منابع پایان نامه درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، سرمایه اجتماعی، انگیزش پیشرفت

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعى(ساختاری،شناختی،ارتباطی) که در مباحث و نظریه هاى اخیر جامعه شناسى آموزشی مطرح شده است و از اهمیت نظرى بالایى نیز برخوردارند، نیز توجه شود.امری که دراین پژوهش مورد توجه محقق قرار گرفته است.
بديهي است كه كشور ما به مطالعات و تحقيقات مربوط به آموزش و پرورش نوجوانان و كودكان نياز فراوان دارد و در اين ميان لازم است به مسائل و مشكلات مهمي كه به نحوي به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان لطمه مي زند توجه لازم مبذول گردد. لذا تحقيقاتي ارزنده و معضل گشا در اين زمينه براي رسيدن به وضع نسبتا مطلوب و ضروري به نظر مي رسد كه از طريق يافتن راههاي پيشرفت تحصيلي از جنبه هاي عوامل موثر خانوادگي , آموزشي و پرورشي در اين مسير قدم هاي موثر و راهگشايي در جهت حل اين مشكل بزرگ برداشته شود كه مهمترين و پر اهميت ترين بررسي ها و دست آوردها از مسائل و عوامل خانوادگي در جنبه هاي پيشرفت تحصيلي از هدفهاي عمده و اساسي ما در اين تحقيق مي باشد .( مرادي ، عليرضا ،1380 )
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1-هدف اصلی تحقیق :
شناخت رابطه اثرات سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، می باشد.
1-4-2- اهداف فرعی
• شناخت رابطه مولفه اعتماداجتماعی از ابعاد سرمايه ي اجتماعي و ابعاد پيشرفت تحصيلي دانشجویان
• شناخت رابطه مولفه همیاری از ابعاد سرمايه ي اجتماعي و سایر ابعاد پيشرفت تحصيلي دانشجویان
• شناخت رابطه مولفه روابط اجتماعی از ابعاد سرمايه ي اجتماعي و سایر ابعاد پيشرفت تحصيلي دانشجویان
• شناخت رابطه مولفه مشارکت از ابعاد سرمايه ي اجتماعي و سایر ابعاد پيشرفت تحصيلي دانشجویان
• شناخت رابطه مولفه پیوندهای اجتماعی از ابعاد سرمايه ي اجتماعي و سایر ابعاد پيشرفت تحصيلي دانشجویان
• شناخت رابطه مولفه معاشرت از ابعاد سرمايه ي اجتماعي و سایر ابعاد پيشرفت تحصيلي دانشجویان

1-4-3 اهداف کاربردی
• شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی
• بهبود پیشرفت تحصیلی
• حذف عوامل مخل پیشرفت تحصیلی

1-5- سوالات تحقیق

1-5- 1- سوال اصلی تحقیق:

آیا سرمایه اجتماعی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت رابطه ای معنادار دارد؟

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق:

• آیا بین مولفه اعتماد از ابعاد سرمايه ي اجتماعي با سایر ابعاد پيشرفت تحصيلي دانشجویان ارتباطی وجود دارد؟
• آیابین مولفه همیاری از ابعاد سرمايه ي اجتماعي با سایر ابعاد پيشرفت تحصيلي دانشجویان ارتباطی وجود دارد؟
• آیابین مولفه روابط اجتماعی از ابعاد سرمايه ي اجتماعي با سایر ابعاد پيشرفت تحصيلي دانشجویان ارتباطی وجود دارد؟
• آیابین مولفه مشارکت از ابعاد سرمايه ي اجتماعي با سایر ابعاد پيشرفت تحصيلي دانشجویان ارتباطی وجود دارد؟
• آیا بین مولفه پیوندهای اجتماعی از ابعاد سرمايه ي اجتماعي با سایر ابعاد پيشرفت تحصيلي دانشجویان ارتباطی وجود دارد؟
• آیابین مولفه معاشرت از ابعاد سرمايه ي اجتماعي با سایر ابعاد پيشرفت تحصيلي دانشجویان ارتباطی وجود دارد؟

تعاریف اصطلاحات
1-6- تعریف نظری وعملیاتی متغیرها
• سرمایه اجتماعی
تعریف نظری :
اصطلاحى است كه گاه در معناى وسيع به كار مى رود و ثروت اجتماعى و يا حتى درآمد اجتماعى از آن برمى آيد .
تعریف عملیاتی:
برای سنجش سرمایه اجتماعی ، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .
• پیشرفت تحصیلی
تعریف نظری:
سرعتی که دانش آموز در تکمیل پایه ها و درجات گوناگون دارد و بر حسب مقدار پیش افتادگی و سرعت یا عقب ماندگی وی اندازه گیری می شود”(بیابانگرد ، 1378 ،54).
تعریف عملیاتی:
برای سنجش پیشرفت تحصیلی ، ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
اعتماد
تعریف نظری:
اعتماد اجتماعي نداشتن حسن ظن فرد نسبت به افراد جامعه است (مهدی اختر محققی ،1385).
تعریف عملیاتی:
برای سنجش اعتماد ، ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .
• همیاری

تعریف نظری:
حس کمک و همدلی بین اعضای یک گروه در جهت پیشبرد اهداف جمعی و رسیدن به اهداف نهایی گروه (اختر محققی ،1385).

تعریف عملیاتی:
برای سنجش سرمایه اجتماعی ، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .
روابط اجتماعی
تعریف نظری:
يك متغير معرفتي متعلق به افراد است جهت پی بردن به ماهيت مسائل اجتماعي (اختر محققی ،1385).
تعریف عملیاتی:
برای سنجش سرمایه اجتماعی ، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.

فصل دوم:

مبانی نظری تحقیق

2-1- ادبیات مفهومی تحقیق
امروزه، در کنار سرمايه هاي انساني، مالي و اقتصادي، سرمايه ديگري به نام سرمايه اجتماعـــــــي 1 مورد بهره برداري قرار گرفته است. اين مفهوم به پيوندها، ارتباطات ميان اعضاي يک شبکه به عنوان منبع باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا مي شود. سرمايه اجتماعي که صبغه اي جامعه شناسانه دارد، به عنوان يک اهرم توفيق آفرين مطرح و مورداقبال فراوان نيز واقع شده است. ســرمايه اجتماعي، بستر مناسبي براي بهره وري سرمايه انساني و فيزيکي و راهي براي نيل به موفقيت قلمداد مي شود. مديران وکساني که بتوانند در سازمان، سرمايه اجتماعي ايجاد کنند، راه کاميابي شغلي و سازماني خود را هموار مي سازند(بهرامی ،1383 ).
از سوي ديگر، سرمايه اجتماعي به زنــــــدگي فرد، معني و مفهوم مي بخشد و زندگي را ساده تر و لذت بخش ترمي سازد.امروزه سرمايه اجتماعي، نقشي بسيار مهمتر از سرمايه فيزيکي و انساني در سازمانها و جوامع ايفا مي کند و شبکه هاي روابط جمعي و گروهي، انسجام بخش ميان انسانها، سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها مي باشد. در غياب سرمايه اجتماعي، ساير سرمايه ها اثربخشي خود را از دست مي دهند و بدون سرمايه اجتماعي، پيمودن راههاي توسعه و تکامل فرهنگي و اقتصادي، ناهموار و دشوار مي شوند(بهرامی ،1383).
در ديدگاههاي سنتي مديريت توسعه سرمايه هاي اقتصادي، فيزيکي و نيروي انساني مهمترين نقش را ايفا مي کردند اما در عصر حاضر براي توسعه بيشتر از آنچه به سرمايه اقتصادي، فيزيکي و انساني نيازمند باشيم به «سرمايه اجتماعي نيازمنديم، زيرا بدون اين سرمايه استفاده از ديگر سرمايه ها به طور بهينه انجام نخواهدشد. در جامعه اي که فاقد سرمايه اجتماعي کافـــي است. ساير سرمايه ها ابتر مي مانند و تلف مي شوند. از اين رو موضوع سرمايه اجتماعي به عنوان يک اصل محوري براي دستيابي به توسعه محسوب شده و مديراني موفق قلمداد مي گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به توليد و توسعه سرمايه اجتماعي بيشتر نايل گردند. در تبيين بحث انگيزه پيشرفت تحصيلي بايد اشاره كرد به اينكه برای اولین بار بحث انگيزش پيشرفت، به صورت علمی و تحت عنوان نیاز، توسط موری مطرح شد(بهرامی ، 1383).
انگیزش پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی یادگیری در نظر گرفته می شود و تأثیر فراوانی بر عملکرد افراد دارد.به اعتقاد بسیاری از روان شناسان و مربیان همانند بلوم و واینر (1972) یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کلاس درس عامل انگیزش است و اغلب مربیان به احتمال قوی با نظر بیوگلسکی موافقند که انگیزش، عامل اساسی پیشرفت تحصیلی می باشد.روان شناسان، انگیزه پیشرفت تحصیلی و موفقیت را جزو انگیزه های اکتسابی آدمی دانسته اند.مک کللند و همکاران(1961) بیش از سایرین مفهوم انگیزش پیشرفت را مورد بررسی قرار داده اند.از نظر آنها انگیزش پیشرفت زمانی مطرح می شود که شخص در فعالیت خود معیار ممتازی را الگو قرار می دهد و در پي موفقیت باشد.تحقیقات نشان می دهد که هر چه شدت انگیزش پیشرفت بیشتر باشد به همان اندازه موفقیت فرد افزایش خواهد یافت(به نقل از امیر افشاری،1380).
انگیزش پیشرفت تحصیلی باعث تأثیر گذاری بر شیوه اجرای یک تکلیف درسی و نشان دادن تمایلات در شایستگی یادگیری می شود(هاراکیویز،بارون،کارترز،لتو و اليوت،( 1997).سائق های فیزیولوژیکی پایه،رفتار طبیعی ما را در محیط های گوناگون تحت تأثیر قرار می دهند.بسیاری از اهداف ما بر پایه مشوق ها استوار است و دامنه آن می تواند از گرسنگی تا نیاز به عشق و روابط جنسی پخته در نوسان باشد.دامنه انگیزش پیشرفت تحصیلی می تواند از نیازهای بیولوژیکی تا ارضای تمایلات خلاق و دستیابی به موفقیت در رقابت های مخاطره آمیز تغییر یابد.انگیزش به دلیل تأثیر گذاری روزمره ما از نقشی حیاتی برخوردار است.تمامی رفتار،اعمال،افکار و باورهای ما تحت تأثیر نیروی درونی انگيزش قرار دارد.افراد دارای نياز پیشرفت زیاد به هیجان های گرایشی مثل امید،غرور و خشنودی پیش بینانه، پاسخ می دهند؛در حالی که افراد دارای نیاز پیشرفت کم بیشتر به هیجان های اجتنابی مثل اضطراب،حالت تدافعی و ترس از شکست پاسخ می دهند(ریو،2005،ترجمه سیدمحمدی،1385).
دراین فصل به بیان مبانی نظری و نظریه ها،تعاریف اصطلاحات و مولفه های تحقیق و زیرشاخه های آنها، پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در حوزه موضوع مورد مطالعه پرداخته میشود.
2-2- سرمايه اجتماعي
اصطلاح سرمايه اجتماعي قبل از سال 1916، در مقاله اي توسط هاني فان از دانشگاه ويرجينياي غربي مطرح شد. اما، نخستين بار در اثر کلاسيک جين جاکوب: مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريکايي (1961) به کاررفته است، که در آن او تــــوضيح داده بود که شبکه هاي اجتماعي فشرده در محدوده هاي حومه قديمي و مختلط شهري، صورتي از سرمايه اجتماعي را تشکيل مي دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنايت خياباني و ديگر تصميمات درمورد بهبود کيفيت زندگي، در مقايسه با عوامل نهادهاي رسمي مانند نيروي حفاظتي پليس و نيروهاي انتظامي، مسئوليت بيشتري از خود نشان مي دهند.
استفاده از مفهوم سرمايه اجتماعي باتوجه به روند جهاني شدن و تضعيف نقش دولتهاي ملي، به عنوان راه حلي اجرا شدني در سطح اجتماعات محلي براي مشکلات توسعه، موردتوجه سياستگذاران و مسئولان سياست اجتمــاعي قرار گرفته است (وارنر ، 1999).
تعريف رايج سرمايه اجتماعي در جريان اصلي جامعه شناسي آمريکايي – بويژه در روايت کارکرد گرايانه آن – عبارت است از روابط دوجانبه، تعاملات و شبکه هايي که درميان گروههاي انساني پديدار مي گردند و سطح اعتمادي که در ميان گروه و جماعت خاصي، به عنوان پيامد تعهدات و هنجارهايي پيوسته با ساختار اجتماعي، يافت مي شود. در مقابل جامعه شناسي اروپايي اين مفهوم را در بررسي اين موضوع به کار مي گيرد که چگونه تحرک پيوندهاي مربوط به شبکه هاي اجتماعي، سلسله مراتب اجتماعي و قدرت تمايزيافته را تقويت مي کند. با وجود اين، نکات مشترک اين دو ديدگاه درمورد سودمندي سرمايه اجتماعي در افزايش برخي ويژگيها، مانند آموزش، تحرک اجتماعي، رشد اقتصادي، برتري سياسي و درنهايت توسعه است (وال ، 1998).
بانک جهـــاني نيز سرمايه اجتماعي را پديده اي مي داند که حاصل تاثير نهادهاي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر روي کميت و کيفيت تعاملات اجتماعي است و تجارب اين سازمان نشان داده است که اين پديده تاثير قابل توجهي بر اقتصاد و توسعه کشورهاي مختلف دارد. سرمايه اجتماعي برخلاف ساير سرمايه ها به صورت فيزيکي وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهاي گروهي و اجتماعي بوده و ازطرف ديگر افزايش آن مي تواند موجب پايين آمدن جدي سطح هزينه هاي اداره جامعه و نيز هزينه هاي عملياتي سازمانها گردد (بانک جهاني ، 1999).به طورکلي سرمايه اجتماعي منابعي دردسترس هستند نظير اطلاعات، انديشه ها، راهنماييها، فرصتهاي کسب و کار، سرمايه هاي مالي، قدرت و نفوذ، پشتيباني احساسي، خيرخواهي، اعتماد و همکاري. کلمه اجتماعي در عنوان سرمايه اجتماعي، دلالت مي کند که اين منابع، خود داراييهاي شخصي محسوب نمي شوند، هيچ فردي به تنهايي مالک آنها نيست. اين منابع در دل شبکه هاي روابط قرار گرفته اند. اگر شما سرمايه هاي انساني را از آنچه که شما مي دانيد فرض کنيد (مجموع دانش، مهارت و تجارت شما)، پس دسترسي به سرمايه اجتماعي به کساني که شما مي شناسيد بستگي دارد، يعني اندازه، کيفيت و گوناگوني شبکه هاي کسب و کار و شبکه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره سرمایه اجتماعی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، نظام آموزشی Next Entries منابع پایان نامه درباره سرمایه اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، سرمایه اقتصادی