منابع پایان نامه درباره پیش آزمون، متغیر مستقل، دوره اول متوسطه، آموزش ریاضی

دانلود پایان نامه ارشد

آن ها می خواهند بدانند؛ برقرار می کند، پرسش هایی را برای پرسیدن پیش بینی می نماید و دانش آموزان، به ارائه ی باز اندیشی در مورد تفکرشان می پردازند؛ و معلم، از دانش آموزان می خواهد که در مورد یادگیری شان تأمل کنند و با تمرکز بر افکار دانش آموزان، به جای تمرکز بر جوابهای صحیح، معلم ها، قادر خواهند بود فرآیندهای تفکّر را تشویق و تقویت کنند؛ فرآیندهایی که در غیر این صورت نادیده گرفته می شوند. فلسفه ی ساخت و سازگرایی بر آن چه دانش آموزان می توانند برای تلفیق دانش جدید با دانش موجود انجام دهند تا درک عمیقی از ریاضیات ایجاد شود متمرکزند. این فلسفه، دانش آموزان را به عنوان شرکت کننده ی فعّال در فرآیند یاددهی – یادگیری می داند. از اهداف روش تدریس مبتنی بر ساخت و سازگرایی می توان به توانمندی دانش آموزان در؛ حل مساله، استدلال، تفکر انتقادی وکاربرد بازتابی و فعال دانش که برای آموزش ریاضیات مفید هستند اشاره کرد که اخیراً بسیاری از پژوهشگران و آموزشگران برای کاربرد این شیوه ی آموزشی در کلاس های درس ریاضی بسیار تلاش می کنند. همچنین تحقیقاتی که در زمینه دانش، درک و فهم و استدلال ریاضی صورت گرفته است بیشتر به صورت تحلیلی و کیفی بوده و به طبقه بندی سطوح دانش ریاضی از منظر متخصصان و به بررسی درک و فهم دانش آموزان و معلمان از استدلال و جایگاه آن در برنامه درسی همچنین به بررسی جایگاه استدلال ریاضی در درک و فهم و یادگیری معنادار ریاضی پرداخته اند به نظر می رسد با توجه به نتایج یافته های تحقیقات انجام شده تا حدی همگی بر ضعف و ناتوانی روش های معمول (سنتی) تدریس در تقویت و ارتقای توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز بوده است. و نتایج پژوهش ها، حاکی از آن است که روش های تدریس فعال از جمله روش های مبتنی بر الگوی E 5 ؛ که موقعیت را برای فعالیت و اظهار نظر و نقد و بررسی و یادگیری مشارکتی و همگام دانش آموز- دانش آموز و دانش آموز- معلم و دانش آموزان با یکدیگر و فرصت ارزشیابی به دانش آموزان می دهد می- تواند در تقویت و ارتقای سطوح حیطه هاتی شناختی ریاضیات تیمز تاثیر مثبت و مفیدی داشته باشد. با این وجود؛ پژوهشی به روش کمّی و میدانی جهت بررسی تاثیر الگوی تدریس مبتنی بر الگوی E 5 بر سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز دانش آموزان در ایران انجام نشده است. بنابراین پژوهش حاضر با استناد به پژوهش های پیشین و مبانی نظری موجود و همچنین تلاش برای بررسی و آزمودن، تاًثیر الگوی تدریس مبتنی بر الگوی E 5 بر سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز دانش آموزان هشتم دوره اول متوسطه ی مورد بررسی قرار گرفته است. وجه تمایز این پژوهش در مقایسه با پژوهش های اشاره شده، استفاده از یک الگوی آموزشی فعال، بررسی تاًثیر الگوی تدریس مبتنی بر الگوی E 5 بر سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز، عملیاتی کردن فرایند های درک مفهومی و استدلال ریاضی به عنوان اهداف فرآیندی حوزه ی آموزش ریاضی در برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی و NCTM (2000 ) می باشد. همچنین پژوهشگر امیدوار است یافته ی این پژوهش بتواند داده های معتبری را برای آموزشگران ریاضی، برنامه ریزان درسی و تصمیم گیرندگان حوزه آموزش فراهم آورد تا آنها با تدوین مسایل موقعیت مدار و فعالیت هایی متناسب و کاربردی در قالب درسنامه، یا با ایجاد تغییراتی در کتب درسی، راهنمای دبیران ریاضی در بهبود و تعالی شیوه های آموزش و تدریس مؤثرتر باشد و بتواند دبیران را در بهبود و اصلاح برنامه درسی ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه یاری رساند.

شکل 2-4 – مدل نظری پژوهش

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
در این فصل از پژوهش، ابتدا روش و طرح کلی پژوهش معرفی می شود، سپس در مورد جامعه آماری و روش نمونه گیری بحث می شود. در مرحله‌ي بعد ابزار گردآوری اطلاعات، معرفی شده و سپس چگونگی تعیین روایی175 و پایایی176 آن‌ها آمده است مرحله‌ي بعد فرایند تحقیق توضیح داده شده و در پایان این فصل به توضیح روش آماری مورد استفاده درتجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش پرداخته شده است.
3-2- روش و طرح تحقیق
از آنجایی که در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی E 5 بر توانایی شناختی ریاضی دانش آموزان می شود جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود و از آنجایی که محقق نمی توانست آزمودنی ها را به شیوه تصادفی در گروه های مورد مطالعه قرار دهد. (دانش اموزان از قبل در دو کلاس سازماندهی شده اند و محقق نمی توانست آنها را جا به جا کند) از طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه استفاده نموده است. این طرح مشتمل است بر دو گروه که قبل و بعد از ارائه متغیر مستقل، مقایسه شدند. در این طرح انتخاب آزمودنی ها از جامعه و جایگزین شدن آن ها در گروهها به صورت تصادفی انجام نمی شود، شکل زیر نمایشگر این طرح است.
جدول3- 1- پیش آزمون- پس آزمون (بازرگان، 1385)
گروه های مورد مطالعه
تعداد
پیش آزمون
متغیر مستقل
پس آزمون
گروه آزمایش
28
T1
X
T2
گروه گواه
30
T1

T2

ویژگی‌های این طرح عبارت است از:
1) دو گروه به کار برده مي‌شود. (در جدول دو گروه مشاهده مي‌شود)
2) هر دو گروه قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل مورد مشاهده و اندازه گیری قرار مي‌گیرند.
3) آزمودنی ها به صورت تصادفی در گروه‌ها جایگزین نشده اند.
4) در این طرح منظوراز (T1) پیش آزمون و منظور از (T2) پس آزمون است و منظور از (X) متغیر مستقل ارائه شده (روش تدریس مبتنی بر الگوی E 5 ) است .
5) دراین پژوهش آزمودنی‌های گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل (روش تدریس مبتنی بر الگوی E 5 ) قرار گرفته و سپس از لحاظ متغیر وابسته‌ي پژوهش یعنی سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز مورد اندازه گیری واقع شده و نتایج به دست آمده با نتایج گروه گواه مورد مقایسه قرار گرفته است.
6) در این تحقیق آزمودنی های گروه گواه به شیوه (روش تدریس معمول) آموزش دیده اند ، سپس از لحاظ متغیر وابسته‌ي پژوهش یعنی سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز مورد اندازه گیری واقع شده اند.

3-2-1- ویزگی آزمودنی ها
با توجه به این که کلاس‌ها بر اساس میانگین و عملکرد سال قبل توسط مدرسه سازماندهی شده اند ، امّا به دلیل اطمینان از همتا بودن گروه ها به محاسبه واریانس دو گروه، پس از محاسبه ی واریانس دو گروه در پیش آزمون ریاضی و آزمون لوین برای همگونی واریانس؛ نتایج نشان داد که دوگروه آزمایش وگواه، ازلحاظ واریانس همگون هستند.

3-3- فرآیند تحقیق
این تحقیق به شرح مراحل زیر انجام گردید:
اکثر پژوهش ها بر مبنای اطلاعات و نتایج تحقیقات پیشین شکل می گیرد و اعتبار یک تحقیق به درستی یافته های تحقیق وابسته است. در این تحقیق داده ها و اطلاعات به دو روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است.
3-3-1- روش اسنادی
به منظور جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق، شناسایی متغیر ها و مفاهیم مرتبط با موضوع و تهیه محتوای آزمون از روش کتابخانه ای استفاده گردید. در این روش از مقالات معتبر فارسی و انگلیسی و پایان نامه های دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری و کتابهای مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است. همچنین مراجعه به سایت های معتبر برای دسترسی به مقالات خارجی و پایان نامه های لاتین نیز از فعالیت های محقق برای بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق است.

3-3-2- روش اجرا
ابتدا مساله پژوهش که پایین بودن سطح عملکرد ریاضی دانش آموزان در کلاس های ریاضی بود و محقق بنا به تجربه تدریس، از وجود مشکل آگاه بود؛ با اساتید راهنما و مشاور در میان گذاشته شد. سپس با مطالعه پژوهش های صورت گرفته در زمینه پیشرفت عملکرد ریاضی دانش آموزان و مقالات موجود، اهمیت مطالعه و پژوهش درباره چگونگی تاثیر روش تدریس بر سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز دو چندان شد. بنابراین با توجه به اینکه منابع موجود، روش تدریس مبتنی بر الگوی E5 را در پیشرفت ریاضی دانش آموزان موثر می دانستند؛ موضوع تحقیق با عنوان تاثیر آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی E 5 بر توانایی شناختی ریاضی دانش آموزان پایه هشتم تعیین گردید. جامعه‌ي آماری تحقیق، همه دبیرستان های دخترانه ی دوره اول متوسطه در شهر نسیم شهرکه در سال تحصیلی 94-93 فرآیند یاددهی -یادگیری درس ریاضی در آن جریان داشت، تعریف شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت، به این صورت که ابتدا از میان مدرسه های دخترانه دوره اول متوسطه ناحیه 2 بهارستان یک مدرسه، سپس از بین کلاس های پایه های هشتم ( 7 کلاس) 2کلاس برای حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد و از میان این2کلاس به صورت تصادفی یک کلاس به عنوان گروه آزمایش (روش تدریس مبتنی بر الگوی E 5 ) و یک کلاس به عنوان گروه گواه (تدریس معمول) انتخاب شدند. پیش آزمون سنجش توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز به عمل آمد که دو گروه تقریبا نتایج یکسانی داشتند. سپس متغیر آزمایشی تحقیق (روش تدریس مبتنی بر الگوی E5 ) در 16 جلسه ی 75 دقیقه ای اجرا شد. در طی جلسات آموزشی، مسائل متنوعی از هر فصل تهیه و به شیوه E5 مورد تدریس قرار گرفت (جدول 3-2) پس از پایان جلسات آموزشی و با گذشت 4 روز از آخرین جلسه آموزش پس آزمون سنجش توانایی در سطوح حیطه های شناختی ریاضیات تیمز اجرا گردید و نتایج پس آزمون دانش آموزان دو گروه آزمایش و گواه با هم مقایسه شدند.
جدول 3-2- محتوای تدریس شده از کتاب ریاضی هشتم
فصل های تدریس شده از کتاب ریاضی هشتم
عنوان فصل
فصل اول
عددهای صحیح و گویا
فصل دوم
حساب عددهای طبیعی
فصل سوم
چند ضلعی ها
فصل چهارم
جبر و معادله

3-3-3- نحوه ی اجرای تدریس
اصول پنجگانه ی بروکس و بروکس (1999) که برای طراحی کلاس های درس مبتنی بر ساخت و سازگرایی ارائه شده است به عنوان راهنمای روش تدریس معلم در گروه آزمایشی انتخاب شد و در پنج مرحله ی فعال سازی، کاوش، توصیف، شرح و بسط (گسترش) و ارزشیابی اجرا گردید. در جلسه ی اول ابتدا معلم دانش آموزان را با قوانین کلاس ریاضی مبتنی بر الگوی E5 آشنا کرد و قوانینی را که باید دانش اموزان را رعایت کنند تعیین کرد و قرار شد نماینده کلاس این موارد را بر روی مقوای بزرگی نوشته و تا آخرین جلسه روبروی کلاس نصب کند. همچنین معلم از دانش اموزان خواست تا موارد این قوانین را در ابتدای دفتر ریاضی خود بنویسند و همیشه قبل از کلاس آن را مرور کنند سپس درباره ی تدریس مبتنی بر الگوی E5 صحبت کرد و درباره ی مراحل الگو به آنها توضیحاتی داد. و یاد آور شد که دانش آموزان چگونه سر کلاس حضور یابند. سپس به گروه بندی کردن دانش آموزان (بر اساس نمره ریاضی سال قبل پرداخت) وگروه های سه نفری از دانش آموزان تشکیل شد. و قرار شد هر جلسه طبق گروه بندی صورت گرفته و به صورت نعلی شکل در کلاس ریاضی بنشینند. در مرحله ی بعد معلم با توجه به فصل های انتخابی برای تدریس، سوالات چالش انگیز که قرار بود سر کلاس مطرح کند انتخاب کرد و در مرحله ی بعدی معلم با توجه به تجربه ی کاریش؛ راه حل های درست و نادرست پیشنهادی از جانب دانش آموزان، بدفهمی و یا ابهاماتی را که ممکن است در طی تدریس دانش آموزان با آن مواجه شوند را پیش بینی کرد. سپس معلم مسئله را مطرح کرده و مرحله ی ایجاد انگیزه را با یک سوال چالش انگیز آغاز می کرد. در مرحله ی بعد دانش آموزان را به هم فکری و هم یاری با هم گروهی های شان تشویق می کرد. تا با هم یاری یکدیگر راه حل مسئله را پیدا کنند. در مراحل بعد از هر یک از گر وه ها می خواست تا دلایل گروهی که راه حل خود را ارائه داده بررسی کند. و اظهار نظر کنند. در مرحله ی بعدی معلم با گردش در کلاس و توجه به همفکری گروه ها، خود را برای شنیدن نظرات گروه ها آماده می کند و راهنمائی هایی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره طراحی آموزشی، رشد شناختی، محیط های آموزشی، اصول طراحی Next Entries منابع پایان نامه درباره پیش آزمون، تحلیل واریانس، دانش آموزان دختر، تحلیل داده