منابع پایان نامه درباره ژنوتیپها، STI، ژنوتیپ‌ها

دانلود پایان نامه ارشد

معنیدار می‌باشند
.
4-1- 6- گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها در شرایط تنش و بدون تنش با استفاده از شاخص STI
پراکنش ژنوتیپ‌ها در نمودار سه بعدی بر اساس Yp، Ys و STI در سطح تنش 10 دسی زیمنس بر متر در شکل 4-1 نشان داده شده است. ژنوتیپهای Sor834، Sor1011، Sor1006 و Sor857 در ناحیه A قرار گرفتند که نشان‌دهنده تحمل بالا به تنش شوری و دارای وزن خشک اندام هوایی بیشتر در شرایط عدم تنش و تنش نسبت به سایر ژنوتیپها بود. از بین این ژنوتیپ‌ها ، ژنوتیپ Sor1006 بیشترین مقدار STI را داشت. این ژنوتیپ را می‌توان برای برنامههای اصلاحی آینده تحمل به تنش شوری معرفی کرد. استفاده از نمودارهای سه بعدی برای تشخیص ناحیه A (یعنی دارای تحمل به تنش و عملکرد بالا در هر دو شرایط تنش و عدم تنش) از سایر ناحیهها، توسط جزایری (1385) در یولاف، سوری (1385) در نخود فرنگی و یوسفی آذر (1386) در گندم مورد استفاده و تأیید قرار گرفته است. ژنوتیپهای MTS و LTS در ناحیه B قرار گرفتند که حاکی از آن است این ژنوتیپها در شرایط عدم تنش شوری وزن خشک اندام هوایی بالایی دارند ولی در شرایط تنش وزن خشک نسبتًا پایینی دارند، بنابراین حساس به شوری می‌باشند. استفاده از این ژنوتیپها در مناطقی که با تنش شوری مواجه نیستند، توصیه میشود. ژنوتیپ Sor808 تنها ژنوتیپی است که در ناحیه C قرار گرفته است این بدین معنی است که این ژنوتیپ در شرایط تنش نسبت به شرایط عدم تنش وزن خشک اندام هوایی بالاتری داشته است. استفاده از این ژنوتیپ در مناطقی که با تنش شوری مواجه هستند توصیه میشود. ژنوتیپهای واقع در منطقه D شامل Sor1003، Sor1009 و HTS ماده خشک آنها در شرایط تنش و بدون تنش ناچیز بود. لذا این ارقام در هیچکدام از شرایط توصیه نمی‌شوند. با این‌حال، تنها بالا بودن مقادیر شاخصSTI برای یک رقم به منزله مناسب بودن آن جهت کشت در شرایط تنش نیست، زیرا ممکن است ارقامی یافت شوند که دارای تحمل به تنش بالایی باشند ولی دارای عملکرد پایینی در هر دو شرایط تنش و عدم تنش باشند.

شکل 4-1 گروهبندی ژنوتیپهای سورگوم با استفاده از نمودار سه بعدی STI، Yp و Ys.
Yp= وزن خشک اندام هوایی هر ژنوتیپ در شرایط بدون تنش
Ys= وزن خشک اندام هوایی هر ژنوتیپ در شرایط تنش
اعداد داخل شکل نشاندهنده شماره ژنوتیپها هستند (جدول 3-1).

4-2- آزمایش دوم: بررسی چندشکلی با استفاده از نشانگرهای SSR
برای بررسی چندشکلی DNA بین ارقام مختلف سورگوم، 10 جفت آغازگر SSRروی 10 رقم مختلف سورگوم با خصوصیات متفاوت مورد آزمایش قرار گرفتند. با بررسی تع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره مصرف انرژی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره آميخته، تحقيقات، استراتژي