منابع پایان نامه درباره گروههای تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

میتوانند تصمیمگیری مؤثرتر و کاراتری را در جهت پیشبرد اهداف و فعالیتهای واحد اقتصادی تحت مدیریت خود داشته باشند (پورحیدری و دلدار، 1391).
با توجه به مطالب پیشگفته در خصوص اهمیت وجود گروههای تجاری میتوان تأثیر آن را بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی مورد آزمون قرار داد.

1-2- بیان مسأله پژوهش
در نگاهي كلي، حاكميت شركتي شامل ترتيبات حقوقي، فرهنگي و نهادي ميشود كه سمت و سوي حركت و عملكرد شركتها را تعيين ميكند. عناصري كه در اين صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالكيت آنان، اعضاي هيأت مديره و تركيباتشان، مديريت شركت كه توسط مدير عامل يا مدير ارشد اجرايي هدايت ميشود و ساير ذينفعان كه امكان اثرگذاري بر حركت شركت را دارند (حساس يگانه و پوريانسب، 1384). از آنجا كه سرمايهگذاران و مالکان، بازيگران اصلي بازارهاي مالي هستند و نفوذ آنها در حاكميت شركتي در پي سياستهاي خصوصيسازي پذيرفته شده به وسيله كشورهاي مختلف افزايش يافته است، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه سرمايهگذاران در بسياري از سامانههاي حاكميت شركتي اهميت زيادي دارند (نجار 2و تيلور3، 2008). از سوی دیگر، تنوع در گروههای تجاری نیز در سرتاسر جهان رایج است (لاپرتا و همکاران4، 2000). بنابراین، انگيزهي اصلي اين پژوهش در ارتباط با پديدهي گروههاي تجاري و ساختار مالکیت است كه به تشريح تأثير گروههاي تجاري بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی میپردازد. از نظر قانوني، گروه تجاري در استانداردهاي حسابداري ايران تعريف شده است. بند 3 استاندارد شماره 1، گروه تجاري را بهعنوان «واحد تجاري اصلي و واحدهاي فرعي آن» تعريف ميكند (كميته تدوين استانداردهاي حسابداري، 1390). اختلاف بین کنترل و مالک در گروههای تجاری بین ساختار هرمی مالکیت و نگهداری متقابل، تسهیلات مختلفی برای مالکان کنترل فراهم میکند. از این رو، در ادبیات مختلف اینگونه مشاهده شده است که گروههای تجاری بهعنوان عاملی در اختیار مالکان کنترلکننده موجب سلب مالکیت منافع شخصی گروههای اقلیت شده است (جانسون و همکاران5، 2000a؛ بای و همکاران6، 2002؛ برتراند و همکاران7، 2002؛ کلاسینس و همکاران8، 2002؛ و بیک و همکاران9، 2006). اما با این وجود هنوز شرکتهای تجاری بسیاری در سر تاسر جهان وجود دارند و مشغول به فعالیت هستند (فریس و همکاران10، 2003؛ و آلمیدا11 و کیم12، 2012). لین و همکاران13 (2011a) در پژوهش خود اینگونه اظهار میکنند که اختلافات گستردهای بین مالکان و کنترل وجود دارد که منجر به افزایش هزینه استقراض خواهد شد. این موضوع منعکسکننده خطر سلب مالکیت توسط مالکان کنترل است که در این صورت گروههای تجاری با هزینه بدهی بالاتری روبهرو خواهند شد. هر چند برخی پژوهشگران (بهعنوان نمونه، گاپلان14 و جیارمان15، 2012؛ بیون و همکاران، 2013) عنوان میکنند که نقش گروههای تجاری متمایز از تمرکز مالکیت است. صرف نظر از تامین مالی، گروههای تجاری قادر هستند که خطرهای جریان درآمد و تخصیص منابع را به بهترین شکل ممکن به اشتراک بگذارند (فریس و همکاران16، 2003؛ خانا17 و یافی18، 2007). این اشتراکگذاری ریسک بر کاهش هزینه بدهی مالی بسیار مؤثر است. با توجه به آنچه گفته شد این سوال مطرح میشود که آیا گروههای تجاری تأثیر مثبت یا منفی در تأمین مالی ایفا میکنند؟ بدین ترتیب، به نظر میرسد که گروههای تجاری در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که چنین مطالعهای در پژوهشهای قبلی در ایران صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال انجام خواهد شد که: آیا در بورس اوراق بهادار تهران گروههای تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر میگذارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعهای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و سایر گروههای ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم میکند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین میشود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم میکند. به این ترتیب، شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار میگیرند (مکرمی، 1385). بنابراین، سهامداران و گروههای ذینفع بهمنظور کسب سود و قدرت بیشتر اقدام به تشکیل گروههای تجاری میکنند که این گروههای تجاری در بسیاری از کشورها رایج است. این موضوع در کشورهای در حال توسعه نیز مستثنی نیست. در آن اقتصادها، فعالیت گروه تجاری، مجموعهای از شرکتهای به هم گره خورده است که این خود باعث شده است که بهطور رسمی یا غیر رسمی، مستقیم یا غیر مستقیم بر ساختار مالکیت شرکتها تأثیرگذار باشد (سامفاندارک19، 2002). از این رو وی گروههای تجاری را اینگونه تعریف میکند: «مجموعهای از شرکتهای قانونی مستقل که بهطور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد.» بنابراین، در اینجا این سوال مطرح میشود که چه چیزی باعث میشود که چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی، گروههای تجاری با یکدیگر وارد تعامل شوند؟ و از سوی دیگر، چه چیزی باعث میشود که گروههای تجاری با وجود اختلاف و تنوع، مجموعهای از اجزای هماهنگ و وابسته به هم به شمار روند؟ مهمترين ويژگي شركتهاي سهامي تفكيك مالكيت از مديريت آنهاست. از سوی دیگر، در سالهای اخیر موارد بسياري از تضاد منافع بين گروهها و چگونگي مواجهه شركتها با اينگونه تضادها از سوي اقتصاددانان مطرح شده است. بنابراین، موضوع اصلي در مباحث ساختار مالكيت، «مساله نمايندگی» خواهد بود، چرا كه تضاد منافع بين مديران و سهامداران منجر به بروز هزينههايی ميشود (فضلزاده و همکاران، 1389). از این رو، با افزایش یکپارچگی در اقتصاد جهانی و رشد شرکتهای بزرگ، حاکمیت شرکتی بهعنوان یک موضوع مهم برای پژوهشگران و مدیران و از همه مهمتر سرمایهگذاران بهعنوان صاحبان سرمایه در سرتاسر جهان پدید آمده است. چارچوب منحصر به فرد اقتصادی در کشورها منجر به طرح سوالاتی میشود. بهعنوان نمونه، ساختار مالکیت شرکتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است که این موضوع خود بر کارایی مبادلات در بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد (خانا و پالیو، 2000 و لاپرتا و همکاران، 2000). بنابراین، این چارچوب بر ساختار مالکیت مؤثر خواهد بود. از سوی دیگر، وجود وابستگی بین یک گروه تجاری بسته به سطح توسعه یافتگی کشور ممکن است بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل رابطه بین وابستگی گروههای تجاری، ساختار مالکیت و هزینه بدهی در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. اهمیت این پژوهش آن است که گروههای تجاری میتواند اثرات قابل توجهی بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی داشته باشند که این خود میتواند منافع سهامداران شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، میتوان سؤال اصلی پژوهش را اینگونه مطرح کرد که: آیا وابستگی گروههای تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیری دارد؟

اهداف پژوهش
بهطور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی تجربی اثرات گروههای تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

فرضیههای پژوهش
یک دیدگاه قوی در ادبیات وجود دارد که گروههای با افزایش هزینه بدهی شرکت ارتباط خواهند داشت. براساس اظهارات بیون و همکاران (2013) عنوان میکنند که سهامداران کنترل شرکت تلاش میکنند که مانع از ایجاد گروههای تجاری شوند. همچنین، جدایی مالکیت و کنترل در گروههای وابسته شرکتها میتواندهزینه بدهی را افزایش دهد، زیرا، سهامداران ممکن است که به دنبال سرمایهگذاریهای مخاطرهآمیز باشند. بنابراین، تأثیر گروه تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت شرکتها سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثر گروههای تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی است.

فرضیه اصلی اول
بین گروههای تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیههای فرعی
بین گروههای تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گروههای تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گروههای تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم
بین گروههای تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.
روش انجام پژوهش
1-6-1- روش پژوهش و گردآوری دادهها
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطلاعات، از روش کتابخانهای استفاده خواهد شد. جمعآوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری بهگونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی و برای گردآوری دادهها عمدتاً از طریق بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای تدبیر پرداز، صحرا و رهآورد نوین گردآوری میشود.

1-6-2- متغیرهای پژوهش
1-6-2-1- متغیر مستقل
متغير مجازي گروه تجاري:(GOUPi,t) اگر شركت وابسته به گروه تجاري باشد اين متغير برابر با يك است و در غير اين صورت صفر خواهد بود (پورحیدری و دلدار، 1391).

1-6-2-2- متغیر وابسته
متغیر وابسته این پژوهش نیز، ساختار مالکیت و هزینه بدهی است.

1-6-2-3- متغیرهای کنترلی
بهمنظور کنترل سایر متغیرهایی که بهنحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند (کوک20، 1991؛ و فرث21، 1997). متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: اندازه شرکتها و نسبت بدهی.

جامعه و نمونه آماری پژوهش
در پژوهش حاضر بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از دادههای مالی طبقهبندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و روند عملکرد اقتصادی آنها دارد و میتوان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن میتوان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای پژوهش را مورد آزمون قرار داد. نمونه آماری تمامی شرکتهایی است که دارای شرایط ذیل باشد. همچنین، دوره زمانی آزمون پژوهش نیز بین سالهای 1384 الی 1392 خواهد بود.
سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
شرکت طی سالهای 1384 تا 1392، تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
تا پایان سال مالی 1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
از آنجایی که برای محاسبه اندازه شرکت، نیازمند تعیین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن هستیم، باید سهام شرکت در طول سه ماه آخر هر سال حداقل یکبار معامله شده باشد.
جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطهگری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
در انجام اين پژوهش، از روشهاي آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده خواهد شد كه در ادامه به تفصيل تشريح مي‌شود. پس از جمعآوري اطلاعات، نخستين گام محاسبه آماره‌هاي توصيفي از متغيرهاي مورد استفاده است. اين آماره‌ها شامل ميانگين، ميانه، انحراف استاندارد و ساير اطلاعات مورد استفاده است. پس از بررسي آماره‌هاي توصيفي، فرضیههای پژوهش با استفاده از روشهای آمار استنباطی که در ادامه به اين روشها اشاره مي‌شود، مورد آزمون قرار خواهند گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها، ابتدا با استفاده از نرمافزار 2007 Excel-متغیرهای پژوهش از روی دادههای خام آماده و سپس با استفاده از نرمافزار20 -SPSS تجزیه و تحلیل نهایی انجام میشود.

تعریف واژههای کلیدی
گروههای تجاری: مجموعهای از شرکتهای قانونی مستقل که بهطور کامل و یا تا حدی تحت مالکیت یک شخص یا یک گروه باشد (پورحیدری و دلدار، 1391).
ساختار مالکیت: منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره گروههای تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی، تامین مالی Next Entries منابع پایان نامه درباره گروههای تجاری، صورتهای مالی، واحدهای تجاری، ساختار مالکیت