنید )
اکبری : خانم من برای 6 ضلعی امتحان کردم و درست بود. فکر می کنم در همه ی چند ضلعی ها می توانیم از راه حل جعفری استفاده کنیم .
دبیر : بقیه دانش آموزان نتیجه ی دوستتان را قبول دارید؟ ( اکثر دانش آموزان اظهار موافقت می کنند ) حال اگر سوال، ابهام و مشکلی نیست راه حل جعفری را یادداشت می کنیم اگر تعداد ضلع ها را در یک چند ضلعی دلخواه n در نظر بگیریم فرمول جعفری به شکل زیر به صورت جبری نوشته می شود:
n-2) x 180) یا ( تعداد ضلع ها منهای عدد دو ضرب در عدد 180)
-جمع بندی کلی دانش آموزان : ما ابتدا با مفهوم مجموع زوایای داخلی آشنا شدیم و سپس فهمیدیم که با استفاده از یک فرمول ساده می توانیم مجموع زوایای داخلی هر چند ضلعی دلخواه را بدست آوریم.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تحلیل واریانس، آموزش ریاضی، دانش آموزان دختر، پیش آزمون Next Entries منابع پایان نامه درمورد مصرف کنندگان، بازاریابی، محیط زیست، زیست محیطی