منابع پایان نامه درباره گروههای تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

گرفتهاند، ميانگين هزينه بدهي كمتري گزارش كرده اند.
چنگ75 (2005) در پژوهش خود به بررسی عوامل تعیینکننده بر هزینههای بدهی پرداخت. وی به این نتیجه رسید که تمایل به ایجاد گروههای تجاری با متمرکز کردن صنعت و موانع ورود به صنعت و هزینههای بدهی در صنعت افزایش مییابد.
سيفرت و همكاران (2005) در پژوهش خود تأثيرات مالكيت سرمايه (سرمايهگذاران داخلي و سهامداران نهادي) را بر عملكرد شركت بررسي كردند. آنان به این نتیجه رسیدند که روابط بین مالکیت سرمایه به موقعيت شركت بستگي دارد و قوانين خاص محلي و يا روشهاي حاكميت شركتي ميتواند نوع رابطه را مشخص كند.
اختر76 (2005) در پژوهش خود عوامل مؤثر بر تعيين ساختار سرمايه شركتهاي چند مليتي و داخلي را مورد مطالعه قرار داد. نتايج پژوهش وی حاكي از آن بود كه در تمامي اين شركتها، فرصتهاي رشد، سودآوري و نيز اندازه شركت، مؤلفههاي تعيينكننده نسبت بدهي است.
فایوزی و همکاران77 (2007) در پژوهشی با عنوان «مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت» با بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مالکیت نهادی پرداختند. آنان به این نتیجه رسیدند که بین مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکتها هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.
نجار 78و تيلور 79(2008)، در پژوهشی به بررسي رابطه بين ساختار مالكيت و ساختار سرمايه براي نمونهاي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اردن پرداختند. نتايج پژوهش آنان نشان داد كه بين ساختار سرمايه و سرمايهگذاران نهادي، رابطه منفي و معناداري وجود دارد.
عبدالسلام و همكاران80 (2008) به بررسي تأثير تركيب هيأت مديره و ساختار مالكيت بر سياستهاي تقسيم سود پرداختند. نتايج پژوهش حاکی از اين است كه شركتهاي با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مالكيت نهادي بيشتر، سود بيشتري را تقسيم مي كنند. همچنین، رابطه معناداري بين تركيب هيأت مديره و سياست تقسيم سود وجود ندارد.
مالارکیو81 و مارتین82 (2011) در پژوهشی اثر کنترل بهوسیله مالکان نهادی عمده را بر ارزش شرکت مورد بررسی قرار دادند. آنان به این نتیجه رسیدند که یک رابطهی منفی بین مالکان نهادی و ارزش شرکت وجود دارد. همچنین، حضور سهامداران بزرگ زمانی که یک مالک نهادی عمده، شرکت را کنترل کند بر ارزش شرکت تأثیر میگذارد.
منوس و همكاران83 (2012) به بررسي تأثير گروههاي تجاري بر سياست تقسيم سود در شركتهاي هندي پرداختند. نتايج پژوهش نشان ميدهد كه در مقايسه با شركتهاي مستقل، درصد توزيع سود در شركتهاي وابسته به گروههاي تجاري كمتر است. همچنين، شركتهاي وابسته به گروههاي تجاري متنوع، سود بيشتري در مقايسه با شركتهاي وابسته به ساير گروههاي تجاري ميپردازند.
خان و همکاران (2013) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و مالکیت مدیریتی رابطه منفی معنادار وجود دارد. اما بین مالکیت نهادی رابطه مثبت بر قرار است.
بیون و همکاران (2013) در پژوهش خود در بررسی تأثیر بین گروههای تجاری و ساختار مالکیت و هزینه بدهی به این نتیجه رسیدند که تأثیر و نقش گروههای تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت متفاوت است. بدین معنا که تأثیر گروههای تجاری بر هزینه بدهی و ساختار مالکیت یک رابطه منفی است.
الهمزیه و همکاران (2013) در پژوهش خود در بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر کیفیت افشا به این نتیجه رسیدند که مالکیت خارجی، وجود مدیران غیر مؤظف و مالکان کنترل به طور مؤثری بر افشای داوطلبانه مؤثر است.
کلادرا و فوستر (2014) در پژوهش خود در بررسی رابطه عملکرد شرکت و تأثیر آن بر ساختار مالکیت به این نتیجه رسیدند که وجود سهامداران کنترل یک مکانیزم حاکمیت شرکتی قوی است که باعث بهبود در عملکرد شرکتها خواهد شد.
خلاصه فصل
این فصل به مبانی نظری و پیشیه پژوهش اختصاص داشت. از این رو، در مبانی نظری به بررسی گروههای تجاری (شامل تعریف گروههای تجاری، صورتهای مالی تلفیقی و تعریف واحدهای تجاری فرعی)، ساختار مالکیت (شامل تئوری ساختار مالکیت، نظریه نمایندگی، ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران) و هزینه بدهی (شامل هزینه بدهی و هزینه سرمایه) پرداخته شد. همچنین، پیشینه پژوهش نیز در دو بخش پیشینه پژوهش داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
فصل بعد به روش پژوهش و نحوه اندازهگیری متغیرهای پژوهش اختصاص دارد. بنابراین، در این فصل ابتدا روش پژوهش، تشریح میشود.

فصل سوم
روش اجراي پژوهش

3-1- مقدمه
فصل قبل به مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص داشت. در قسمت مبانی نظری گروههای تجاری (شامل تعریف گروههای تجاری، صورتهای مالی تلفیقی و تعریف واحدهای تجاری فرعی)، ساختار مالکیت (شامل تئوری ساختار مالکیت، نظریه نمایندگی، ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران) و هزینه بدهی (شامل هزینه بدهی و هزینه سرمایه) مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین، در قسمت پیشینه پژوهش پژوهشهای داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفتند.
در این فصل بتدا روش پژوهش، تشریح میشود. سپس فرضیههای پژوهش، متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ادامه نیز جامعه، نمونه آماری و روش گردآوری دادهها و روشهای آماری مورد نیاز تشریح خواهد شد.

3-2- روش پژوهش
در اين پژوهش گردآوري دادهها شامل تهيه فهرست شرکت‌ها و جمعآوري اطلاعات مالي، به شيوه کتابخانه‌اي با مراجعه به صورت‌هاي مالي منتشر شده شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌هاي منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار، ماهنامه بورس و نرم افزارهاي تدبيرپرداز شده است.

3-3- فرضيه‌ها و سوالهای پژوهش
در راستای دستیابی به هدف پژوهش، فرضیههایی به شرح زیر طراحی و تدوین شده است:

سوال اصلی اول
آیا بین گروههای تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوالهای فرعی
آیا بین گروههای تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد؟
آیا بین گروههای تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد؟
آیا بین گروههای تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد؟

سوال اصلی دوم
آیا بین گروههای تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد؟

فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی اول
بین گروههای تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیههای فرعی
بین گروههای تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گروههای تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گروههای تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم
بین گروههای تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.

3-4- تعریف و اندازهگیری متغيرهاي پژوهش
3-4-1- متغیر مستقل
متغير مجازي گروه تجاري (GOUPit): اگر شركت وابسته به گروه تجاري باشد اين متغير برابر با يك است و در غير اين صورت صفر است (پورحیدری و دلدار، 1391).

3-4-2- متغیر وابسته:
متغیر وابسته این پژوهش، ساختار مالکیت و هزینه بدهی است.
ساختار مالکیت (Own structure)
در این پژوهش از سه معیار در خصوص اندازهگیری ساختار مالکیت استفاده خواهد شد و نوع مالکیت به نوع سهامدار اصلی اشاره دارد که به سه طبقه شامل مالکیت دولتی، نهادی و انفرادی تقسیم و بهصورت متغیر مجازی 1 و 0 نشان داده خواهد شد که نحوه اندازهگیری آن به صورت زیر خواهد بود.
شرکت با مالکیت دولتی (Go Own): به شرکتی اطلاق میشود که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت و یا بخش خصوصی باشد.
شرکت با مالکیت نهادی (Ins Own): به شرکتی اطلاق میشود که بزرگترین مالک آن اشخاص حقوقی (شرکتهای سرمایهگذاری، مؤسسات و صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه، واحدهای نیمه دولتی و بنیادهای خیریه و غیره) باشند.
شرکت با مالکیت انفرادی(Ind Own): به شرکتی اطلاق میشود که بزرگترین مالک آن اشخاص حقیقی باشد (ستایش و همکاران، 1393).

هزینه بدهی (Debt Cost)
هزینه بدهی از تقسیم جمع هزینههای تأمین مالی سالیانه (هزینه بهره) به مجموع بدهیها محاسبه میشود.

3-4-3- متغیرهای کنترلی
بهمنظور کنترل سایر متغیرهایی که بهنحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند (کوک84، 1991؛ و فرث85، 1997). متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: اندازه شرکتها و نسبت بدهی.
Size: اندازه شرکت “كه با لگاريتم طبيعي فروش اندازهگيري شده است” (کوک، 1991؛ و فرث، 1997).
نسبت بدهی (Debt): داراییها تقسیم بر بدهیها (کوک، 1991؛ و فرث، 1997).

3-5- قلمرو پژوهش
در بحث قلمرو پژوهش سه نوع قلمرو موضوعي، مكاني و زماني پژوهش مطرح است. موضوع اين پژوهش (بررسی اثرات گروههای تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) كه در بخش روش پژوهش نيز مطرح شد به عنوان قلمرو موضوعي پژوهش مطرح مي‌شود. موضوع بعدي، قلمرو مكاني پژوهش است. جهت جمعآوري دادههاي اين پژوهش سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مكاني پژوهش درنظر گرفته شده است. از آنجايي که روش جمع‌آوري اطلاعات در اين پژوهش از طريق دادههای شرکتهای بورسی بوده است، دوره زماني 1384 الی 1392 را در بر میگیرد و قلمرو زماني اين پژوهش محدود به 9 سال مالی میشود.

3-6- جامعه آماری و نمونه آماری
3-6-1- جامعه آماری
شرکتهای پذیرفت شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهند. در این پژوهش از نمونهگیری آماری استفاده نمیشود؛ اما شرایط زیر برای انتخاب نمونه قرار داده شده و نمونه مطالعه به روش حذفی انتخاب خواهد شد:
سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
تغییر سال مالی در شرکت، در بازه زمانی 1384 تا 1392 رخ نداده باشد.
اطلاعات مالی مورد نیاز به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
تا پایان سال مالی 1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
از آنجایی که برای محاسبه اندازه شرکت، نیازمند تعیین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن هستیم، باید سهام شرکت در طول سه ماه آخر هر سال حداقل یکبار معامله شده باشد.
جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطهگری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.

3-6-2- نمونه آماري
با توجه به بررسیهای انجام شده، تعداد 67 شركت در دوره زماني 1384 الي 1392 حائز شرایط بالا بوده و مورد بررسی قرار گرفتهاند. جدول شماره 3-1 فرآیند انتخاب شرکتهای نمونه را نشان میدهد.
جدول 3-1: فرآیند انتخاب شرکتهای عضو نمونه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعداد شرکتها
تعداد کل شرکتهای پذیرفته شده تا پایان سال 1383
344
(-) شرکتهای مالی
29
(-) شرکتهایی که پایان سال مالی آنها پایان اسفندماه نیست.
82
(-) شرکتهایی که سهام آنها در فصل آخر سال حداقل یک بار هم معامله نشده باشد.
77
(-) شرکتهایی که اطلاعات آنها در دسترس نیست.
89
شرکتهای نمونه
67

3-7- روش گردآوري داده‌ها
در اين پژوهش براي جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات، از روش كتابخانه‌اي و میدانی استفاده مي‌شود. براي نگارش و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری بهگونه عمده از مجلات تخصصي داخلی و خارجی، و برای گردآوري سایر داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار تدبیرپرداز استفاده شده است.

3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها
در انجام اين پژوهش، از روشهاي آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است كه در ادامه به تفصيل تشريح مي‌شود. پس از جمعآوري اطلاعات، نخستين گام محاسبه آماره‌هاي توصيفي از متغيرهاي مورد استفاده است. اين آماره‌ها شامل ميانگين، ميانه، انحراف استاندارد و ساير اطلاعات مورد استفاده است. پس از بررسي آماره‌هاي توصيفي، فرضیههای پژوهش با استفاده از روشهای آمار استنباطی که در ادامه به اين روشها اشاره مي‌شود، مورد آزمون قرار میگیرند. در این

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره هزینه سرمایه، عملکرد شرکت، نرخ بهره، سهامداران نهادی Next Entries منابع پایان نامه درباره ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی، تحلیل داده