منابع پایان نامه درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، آموزش و یادگیری، تکنولوژی آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

چندرسانهای ها آموزش دیده بودند تفاوت معناداری وجود داشت و اثر بخشی آموزش از طریق چندرسانهایها بهتر از روش آزمایشگاهی بوده است.
در تحقیق حسین آبادی (1385)، با عنوان بررسی تاثیر استفاده از نرم افزارهای آموزشی (چندرسانه ای) توسط دانش آموزان بر میزان یادگیری آن ها در درس علوم پایه پنجم ابتدایی در شهر ایلام، نتایج نشان داده است که انگیزش پیشرفت تحصیلی گروهی که آموزش علوم از طریق نرمافزارهای آموزشی چندرسانهای دریافت کرده بودند به طور معناداری بالاتر از گروهی بودند که این آموزش را دریافت نکرده بودند.
سرداری (1385)، تحقیقی با عنوان تاثیر روش آموزش به کمک CD برنامههای آموزشی تولید شده در دفتر تکنولوژی آموزشی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس جغرافیای سال اول راهنمایی مدارس غیرانتفاعی شهر تهران انجام داده بود.
نتایج نشان داده است که استفاده از CD برنامههای آموزشی اثربخشی بهتری نسبت به استفاده از روش سنتی روی نگرش به درس داشته است. همچنین بین نگرش به درس گروهی که از CD برنامههای آموزشی استفاده میکردند و گروهی که از روش تدریس سنتی استفاده میکردند تفاوت معناداری وجود نداشته اما روش استفاده از CD برنامه های آموزشی موثرتر از روش تدریس سنتی بوده است.
شیخ زاده و مهر محمدی(1384)، نیز در پژوهش خود نشان دادند که آموزش از طریق نرمافزارهای چندرسانه ای باعث افزایش انگیزه در فراگیران نسبت به روش تدریس سنتی بوده است. همچنین پسآزمون در گروه آزمایش و گروه گواه نشان داده ، آموزشهای چندرسانهای بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، نسبت به آموزش معمول مدارس که در آموزشهای سنتی استفاده میکنند تاثیر بیشتری داشته است.
جمع بندی:
امروزه با توجه به پیشرفتهایی که در عرصهی آموزش و پرورش و به ویژه روشهای آموزشی به وجود آمده است، استفادهی بهینه از این روشها و به خصوص توجه به نقش و اهمیت چندرسانهای آموزشی در فرایند آموزش مورد توجه بسیار صاحب نظران و دست اندرکاران امر تعیلیم و تربیت قرار گرفته است. متخصصان بسیاری در خصوص استفاده مطلوب از این چندرسانهای ها و مواد کاربرد آنها، به تحقیق و بررسی مشغولند. لذا اگر مفهوم چندرسانهایها به خوبی درک نشود و جایگاه آنها در روند فعالیتهای تدریس و یادگیری شناخته نشود، هیچ گاه نمی توان به صورت علمی و تجربی از آنچه این امکانات عرضه میدارند، در حل مشکلات آموزشی استفاده کرد. همان طور که در مرور تحقیقات نمایان بود، بهره گیری از تکنولوژیهای روز در کلاسهای درس این امکان را به فراگیران میدهد که با سرعت بیشتر و عملکرد بهتر بیاموزند و احساس رضایت بیشتری از حضور در کلاس داشته باشند.
با توجه به تحقیقات متعددی که مورد استفاده رایانهها و نرمافزارهای چندرسانهای در امر تدریس انجام یافته است، میتوان گفت نرمافزارهای آموزشی و فنی در کنار روشهای سنتی تدریس و در کلاس درس مورد استفاده قرار میگیرند، نتایج یادگیری را بهبود میبخشند. به علاوه در زمینهی حل مشکلات یادگیری و حل مسائل و تفاوتهای فردی، به دلیل ارائهی مثالهای متعدد، تنظیم سرعت آموزش و یادگیری و تکرار مطالب، بازدهی بسیار خوبی خواهند داشت. یکی دیگر از مزایای این نرمافزارها، افزایش تعامل بین دانشآموزان و همچنین بین مربی و یادگیرنده است. از این شیوه میتوان برای افراد متفاوت با ویژگیهای مختلف محیط مطلوب یادگیری را ایجاد کرد.
محیط چندرسانهای اگر به خوبی طراحی شده باشند، میتواند از طریق رمزگذاری دوگانه، فرایند بازخوانی را تسهیل و تقویت کند، در فراخوانی دانش به موقع عمل نموده و در سرعت عمل و ارائهی راه حل مناسب به استفاده از دانش موجود کمک کند (عالمی، 1379).

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی، یشرفت تحصیلی، خودتنظیمی Next Entries منابع پایان نامه درباره تحلیل داده، طراحی آموزشی، اهداف یادگیری، سازنده گرایی